Dunántúli Napló, 1966. augusztus (23. évfolyam, 181-205. szám)

1966-08-02 / 181. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunámon napiö r. "»I—Ml —HIMIHI I I -------------------------------------------------------------------------------- ■ _ .... ,-|r _ A z MSZMP Baranya meggei Bizottsága és q Megyei Tanács tapjq ______ X XIII. ÉVFOLYAM, ISI. SZÁM ÄRA 59 FILLÉR 1966. AUGUSZTUS 2., KEDD Potsdam D otsdam programot *- adott és reményeket. A szörnyű világháborút le­záró szövetségesi konferen­cia a béke programját ad­ta Európának, és a világ né­peinek, s reményt, hogy a kontinensen, amely két vi­lágháború tűzfészke volt, s biztonság és az együttműkö­dés valósul meg. Most, a konferencia befejezésének 21. évfordulóján a potsda­mi program papíron mara­dását, a remények meghiú­sulását állapíthatjuk meg, s azt, hogy még mindig nem szűntek meg a második vi­lágháború következményei, továbbra sincs német bé­keszerződés, léteznek a fe­szültség gócai, s egyre ve­szélyesebbek, s korántsem nevezhetők rendezetteknek az európai államok kapcso­latai. Nem az európai népeken múlott, hogy nem éltek a reális lehetőséggel, amelyet a fasizmus elleni győztes összefogás nyújtott. Pots­dambau a konferencia részt vevői csakúgy, mint előtte Jaltában és Teheránban, vi­lágosan meghatározták, hogy az európai biztonság leg­főbb feltétele a német mili- tarizinus és nácizmus újjá­éledésének megakadályozása, annak biztosítása, hogy Né­metország soha többé ne fe­nyegethesse szomszédait, vagy a világbékét. Ma van egy német állam, amelyben Potsdam programja hiányta­lanul megvalósult: a Német Demokratikus Köztársaság. De van egy másik német ál­lam is, amely semmibevéve a német nép érdekeit és nyugati szövetségeseinek, az egykori potsdami konferen­ciának támogatásával ma nyíltan agresszív célokat kö­vet: ez a Német Szövetségi Köztársaság. Kell-e ma so­rolni az európai embernek a bizonyítékokat, amelyek azt tanúsítják, hogy Nyugat-Né- metországban, amely meg­születésével a potsdami meg­állapodások megszegését je­lentette, az 1945-ös dekla­rációval homlokegyenest el­lenkező fejlődés ment vég­be? Ebben a Németország­ban nem semmisítették meg a nácizmust, újjáélesztették a hadimonopőliumok ural­mát, amelyek újra hadivá­gányokra állítják át az or­szág gazdasági potenciálját, ebben a Németországban új­ra megerősödött a milita- rizmus, létrehozták a Bun- deswehrt, ezt a volt náci tisztek által vezetett káder­hadsereget. S ez a Németor­szág Európának az az orszá­ga, amely nyíltan területi igényeket hangoztat. Pots­dam évfordulóján tehát saj­nos megállapíthatjuk, hogy Európa és a világ békéjére újra veszélyt jelent a német imperializmus, amelyik egy­re leplezetlenebből törekszik a második világháború ered­ményeinek revíziójára, s jel­lemzően fő követelése ma a nukleáris fegyverek birtok­lása. A potsdami programnak semmibe vevéséért egyedül és kizárólag a nyu­gati hatalmak felelősek. A háború utáni történelem ta­núsítja. hogy a Szovjetunió mindenkor a Potsdamban vállalt kötelezettségek meg­tartására és érvényesítésére törekedett. De nem véletlen, hogy a nyugati hatalmak s mindenekelőtt az európai létérdekeket a saját impe­rialista céljainak alárendelő amerikai imperializmus, megszegték a potsdami meg­(Folytatás a 2. oldalon) Augusztáé 25-én elfoglalják helyüket a most végzett pedagógusok Rekordteljesítmény az exporttervek teljesítésében Szocialista brigádvezetők tanácskozása a Porcelángyárban A Zsolnay Művelődési Ház mozihelyiségében tartották július 29-én a Porcelángyár brigádvezetői féléves, össze­vont tanácskozásukat. Bos- nyák János, a gyár igazgató­ja tájékoztatta a brigádveze­tőket a gyár féléves gazda­sági eredményeiről. A Por­celángyár első féléves kész­árutervét 104,3 százalékra tel­jesítette. Rekordteljesítés született az export terén is. Romániá­nak, Izraelnek, Egyiptom­nak és Pakisztánnak közel hetvenezer szabadvezetéki függőszigetelőt és három­ezerötszáz hosszúrúd-szige- telőt szállított a gyár. Az előző év hasonló idősza­kához képest ez közel hat­millió forinttal több exportot jelentett. A gyár exportterve 103,3, termelékenységi muta­tója 105,9 százalékra alakult. Gowon alezredes átvette a hatalmat Nigériában Tegnap délelőtt fél 10 óra­kor a megyei tanácson fo­gadták a megyében munkába álló, fiatal pedagógusokat. Hat óvónő, tizenkilenc tanító, hatvanöt általános iskolai és tizennyolc középiskolai tanár kapta meg kinevezését ez al­kalommal. Valamennyien most végez­ték el tanulmányaikat, sike­resen, sőt, általában igen szép eredménnyel tették le államvizsgájukat, s első mun­kahelyük Baranya megye kü­lönböző községeiben, iskolái­ban lesz. Bemics Ferenc, a Megyei Tanács művelődésügyi osztá­lyának helyettes vezetője mondott beszédet az egybe­gyűlt fiatal pedagógusok és a járási tanácsok képviselői előtt. Üdvözölte a megjelenteket, majd néhány szóban megem­lékezett az iskolaügy húsz­éves fejlődéséről. Azután így folytatta; — ügy hittük, hogy a ne­hezét lemondással és áldozat- vállalással majd mi elvégez­zük. Önöknek valóban jbbb, szebb, mint nekünk volt. De még közel sem oldottunk meg mindent! Sok még a gond és tennivaló, maradt még bőven önöknek is. Önök, akik most beállnak soraink közé, legye­nek reálisan látók, lássák a megtett út nagyszerűségét, lássák a problémákat és lás­sák a jövő távlatait is. Ne várjanak csodákat, ne számít­sanak könnyű életre. Munka, kemény és kitartó, egyre na­gyobb és nagyobb igényű munka vár önökre. Bemics Ferenc megemléke­zett az iskolahelyzetről, né­hány, még élő problémáról, megoldásra váró feladatról, Kádár János megkezdte rendes évi szabadságát Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára megkezdte rendes évi majd felhívta a fiatal peda­gógusok figyelmét arra, hogy látványos eredmények helyett az egyenletesen jő, hatékony nevelő munkát tekintsék cél­juknak. Néhány szóban szólt a „hétköznapok páthoszá”-ról. — Van-e a hétköznapoknak páthosza? Van. A tervszerű, céltudatos munka, a jobb eredmények az oktató-nevelő munkában. Ez adja most a páthoszt. Ezt kell látni, ezt kell felismerni, ezért lehet és kell lelkesedni. A hétköz­napok örömét á jólvégzett, lelkiismeretes, becsületes mun­ka sikere adja. Ez adja éle­tük értelmét, tartalmát. Eh­hez kívánok önöknek a ma­gam és az egész megyei mű­velődésügyi apparátus nevé­ben minden jót, erőt, egész­séget Ezután a fiatal pedagógu­sok letették a hivatali esküt, majd tájékoztatták őket az adminisztrációs teendőkről, is­mertették jogaikat és köteles­ségeiket. Az ezen a napon kineve­zett új pedagógusok most szabadságukat töltik és vala­mennyien augusztus 25-én állnak munkába első munka­helyükön. Jakubu Gowon alezredes, a nigériai hadsereg magasran­gú tisztje, aki a hadsereg lá­zadó egységeinek nevében tárgyalt a katonai kormány képviselőivel, hétfőn a nigé­riai rádióban bejelentette, hogy átvette a hatalmat az országban. Hangoztatta, hogy hatalom­ra jutása a legfelső katonai tanács többségének hozzájá­rulásával történt. Megerősí­tette, hogy Ironsi tábornok nigériai államfőt a lázadók elfogták és hollétéről — va­lamint az ugyancsak foglyul ejtett faguiyi kormányzóról — nem tudnak. Gowon utasítást adott a fegyveres erők tagjainak, hogy maradjanak laktanyáik­ban. mert „nem szabad ter­rorizálni a lakosságot”. Hang súlyozta, hogy folytatni fog­ja elődje nemzetközi és egyéb vonatkozású politikáját, tisz­teletben fogják tartani az előző kormány által kötött összes nemzetközi megállapo­dásokat és az általa vállalt pénzügyi kötelezettségeket. „Külpolitikánk változatlan marad és minden külső be­avatkozást agressziós cseleke­detnek tekintünk” — mon­dotta. A Reuter a nigériai ese­ményekről szóló tudósításá­ban azt írja, egyelőre nem lehet tudni, milyen szerepe volt Gowon alezredesnek a lázadásban, ö is hausza törzs beli, mint a hadseregnek azok a tagjai, akik múlt hét pén­teken fellázadtak Ironsi kor­mánya ellen. Gowon han­goztatta, hogy „az egységes kormány nem állta ki az idő próbáját” szabadságát, amelynek egy részét a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaságban tölti. Uj magasnyomású gőzvezetéket építettek, mely a Pécsi Hőerőműtől a Siklósi út men­tén elhelyezkedő ipari üzemeket és gyárakat látja el gőzzel. Székelsz íelv. — A jelenlegi kilátások szerint mód van arra, hogy a gyár kollektívája megismételje az 1965. évi teljesítményt, lelki- ismeretes, jó munkával elérje a tavalyi egyhavi fizetésnek megfelelő nyereségrészese­dést. Ebben az erőfeszítésben igen nagy feladat hárul a bri­gádokra. Ezután Hidegkúti József, a gyári szakszervezeti bizottság elnöke ismertette a brigádok féléves munkáját, a párt- kongresszus tiszteletére indí­tott munkaverseny eredmé­nyeit. A Porcelángyárban fél év alatt több brigád alakult, mint az elmúlt években ösz- szesen. Decemberben még csak 36 brigád dolgozott a gyárban 282 taggal. Január hónapban 46 brigád alakult 527 dolgozóval. Ez­zel a gyár brigádjainak száma elérte a 82-t, a tagok száma pedig a 709-et. Hét üzem küzd a Szocialista üzemrész címért. A cél az, hogy ebben az évben a bri­gádmozgalmat olyan szintre emeljék, hogy a jövő év­ben a gyár benevezhessen a Szocialista munka gyára cím elnyerésének verse­nyébe, A Porcelángyár dolgozói vállalták, hogy az éves tel­jes termelési tervet 1,5 mil­lió forinttal túlteljesítik. A túlteljesítés jelenleg 4 230 000 forint, tehát közel háromszo­rosa a vállalásnak. Az ex­portfelajánlás időarányos ré­szét sántán teljesítették a porcélángyáriak, A műszaki fejlesztés terén is megoldot­ták a feladatok 90 százalékát. Azok a feladatok, amelyek teljesítetlenek maradtak, ja­varészt objektív okokra ve­zethetők vissza. Villányi Lajos tmk-vezető hozzászólásában arról beszélt, mennyivel könnyebb nekik is, vezetőknek, a dolguk ott, ahol brigádban dolgoz­nak a munkások. Kérte a brigádvezetőket, művezető­ket, hogy saját területükön még tisztábban tartsák a dolgozók a gépeket, hogy ezzel élettartamuk megnö­vekedjék. Fábián Gusztáv üzemrendész az éberségre hívta fel a bri­gádok figyelmét a társadalmi tulajdon megóvásában. Ádám János üzemvezető igen fon­tosnak tartotta a brigádok bevonását az üzemrészek előtt álló gazdasági és politi­kai feladatok végrehajtásá­ban. Dobi István táviratai Dobi István, az Elnöki Ta­nács elnöke Svájc nemezti ünnepe alkalmából táviratban fejezte ki jókívánságait Hans Schaffner-nek, a Svájci Ál­lamszövetség elnökének. ¥ Dobi István, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban fejez­te ki jókívánságait Christophe Soglo tábornoknak, a Daho­mey Köztársaság elnökének a dahomey-i nemzeti ünnep al- kalmábóL

Next

/
Oldalképek
Tartalom