Dunántúli Napló, 1966. november (23. évfolyam, 258-282. szám)

1966-11-01 / 258. szám

Vlldg proletárját, egyesOtjetek S Dunámon napiö Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja cnn ÉVFOLYAM, 258. SZÁM Ara so filler 1966. NOVEMBER U KEDD Üzemeink dolgozói a pártkongresszus tiszteletére telt vállalások teljesítésével készülnek november 7-re Ünnepi gyűlések, kitüntetések, jutalmazások Egy hónap alatt fejezték be a hétszáz vagonos gabonatároló siló betonozását Pécsett a Fe’s’abadulás útja mellett. Az építők három műszakban, cjjel-nappal dolgoztak. A siló­kat csúszózsaluzással építették. Jelenleg a silók födémezése folyik. Tervek szerint a 15 millió forintos beruházás átadásának végső határideje 1967. október 31. A gabonatároló teljesen gépesített lesz, közúti és vasúti hídmérleggel. (Foto: Szokolai) Több mint 6 millió forint értékű porcelán terven felül — Példásam helytállnak m KISZ-fiatat ok — Verseny a Szocialista üzemrész dm elnyeréséért A Pécsi Porcelángyár dol­gozói ezzel az elhatározással kezdték az idei évet, úgy dolgoznak, hogy biztosítsák az alapfeltételeket jövő évi nagy tervük megvalósításához: Ba­ranyában elsőként a „szocia­lista munka gyára” cím meg­szerzéséhez. Erre épült a IX. pártkongresszus tiszteletére tett vállalásuk is, amely az üzem életének úgyszólván minden mozzanatára kiterjed. Egy hónappal a kongresz- szus előtt kimagasló eredmé­nyekről adhatnak számot a gyár dolgozói: az egész évre vállalt egymillió helyett már eddig 6,6 millió forint érté­kű terméket készítettek ter­ven felül. Ennek fele műsza­ki porcelán export többlet, amit főként Romániába és Egyiptomba szállítottak a ren­delők kívánságára. Az építő­ipar kérésére fokozták a kályhacsempe gyártást. Az ígéretük 20 tonna többletre szólt, de több mint kétszer annyit adtak, ami 200 cserép­kályha összeállításához ele­gendő. A kereskedelem edé­nyekből. készletekből, vala­mint darabonként vásárolha­tó bögréből, tányérból kért többet. Ennek is eleget tét- ! tek. A túltermelés csaknem egynegyede ebből adódik. — Példásan teljesítettél; a fia­talok is a KISZ védnökség­ben vállalt kötelezettségüket: határidőre és kifogástalan mi­nőségben legyártották az első ezer db hosszúrúd szigetelőt a szovjet—magyar kooperá­ciós távvezeték építéséhez. A kongresszusi felajánlás egyéb érdekes pontjai is valóra vál­nak. A Ganz Villamossági Művek Kuwaitba szállítandó nagymennyiségű nagyfeszült­ségű villamos-készülékekhez különleges ködrendszerű, 120 kV-os tömörtestű szigetelők kifejlesztését kívánta. Még «hVui-n a neeverlévhen mes­E héten emlékeznek meg üzemeinkben a Nagy Októbe­ri Szocialista Forradalom 49. évfordulójáról. Üzemeinkben már hagyományos szokás, hogy november 7-e tiszteleté­re munkaverseny-vállalásakat tesznek. Idén ezek a vállalá­sok a párt XX. kongresszusá­ra történt munkafelajámlások során sok helyen november 7-re teljesítve lettek. A ' 12-es Autóközlekedési Vállalat dolgozói már a múlt héten jelentették, hagy éves vállalásuknak már az év há­romnegyed részében eleget tettek. Költségcsökkentés és eredménynövelés tekintetében több mint másfél milliós meg­takarítást értek el, s ezt év végéig tovább javítják. — A munkaversenyben ötvenöt szo­cialista brigád majdnem hat­száz dolgozója, tizennyolc munkabrigád 116 dolgozója, ezenkívül komplex brigádok és szocialista címért versenyző műhelyek, dolgozói, több mint 1600-an vesznek részt. • Az ünnepi megemlékezése­ket felhasználják arra >s, hogy a jó eredményt elért dolgozókat , jutalomban része­sítsék. Közülük több mint 100 dolgozónak Kiváló dolgozó- jelvényt. illetve oklevelet ad­nak at. Ugyancsak az ünnepi meg­emlékezéseken jutalmazzák meg a dolgozóikat a Pécsi Be- tonárugyárban is. Tizennyolc dolgozó kap Kiváló dolgozo- jelvényt, illetve -oklevelet. A Betonárugyár dolgozói novem­ber 7-re szintéin teljesítették egymillió