Dunántúli Napló, 1966. december (23. évfolyam, 283-308. szám)

1966-12-20 / 299. szám

1966. DECEMBER 36, 4 napiu Mil mus&t SZÍNHÁZ Nemzeti Színház Portugál király­né (este 7 órakor). Törzs-bérlet. Tájszínház: Dunaparti randevú (este 7 órakor) Sumony. Gyermekszínház: Három szegény szabólegény (délután 3 órakor). MOZI Park: Zorba, a görög (szv. 4. háromnegyed 7). Csak 16 éven felülieknek! Petőfi: Apa (szv. fél 5, fél 7, fél 9). Kossuth: Zorba, a görög (szv. 10). Csak 16 éven felülieknek! Az aranyfej (szv., szi., fél 5, fél 7, fél 9). Híradó mozi: Magyar híradó. Vasút a föld alatt, Kéz. Gusztáv a pesszimista. Előadások 12 órától 3 óráig folytatólagosan. Gyárváros: . . Es aztán Mexikó (6). Pécsszabolcs: A matador (szv,. 5, 7). Mecsekalja: Hideg napok (szv., 7). Meszes: ...És akkor a pasas (szv., 6) Vasas:. Blood ka­pitány fia (szv., szí., 7). Mohács: Akasztottak erdeje, I—II. (szv., 6, dupla hely árral). Siklós: Nyugodj meg kedves! (szv., 7). Szigetvár: Az állhatatos feleség (szv., 7). Cjíak 16 éven felülieknek! Szent- lőrinc: A kisasszonyok később jönnek (7). Csak 16 éven felüliek­nek! Pécsvárad: Éjfélkor (7), Má- gocs: Beszéljünk a nőkről (szv., 7). Csak 18 éven felülieknek! PÉCSI »•*'"lő. 17.30: Magyar nyelvű műsor: A gyermekeknek: Mese, zene, vers. 17.35: Zenélő levelezőlap. 18.00: Válasz hallgatóinknak. 18.05: A Történelmi Társulat dél- dunántúli csoportjának előadása. Fehér . István: A fasizmus vég- órái Dél-Dunántúlon. 18.10: Keringők. 18 25: Az üzemi orvosokról, prob­lémáikról. — Interjú. 18.35: A 12-es Autóközlekedési Vál- alat férfikara énekel. 18.45: Dél-dunántúli híradó. Műsorismertetés. 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor: 19.30: Német nyelvű műsor: 20.00: ' Műsorzárás. TELEVÍZIÓ Budapest: 9.00: Iskola-tv. Környezetismeret. Olvasás (ált. isk. 2. oszt.). Kis­dobosok között. 14.30: Környezetismeret (ism.). 17.13: Őfelsége, a csecsemő. — A Magyar Hirdető kisfilmje. 17.20: Pályaválasztási tanácsadó. 17.50: Hírek. 17.55: Játék és matematika. — Dr. Rényi Alfréd műsora. 18.25: Hírős történet. Kisfiim. 18.45: Esti mese. 18.55: Molnár Gál Péter színházi jegyzete. 19.05: Shakespeare—Brecht: Co­riolanus. Kétrészes tragédia. — Közvetítés a Szegedi Nemzeti Színházból. (14 éven felülieknek!) A szünetben: Tv-híradó. Szoli­daritás Vietnammal. Riportmü- sor. 21.50: Uj könyvek. 21.55: Munkások, szakszervezetek, világkereskedelem. Beszélgetés az SZVSZ budapesti értekezleté- n ek résztvev őivel. 22.10: Tv-híradó — 2. kiadás. Belgrádi 17.50: Heti szemle albán nyel­ven. 18.20: Riportmüsor a nép­hadseregről. 18.40: Kedden este. 19.00: Nagy világ a képernyőn. 19.40: Városaink. 19.54: Jó éjsza­kát. gyerekek! 20.00: Hírek. 20.10: Viktor Hugo: Nyomorultak, I. rész. Az Olasz Tv műsora. 21.10: Mozaik. 21.50: Tv-híradó. Zamenhof-emiékünnepség Pécsett HÍREK Pécsett nagy ünnepélyesség­gel emlékeztek meg vasárnap az eszperantó nyelv megalko­tója — dr. Zamenhof, lengyel szemorvos — születésének év­fordulójáról. A Megyei Eszpe­rantó Bizottság a tíz pécsi— baranyai eszperantó csoport közreműködésével rendezte meg az ünnepséget, amely az eddigi legnagyobb Zamenbof- ünnepély volt megyénkben. Az Eszperantó-parkban lévő j Zamenhof-emlékműnél, ame- ! lyet a nyári eszperantó ifjú- ! sági világkongresszus napjai- ! ban avattak fel, délelőtt rövid | megemlékezést tartottak, mely­nek során megkoszorúzták az : emlékművet. Ezt követően a városi mú- i velődésá házban kétnyelvű műsorral emlékeztek meg a nemzetközi nyelv mégterem- I tőjéről. Ezen csaknem két­száz eszperantista és kívül­álló vett részt. Az ünnepség az eszperantó himnusz ■— La ; Espero — ■ hangjaival kezdő- ] dött, amelyet a KISZÖV ének- , kara adott elő Horváth. Gyu- ! la karnagy vezényletével, majd I Szilvágyi Mariamul egy Za- j menhofhoz írt költeményt i adott elő. Achátz Imrének, a : megyei eszperantó bizottság ■ elnökének megnyitó szavai | után a vendégszónok — Szabó i János, a Budapesti Eszperan- ' tó Bizottság elnöke — mél­tatta Zamenhof életművét, ki­emelve az eszperantó nagy szerepét a népek közötti meg­értés és barátság szolgálatá­DECEMBER Teofil napja. •Ajk A nap kél. 7.28. nyugszik: ém ® W 15.54 órakor. A hold kél: 12J8, KEDD nyugszik: 0.00 órakor. töber 4~e után rögtön október 15-e következett. Ugyanakkor ; azt is elhatározták, hogy a i százzal osztható számú évek í közül csak azok szökőévek, amelyek négyszázzal is oszt­hatók. így most már a nap­tárt csak majd 4880 táján kell ismét kiigazítani. December 22-én kezdődik a tél December 22-én, reggel 8 óra 29 perckor megkezdődik a tél. A nap iä 8 előtt egy perccel kel és 5 perccel 4 óra előtt nyugszik, a nappal te­hát mindössze 8 óra 26 per­cig tart. Július Caesar parancsára i e. 46-ban elkészült új Julian- naptár szerint a tél a hó 14. vagy 25. napján kezdődött. Ez a naptár azonban nem vette figyelembe, hogy az év nem pontosan 365 és negyed napig tart, hanem annál 11 perccel és 14 másodperccel rövidebb. Ezért i. u. 325-ben már há­rom nappal korábban, 21-én vagy 22-én fordult leginkább a nap irányába a föld déli sarka. Ekkor a niceai zsina­ton három nappal „visszaállí­tották a napmutatót”, de 1582- ben december 21-e helyett már december 11-én érkezett volna meg a tél. Hogy ezt el­kerüljék, ebben az évben ok­yíz eve 1956. december 20-án, műn- * cheni vendég-rendezése során, 55 (íves korában váratlanul halt meg Oláh Gusztáv Kossuth-díjjdl kétszer kitüntetett kiváló művész. Építészmérnöknek indult, majd a Zeneakadémia zongora-tanszakát látogatta, közben képzőművészeti tanul­mányokat folytatott. 1921-ben, húsz éves korában került az Operaházhoz szcenikus- nak. Az Operaháznál idővel rendező, 1936- ban főrendező, utóbb vezető főrendező lett. Díszlet- és jelmeztervezőként az Operaház és a Nemzeti Színház sok emlékezetes előadásának sikerében volt számottevő része. A felszabadulás után egyike volt az operaelőadások elindítóinak, és tanára lett az Iparművészeti és a Zeneművészeti Főiskolának. Mint rendező, az opera- éi balett-előadásokat eredetien újszerű beállításokkal, színpad- technikai és szcenikai megoldások hosszú sorával gaz­dagította. Több ízben rendezte a szegedi és más sza­badtéri játékok előadásait. Rendezéseinek példamutató mű" ' vészi egységét képességeinek átfogó sokoldalúsága biztosította: egy személyben volt zeneileg magas fokon képzett rendező, díszlet- és jelmeztervező. Külföldi rendezéseit a hozzáértőknek, a sajtónak és a nagyközönségnek nemzetközi elismerése kín sérte. Számos opera és balett további színpadra alkalmazását mindmáig az ö mesteri elképzelése és felfogása határozz meg. tese Szokolai István lett. A díjnyerteseknek ünnepélyesen adták át a jutalmakat. Az emlékünnepség második részében a KISZÖ-V énekka­ra eszperantó-műveket adott elő, az úttörők pedig népi táncokat mutattak be. Dr. Dőry Dénesné eszperantó énekszá­mokkal szex-epeit Simon Má­ria és Előd Szaniszló tréfás székely népballadát adott elő eszperantóul. Szabó Flóra a Nova kanto (Uj ének) című eszperantó költeményt szaval­ta, míg Varga János A Duná­nál című József Attila-verset mondta el magyar és eszpe­rantó nyelven. Az ünnepély alkalmával könyv- és plakett- kiállítás, illetve -árusítás volt a művelődési házban, s mint­egy ezer forint értékű eszpe­rantó könyvet és plakettet vá­sároltak meg a vendégek. Uj novénybetegség „titkait“ kutatják Szederkényben «-A Efúsznak a sárban A kertvárosiakat naponta löbb minden bosszantja. A sorompó, az elégtelen üz­lethálózat, a bölcsődehiáin és így tovább. Ilyenkor té­len, az esős idő beálltával az, hogy „elúsznak” a fo­lyékony sárban. A közel­múltban indította meg az AKÓV. s azóta is rendsze­resen járatja a 39/A jelzé­sű autóbuszt a Kossuth tér —Siklósi út—Móra Ferenc utca—Vásártér útvonalán, hogy az arrajárókat meg­kíméljék a hosszé sár- dagasztástól, amíg eljutnak a 39-es járat végállomásá­ig. Mert sem út, sem pe­dig járda nincs. Az illeté­keseket ezért dicséret illeti, a segítőkészség szép példája. Csakhogy nemsokára ku­darcba fog fulladni az egész, mert a rendkívüli nagy terhelést a Móra Ferenc ut­ca nemigen fogja bírni. Vá­járok alkalmával szinte meg­számlálhatatlan jármű halad rajta végig. Pillanatnyilag már ott tartunk, hogy az autóbusz vezetője nem tud­ja, hol. álljon meg, hogy a sok utas gumicsizma hasz­nálata nélkül be tudjon szállni s utána a sártenger­be ragadt autóbusz el tud­jon indulni. Nemrég sze­mélyesen kerestem egy Ze- tor-trahtort, ennek segítsé­gével tudtuk csak utunkat az autóbusszal folytatni — írja levelében egyik kertvá­növény Detegsegnes. szanm. a napraforgó-peronoszpóra. Elő­ször 1954-ben figyeltek fel rá, de egy évtizedig még nem okozott különösebb gondot a mezőgazdaságnak. Két-három év óta azonban erősen ter­jed, kiváltképpen a bőtermő fajtáknál. A Szederkényi Nö­vényvédő Állomás munkatár­sai, akik különösen érdekeltek az új betegség elleni védeke­zésben, kutatást kezdtek a napraforgó-peronoszpóra ter­mészetének megismerésére. Az idén mintegy hxisz helyen vizsgálták meg a beteg nap­raforgó-táblákat és S—90 szá­zalékos fertőzöttséget állapí­tottak meg. Most arra kíván­csiak a szakemberek, hogy a mag vagy a talaj útján ter­jed-e a betegség. A nyár ele­jén a Mohácsi-szigeten egy 21 százalékos fertőzöttségű táb­lán szelekciót végeztek: a be­ieg napraforgó-töveket ki­szedték és elégették. A meg­maradt napraforgóból szár­mazó magot a Növényvédő Állomás melegházában nem­rég elvetették és a tél folya­mán megfigyelik a növénye­ket Ha nem tapasztalnak ná­luk fertőzöttséget, akkor az ^azt jelenti, hogy a szelekció sikeres védekezési eljárásnak bizonyult. Ha viszont fertő­zött a mag, akkor további lé­pésként kikísérletezik: vajon a vetőmag előzetes csávázá- sának vagy a növénynek a vi­rágzás előtti, illetve alatti permetezésének beiktatása ha­tásos ellenszere lehet-e a nap­raforgó-peronoszpórának. Ab­ban az esetben pedig, ha a vizsgálat azt mutatja, hogy nem a mag. hanem a talaj út­ján ’ terjed a betegség, akkor a Mohácsi-szágeten levő fer­tőzött táblán állítanak majd be kísérletet. Dolgozókat felvesznek — Az elmúlt 48 óra során újabb bombarobbanásokra ke­rült sor Dzsizan és Nigran tá­maszpontokon. A nyomozó- hatóságok lezárták a határt. Fejszál szaúd-arábiai király az angol és az amerikai tit­kosszolgálathoz fordult, hogy segítsenek az ellenzéki erők letartóztatásában. — Lesothőban, egy kis fa­luban vasárnap este 14 em­bert ölt meg a villám. A ter­mészeti katasztrófa egy ün­nepséget szakított félbe. — A spanyol hatóságok el­rendelték hat haladó író va­gyonának elkobzását, mert nem voltak hajlandók egy ki­rótt bírságot megfizetni. Az írókat fejenként ötvenezer pe­zeta büntetésre ítélték, mert a madridi egyetemen részt vettek egy tiltakozó diákgyű- lésen. — Vasárnap Olaszországban teljesen megbénította a vasúti forgalmat a vasutasok sztrájk­ja. A kereken 40 ezer sztráj­koló vasutas a munkaidő csök­kentését követeli. — Alto Adigeból újabb tér- rorista akciókról érkezett hír. Az olasz—osztrák határon, Bruneckben egy olasz kávéház folyosóján szombat éjjel bom­ba robbant. A vendégek kö­zül senki sem sebesült meg. — A Selyp! Cukorgyárban hétfőn megkezdték a normál kockacukor csomagolását {él­és egykilós tételekben, ízléses dobozokba. Az első szériában csomagolt mintegy háromezer doboz rövidesen a boltokba kerül. " — A Zománcipari Művek salgótarjáni gyáregységében tíz napja kezdtek hozzá az újtipusú, két égőfejes, üveg­ajtós sütővel ellátott gáztűz­hely első ötezer darabból álló sorozatának gyártásához. — Cigány kislakás. Dencs- háza községben a Szigetvári Építőipari Ktsz megkezdte a harmadik cigány kislakás épí­tését — Tízmillió forintos túltol* jesítés. A Pécsi Közúti Üzemi Vállalat november 7-re befe­jezte éves tervét. A hátralevő időre tízmillió forintos terv- túlteljesítést vállalt, amelyet előreláthatólag már 23-án teljesítenek is. A kiváló mun­ka jutalmául a napokban 42 brigád kapott pénzjutalmat — Exportképes hétvégi bú* zak tervezésére irt ki pályá­zatot nyár végén az Építés­ügyi Minisztérium. A pályázat lezárult és a bíráló bizottság döntése alapján december 13- án adják át a dijakat Az el­ső díjat nem adják ki. Máso­dik és harmadik díjjal kei­két pályázatot jutalmaztak. Sorrend megállapítása nélkül 2. díjat nyert Újhelyi Imre, Vas Zoltán, Ligeti Tamás és Schönauer Sándor, illetve Mi- náry Olga és Harmos Zoltán közös terve, 3. díjat pedig Szemerédi Magda, Zoltán László és Dénes Loránd, il­letve Brjeska István, Sikló® Mária, Cser Károly és Halmi Iván közös pályamunkája. Ki­emelt megvételben részesült további négy sikeres pálya­munka. Menetrendváltozás a vasúton A MÁV Pécsi Igazgatóéul^* közli, hogy 1966. december 23-tói a személyszállító vonatok menete i'endjében az alábbi változás lesz; ázékesf eher vár—Nagykanizsa vo­nalon a pályafenntartási munkák előrehaladása folytán a jelenleg Csajág állomáson át közlekedő 1214. és 1215. sz. személyvonat is* mét az eredeti útvonalon — tehát Kiscséripusztán át — közlekedik. A Dombóvár—Gyékényes vonalon a vasúti pálya elkészültével, Ka® posvár—Kaposújlak között a 4034.* a 4037, és az 5732/5747. sz. motor* vonat korlátozás nélkül ismét na­ponta közlekedik. Ezzel egyide­jűleg e vonatok pótlására hétfő­től péntekig beáálíított vonatpótló autóbuszjáratok elmaradnak. Ugyanezen a vonalon kedvezőbb autóbusz-csatlakozás megteremtő* se érdekében Gyékényes—Csűr* gó között a 4047. sz. helyi sze­mélyvonat 10 perccel később köz­lekedik. Részletes felvilágosítéat a vasútállomások adnak. Halálozás Fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó férjem és testvérem, MESZLER JENŐ 16 éves korá­ban rövid szenvedés után el­hunyt. Temetése 21-én, szer­dán 1 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérem, nagynénink és kedves rokon, ÖZV. ADÁM JAKABNE szüle­tett Csukay Lili életének 10. évében váratlanul elhunyt. — Temetése szerdán du. 3 óra­kor lesz a pécsi köztemető­ben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy forrón szeretett férjem, legdrágább édesapa, após. nagyapa, testvér, vő és kedves rokon, MERICSBAY FERENC, a Kokszmüvek volt elektro­mos művezetője 61 éves ko­rában váratlanul elhunyt. De­cember 21-én. szerdán fél ? órakor kísérjük utolsó útjára a központi temető ravatalozó­jából. A gyászoló család. Felejthetetlen feleség, édes­anya, anyós, nagymama és dédlke, MARTON JÓZSEFNE it éves korában elhunyt. Te­metése december 21-én, szer­dán fél 4 órakor lesz s kés­ponti temetőben A gyászoló család. Felejthetetlen, drága térjem, édesapám, nagyapánk, déd­apánk, apósom ós rokonunk, SZEDERKÉNYI JENŐ, köké­nyt lakos IS éves korában el­hunyt- Temetése december Sí­én, szerdán 2 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyá­szoló család. Fájdalommal közöljük mind­azokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. DEL- HAES RGBESTNE sz. Haffner Irma, életének M. évében csendesen elhunyt. Temetése december 21-én tél 2 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló Éltető-család. Mélységes fájdalommal tu­datjuk mindazokkal, »Irin is­merték és szerették, a ma­gunk és a széleskörű rokon­ság nevében, hogy BEIN AN­NA varrónő, türelmesen vi­selt, hosszú szenvedés után elhunyt. Prága halottunkat december 23-án, pénteken há­rom órakor helvezzúk örök nyugalomra a központi teme­tő Szt. Mihály kápolnájából. Hein János és családja. ÍJ 1 4 A . Koszorúzás Zamenhof emléktáblájánál. ban. Itt hirdették ki a pécsi eszperantó kongresszus .'Lmé- nyeinek és emlékeinek meg­örökítésére kiírt irodalmi és fényképpályázat eredményeit. Az irodalmi pályázat nyerte­sei: Szabó Flóra, valamint . Kajti Ágnes és Törtéig Ist- ■ ván, míg a fotopályázat győz­zünk szét személyesen, győ­ződjünk meg a panaszról. Nem kételkedem a levél­író igazában, ismerem a kertvárosi viszonyokat. No és elég csak néhány kert­városi ismerősöm (van köz­tük kolléga is) cipőjére reg­gelenként ránézni, minden élménybeszámolónál szem- , léletesebbek. Szép holnapot ; ígér az új ötéves terv — ! írtuk annak idején Pécs í ,mostohagyerekéről”, a 8000 ; léiket számláló Kertváros- ; róL Ezt most is, újra öröm- j mel nyugtázzuk, fis addig? I Az ott lakók szeretnék, ha \ legalább a megállókat fél- ] szórnák salakkal, amit a 1 nehéz jármű sem tud a ! mélybe nyomni. Tavasszal \ aztán építenének olyan ; utat, amely a város képé- < nek, a vásártér forgalmú- í nak, s nem utolsósorban a S lakosság életkörülményeinek ! megfelel. Nem túlzott követelés, le- < hetne alapélv is, ha űj la- • kónegyedet építünk, épít- j sünk hozzá utakat is. Az j lenne a legjobb, ha min- < denkor élőbb lenne út, már < csak az építőanyagok szál­lítása miatt is. S utána la­kónegyed. Tudjuk, a tanács sokat tesz, s mindenre nincs : keret De a rangsorban a kertvárosi útkérdés előbbre j léphetne. (aa) | Budapesti vállalat pécsi telep­helyére gyakorlott lakatosokat felvesz. Jelentkezés: Pécs, Petőfi U. 66. I. 4* 138325 * Az ÉTM Bql Állami Építőipari Vállalat lakatos szakmában gya­korlott segédmunkásokat felvesz. Jelentkezés: Pécs, Rákóczi út 56. MunkaerőgazdálkodáSo 13S317 & Az EM Építőipari Szállítási Vál­lalat Pécsi Szállítási Üzemegysége felvesz gépkocsiszerelőket, laka­tosokat és műhely-segédmurfkáso- kat. Jelentkezés a műszaki irodá­ban, Pécs, Megyeri ót 50. 138003 iV Autóalkatrész ismerettel rendel­kező eladót felveszünk. Autó- és Alkatrészkereskedelmi V. fiókja, Pécs, Bajcsy-Zs. u. 23, 138234 * Az ÉM Baranya megyei Állami Építőipar! Vállalat panelgyárába való foglalkoztatásra felvesz ÉM- vizsgával rendelkező toronydaru- kezelőket. Jelentkezés a vállalat Pécs, I 1.38233 ; munkaerőgazdálkodásánál, Rákóczi út 56. * Januárban beinduló horganyzó és krómozó üzembe segédmunká­sokat felveszünk. Pécsi Vegyes­ipari Vállalat, Pécs, irányi D. tér le t-A, t&MR Autószerelőt, autóvillamossági szerelőt és segédmunkásokat azon­nali belépéssel felvesz a Tejipari Szállítási Vállalat, Pécs, Szigeti út 69. SZL 138335 * Felvételre keresünk lóhajtó és szemétszállító rakodókat. Jelent­kezés: Pécsi Köztisztasági és Út­karbantartó Vállalat, Pécs, Rózsa F. u. 17. sz alatt- 1455 •k A Pécsi Sütőipari Vállalat fel­vételre keres gépkocsijogosíivány- nya! rendelkező gépkocsivezető­ket, valamint gépkocsi rakodó munkásokat. Jelentkezés a válla­lat munkaügyi előadójánál, Pécs, Zsolnay V. u. 61. sz. 1456 •k A Somogy megye! Tanácsi Építő­ipari V. technikumi végzettséggel vagy több éves kivitelezési gya­korlattal rendelkező építésvezetőt keres Barcs székhellyel, Barcs és környékén levő munkahelyekre. Jelentkezni lehet a vállalat sze­mélyzeti vezetőjénél, Kaoosvár, Május 3 utca 52. szám alatt. Í44? Esztergályos szakmunkásokat felvesz az ÉM Epítőgépjavító és Oeoí?vártó Vállalat 7. sz. gyára. Jelentkezés: Pécs, Vasút u. 2. Munkaügyi osztály»*. i-r T I

Next

/
Oldalképek
Tartalom