Dunántúli Napló, 1966. december (23. évfolyam, 283-308. szám)

1966-12-07 / 288. szám

4 napló 1968. DECEMBER 7. MAI miisfíi SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Csárdaskiraly- uö (este 7 órakor). 15 százalékos szelvények érvényesek. Gyermekszinház: Három szegény szabólegény (délután 3 órakor). MOZI • Turks Szerelem a megfelelő ide­gtűméi- {szV.. . fél 5. fél 7, fél 9). CuaU- ír éven felülieknek! ’P. iofi: A boldog halál angyala < ^ fél ír fél 9). Kossuth: Bube szerelmese (szv., 10. 1, negyed 7, fél 9). •lo Mozi: Magyar híradó. Xűi.neú- vagyunk. Gusztáv, az őrös. anyzeliditó Korok és hagyó- ti’- uk (Előadások 12 órától ? : ; ;?*«shgosan). “Meszes: Idegen ágyakban (6). S^rriffőrine: Szamurájhűség (szv., T: csak 18 éven felülieknek! Má- sor/.;. Nem .szoktam hazudni (szv., V). Boly: A mi. házunk (szv., 7). Be;.*emend: A párizsi -Notre Dame (szv..-szí., 7). Sellye: Nyomoz a vőlegény (szv., 7). Harkány: Slá­g. n'eyü (szv., szi., 7). P£CSI RÁDIÓ 17.1ÍC: Magyar nyelvű műsor; Budai Dénes operettmelódiái. 17.<0: Jegyzetek: 1. A közös gaz­daságok takarmányhelyzetéről. 2. Ev végén a Szőlészeti Kutató Intézet pécsi telepén. 17.45: A Mecseki Szénbányászati Tröszt fúvószenekara játszik. 18.00: Kerékasztal.. Téma: A ter­melőszövetkezetek társulása. — Szerkesztő: Varga János. 18.20: Tánczene. Közbén: Elmondjuk, hogy... 18.40: Dél-dunántúli híradó. Műsorismertetés. 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor: Beszélgetések a falusi kultúrá­ról* Nagyobb segítséget! Hanglemeztárunk újdonságai. A magyar sajtó napja. Táncdalénekesek műsorából, öt perc líra. Versek. 19.300.Német,.nyelvű, műsor: ’ Ifjúsági műsor-.-----összeállítás. A tartalomból: Fiatalok a mohá­csi szőlőhégyen. Nyírek Judit jegyzete. — Modern eszközök az oktatás szolgálatában. - — Irodal­mi melléklet: Goethe nyomában. — Tánczene fiataloknak. 20.00: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ Budapest: 17.08: A Magyar Hirdető műsora. 17.20: Európa országútjain. Uti- filmsorozát, I. rész. A Hungaro- < *a mionnal Jugoszláviában. 17.35: Tessék kérdezni, a nyel­vész válaszol. Lórin cze Lajos műsora. 18.05: Hírek. 18.lű: Ahol a kövesút végetér . .. Dók umentumíilm. 18.30: Á Televízió ifjúsági tánc­klubja. 19.15: Hazai tükör. — Aktuális jegyzet. 19.20; Esti mese. 19.30: Tv-híradó. IS.50: Nagy siker volt... — War- renné mestersége. Nyugatnémet 'Um. (18. éven . felüliekn.ekD 2?£3: Húsz perc jazz. 83. 5: Látogatás a „Kortárs” szer­kesztőségében. 22.25: Tvrttfradó S. kiadás. B-'.rád: 9;40: Iskola-tv. 14.50: tskolartv. 17:10: Újévi vásár. -Hirdétések. 17.35: Hírek. 17.40; Tik-tak. Mese Fevdinándról. 17.55: Pionírok tv- studiója. 18.25: Műsorismertetés. 18.30: Tv-újdonságok. 18.43: Riport­műsor. 19.05: Ébresztőtől takaró­déig. 19.30: A- Tv postája. 19.54: Jo -éjszakát, gyerekek! 20.00: Tv­h. O'adó. 20.30: Hirdetések. 20.35: Játékfilm. 22.05: Tv-híradó. Utóvizsgadíjak az egyetemeken és tőiskolákon Megjelent a Művelődésügyi Miniszter rendelkezése az utó­vizsga- és különeljárási dí­jakról. Az egyetemi, illetve főiskolai hallgatónak, aki utóvizsgára jelentkezik, úgy­nevezett utóvizsgajegyet kell váltania a dékáni, illetve az igazgatói hivatalban, A gya­korlati jegy pótlására gya­kori atonként, illetve a kol­lokvium pótlása esetén tan­tárgyanként 25 forint A szigorlatjegyért tantár­gyanként 50, a javító állam­vizsgajegyért 100, és az ismé­telt államvizsga-jegyért 400 forintot fizet Amennyiben a pótvizsgán is elbukik és újabb pótvizsgára jelentkezik, az előbbi dijak kétszeresét, a ki­vételes rektori (igazgatói) en­gedéllyel tett harmadik utó­vizsga esetén a díjak három­szorosát fizeti. Külön eljárási díjat fizet az a hallgató ts, aki nem tesz eleget határidőn belül tanul­mányi ügyei elintézésének —. nem iratkozik be az előírt határidőre, évközi feladatait késve adja be, az előírt vizs­ga-. illetve vizsgaidőszak után kéri, hogy pótlólag enge­délyezzék elmaradt vizsgáinak letételét A rendelkezés 1967. január 1-én lép hatályba. Skarlátom megbetegedés A betegség tünetei: láx, torokfájás, hányinger A gyerekeket azonnal vigyék orvoshoz! — A Leértékelt Aruk Sallai n. Bulijába érkezett női kötény 28.90 fcrípt, férfi és női esőkabát 43 Fl, férfi puplin ing 56 és 68 Ft, és nr eg «ok konfekció, fehérnemű, textil- és kötöttáru 20—60 százalé­kos engedménnyel. Vasárnap is nyitva 9—14 óráig. (x) Amrein Juditot, a Szilágyi Dezső utcai általános iskola III. b. osztályának tanulóját az elmúlt napokban lázas, to- rokfájasos állapotban orvoshoz vitték a szülei. A Tüzér utcai gyermekszakrendelő orvosnő­je skarlátos megbetegedést ál­lapított meg, s azonnal el­kezdte a gyermek gyógykeze­lését Az említett osztályba járó gyermekek szülei érthető ag­godalommal értesültek meg­betegedésről és riadt kérdések­kel fordultak illetékesekhez, illetéktelenekhez. Elég az hozzá, hogy e néhány nap alatt a következő vélemény alakult ki a szülők körében: mulasztásnak nyilvánították azt, hogy az iskolaorvos nem intézkedett azonnal az emlí­tett osztály fertőtlenítéséről és e kritikájuk sajtón keresztüli nyilvánosságát kérték. Kívánságuknak eleget téve, megvizsgáltuk az ügyet és megállapítottuk, hogy az ille­tékesek részéről mulasztás nem történt, ugyanis az is­kolaorvos a megbetegedés ide­jében nem tartott rendelést a helyszínen, tehát felelősségre sem vonható az intézkedés elmulasztásáért. Ahogy már fentebb említettük, a szülök a körzeti gyermekrendelőbe vitték a beteg gyermeket, ahol az orvos azonnali gyógykeze­lésbe vette és ezzel egyidejű­leg jelentette az esetet a ke­rületi KÖJÁLL-nak. Ezt kö­vetően dr> Tóth Lenke, a III. kerület egészségügyi kör­zeti felügyelője is azonnal in­tézkedett és mire e sorok megjelennek, a kötelező fer­tőtlenítést is lebonyolítják az iskolában. Befejezésül pedig a skarlá- I tos megbetegedéssel kapcso­latos orvosi tanácsokat tol- I mácsoljuk. Ha a szülők (és I ez mar nemcsak a Szilágyi Dezső utcai iskola tanulóinak szüleihez szól) lázzal, torok­fájással, hányingerrel jelent­kező tüneteket észlelnek gyer­mekeiken, azonnal vigyék or­voshoz. Aggodalomra különö­sebb ok nincs, mert a beteg­ség hatnapos penicillines ke­zeléssel lei kúrálható. Ha a fentebb említett megbetegedés újra előfordulna valamelyik iskolában, az orvosok arra kérik a szülőket, hogy sür­gősen keressék fel a körzetük­höz tartozó gyermekrendelőt, ahol a betegség megelőzése oéljából megfelelő gyógysze­reket írnak ki gyermekeik számára. Á Tempó Télapója Magara öltötte bíbor bár­sonyköpenyét, megigazította óriási fövegét. végigsimítotf hosszú szakállán. vállára lódí­totta selyem puttonyát, s egy perc múlva taxi zúgása je­lezte: elindult szokásos kőr­útjára a Télapó. — Tizennégy családot ke­restem fel — válaszolta ér­deklődésünkre Hajós Lajos, aki civilben a Tempó KTSZ szerelője és évente egyszer vállalkozik a Télapó nem ke­vés örömet nyújtó szerepére. — Amerre jártam, hálálkodó, jó kisgyermekeket találtam. Az ajándék átadása előtt min­denfélét ígértek: szót fogad­nak, jók lesznek, megeszik a spenótot és ezentúl mindig lefekszenek a tévé Macival Azután, hogy előkerült putto­nyomból a csoki, cukorka, já­ték, volt nagy öröm. Minden­hol megígérte tték velem, hogy jövőre is eljövök. Hároméves volt a legki­sebb, öt a legidősebb meg­ajándékozott, akiről szülei a Tempó Szövetkezet Télapója útján gondoskodtak. Ami az anyagiakat illett, húsz forintot kért a szövetkezet, egy-egy „kiszállásért” és a szülők által leadott csomagok továbbítá­sáért. HÍREK Két halálos bányabaleset A Mecseki Ércbányászati Vállalat I-es bányaüzemében december 2-án, illetve 5-én két halálos kimenetelű szeren­csétlenség történt Másodikén, a IX. szinti fejtésben a hir­telen fellépő kőzetnyomás om lást idézett elő. Az omlásve­szélyt Bozóky Ferenc vájár észlelte. Azonnal riasztotta a fejtésben dolgozó csapat tag­jait, ő maga azonban már nem tudott elmenekülni: a le­zúduló kőzet halálra zúzta. December 5-én, 14 óra 31 perckor, ugyancsak az I-es üzemben, a X. szint nyugati főkeresztvágatában Panyi Ist­ván vájár szervedett halálos sérülést A munkahelyen rob­bantást végeztek. A szeren­csétlenül járt vájár még a vájvégen tartózkodott, amikor a töltetet ellőtték. A robbantó mestert, aki a munkahely ki­ürítéséért felelős lett volna, őrizetbe vették. Dolgozókat felvesznek Motoros srubordot áronnál! belépésre keres s Nádor Szálloda. Jelentkezni lebet: Pannónia Szál­loda L era., Kossuth L. u. 5. SMS ár Péesi Fémipari Vállalat autó­szerelő, karosszéria-lakatos, karos­széria-bognár, esztergályos és galvanizáló szakmunkásokat ke­res felvételre. Jelentkezés: Pécs, Felsőmalom o. 13. az. 137817 * Bizonyítvánnyal rendelkező vil­lanyszerelőt felvesz a Pécsi Por­celángyár. 137657 * Kertésztanulókat, férfi segéd­munkásokat keres a birdi terme­lőszövetkezet. Jelentkezés a tsz elnökénél. 137759 * Jól képzett férő fodrászsegédet azonnal felveszek. Fazekas Mihály fodrász, Pécs, m. Borostyán u. IS. sz. Olimpiával szemben. 137771 — Áramszünet lesz december j S—15-ig 7—16 óráig a Fatacs új­telep, valamint Cupitelep és kör­nyékén. (x) Időjárásjelentés Varhaté időjárás szerda estig; felhős, párás Idő, továbbra isi elsősorban a délnyugati ország­részre kiterjedő havazással, ha­vasesővel, esővel. Elénk, helyen­ként erős északi, északkeleti szél. A hőmérséklet alakulásában lé­nyeges változás nem lesz. Várha­tó legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet 0—mínusz 4, legmagasabb nappali hőmérséklet ő—plusz 4 fok között. DECEMBER Ambrus napja. 7 A nap kél: 7.18, nyugszik: 15.53 órakor. A hold kél: 1.16. SZERDA nyugszik: 13.24 órakor. — A múzeumi szerda esték mai előadását 18 órai kezdet­tel a Janus Pannonius Mú­zeum előadótermében (Népraj­zi Osztály, Rákóczi út 15.) dr. Bándi Gábor régész-muzeoló­gus tartja. Az új régészeti Ki­állítás terveiről címmel. Az előadást sokoldalú szemlélte­tés kíséri és szakmai megbe­szélés követi, meghallgatása díjtalan. — Az új gazdasági mecha­nizmus egyes kérdései cím­mel tart előadói konferenciát a TIT közgazdasági szakosztá­lya ma délután fél 5 órakor a Technika Házában. — ősbemutató Komlón. A Városi Tanács Művelődési Osztálya, valamint a gimná­zium és a Közgazdasági Szak- középiskola rendezésében Ré- nyi Tamás új filmjét, a Siká­tort Komlón viszik először a nagyközönség elé, mégpedig december 12-én hétfőn. Az ősbemutatón megjelenik Koncz Gábor színművész is. — Pécs város tartalékos tiszti tagozata értesíti a tarta­lékos tiszteket, hogy a „Kor­szerű háború kérdésed” című