Dunántúli Napló, 1966. november (23. évfolyam, 258-282. szám)

1966-11-02 / 259. szám

6 napló tom. BTOVEMBMt fc 1 Mi újság a szövetségekben? Birkózószakosztály a tsz-ben Megszűnt a labdarúgásban a játékvezető-hiány tSincs utánpótlás az ökölvívóknál napjaikat a teke mérkőzések le­vezetésére. A bajnokságokat il­letőleg pedig szurkol az egész szövetség a P. Építők NB n-be jutásáért, a P. Bányásznál, hogy ne essen ki onnan. A PBTC NB 1-be jutását pedig már be­fejezett ténynek tekintjük. Az ökölvívóknál nem a legrózsásabb hangulatot találtuk. Na nem a szövetségi munka miatt, ott jól mennek az ügyek. Az ökölvívó utánpótlással van a probléma. Egyik csapat sem törődik az ifjúság nevelésé­vel. És a szövetségben joggal teszik fel a kérdést: „Mi lesz veled PVSK, P. Bányász, P. Hon­véd?” A négy területi bajnokság­ban résztvevő csapatból már csak a P. Honvéd I és n. versenyez, Szászvárt kétszeri meg nem je­lenés miatt már ki kellett zárni és hasonló ok miatt valószínűleg a P. Bányászra is ugyanezen sors vár. Joggal tette fel a kérdést Sárkány Károly főtitkár: „Csak NB-s csapataink maradnak meg és a 26 képesített játékvezető?” Itt valóban tenni kellene vala­mit. dr. Pazar Ferenc A sportszerűtlenség ellen A labdarúgó-játékvezetők idény közben is rendszere­sen továbbképzési előadásokon vesznek részt. Legutóbb a ve­szélyes és durva játékról eseti szó. Több nemrég lejátszott mérkőzést elemeztek ki. Konk­rét esetek kerültek terítékre. Gondosan vizsgálták az ese­tek okait, és levonták azok tanulságait. Szóba került a Dunántúli Napló október 26-i „Jogos kérdés” című cikke is. A JT szorosabbra fűzi a kap­csolatot az Edzők Tanácsá­val. Kassai József, a JT ok- tatóbizottságának elnöke vett részt a legutóbbi edzői to­vábbképzésen. Szakszerű vá­laszt adott az ott elhangzott észrevételekre. A játékvezető­ket érintő jogos bírálatokat ( a JT is megvitatta. A helyte­lenül bíráskodó játékvezetők ellen eljárás indul. A bajnoki végküzdelmekben megnöveke­dett a sportszerűtlenségek szá­ma. A gyökeres változás ér­dekében azonban nemcsak a játékosoknak, edzőknek, egye­sületvezetőknek, de a játék­vezetőknek is tenniük kell. ASZTALITENISZ: NB I-BE JUTOTT A PEAC Pécsi Ércbányász—Dunaújvá­rosi Kohász 15:5, NB I. férfi­mérkőzés, Pécs. Győztesek: Ba­lázs—Horváth dr. (2), Arató— Horváth (2). Balázs 4., Arató 4., Horváth dr. 3., Horváth 1, illet­ve Horváth (3), Semsei, Grosz. PEAC—Telefongyár 18:2. NB II. férfimérkőzés, Pécs. A PEAC ez- I zel a győzelmével már biztosí- I tóttá az NB I-be jutást. BTC— i Dombóvár NB II. női mérkőzés j elmaradt, a találkozót későbbi időpontban játsszák a dombó- I váriak kérésére. Kosárlabda NB I. állása Férftcsapatok: l. Bp. Honvéd 22 21 1 2260:1351 43 2. MAFC 22 19 3 1624:1244 41 3. Bajai B. 22 18 4 1926:1629 40 4. Csepel 22 17 5 1768:1559 39 5. SMAFC 22 13 9 1662:1579 35 6. VTSK 22 11 11 1694:1703 33 7. BEAC 22 8 14 1396:1525 30 8. G-MAVAG •22 8 14 1494:1633 30 9. U. Dózsa 21 8 13 1463:1760 29 10. TFSE 22 6 16 1416 .T720 28 11. Szeged 21 7 14 1424:1715 28 12. Pécsi VSK 20 7 13 1505:1656 27 13. Sz. fehérvár 22 5 17 1531:1857 27 14. Bp. Előre 22 4 18 1329:1761 26 A Móricz Zsigmond téri Általános Iskola tornatermében kap­tak otthont a PEAC vívói. Hétfőn, szerdán és pénteken este vívóruhába öltözött fiatalok népesítik be a korszerűen fel­szerelt tornatermet. Császár Lajos és dr. Szőlős! Bálint edzők nagy gondot fordítanak az utánpótlás nevelésére. Ezért szervez­ték meg a vívóiskolát. Magyar B-rálogaíott— Phenj an-válogatott 2:2 Második mérkőzését Phenjan válogatottja ellen játszotta dl Koreai NDK-ban tartózkodó magyar B-válogatott. 90 eze* néző élvezte a szép játékot. A magyar csapat kapujában R&pp védett, a balszélen Török kezdett. Törők azonban, aki az Am- nok elleni első mérkőzésen megsérült, szünet után kiállt éa Tussinger játszott helyette. A jelentések szerint Rapp most t* nagyszerűen védett, csakúgy, mint az első mérkőzésen. A m» gyár csapat mindkét gólját Göröcs lőtte. Nagy feladat előtt az öttusázók Az utóbbi évtizedekben egyik legsikerültebb sportágunk az öt­tusa volt. Olimpiai és világbaj­nokságok sora dicséri szakembe­reinket és versenyzőinket. Tavaly százszázalékos sikerrel szerepel­tek versenyzőink a lipcsei világ- bajnokságon: mind a felnőttek­nél, mind pedig az ifjúságiaknál a magyar versenyzők nyerték az egyéni és a csapat-világbajnok­ságot. Balczó, Török Ferenc dr. és Móna neve fogalom e sport­ágban, amely minden országban meglehetősen szűk körre szorít­kozik. hiszen az öttusázás felté­teleit sehol sem könnyű tömeg­méretekben megteremteni. Most újabb nagy erőpróba előtt áll a magyar öttusasport. Novem­ber 6. és 10. között a távoli Mel- boume-ben kerül megrendezésre a világbajnokság. A magyar csa­pat: Balczó, Móna, Török Fe­renc dr.. tartalék: Móczár. Kiss Andrásnak, az öttusa szövetség elnökének, Németh Ferenc főtit­kárnak, a római olimpia bajno­kának és Tóth Béla lovasedző­nek a kíséretében a csapat már elutazott a XVI. nyári olimpia egykori színhelyére. Kereken tíz esztendeje. hogy magyar öttusázók utoljára jár­tak a távoli földrészen. Akkor is nagy reményekkel utazott Melbourne-be a magyar öttusa csapat, a reményeket azonban nem sikerült valóra váltani. Leg­jobb öttusázóink akkor érmek nélkül tértek haza s ebben nagy része volt a lovaglásnak, mely­ben versenyzőink rendkívül rosz- szul szerepeltek. Ez a magyará­zata, hogy most csapatunk tag­jaként Tóth Béla lovasedző is el­utazott Melbourne-be. — Az öttusa-versenyeken min­dig kritikus szám a lovaglás. Semmit sem tudunk arról, hogy az ausztrálok miként készítették fel lovaikat, ezért tartottuk szük­ségesnek, hogy lovasedzőt is vi­gyünk magunkkal, nehogy meg­lepetések érjenek bennünket — mondotta az elutazás előtt Kiss András, a szövetség elnöke. — Csapatunk jói ieVkéstCBt, __ a sikeres szereplésben. Legjobb öttusázóink útiprogramja a vetkezőképpen alakul: október 26^ án keltek útra és Béesből » Quantas légitársaság gépével uta»* tak Melboume-be, ahova októbzsi 28-án, ottani idő szerint déli egjf órakor érkeztek meg. Az időeH tolódás miatt háromnapos pihe*» nőt tartottak és igyekeztek afr* kalmazkodni az új körülmények?«* hez, s hogy edzéseiken erősitvb újra elérjék legjobb formájukat; A magyar öttusázók legerősebb ellenfelének ezen a VB-n is b szovjet válogatott ígérkezik. A jelenlegi szovjet csapatban ugyan nincs olyan kiforrott egyéniség* mint a korábbi esztendőkben Igoe Novikov volt, aki négyszer nyert egyéni világbajnokságot és leg­utóbb Tokióban vezette győze* lemre a szovjet csapatot. Pilla-* natnyilag még a szovjet váloga­tott összeállítása is bizonytalan# hiszen 5—6 teljesen egyforma erőt képviselő versenyzővel ren­delkeznek. A többiek közül ás utóbbi időben sokat javult NDK-« és NSZK-s versenyzők a legveszé^ lyesebbek, no és az Egyesült AJ-l lamok csapata, valamint a hazai környezet minden előnyét élvező ausztrál együttes. A mai formá­kat ismerve Balczó csak akko« vesztheti el a világbajnokságot# ha a lovaglása rosszul sikerül vagy hibát lő. Vívásban, ászásbajil és futásban ugyanis ő a legki­egyensúlyozottabb, min dh áron* számban kiemelkedő teljesítményi re képes versenyző. Az idei öttusa-világbajnokság előjátéka, az ifjúságiak világbaji noksága Pozsonyban már augua»> tus végén lezajlott és nagy ma* gyár sikert hozott. Kelemen és g magyar csapat világbajnokságod nyert. Ez a siker biztató a feli nőtt VB előtt. Reméljük legjobb* jaink követik a jó példát és k köszörülik a tíz esztendővel e®* előtti csorbát. Melborume-ben ki öregbítik a magyar öttusasport hírnevét. TEKE: GANZ-MAVAG—BTC 5:3 NB I. női mérkőzés, Pécs, Pé­csi Bányász—Szombathelyi Ha­ladás 6:2, NB n. férfimérkőzés, Pécs. Szikra—Bp. Művész 6:2, NB n. férfimérkőzés, Pécs. BTC —Rózsa Ferenc Építők 8:0, NB TI. férfimérkőzés, Pécs. RÖPLABDA: BP. SPARTACUS—PEAC fct (6, 8, —13, 8). NB I. női kőzés, Pécs. Jók: Gulyásné, Lip* ták, illetve Borsos és Lovasnóű A PEAC ezzel a vereségével ki­esett az NB i-ből. Pécsi Dóra« —Győri Vasas ETO 3.*0, NB H3 férfimérkőzés, Győr. SÜRGŐSEN VENNÉK jó állapotban lévő olaj­kályhát Ajánlatokat a Jókai utcai hirdetőbe kérem PRÍM A jeligére BÚTOROKAT LEGOL­CSÓBBAN VÁSÁROL­HAT Kórház téri Kis­bútorüzletben. Hálót, konyhát, hármasszek­rényt, rekamiét, gar­nitúrát. ALKOTMÁNY U. 7. SZ. ALATT. I Piszka«, zsíros ka lapját ne dobja eh 1 tisztít, alakit Horváth I Gyula ‘ kalaposimester, ! Szigetvár, Kossuth L. tér 1. Bútorozott albérleti szoba kiadó azor.mtvl- ra, megbízható dolgo­zó nőnek. E héten dél­előtt tekinthető meg. Liszt F. u. 2 . fehér ■ csengő. 100x140-«*, kettesah- Falra erősíthető, ri~ lak eladó. Magyarürö- lágos, négyrészes gi út 25. könyvállvány, kettő ... ... -----------------i bárszekrénnyel igé­Be k öltözhet óén fél há* nyesnek eladó Tiborc igényesnek eladó. —|U. 55/1. Hunyadi J. u. 15. sz. |-------------------------------------­Ér deklődni du. fél 5 Garáawt bérelnék a> | után. j Rákóczi út környékén-----------------------------------„Moszkvics” Jeligére 1 db »01 övirág, 2 «■ Sallai a. hirdetőbe m-ee, eladó. 5 virága van. Ujmecsekalja 46. ép. I. em. 12. Kifogávtalan női, len­gyel irhabunda közép- termetre eladó. Meg- | tekinthető délután 4- i tői. Pál, Hunyadi u. oioft vagy szövetke-.1- 955• lakást kettőszo- bas. másfél vagy na- gyotobméretű egyszo- ba, összkomfortost át­vennék. Lehet lakás­cserébe) is. Kettűszo- bás, belvárosi, társ­bérletem van. Jókai u. vagy Petőfi u. kör­nyékén jeligére a Jó­kai u. hirdetőbe. Numizmatikai ötvös­művészeti és régi fegyvereket ismertető Irodalmat vennék. — Turkó, Pécs-Ujmeosek- j alja, Körösi Csorna