forint értékű terven felüli be ton áru gyártási felaján­lásukat S ebben a munkában különösen nagy szerepe volt a komlói üzemrésznek. — A dombóvári üzemegység dolgo­zói pedig novémber 7-re vál­lalták a blokkprés, a csőgyár­tó üzemrész beindulását A dombóvári üzemrész rekonst­rukciójából származó terme­léskiesés pótlására is meg­tették a szükséges intézkedé­seket, a téliesítési munkák jó előrehaladása biztosíték arra, hogy éves tervüket teljesíteni tudják. A Sopiana Gépgyár dolgo­zói pénteken tartják ünnepi . röpgyűlésetket. A gyár dol­gozóit, úgy is mondhatnánk, j hogy „közvetlen szálak” is fű- i zik a Szovjetunióhoz. Az al­mült évek során nagyon sok húsipari, napjainkban s elő­reláthatóan a jövőben is je­lentős mennyiségű konzerv­ipari gépet készítenek a Szov­jetunió részére. A párt IX. kongresszusá­nak, valamint november 7- nek tiszteletére főleg az ex- porteének határidő előtti le­gyártására tritek vallásokat s az (inneni meeemiák'=7ésen ezeknek' a fel Mánl ásóknak téli^Péséről is számot eő-iak. A Kesztvűgvár dolgozói kö­zül az egyes kézi varroda vo’t az első. amelv éves vers«nv- váll Mását november 7-e ti-sz­téléiére teliesRotte. Ez a mű­hely az elmúlt évi e^edmé­nvei alapián elnyerte a szo­cialista címet, s ez évi mun­káinkkal óira szeretnék meg­szerezni. T)e hoz-á’uk hason­lóan tették rninőíééS-irftő s exportmunkák határidőre tör­A III. ötéves terv beruházásai eltüntetik Komló „kettős" arcát négyzetméter alapterületű üsm letházat. Eddig csak középü­letek kaptak az erőmű mele­géből. Az idei télen mintegy félezer család otthonát is rá­kapcsolják a távfűtő-hálózat­ra. A III. ötéves tervben 335 új lakás készül a fekete szén városában. Ebből 133 kivitele folyamatban van és jövőre foglalják el tulajdonosaik. — Épül két 8 tantermes általá­nos iskola. 1970-ig ártalmat­lanná teszik a környező dom­bokról lefutó csapadékot is. ami nagy esőzések idején sok­szor teremt kellemetlen hely­zetet. Az elmúlt években le­fedett és mesterséges mederbe kényszerített Kaszárnya-patak ugyanis nem képes fogadni a hirtelen lezúduló víztöme­get. Ezért 20 millió forintos költséggel mentesítő árapasz­tó csatorna létesül másfél ki­lométer hosszúságban. Napirertden ai útkarbantartás téliesítése t Magyar—szoveí baráti találkozik <s Sséntrösst uxemeibcn A Vóog Októberi Szocím- Ueta forradalom közelgő évfordulója alkalmiból « Széntröszt KlSZ-bizottság* több szovjet—magyar bará­ti találkozót szervez ezek­ben a napokban. Vasárnap a KISZ és a Magyar—Szov­jet Baráti Társaság üzemi csoportjának meghívására a bajai helyőrség négy szox>- jet tisztje látogatott Zobák- aknára. Az üzem fiataljai »Ki tud többet a Szovjet­unióról?” címmel szellemi vetélkedőt szerveztek ebből az alkalomból. A zobáki 1 bányászoknak már hosszabb ideje jó kapcsolataik van­nak a Buján állomásozó szovjet alakulat katonáival, most azonban szocialista szerződésben is lerögzítet­ték további együttműködé­sük alapjait. A jövőben rendszeresen szerveznek kö­zös sport-, kulturális és po­litikai jellegű megmozdulá­sokat, melyekre hol Baján, hol Komlón kerül majd sor. A legközelebbi találkozót november 6-án tartják. egy bányászcsoport Bajára lá­togat a szovjet katonák lak­tanyájába, egy szovjet kül­döttség pedig Komlóra ér­kezik, hogy részt vegyen az üzem nagyszabású csa­ládi estjén. Hétfőn — a tröszti KISZ- Bizottság vendégeként —, egy 32 fős szovjet ifjúsági csoport látogatott el a kom­lói Kossuth-aknára. Az Express Ifjúsági Utazási Iroda szervezésében Bara­nyában tartózkodó kom- szomolisták megtekintették az üzem napszinti létesít­ményeit, a gépüzemei az új, korszerű komlói mun­kásszállást, majd Ill-as ak­na fiataljaival közösen nagysikerű, zenés, táncos baráti esten vettek részt. A találkozón a pécsi hely­őrség katonáinak küldöttsé­ge is részt vett, $ bajtár­saik nevében saját készítésű ajándéktárgyakkal kedves­kedtek a vendégeknek. kezdik sorozatgyártását, ami népgazdasági szinten tekinté­lyes import megtakarítást je­len t. Mindez természetesen a mű­szaki és fizikai dolgozók egy­mást segítő, jól összehangolt munkájának, a munkaverseny eddig alig tapasztalt fellendü­lésének köszönhető. A konk­rét feladatok ismeretében a tavalyi 36 brigád helyett 82 csoport vetélkedik a szocia­lista cím különböző fokozatá­ért, számos gyáregység pedig a „Szocialista üzemrész” cí­mért versenyez. A teljes siker kedvéért az év hátralevő részében a mi­nőség „szépséghibáinak" ja­vítására összpontosítják az erőt, hogy az új típusok gyár­tásából, továbbá a kísérleti eljárásokból eredő hibaforrá­sokat, minőségromlást mi­előbb felszámolják. Csúcsforgalmat bonyolít le ezekben a napokban a Pécsi Kertészeti és Parképítő Vállalat Siklósi úti SíszuC»ényiele- ! Pén, Mintegy ötvenezer szál krizantémot és tízezer cserepes 1 virágot hoztak forgalomba, Az egymilliárd forintot már | messze túlhaladó városépítő 1 munka eredményeként Komló fokozatosan leveti kettős tr- cát. mind kevesebb a múltra emlékeztető bélyeg. A harmadik ötéves terv programja is sok tennivalót ad a tizenöt éves mecseki bá­nyászváros építőinek. A régi faluközpont kopott vályogba - zai sorra átadják helyüket emeletes utódaiknak. Az új lakónegyedek gyűrűjében így végleg Maiakul az igazi, szé­pen rendezeti városközvont. • Mindenki örömére számos olyan járulékos beruházást pótolnak, ami a korábbi évek­ben elmaradt. Ez évben ké­szült el például a kórház 120 ágyas bővítése, a középiskola új épülete. Megkezdték az út piac kialakítását. A város szí­vében, a toronyházak lábánál még az idén átadják az 1300 ' ténő teljesítésére vállalásoikaí a többi műhelyek dolgozóik valamint a gyárban dolgozó 38 szocialista brigád. A Szo­cialista Forradalom negyven- kilencedik évfordulójáról ők is ünnepi röpgyűléseken em- I lékeznek meg. A Pécsi Fémipari Vállalat- I nál szombaton délben ünnepi I termelési tanácskozást tarta­nak, melyen méltatják no­vember 7-ét, valamint érté­kelik a vállalat eddig végzett munkáját. Az idei termelést jól segítette elő a kongr esz* szus tiszteletére indított mun­kaverseny, amely közül több vállalást november 7-re telje­sítenek. Az ünnepi termelési tanács­kozáson megjutalmazzák a vállalat legjobb dolgozóit; 12 dolgozónak Kiváló dolgozó- jelvénvt, illetve -oklevelet ad­nak át A hirtelen beköszöntött rossz időtől függetlenül — ami bizonyos aktualitást is adott az eseményeknek — ko­operációs értekezletre gyűltek össze tegnap délután a Pécsi Köztisztasági es Útkarbantar­tó Vállalatnál a város párt- bizottsága, tanácsa, kerületi tanácsai illetékes osztályai­nak, valamint az érintett vál­lalatoknak és szerveknek a képviselői. „Arccal a télnek”, napirenden az útkarbantar­tás téliesítése. s ennek sike­re érdekében a megfelelő munkakapcsolatok megterem­tése szerepelt. A téliesítés gondját ugyanis — mindenki ■■ondja — évek óta összehan- olják, s erre azért van nagy ,-zükség, mert a Köztisztasági Vállalat, ha van is előrehala­dás e tekintetben, az igények­éiből lues szegen yes ap parátussai rendelkezik, egy j egy kiadósabb hóesés ember feletti megfeszítést követel I Tegnap, az értekezleten a vál ialat téli, operatív terve, -me iyet már előre, a tavaszi ter­vek korrigációjaként elkészí- J tettek — hasznos tanácsokká , egészüli ki, egy sor vállala i ígért komoly segítséget, fölei ; gépeket. Majd megvitatták, i i módosították azt a térképet | amelyen különböző színei- ?r i (ami fontossági sorrendet ie- löl) a város útvonalai sz.-e- j pelnek. Ha mégoly kevés u a rendelkezésre álló potenciá- ! üs erő, reméljük ezzel a ; munkaszervezéssel kooperá- | cióval alkalomadtá hatékony gyors, ütőképes intézkedések- - kel kevesebb fennakadás lesz ! a közutakon, mint tavaly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom