Dunántúli Napló, 1967. június (24. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-01 / 127. szám

Világ proletárjai, egg Dunámon napló Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja________ 1 967. JÚNIUS 1., CSÜTÖRTÖK ARA 50 FILLÉR XXIV. ÉVFOLYAM 187. SZÁM ן Közel-keleti helyzetjelentés Irak csapatokat küld Mániába Arab delegátusok felszólalása a Biztonsági Tanácsban Új eljárással tisztítják a vizet ״Megálljt kiáltunk!“ Tiltakozó gyűlés a MÉV műszaki klubjában Napra pontosan: húszon- hat éve tépte le a horogé keresztes zászlót az Ákropo- liszról Hellas nagy fia, Manolisz Glezosz. Ez alka- lommal tiltakozó gyűlés szín- helye volt tegnap délután 4 órakor Pécsett az Ércbányá- szati Vállalat műszaki klub- ja. A nemzetiszínű, vörös és a kék alapon fehér ke- reszt görög nemzeti zászló- val, valamint a kétnyelvű ״Szabadságot Glezosz elv- társnak és a görök hazafiak- nak!" felirattal díszített te- remben megjelentek az üzemrészek képviselői — mintegy kétszázan, ott volt a Porcelángyár Glezosz ne- vét viselő szocialista brigád- ja is. A tiltakozó gyűlést, amelyet Földes András, az Ércdúsító Üzem párttitkára nyitott meg, az újmecsekal- jai gimnázium énekkarának műsora tette ünnepélyessé. Rácz Gyula, a vállalat szakszervezeti bizottságának titkára mondott beszédet. Emlékeztetett a monarcho- fasiszta puccs kitörésére, beszélt arról, hogy a letar- tóztatottakat lánccal verik, majd, Glezosz életét és tét- teit ismertette, akit már többször is halálra ítéltek, szinte egész életét a sira- lomházban töltötte, de akit a haladó emberiség tiltako- zó szava eddig mindig meg- mentett a haláltól. Nekünk személyesen is volt) álkai- műnk találkozni vele — mondotta —, a mi vállala- tunk dolgozói felháborodás- sál tiltakoznak Glezosz és a többi politikai fogoly letar- tóztatása ellen Le a monar- cho-fasiszta diktatúrával! Éljen a demokratikus Görög- ország! A hosszantartó taps után Kutjanudisz Mihalisz, a gö- rög kolónia titkára mondott forró köszönetét a magyar népnek és az MSZMP-nek azért, mert a nehéz időkben szolidárisán, tiltakozó táv- iratok özönével mindig a gö- rög nép mellé álltak. Él- jen a magyar—görög barát- ság! Éljen a világbéke! — fejezte be rövid beszédét. A tiltakozó gyűlésen fel- szólalt még dr. Takács Jó- zsef, a Hazafias Népfront városi titkára, majd Földes András felolvasta annak a tiltakozó táviratnak a szőve- gét, amelyet Budapestre, a Görög Királyság budapesti nagykövetségére juttatnak el. A résztvevők elfogadták a távirat tartalmát: Megálljt kiáltunk! Az AFP kommentárja rá- mutat, hogy Husszein király ״drámai helyzetet fordított a maga javára”. Jordánia, amely teljesen el volt szigetelve a közel-keleti válság fejlemé- nyei során, visszanyerte he- lyét az arab frontban. Ha az EAK elnöke nem lett volna hajlandó fogadni Husszeint — írja a francia hírügynök- ség — a j ordán trón összeom- lőtt volna. Az EAK a közelmúltban is több ízben élesen bírálta Jor- dánia és Szaúd-Arábia poli- tikáját. Sukeiri, a Palesztinái Felszabadítási Szervezet veze- tője már régebben szakított Husszein királlyal. A keddi egyezmény után Husszein ki- rály Sukeirivel együtt tért vissza Jordániába. Diplomácia Az A1 Ahram jelentése sze- rint Mohieddin, az EAK al- elnöke, a népi ellenálló erők újonnan kinevezett parancs- noka szerdán Bagdadba uta- zott, s onnan Damaszkusz- ba repül. A Reuter azt írja: lehetséges, hogy Mohieddin kísérletet tesz majd a szíriai —jordániai konfliktus elsimí- fására. A damaszkuszi rádió kedden nem tett említést a jordániai—egyiptomi védelmi szerződésről. Makhosz szíriai külügymi- niszter, aki hétfőn Atasszi el- nőkkel együtt Moszkvában tárgyalt, szerdán reggel repü- lőgépen Párizsba utazott. Rabatt jelentés szerint II. Hasszán marokkói király ked- den levelet intézett az összes arab államfőkhöz, és arab csúcsértekezlet összehívását javasolta. Az Al Ahram jelentése sze- rint Törökország kairói nagy- követe tájékoztatta az EAK hatóságait, hogy a Törökőr- szág területén fekvő támasz- pontokat nem fogják felhasz- nálmi az arab országok ellen. Flottamozdulatok Az Al Akhbar jelentése sze- í rint amerikai hatóságok en- J gedélyt kértek az Intrepid < repülőgép-anyahajának a < Szuezi-csatornán való áthala- ! dására a Vörös-tenger irányá- . ba. A nyugati hírügynöksé- J gek tudósítói az America j amerikai repülőgépanyahajó , fedélzetéről jelentik, hogy hét- ׳ főn látótávolságra felzárkó- < zott egymáshoz a Saratoga és ! az America repülőgépanya-, hajó. Az Intrepidről azt írják,; hogy 70 gép állomásozik fe- délzetén. A nyugati tudósítók arról is beszámolnak, hogy az < amerikai flottaerőket a Föld- j közi-tenger térségében szov- J ,jet hadihajók követik. Az j amerikai parancsnok szerint < az elmúlt hét vége óta szov- < jet rombolók kísérik figye-! lemmel a 6. flotta mozdula- \ tait. (Folytatás a 2. oldalon..) Kairó: Az Al Ahram szerdai számának jelentése szerint a jordániai egyiptomi védelmi egyezmény váratlan megkötését üzenetváltás előz- te meg Husszein király és Nasszer elnök között. Húsz- szein király május 25-én Am- manban felkérte az EAK nagykövetét, adja át üzenetét Nasszer elnöknek. Erre az üzenetre való tekintettel Nasszer, aki korábban élesen bírálta Jordánia irányvonalát, az arab dolgozók küldöttségét fogadva csupán Vaszfi Teli jordániai miniszterelnök tévé- kenységét kritizálta. A következő napon Húsz- szein király választ kapott Kairóból, és az üzenetváltás nyomán kitűnt, hogy a két fél számos pontban egyetért Husszein király — írja az Al Ahram — üzenetében azt javasolta, hogy személyesen ellátogat Kairóba és Nasszer válaszában üdvözölte a gon- dolatot, így került sor a jor- dániai—egyiptomi védelmi egyezmény megkötésére, vala- mint az Aref iraki elnökkel folytatott megbeszélésre. Harci állások A bagdadi rádió kedd esti jelentése szerint Aref iraki elnök annak a telefonbeszél- getésnek során, amelyet Husszein királlyal annak kairói látogatása idején foly- tatott. ígéretet tett, hogy az iraki csapatok a közeljövőben harci állásokat foglalnak el a jordániai—izraeli határon, Jordánia örömmel fogadja az iraki csapatokat területén — mondta Husszein király Aref elnöknek. A közel-keleti vál- ság kezdetén — emlékeztet- nek a hírügynökségek — Irak nem volt hajlandó csapatokat küldeni a jordániai—izraeli határra. A víztisztító berendezés vizének szennyezettségét a különböző évszakok és a víz- állások befolyásolják. Alá- csonyabb vízálláskor és té- len befagyáskor a legszeny- nyezettebb a víz. Azt kíván- ják kideríteni, hogy a kü- lönböző szennyezettségi foka- kon köbméterenként mennyi ózonkoncentráció szükséges a víz megtisztításához, s en- nek előállítása mennyire gaz- daságos. Az Üszögi Visztisz- títómüből ugyanis naponta 28—30 000 köbméter víz ke- rül a városba. Amennyiben a kísérlet so- rán a vizet ózonizálás se- gítségével — a gazdaságos- ság szemelött tartása mel- lett — sikerül megtisztítani a szennyezettségtől, egy nagy teljesítményű ózonizáló berendezést építenek, s ez megszabadítja a várost a klórozással tisztított víz kel- lemetlen ízétől, szagától. üzembekelyezték az ózó­nozó berendezést az Üszögi Víztisztítóműben, s meghez- ték vele a víz tisztításának új eljárását. Ha a kísérlet beválik, nem lesz büdös az ivóvíz Pécsett. Az ózonozó berendezésről, s az új eljárás bevezetésé- ről nemrégiben tájékoztattuk olvasóinkat. A kísérleti jel- leggel üzembehelyezett elekt- romos berendezés a levegő- ben levő oxigénből ózonkon- centrációt hoz létre, majd ezt a tisztítandó vízbe jut- tatja. Az ózonkoncentráció a vízzel érintkezve a benne levő szennyező anyagokat roncsolja, s kellemetlen szag képződése nélkül megtisztít- ja a vizet. Közel egy hete folyik a ki- sáriét, amely előreláthatólag egy évig tart. Ilyen hosszú ideig tartó kísérletre azért van szükség, mert a Duna Sikeres főpróba A Budapesti Nemzetközi *־‘־ Vásár 34 külföldi or- szág és hazánk szakemberei- nek, kereskedőinek adott ran- devút. A vásár 11 munkanap- ja minden szempontból ered- ményes volt. Noha az üzleti világ általában a precíz kai- kuláció és számvetés híve, ezúttal azonban senki nem készít szabályos mérleget i. bevételekről és a kiadások­ról. A vásár megannyi költ- sége a jövő fejlődését, piaci kapcsolatait hivatott megala- pozni, s így nem alkalmaz- ható a hagyományos kettős könyvvitel. A megkötött üz- letek is keveset mondanak, forintban, rubelben vagy dől- lárban nehéz számszerűsíteni azokat az eredményeket, ame- lyek a vásár műszaki, gaz- dasági, kereskedelmi tapasz- talatainak hasznosításából, az üzleti és személyes kapcsola- tok elmélyítéséből a jövőben származhatnak. Az idei BNV különösen nagy segítséget nyújtott a gazdasági reform végrehajtá- sara készülő vállalatainknak. Mint ismeretes, a lakosság, a népgazdaság, a külkereske- delem szükségleteiről, az igé- nyék alakulásáról a jövőben a vállalatok nem a lebontott központi tervekből értesül- nek, hanem főként a piae ré- vén szereznek tudomást. Es ugyancsak a piae hatékony anyagi konzekvenciákkal ml- nősíti is majd a termelő és az értékesítő szervek munká- ját. A piac, ez a komplex közgazdasági fogalom, a ma- ga sokszínűségével szinte plasztikus módon körvonala- zódott a vásáron. A jelen és a jövő, az igények és a lehe- tőségek, a választék és a mű- szaki színvonal egyaránt tö- mör megfogalmazást nyert a hazai s a külföldi kiállítások gazdag anyagában. így a vál- falatok tájékozódhattak a ke- resiet és a kínálat, a világ- színvonal alakulásáról, a ha- zai és a külföldi versenytár- sak helyzetéről, ápolhatták, *— fejleszthették üzleti kap- csolataikat, közvélemény-ku- tatást végezhettek és így to- vább. A vállalatok nagy része élt fs ezzel a lehetőséggel, s lel- kiismeretesen, legjobb tudása szerint készült a vásárra, jö- vő hírnevének öregbítésével, tapasztlatok gyűjtésével hasz- nosította a 11 kiállítási, s köztük elsősorban a szakmai napokat. A javuló informá- eió- és tájékoztató szolgálat, a fokozódó gyártmánypropa- ganda jellemezte ezt a leg- szembetűnőbben. Emelkedett a reklámok, a hirdetések, a prospektusok száma és szín- vonala. A termelő vállalatok neve általában a forgalmazó szerv, a külföldi indexek és belkereskedelmi vállalatok hagyományos cégjelzése elé került. Mindez párosulva az ízléses rendezéssel, a modern kiállítási technikával méltó keretet teremtett népgazdasá- gunk legnagyobb árubemuta- tójának, s egyben hangulatot és kedvet is ébresztett a Iá- togatóban a termékek tanul- mányozására, rangsorolására és a későbbi megvásárlására. fi okféle ötlettel, vállalati '-׳ kezdeményezéssel talál- kozhattunk. Közülük légié- nyegesebb: növekedett a kor- szerű, formára, színezésre, csomagolásra is tetszetős tér- mékek aránya. Még a jőlér- tesült szakmai köröket is meglepte némely vállalatunk impozáns felvonulása. Igen (Folytatás a 2. oldalon.) Ai ózonfejlesztő berendezés

Next

/
Oldalképek
Tartalom