S. U. 11. Tel.: 16-40/537 mellék. Esernyő­javítás,-áthúzás olcsón és szakszerűen. GYORS, PONTOS KISZOLGÁLÁS! Pécs, Sallai a. 5. szám. TEMPO SZÖVETKEZET kérem a címet. A beirároft helyén 4 szoba, össz­komfortos, zárt udva­ré ház sürgősen ri­adó. ..Befektetésre Is alkalmas»» jeligére a Sallai u. hirdetőbe. Kettvesaiényes albérlet­be megosztanám ott­honomat becsület»,, tu»*. egeszsegea, ! nyugdíjas nővel, cse­kély házimunkáért. ..Magányos asszony** jeligére a hirdetőbe. Sallai a. Rövid, bócs 1, páncél­tőkés zongora költocr­ködé» miatt eladó. — 9zt. István 9. 1». tér t. n. K.gy&soba,-konyha* la­kást keresek ,,20 000” jeligére a Jókai u. hirdetőbe. Riadó konyhaszekrény, ssalu&jtó, óldeszkák, '•asak. kályhacső, üve­gek, ládák, kertiszer- *zám, szék, konyha­sók, kókuszszőnyeg, étra. Anna u. 4. I. ran. Brősztlrué, női 'rabó. Egy príma asctalitűz- hely. szobakályha, konyhagarnitúra, 3; szék. olcsón eladó. Mecsek u. 7. Gyermekgondozást — másféléves kortól vál­lalok, megfelelő kör­nyezetben. Jókai u­hi m. 2. RÓZSATŐ ÁRUSÍTÁS. Sípos Henriknél. Bo- i szorkáray u. 6. Letört kender eladó! Baja. Dózsa György út 92. Kocsis József. Költötté? miatt sürgő­sen. eladó kárpitozott garnitúra Új állapot­ban, konyhabútor nagyméretű kisipari. Modem takaréktűz­hely, sezlon, Csepel varrógép új, gömbö­lyű, fényezett, asztal _ négy’ székkel, filodend-: cserjék. Kérje díj men- rom óriáslevelű, 2 m. j tea fajtaismertetőnket, magas és több bútor- Szállítás postán. — féleség. Megtekinthető j Székely dísznövény­mindennap 18 órától, kertészet. Budapest. Bokor v 65. TIT., Vörösvári n_ 18. Hír den családi ház azonnal beköltözhetően riadó. Érdeklődni mfcfc. Szabadság 87. LöW. „RÓZSA”. A nemzetközi újdonsá­gok, tulipán, jácint, nárci36, gladiolus, gyümölcs cserjék, V ásóról jón a áruk ruházati boltjában 20—60 * engedmény be feli U. 41. albérlet­Rákócaá közeli faluban Kisipari vermék egy kisebb családi házat, havi „500,— Ft részletre»» jeligére a Sallai u. hirdetőbe. hálószoba, príma ágybetéttel el­adó. Érdeklődni min­dennap 17 óra után. Pécs, Regös u. 4/B. n. 8. a. Parkettázást, átrakást,' csiszolást géppel ma­gánosoknak, közüle- tefcnek vállalok. Bel­vár dgyu la vagy Pécs, Zsolnay u. 37. Bánfai kisiparos. ______________ Ki sebb családi ház beköltözhetően eladó. Gergely u.__7.______\ Pe rzsa cica eladó. —' Petőfi u. 23. Királyegyházán 304.' szám alatt 50 mázsa csöves kukorica eladó.1 I ( ' ! Agysemfitarió. világos és középdió színben, TV- áll v ányna k is al­kalmas, eladó részlet­re is. Keszthelyi asz­talosnál. Szigebi ■ út és Faludy u. sarok. Fiai 300-as személy- gépkocsi eladó. Rákó­czi Út 66. _____ j Wa rtburg 1000-es 40 000 km.. eladó. Megtekinthető 15 órá- tóL Pécs, 39-es Dan­dár u. 1/a, fszt. 1. belvárosi, utcai, nagyszoba, la­kókonyha, éléskamrás, olcsóbérű lakásomat, kettőszoba, összkomfor­tosra. Válaszokat; — „Magas térítés” jel­igére a Sallai u. hir­detőbe kérek. ÉCT cstlúU hte eladó, mely áll kétezoba, konyha, istállóból, pince, disznó- éss ba­romfié:. A háznál 600 négyszögöl gyümöl­csös, a házhoz közel 390 négyszögöl szőlő, 50o négyszögöl szántó,' 172 négyszögöl akácos.! Öregség miatt eladó! Buszjárathoz közel.1 Pécshez 14 km. Cím;! Magyarpeterd, ÚP. Uj-I petre. Nagy Kerekű gyermek-' kocsi fehér, mély, új­szerű állapotban) el-1 adó. Köztársaság tér! 4. 3E. Fő bérleti vagy üreo albérleti 1—2 szoba,1 konyhás, kamrás la­kást keres nyugdíjas értelmiségi házaspár. Ajánlatokat .50 000” jeligére a Hunyadi u.1 hirdetőbe kérünk. i Magjarvirsla, fajtiszta, hathetes him eladó. Beretzky, Cbokanya- vtsarvta imveiM&avmQbúimT TACJH) AZ ac/iOtítm T.itnrtUSir* 500-as kitűnő állapot­ban eladó. Szigetvár, Szabadság u. 21. Baba­klinika baba-, mackó­ja vitás, pót-- lások. baba­ruhák,-frizurák stb. TEMPO KS 7 P é c s, Bajcsy-Zs. ó*. S­Eladó egy négykerekű kiskocsi. Pécs, öreg­meszes. Apaffy u. 1.4. Vásárolok magas ár­ban Tea-tűzhelyet, Paráza-tűzhelyet, kály­hákat, hármasszek­rényt, varrógépet, rá­diót, televíziót, kerék­asztalt, szegletes asz­talt, lehetőleg moder­net. Bárány. Hal tér 1. az. 500 férőhelyes tojóiub- rid tartáshoz társat, ! esetleg bérlőt keresek. I Címet: Sallai u. hir- j detőbe „Jól jövedel- i mező” Jeligére kérem. | Két és féL három­szoba, összkomfortos, ' modern öröklakást, : vagy önálló családi J házat megvételre ke- j résünk a város bel- I területén, TJjmecsekal- ; jan vágj a magaslati részeken. „Igenyesnek készpénzért” jeligére választ a Sallai u.j hirdetőbe kérjük. 1 Varia heverő, tégla­színű, egy négyszeles, eladó. Gelsler Eta u. 19. I. em. Szoba-konyhás lakást keresek megvételre.. — „10 000»» jeligére a Sallai u. hirdetőbe. Eladó 930 n-öl gyü­mölcsös 30 000-ért. — Borbálatelepen a füs­tölő mellett. Érdek­lődni: Bittner Alajos 66. alatt. H. étszoba, családi ház 700 szögö] telekkel noli beköltözéssel efci adó. 17 ezerért. Szágy, Kossuth u. 61. Azonnal beköltözhető«* eladó utcai háxrésaft, Pécs, Pelsőv&mhás m* 69. az. Gyermektelen párnak, üres szoba afc* bérletbe kiadó. Rácvá­ros *7. DUNÁNTÚLI NAPÚ) ' Magyar Szoaailsta MunJcAapér Baranya megyei Bizottsága - és a Megyei Tanács mcOa Főszerkesztő: Vasvári Verena. Szerkesztőség Pécs, Hunyadi át U TeL: 15-32, 15-33. 21-60, «ML Belpolitika) rovat: 31-63, Kiadja: Bajanya megyei Lapkiadó Vállal a Felelős kiadó: Braun Károly, Kiadóhivatal. Pécs, Hunyadi út U Tel.: 15-32. 15-33. 31-60. «ML PÉCSI SZIKRA NYOMDA t'ícs. Munkácsy Mihály u. 10. as Felelős vezető: Melles Rezső, terjeszti • Magyar Posta. tíiőfizethető a helyi postahivatalok­nál és kézbesítőknél. Előfizetés] díj 1 hónapra 12-— Ft Indexszám: 25 054 univerzális mosószer Mindenfajta textília mosasara kiválóan alkalmas I A birkózó szakszövetség rövid egypiásu tanban nemrég vesztette el két vezéregyéniségét. Még két éve sincs, hogy elnöke Szijj Ist­ván meghalt, az elmúlt évben pedig Darvas Géza helyettese is távozott az élők sorából. E sport­ág szerencséjére Gám György és Szőke István ♦ személyében hama­rosan olyan elnök, illetve titkár lépett a volt nagyhírű elődök örökébe, akik törésmentesen to­vább tudták vezetni e szövetsé­get. És hogy nem akárhogvan, azt bizonyítja az a két spo'^ki­tüntetés. amelyet azóta mindket- tő kapott. A birkózók nem csüggednek — Éppen legjobbkor jöttek hozzánk — fogadott Szőke István — amikor a sportág színvonalá­ról, irányító munkájáról érdek­lődtünk. — Ugyanis az őszi bir­kózóidény előtt állunk. A nívóra vonatkozóan sajnos nem túl sok jót tudok mondani. Messze va­gyunk az 1954 körüli megyei bir­kózó színvonaltól. Csupán itt-ott akad egy kiugrás. Csak jó után­pótlásról beszélhetek. A minőség hiányzik. A fiatalokban nincs ki­tartás. És ez a baj. A birkózás­nál gyors eredmény lehetetlen. Itt a kifutási időt meg kell ad­ni. A szakszövetség azonban nem csügged. Foglalkozik a fejlesztési tervvel. Az ország északi részé-\ ben már működő számos szak­osztály mintájára, Mágocson, a megye első tsz birkózó szakosz­tályát kívánja megszervezni. — Azután Siklóson óhajt szakosz­tályt létrehozni, majd ^Komlón, a megszűnt Bányász-birkózók he­lyébe. a szétszóródott sportág kedvelőket akarja egy újabb csa­patba összefogni. Meggyőződé­sünk, hogy a fejlesztés e sportág minőségi javulását is magával hozza. A labdarúsó- sz tveiséyben ezúttal a játékvezető testületet kerestük fel. Itt örömmel újsá­golták, hogy megszűnt az évek hosszú sora óta tartó krónikus játékvezetőhiány. 18—20 első osz­tályú vezetőt bármikor, bárhova tudnak irányítani. Sőt, Somogy megyét is igen gyakran kisegí­tik. A minőség ellen sem lehet panasz. Az NB IT-be jutásért élet­halál harcát vívó Nagykanizsai Dózsa külön levélben kérte, hogy minden hazai mérkőzéséré pécsi bírót küldjenek. — Milyen a fegyelmi helyzet a játékosoknál és a Testületben? — kértünk tájékoztatást Rolléder Károly főtitkártól. — Kimondott botrány csak a | Zalaegerszegi Építők—Lábod mér- i kőzés után ‘volt — kaptuk a vá­! laszt —. amelynek során egy ha- 1 zai játékos belerúgott a győri bí­róba. Most a szezon végén élese- • dik a harc. A játékosok néha túllőnek a kemény játék fogal­mán. A legutóbbi elnökségi érte- I kezletünk ezért utasítást adott a j vezetőknek, hogyha ilyent ész- j lelnek, felírás helyett, inkább a i kiállítás eszközéhez nyúljanak. A ; játékvezetők ellen csak kisebb fe- I gyelmi ügyekben kell eljárni. Helytelen költségszámítás miatt, j mérkőzéstől való távolmaradásért. Ez utóbbi különösen a fiatalab- baknál fordul elő. A büntetés j ilyenkor pár hétre a mérkőzésve­zetéstől való eltiltás. Álláspon- í tunk az, hogy a mérkőzésen va­ló megjelenés legalább olyan kö- i telesöég-tudást kíván. mint a ! munkahelyen való jelenlét. Nagyüzem a tekézoknél A hétfői szövetségi napon a te- i késeket nyakig munkában talál- j tűk. Gyűjtötték és értékelték az el- | múlt forduló versenyjegyzőköny- ! veit. Fogadták a sportkörök be­jelentéseit. A szakosztályképvise- : lök már a következő forduló kiírásait tárgyalták, a verseny­bíró küldést jegyezték. Fegyelmi : ügy itt nem igen akad. Hat óra ; volt, mire csendesedett a helyi- i ség. Az elnökség tárgyalni kezd- j te az ügyes-bajos problémákat. i Tőlük ragadtuk ki pár percre \ Gyimesí Jenőt, a Teke Szakszö- i vétség főtitkárát, hogy mi újság j a szövetségben? — Nálunk állandóan visszatérő 1 fő téma — a pálya és versenybíró hiány. Az előbbi kérdés akadályt ! gördít a szakosztályok száma | szaporításának. Jelenleg is egy- egy pécsi pályán 2—3 csapat edz I és versenyez egymásután. Az ! utóbbi oka pedig nyilvánvalóan ! az. hogy a rendkívül alacsony 1 bírói díj miatt, igen kevesen ál- , dozzák fel rendszeresen vasár-

Next

/
Oldalképek
Tartalom