tájékoztató előadássorozat má­sodik témakörét december 9- én 5 órakor tartjuk a Fegy­veres Erők Klubja nagyter­mében. Az előadás címe: „Újdonságok a haditechniká­ban”. Előadó: Nagy I. György mérnök, a Haditechnikai In­tézet munkatársa. — Költők és költöcskék című nagysikerű szatirikus műsorát de­cember U-én, vasárnap este 7 óra kor játssza Pécs város Művelő­dési Házában az Irodalmi Szín­pad (Déryné u. 18.). Rendezte: Bécsy Tamás. Zene: Hevesi And­rás. Jegyelővétel a Magyar írók Könyvesboltjában. (x) — Az erős tüzelés következ­tében meggyulladt a kémény­be épített faszerkezet, majd tüzet fogott a födém tegnap délután Pécsett az Autójavító Vállalat Irányi Dániel téri te­lepén. A kár ezer forint, A vizsgálat tart. — Dér Józsefnek, a Haza­fias Népfront siklósi körzeti bizottsága elnökének az Or­szágos Béketanács a Hazafias Népfrontban és a béke moz­galom területén kifejtett munkájának elismeréséül az Országos Béketanács arany- koszorús jelvényét adomá­nyozta., A kitüntetett nép­front-elnöknek tegnap délután a II. számú Belklinikán adtáa át a kitüntetést. — Zobák az élen. A Szén­tröszt termelő üzemei közül ismét Zobák akna került az élre: december 5-ig 121,8 szá­zalékos tervteljesítést ért el, s 1336 tonna kiváló minőségű szenet adott terven felül. Második Béta-akna. harmadik Szabolcsbánya. — A Fekete-tenger partján cím­mel diavetítő estet rendez a Me­cseki Fotoklub Pécs város Doktor Sándor Művelődési Házában (Dé­ryné u 18.) Bulgária, Románia és Szocsi legszebb tájairól, de­cember 12-én, hétfőn este fél 7 órakor. Előadó: Tillai Ernő. (x) — A lovászhetényi községi könyvtárat újjávarázsolták a pécsváradi körzeti könyvtár dolgozói. A helyiséget sza­badpolcos berendezéssel lát­ták el. — Ötezer tag. A bányász önsegélyző csoportok tagjai­nak száma meghaladta az öt­ezret. A pécsi bányaüzemek­nél szülési, házassági, beteg­ségi és temetkezési segély cí­mén ebben az évben 116 ezer forintot fizettek ki. — Pécs város I. kerületi Tanács kereskedelmi csoportja értesíti a kerület lakosságát, hogy a ked­vezményes tejjegyek kiosztását december 8-án megkezdi. Decem­ber 8-tól 10-lg a Budai EL terület, 12-től 14-lg Gyárváros,Újhegy, 15- től 17-ig Meszes, 19-től 21-lg Hő­sök tere, Szabolcsfalu, István- akna területek lakói részére ke­rülnek a tejjegyek kiosztásra. A jogosultak hozzák magukkal sze­mélyi Igazolványukat, valamint az 1966. évi tejjegy tőpéldányát a lakóbizottsági elnök által alá­írva. — A Leértékelt Aruk Sallai a. Boltjába érkezett gyapjú gyermek rúgdalózó 108 forint helyett 75 fo­rintért, tiszta gyapjú férfipulóver vastagkötésü 520 forint helyett 312 forint, női klott munkaköpeny 130 forint helyett 76 forintért, pi­ros női szivacskabát 920 forint he­lyett 552 forintért és még sok ru­házati áruféleség 20—60 százalékos engedménnyel. Vasárnap is nyit­va 9—14 óráig. (x) — Tánciskola kezdődik ma este fél 7 órakor a KPVDSZ Művelődési Házban (József u. 15.). Vezeti: Hermann. (só Vidékre gond a karácsonyi ajándék? Már nem! r()urá(jút üdvözlőlappal is továbbít a FLEUROP szolgalatunk s-a «a í k 8 <C 4) 8 c k «1 4. § Pécsi Kertészeti I általat Halálozás Mély fájdalommal tudatjuk, hogv szeretett munkatársunk, BUZOKY FEBENC vájár, tra­gikus körülmények között el­hunyt. A MEV I. Bányaüzem saját halottjaként kíséri utolsó útjára 1966. december 9-én fél 4 órakor a pécsi központi te­metőben. MEV. I. tizem veze­tősége és dolgozón Mély fájdalommal tudatjuk, bogy PANVI ISTVÁN vájár, szeretett munkatársunk, tragi­kus körülmények között el­hunyt. A MEV. I. Bányaüzem saját halottjának tekinti és 1966. december 9-én 14 órakor kíséri utolsó útjára a pécsi központi temetőben. m£V. I. üzem vezetősége és dolgozói. Fájdalommal tudatjuk, bogy drága jó férjem, édesapánk, nagyapánk, apósunk, testve­rem, sógorunk és kedves ro­kon, Idős SZIKLAI ISTVÁN életének 71. évében csendesen einunyt. Utolsó útjára dec 9- én pénteken 3 órakor kísérjük a központi temető Szt. Mihály kápolnájából. A gyászoló csa­lád. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérem, nagyné- nénk, GAL MARIA varrónő 76 éves korában elhunyt. Te­metése dec. 9-én 12 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló Varga és Merk csa­lád. Fájdalommal tudatjuk, hogy özv. BÉKÉI HENR1KNE (volt Kollerné) Tolbuhin u. 85. sz. alatti lakos temetése dec. 9-én 1/2 1 órakor lesz a pécsi köz­temetőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, testvérünk, sógorunk, nagybácsink, roko­nunk FABRY GYŐZŐ ny. mű­szaki tisztviselő rövid szenve­dés után 76 éves korában el­hunyt. Temetése dec. 9-én pénteken 1 órakor lesz a köz­temetőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, élettársam CSÍK LAJOS nyugdíjas 54 éves korában elhunyt. Teme tése dec. 9-én 1/2 2 órakor lesz a köztemetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legjobb apa, após, nagyapa, férj, testvér és ked­ves rokon BOHAK MIHAL V volt somogyapáti lakos 61 éves korában váratlanul el­hunyt. Temetése dec, 8-án csütörtökön 12 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyá­szoló dr. Schleich és Róna­széki család. özv. REINHART KALMAN- NE életének 83. évében rövid szenvedés után dec. 4-ón Pé­csett meghalt. Az elhunytban dr. Páka László egyetemi ta­nár édesanyját gyászolja. Bú­csúztatása dec. 9-én 1/2 3 óra­kor lesz a köztemető kis ra­vatalozó jábóL Mélységes fájdalommal tu­datjuk, hogy szeretett jó fér­jem, édesapánk, Hűnk, vőnk, testvérünk, sógorunk és ked­ves rokonunk BOZOKY FE­RENC 30 éves korában tra­gikus körülmények között el­hunyt. Utolsó útjára dec. 9-én pénteken 1/2 4 órakor kísérjük a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. Szeretett nagy és dédnénénk HORVATH MARIA 103 éves korában csendesen elhunyt. Temetése dec. 8-án 1/2 4 óra­kor lesz a központi temető­ben. A gyászoló Horváth és dr. László család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, testvé­rünk és nagynénink özv. RAJ­NAI JANOSNE sz. Tamasics Mária hosszú szenvedés után örök pihenőre tért. Utolsó útjára dec. 10-én 1/2 1 órakor kisérjük. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága férj és édesapa PICHLER ISTVÁN zákány I Iskolaigazgató hosszú szenve­dés után 46 éves korában cl hunyt. Temetése csütörtökön 8-án du. 1/2 3 órakor Pécsett a központi temetőben. A gyá­szoló család. Köszönet Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthe­tetlen halottunk KOVÁCS PAl. temetésén megjelentek, koszo­rúk, virágok küldésével fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló élettársa, leánya és a széles körű rokonság. Ezúton mondok köszönetét mindazon állami és társadalmi szerveknek, Ismerősöknek, akik szeretett férjem HAVAI GYULA temetésén megjelené­sükkel és koszorúikkal fáj­dalmunkat enyhíteni Igyekez­tek. özv. Kávai Gyuláné. Köszönetét mondunk mind azoknak, akik felejthetetlen férjem BOZANETZ JANOS te- j metésén részt vettek,, virágok, i koszorúk küldésévé! fájdal- j munkát enyhíteni igyekeztek. I A gyászoló feleség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom