Dunántúli Napló, 1966. július (23. évfolyam, 154-180. szám)

1966-07-01 / 154. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek 1 Dunámon napló Az MSZMP Baranya meggei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja________ XXIII, ÉVFOLYAM, ISA SZÁM ARA SO FILLÉR 1966. .JÜLIUS I., PÉNTEK Erkölcsi csőd A felháborodás hatalmas vihara zug végig a földke* rekség minden kontinensén ezekben az órákban. Nem új­ságírói képletes beszéd ez, amely a megdöbbentő és utá­latos tény hangsúlyozása kedvéért bőven használja a ..színeket”. Való és igaz: harag­ló! szikrázó szemmel olvasták Hanoi és Haiphong külváro­sainak bombázásáról szóló hí­reket az egyszerű emberek Párizsban, Londonban, Ró­mában, New Yorkban, Moszk­vában — szerte a világon. Spontán röpgyűlések, tiltás kozó felvonulások, petíciók, levelek és táviratok doku­mentálják: az amerikai ge­nocídium, a Vietnam földjén iolyó népirtás minden tisz­tességes embert felvonultat kiterv élői és végrehajtói el­len. Mi szülte ezt a becstelen­séget és hová vezet? Az Egyesült Államok mond vaesinált ürügyekkel, impe­rialista céljai szolgálatában, sok ezer kilométernyire senki által nem veszélyeztetett és fenyegetett határaitól, egy másik kontinensen, megtáma­dott egy kis népet. E nép azonban csodálatos hősiesség­gel védelmezi önmagát s már már a legendák világába tar­tozó elszántságával bizonyítja a népek igazának legyőzhe­tetlenségét. Immár teljes az USA csőd­je Vietnamban. Már hónapok óta világos, az amerikai agresszorok ka­tonai, politikai és erkölcsi helyzete a végletekig lerom­lott és romlik tovább a Siam! öböltől a 17. szélességi fokig. Hiába vittek oda többszáz­ezer állig felfegyverzett ka­tonát és vetették be a leg­modernebb harci eszközöket, és hasztalan alkalmazzák a legundorítóbb harci módsze­reket — a foszfort, a bakté­riumot és a gázt — a meg­támadott nép ellenállását nem tudják megtörni. Mit tesz az USA agresszor ebben a helyzetében? Felülkerekedik benne az esztelen katonai kalandorság. A sebzett vad dühével csap­kod, újabb területekre tör rá és vérbeborult szemmel rohan saját vesztébe. Az USA tábornokai megtanultak félni Vietnamban, és miköz­ben Johnson népszerűsége odahaza rohamosan csökken, a tömegek ítéletmondásától megrettenve, minden józan­ságot eldobva — kihívja ma­ga ellen a végzetet. Példátlan cinizmus párosul mindehhez. McNamara, alig néhány órával a gyalázatos bombá­zások után, Hanoi és Hai­phong térképére mutatva di­csekedett a Pentagon leg­újabb „hőstettével” a sajtó képviselői előtt. Mindez im­már féireerlhetetlenül a hit­lerista fass izták magatartására emlékeztet. Márpedig minden embertelenség vége — mint a fasizmusé is mindenkor — csak egy lehet: a dicstelen bukás. Túl minden szón — az ag­resszor cselekedetei önmaga eilen érvelnek, Vietnam népe sokat szenved, de ei nem bukhat. Óriási történelmi erők sorakoznak fel melléje: a békét egynek és osztatlan­nak tekintő emberiség. Mi magyarok, minden más nép­pel eg;- fronton, elítéljük az agresszort, lehetséges eszkö­zeinkkel fellépünk ellene és tudjuk: ezt a törekvést az amerikai tömegek is mind erőteljesebben támogatják. Jenki .szoldateszka: el a ke» sekkel Vietnamtól! ( Újabb amerikai kalóztámadás Hanoi térségében A VDK külügyminisztériumának nyilatkozata Világméretű felháborodás — Tiltakozó gyűlések Baranyában hetséges, hagy egyszerre feSfofo fokikai is magasabbra hágott az agresszív háború bűnös ki­tere jsztésének létráján. Az ag­resszorok megtették ezt a rendkívül veszélyes lépést, fi­gyelmen kívül hagyva a né­pek erélyes tiltakozását, fi­gyelmen kívül hagyva, hogy magában az Egyesült Álla­mokban is egyre fokozódik az ellenállás a háború kiterjesz­tésével szemben. A román sajtó a legnagyobb felháborodással ítéli el Hanoi és Haiphong bombázását. A Scinteia „újabb elvetemült akció a vietnami nép ellen” című csaknem félkolumnás cikkében megállapítja: a ro­mán nép a leghatározottabban elítéli az amerikai imperia­lista köröknek ezt az újabb barbár bűnét. Sajtóértekezlet Washingtonban. Mindössze néhány óra múlott A Volksstímme, el Hanoi és Haiphong külvárosainak bombázása után, s Osztrak Konununista Part McNamara, az USA hadügyminisztere a két vietnami város lelhabarodasanak ad hangot, térképe elé állva eldicsekedett a Pentagon legújabb „hőstetté- , , vei” a hírügynökségek és napilapok képviselői előtt. (Folytatás a «• oldalon) „Forró drót66 Moszkva és Párizs között Szovjet-francia nyilatkozol Moszkva: Moszkvában csütörtökön szovjet—francia nyilatkozatot adtak In. A dokumentum meg­állapítja, hogy a Szovjetunió és Franciaország kormánya úgy döntött: rendszeressé te­szi konzultációit és „közvet­len hírközlési összeköttetést létesít a Kreml és az Elysée- palota között’. Leonyid Brezsnyev, Alek- szej Koszigin és Nyikolaj Pod- gomij elfogadta De Gaulle tábornok meghívását, hogy te­gyenek hivatalos látogatást Franciaországban. De Gaulle tábornoknak jú­nius 20-a és július 1-e között a Szovjetunióban tett látoga­tása „alapvető hozzájárulás a Szovjetunió és Franciaország egyetértésének fejlesztéséhez” és „a látogatás megszilárdítot­ta az újjászülető európai bi­zalom érzését” — hangzik a nyilatkozat A szovjet—francia nyilat­kozatot szovjet részről Nyiko­laj Podgornij. a Szovjetunió Legfelső Tanacsa Elnökségé­nek elnöke, francia részről Charles de Gaulle elnök írta alá. A két fél tárgyalásain az európai problémákra fordí­tották a fő figyelmet, minde­nekelőtt az európai bizton­ságra és a német kérdésre, „amelyekről a felék eszme­cserét folytattak1^ A két kormány egyetért abban, hogy ,,az európai biz­tonság problémáit mindenek­előtt európai keretek között kell megvizsgálni”. Síkraszáll- tak azért, hogy meg kell te­remteni „a szükséges feltéte­leket a nyugati és keleti or­szágok közötti feszültség eny­hítése mellett. A Szovjetunió és Franciaország számára az első cél normalizálni, majd fokozatosan fejleszteni a kap­csolatokat valamennyi euró­pai ország között , valameny- nyi ország függetlenségének tiszteletbentartása és a bel- ügyeibe való be nem avatko­zás elvei alapján". Az indokínai félszigeten ki­alakult helyzet „egyre na­gyobb aggodalmat okoz a viet­nami háború kiéleződése miatt”; A Szovjetunió és Franciaország kormányai „to­vábbra is úgy vélekednek, hogy a kialakult helyzetből, amely veszélyezteti a békét, az egyetlen lehetséges kiutat az 1954. évi genfi egyezmé­nyek alapján történő rende­zés jelenti, amely kizár min­den külföldi beavatkozást Vietnamban”. A felek hangsúlyozták, hogy az atomfegyverek elterjedése veszélyezteti a békét és ki­jelentették, „az atomfegyver­rel rendelkező hatalmaiknak (Folytatás a 2. oldalon) Minden időt ki kell használni a gabona betakarítására Ülést tartott a megyei mezőgazdasági operatív bizottság Az UPI és az AP hír­ügynökségek saigoni be­jelentésre hivatkozva közük, hogy az Egye­sült Államok légierejé­nek és haditengerésze­tének repülőgépei csü­törtökön ismét megje­lentek Hanoi térségé­ben és támadást haj­tottak végre különböző célpontok ellen. A csü­törtöki támadást két kö­telékben hajtották vég­re — az egyik a Nguyen Khe-i üzemanyagraktá­rai bombázta Hanoitól 12 kilométernyire. A Vietnami Demokratikus Köztársasáig külügyminiszté­riuma csütörtökön nyilatkoza­Keddről szerdára virradó éjszaka a megye nagy részét 50—60 milliméter csapadék érte. Ha figyelembe vesszük az elmúlt tíz nap csapadék­eredményeit, azt látjuk, hogy 150—160 millimétemyi esőt kellett befogadni a földek­nek. Az aratást ez a körül­Éleibe lépelt six AKÖV új tneneldíj§zabá§a Tizenegy helyen, tizenöt bérletpénztáros teljes erőbeve­téssel dolgozik, hogy az utazó közönség bérletigényeit kielé­gítse. Július 1-én nulla óra 1 perckor életbe lépett Pécsett az AKÖV új menetdíj- és bér­letszabályzata. Tegnap estig 19 ezer bérle­tet adtak ki. Ebből közel hatezer 89 forintos, hétezer 50 forintos, háromezer 40, kettő és félezer nyugdíjas, 30 forintos bérlet került ki­adásra, a többi tanuló-bér­let. Az AKÖV személyforgalmi osztályának vezetője Erdő Já­nos és dr. Asszony! László menetrendi csoportvezető reg­geltől estig a bérletpénztára­kat és a vonalakat járták és kemény munka után, érdeklő­dései figyelik a mai rajtot. Az I-vöYM/3-í-^lr !~>r> I ísI nl'P nem tűnik ki, hogy melyik vonalakon jelentkezik majd megnövekedett utasforgalom. Ez részben eldől a mai napon. A FÉNYSZÖV is derekasan részt vállalt a munkából. — Helyben keresték fel a dolgo­zókat a bányavidékeken és i a nagyobb üzemekben, mégis j úgy néz ki, hogy igen sokan csak az utolsó napokra hagy­ták a fényképezést. Az AKÖV-nél mintegy harmincezer bérletigény be­érkezésével számolnak. A szakemberek becslése sze­rint erős forgalomemelke­désre számítanak a 30-as, 40-es vonalakon, a mecseki járatokon — különösen ün­nepnapokon, — továbbá a 27-es vonalon. A 30-as vonalát eddig is „be­segítő” járatokkal könnyítet­ték s ezt tervezik a jövőben is. Ünnepnapokon eddig 120— 150 „besegítő” járat volt. Le­het, hogy ezt a jövőben még emelni kell. A 27-es vonalán, 3, 4, 5, és 8 perces indítással jártak a gépkocsik, valószínű, hogy itt el is törlik a menetrend­szerinti Indításokat, A mai napon az AKÖV szakemberei minden vonalon ott lesznek. Figyelik a forgal­mat és meghallgatják az uta­zóközönséget. Mindenesetre az új menetdíjszabás legnagyobb nyertesei a nyugdíjasok, akik­nek a véleményét Dér József MÁV nyugdíjas tömören így fogalmazta meg: Havonta i ezentúJ ötször megyek a Sza- I márkúthoz ultipartira, a többi | napokon meg könyvvel a hó- | nőm alatt felutazom a Me- ! csekre és kedvenc szórakozá- i somnak, az olvasásnak hódo- i !0k , ; . Baka« Lásslé mény rendkívül megnehezí­tette. A Megyei Mezőgazdasági Operatív Bizottság tegnapi ülésén a megye vezető szak­emberei megvitatták az ara­tással kapcsolatos legfonto­sabb teendőket Álló Miklós, a Gépállomá­sok megyei Igazgatóságának főagronómusa elmondta, hogy a nehéz körülmények eltek­re még mindig bizonyos előny jellemzi az idei aratást az elmúlt évekkel szemben. Az állami gazdaságok ered­ményeiről Sopronfalvi Hugó, a megyei igazgatóság főagro- nomusa számolt be. Eszerint az őszi árpa négyötöd részét takarították be a gazdasá­gok, a repcearatást befejez­tek. A borsónak mintegy fe­lét juttatták biztonságos hely­re. A baranyai kombájnosók teljesítményei reményt nyúj­tanak arra, hogy a nehézsé­gek ellenére is sikeres lesz az idei aratás. Hofecker Já­nos, a Kozármisleriyi Gépál­lomás Állami-díjas kombáj- nosa szerda estig 230 kataszt- rális holdról 29 vagon gabo­nát takarított be. Igen szép teljesítmény a szintén kozár- mislenyi Kovács Ottóé is, aki 200 holdról 25 vagon gabonát küldött magtárba. A pécsvá- radi Herceg István 192 hold­ról 22, Szabó János szintén Peesvárádról 185 holdról 20 ég az ócsárdi Vásznai Imre 180 holdról 21 vagonra valót takarított be. Az aratás kezdetén még harminc kombájn állt alkat­részhiány miatt, az operatív bizottság ekkor a földműve­lésügyi miniszterhez fordult, aki gyors intézkedéssel lehe­tővé tette, hogy a gépjavítók a hiányzó alkatrészeket meg­kapják, néhány tartalékalkat­rész beszerzése továbbra is gondot okoz. Az esős időhöz való alkal­mazkodást hangsúlyozta Czé- gény József, a Megyei Párt- bizottság Mezőgazdasági Osz­tályának vezetője. Javasolta, hogy szükség esetén vegyék igénybe a már tavaly alkal­mazott pótkerekeket a kom­bájnnal történő aratás során. A vállalat igazgatója el­mondta, hogy a régiek mellé új szárítóberendezéseket is kaptak, így naponként 55 va­gon gabonát tudnak raktáro­zásra alkalmassá tenni. Az állami gazdaságok napi negy­venöt vagonra valót. Ez a kapacitás jelenleg elegendő arra, hogy a gabona romlását megakadályozzák. Földvári János, a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsá­gának elnökhelyettese, az ope­ratív bizottság elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy minden időt ki kell használ­ni az aratásra. Az árpa mór teljesen beérett, sőt az olasz búza is alkalmas az aratásra. Mivel a San Pastore igen haj­lamos a pergésre, a mezőgaz­dasági szakembereknek fon­tolóra kell venni azt is, hogy esetleg az árpa betaka­rításának befejezése előtt le­vágjak a külföldi búzát. r é i 4 * * tót tett közzé a Hanoi és Haiphong lakónegyedei és ipa­ri létesítményei ellen intézett szerdai amerikai bomba táma­dások ügyében. „Az amerikai agresszorok i ily módon akarják megfélem­lítem a vietnami népet, így akarnak kiszabadulni abból a katonai és politikai érte­lemben vett útvesztőből, aho­va a Dél-Vietnamba küldött amerikai expedíciós hadtest i súlyos vereségei juttatták őket. Moszikva: Vaszilij Harkov, a TASZSZ szemleírója rámu­tat: Az amerikai légierőnek Ha­noi és Haiphong elővárosai ellen végrehajtott támadása azt mutatja, hogy Washing­ton még egy fokkal, sőt le-

Next

/
Oldalképek
Tartalom