Dunántúli Napló, 1966. június (23. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-11 / 137. szám

1966. JÜN1TJS 11. 4 napló A mai műsor SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Két űr szolgája (este 7 órakor). Timár-bérlet. Tájszínház: Pillangókisasszony (este 8 órakor). Barcs. MOZI Park: Hajsza a gyémántokért <«0V., szí., fél 5. fél 7. fél 9). Jó idő esetén az utolsó előadás a kertben. Petőfi: Hajsza a gyémántokért (szv., szí., 4. 6, 8). Kossuth: Szakadék felett (de. 10, du. 4, 6, 8). Híradó Mozi: Magyar híradó, Pélerke és a zöld szörny, Három történet a romantikáról, Dömike és Tapsika, Rágyújt?, A Nap hangja. (Előadások 12 órától 3 óráig foly­tatólagosan). . Gyárváros: Szentjános fejevétele (szv., ff). Pécsszabolcs: Nyomoz a vőlegény (szv., 5, 7). Mecsekalja: Jégkoróngozók (szv., szi., 7). Szi­getvár: Fügefalevél (szv.. 8). Vasas II.: Egyetemisták (7). Mohács: Üzlet a korzón (6, 8). Jó idő ese­tén az utolsó előadás a kertben. Siklós: Sándor Mátyás (szv., szi., 8). Szentlőrinc: Nyúl kolléga há­zassága (szi., 8). Mágocs: Alain és a 'néger (szv., 7). Bóly: Az arany­csempész (szv., 8). Beremend: Vö­rös és fekete I—n. (szi., 6, dupla hely árral). Csak 16 éven felüliek­nek! Harkány: Az ég kulcsa (szi., 7). Sellye: Pardaillan lovag (szv., s?i., 8). PÉCSI RÁDIÓ 17.36: Szerb-liorvát nyelvű műsor: Gratulálunk! Zenés ajándékmű- sór a drávasztárai tsz dolgozói­nak. I8.no: Német nyelvű műsor: Találkozások érdekes emberek­kel. .V. .traktoros. Az üzemgazdász. Szombat esti muzsika. r.?0: Magyar nyelvű műsor: Válasz a hallgatóknak. 1^.35;: Könnyű zene. 18.43 i Közvetítés a Pécsi Dózsa— Újpesti Dózsa bajnoki labdarúgó mérkőzésről. 19.15: Hallgatóink kéréséibe. — Zenés műsor. 19.45: Dél-dunántúli híradó. 19.58: Műsorismertetés. 20.00: Műsorzárás. televízió Budapest: 16.55: Hírek. 17.00: Zenekedvelő gyerekek, — A bécsi klasszicizmus. 18.00: Tájak, városok, emberek. Afganisztáni mozaik. 18.15: Észrevettük... Kritikusok j a kamera előtt. 13.35: A Tv jelenti. — Aktuális riportmüsor. 13.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 19.50: Tánckongresszus . .. 20.50: Az érem harmadik oldala. — Komlós János műsora. 21.00: A gyilkos-játék. Magyarul beszélő nyugatnémet film. (16 , éven felülieknek!) 22.15: Tv-híradó — 2. kiadás. Bclgrád: I0.t5: Művelődésügyi műsor. 15.20: } Hírek. 15.30; Köztársasági torna- ’ vzemle közvetítése Szkopjéból. 18.15: Népi muzsika. 18.30: Tv- | újdonságok. 18.45: Név és vezeték- i név. 19.25: Anükor fiatal voltam: Oskar Dánon. 19.40: Hirdetések. 19.54; Jó éjszakát, gyerekek! 20.00: Tv-híradó. 20.30: Szlovén népdalok. 21.30: Értnek. Sorozatadás. 22.30: i Hőstett. Sorozatfüm. 23.20: Hírek. 1 Vasárnap — építők napja Megyeszerte készülnek a I vasárnapi ünnepségekre. Az építők napjának megrende­zése vállalatonként történik. A Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat ünnepsége az újmecsekaljai ÉM-szálló- ban délelőtt 10 órakor kez­dődik. A megnyitó és az ün­nepi beszéd után kerül sor a kitüntetések és jutalmak át­adására. 11 órai kezdettel bo­nyolítják le a sportversenye­ket, délután 2 órakor a fut- baüpályán csap össze a kö­vérek és a soványak váloga­tottja, A gyermekek roller­versenyen mérik össze tudá­sukat, a felnőtteket a közös ebéd után sörsátor és bor­kóstoló várja. A vállalat 70 nyugdíjas építőmunkást ven­dégel meg. — Délután négy órától kultúrműsor, majd vacsora, végül éjfélig tartó táncmulatság zárja a gazdag programot. 1500 résztvevőre számítanak. A Pécsi Porcelángyár már ma megrendezd a sportverse­nyeket, holnapra az öregek napjával egybekötött építők napjára az ünnepség marad. Az ünnepi beszéd, a jelvé­nyek és a jutalmak átadása után délután 3 órakor gyer­mekszépségverseny kezdődik, melyre csecsemő kortól az óvodás korig lehet benevez­ni. Tréfás játékok — kötél­húzás, karómászás, aszfalt­rajzolás — majd kultúrmű­sor és tánc következik. — A Pécsi Betonárugyár dombó­vári, komlói és hirdi üzemé­ből szállítja dolgozóit Pécsre, ahol az ünnepi programot a Pécsi Nemzeti Színiráz művé­szei színesítik. A Beremendi Cementgyár kultúrházában vasárnap reggel 8 órakor kezdődő összejövetelen ven­dégelik meg a nyugdíjasokat. Tíz órakor, a megnyitó után adják át az arany-, ezüst- és bronzkoszorús törzsgárda-jel- vényéket. Délután a bere- mendi Építők sporttelepén sportversenyeket rendeznek, melyet este a kisvendéglőben rendezett táncmulatság kö­Az Egyesült Izzó a szovjet külkereskedelmi szervekkel kötött szerződésében komp­lett tv-képcsőgyár szálh'tását vállalta. A gyár hat gépsort foglal majd magában, s ezek évente összesen 1200—3322 21, illetve 23 colos képcső előállítására alkalmasak. A vet. A Tanácsi Magas- és Mélyépítő Vállalat délután 6 órakor kezdődő családi esten látja vendégül dolgozóit. A Közúti Igazgatóság és a Köz­úti Üzemvezetőség közösen rendez ünnepi gyűlést, amit a nyugdíjasok közös megven- dégelésén. a közösen elfogyasz tott disznótoros vacsorán kí­vül a közös sportrendezvé­nyek; nevezetesen áz egymás ellen vívott labdarúgó-mérkő­zés is bizonyít. A Mohácson tartózkodó len­gyel Warszawa Cirkusz vezetői és művészei felkeresték a Szepessy-parkban lévő lengyel hősi emlékművet. Ott a 36 tagú lengyel művészegyüttes nevé­ben Edward 'X’enny igazgató ünnepélyes keretek közt he­lyezte el a társulat koszorú­ját. A lengyel hösök emlékmű­vét 1931-ben állították fel az 152«. augusztus 29-én a mo­hácsi csatában Gnoinski I .iv- liard kapitány vezénylete alatt részt vett és hőst halált halt lengyel vitézek emlékére. Bauer József felvétele gyárhoz 37. féle gép tarto­zik, a többi között ioncserélő, kovasavgyártó, vízüvegfőző és oldatkészítő berendezéseik. A gyártástechnológiát is az Egye­sült Izzóban dolgozzák id. A hétmillió rubel értékű gyár első berendezései már ké­szülnek. Majálisszerü ünnepséget rendez a Tolna megyei Építő­ipari Vállalat Szakszárdon, a gemenei erdőben, ahova va­sárnap reggel Pécsről és Kom­lóról különbuszt indítanak. Ünnepi megemlékezést tart az ÉM Szállítási Vállalat, a Téglaipari Vállalat, a Mohá­csi Farostlemezgyár, a terve­ző vállalatok, a siklósi bútor üzem, a gépjavító vállalat és a pécsi kirendeltségek. Ankét „Korszerű távvezérlő, táv- jelző és távmérő rendszerek alkalmazási lehetőségei” cím­mel háromnapos ankétet ren­dez Pécsett a Technika Há­zában a Magyar Elektrotech- | nikai Egyesület. Június 16- j án, csütörtökön délután 14 i órakor dr. Frigyes Andor, a j Budapesti Műszaki Egyetem j dékánja nyitja meg az an- I toétot. A háromnapos talál- I kozón nyolc előadás hangzik el a Telefongyár, az Óbudai Gázgyár, az OLAJTERV. a | KPM Vasúti Főosztálya mű- | szaki képviselőinek közremű­ködésével. Közülük Steindl j Ernő, a DÉDÁSZ mérnöke „Tapasztalatok a pécsi villcu- mosenergia-elosztórendszer táv vezérlő berendezéseivel” cím­mel tart előadást. Az ankét résztvevői. 17-én délután üzem­látogatásom vesznek részt: megtekintik a Pécsi I. kap­csolóállomás telemechanikai berendezéseit. Komplett tv-képcsőuyárat szállítunk a Szovjetuniónak A mohácsi lengyel emlékmű megkoszorúzása Tanácstagok fogadóórái 1 kerület Anyakönyvi hírek Júniu3 13-án., 5 órakor: Horváti! Hajós, Péesbányatelep Kórház tér 5 sz.. 6 órakor; Kardos Ferenc Péesbányatelep, Vájár iskola, Amrein lstv áruié Sándor u. 18. Június 14-én, 6 órakor; Csánk Jenő Buzsáki Imre u. 23., Kár­nál József, Felsővámház u. 43., Szandi János Február 24. u. 7. Június i5-én. 5 órakor; Vertike Tolván. Lóga Antal, meszesi párt- szervezet, Gáspár József Pécs­be v’atelep. tanácskirendeltség, 6 órakor: Győző Jenő Zsdanov u. 1. szám Június 16-án 5 órakor: Bakó J; rtf>s Vasas t. telepi kultúrház. Június 17-én, 5 órakor: Zöld GA*áné. öregmeszesi szakszerve­zeti helyiség, 6 órakor: Kabar Gyenis József, Vasas n. kultúrház. Bérezés János­ra Baranyavár u t/1.. Mislyenác Ferenc Ü1 meszesi. művelődési ház, Pintér István, Rigó u. 21. II. kerület Junius 12-én 6 órakor: Balogh Ferenc Postavölgy 60.. Ihász Ist­vánná “Posta völgv 62., tfj. Tóth József Malom, tsz-iroda Június 13-án. 5 órakor: Dras­kóczJ Jenő Déryné u. 2.. 7 óra­kor: Fitter Mátyás. Nagyárpád, tsz-iroda. Június 14-én 5 órakor: Magyar Ferenc, Mailáth u. 30. Lőcsei Ferenc. Föck János u 22 . Baló István Jókai M. utcai Alt. Is­kola. Június 15-én. 6 órakor• Pássá Pál, Hunyadi út 11.. Dékány Ilona, kertvárosi Alt. Iskola. Június 17-én. 5 órakor: Piger-z Györgyné. Ágoston tén Á1t ^ Tsk. 6 órakor: Deák László Mátyás király utcai Alt. Iskola. Hí. kerület Június 13-án, 5 órakor: Kovács Imre, Mártírok u 42. Szász An­talné. Pe'őfi u. 64.. özv. Czön- dör Ferencivé. A1kotmány u. 38.. Lovas Fereor*-A Rókus u. 5.. dr Rugnsi Fn^re. Pannónia Sör­gyár özv. Farkas Lőrincné. Aranyhegy. Fácán úúlő 6,, 6 órakor: DunavölgyJ István, Pe- j tőfi utcai Ált. Iskola, Barkó József Kis-Daindol 8., Bernáth Ferenc, özv öl bei Lajosné, Pe­tőfi utcai Alt. Iskola. Június i4-én, fél 5 órakor: Sas­halmi György, MüM. 506. sz. Ip. Tan. Int. 5 órakor: Kéreg Ist­vánná, Páfrány u. 5 , Studer Györgyné, Lotz K. u. 50., Szente­si Flórián, Hőgyes E u. 25—27., Június 15-én, 5 órakor; Had­nagy Árpád, 39-es dandár úti Alt. Isk., czett László 39-es dan­dár u. 5/a., Kurucsai József Ta­nárképző Főiskola. Június 16-án, 9 órakor: Sopo- nyai József, Körösi Cs. Sándor u 1/c., 5 órakor: Marosi Károly- né 39-es dandár u. 9/b. Június 17-én, 8 órakor; dr. Bojtcr János Hl. kér. tanács, 5 órakor: Szabó István, 39-es dan­dár u 7., Kéméndi György Bá- lics u. 54., 7 órakor: Herendi Ferenc és Balogh József, pata esi kultúrotthon. Június 18-án, 5 órakor: Ban­kóczi Sándomé, Monostor u. 6. I Pécs mj. város biztosított dol­gozói (ill gyermekei) részére gyermekorvosi ügyeletes szolgá­lat vari a Városi Rendelő Inté­zet ügyeletes orvosi helyiségében (Munkácsy M. u. 19. sz.) június 11-én (szombaton! este 19 órától, június 13-án (hétfőn) reggel 7 óráig. Ugyancsak a Városi Rendelő Intézet ügyeletes orvosi helyisé­gében (Munkácsy M. u 19. sz.) van fogászati ügyeletes orvosi szolgálat június il-én (szomba­ton) este 19 órától, június 13-án (hétfőn) reggel 7 óráig. Ezenkívül ügyeletes orvosi szol­gálat van kerületenként. június ll-én (szombaton) délután 14 órá­tól, június 13-án (hétfőm reggel 7 óráig a következő helyeken­Születtek: Pitz Ferenc, Vrabély Tamás, PánczéJ György, Kisgyu- ra Gábor, Kincses Ágnes, Hor­váth Zsolt, Nürnberger Judit. Mi- sángyi Tünde, Simon Gábor, Pintér Andrea, Paragi Béla, Hen­tes-Vigh Gyula, Háhn Gabriella, Mayer Szilvia, Andrásfalvy Péter. Péter Ilona, Bernáth Zsolt, Ga- ramszegi Zsuzsanna, Pataki István Hofmann Ferenc, Hermész Ta­más, Nádor Gyöngyi, Vér Ildikó. Inhof Gábor, Szamosi László, Mi- háldinecz János, Garai Tamás, Szigetvári István, Ragács Attila, Hollós Henrietta, Koszorú Tünde, J arányi József, Zákány! Sándor, Kesztyűs Lajos. Vass Ágnes, Ja­kab Gábor, Budavári Ágnes, Ta­kács Timea, Kovács Attila, Ki­rály Gábor. Házasságot kötöttek: Molnár István és Tombi Ilona. Miholics László és Kálmán Gizella, Ke- resztvötgyi László és Kis Anna, Tarai György és Csizmadia Irén, Kása János és Csille Ilona, Pa­taki János és Weimerfc Margit, r. kerület részére: Az ú:meszest körzeti orvosi rendelőben. Tele­fon; 51-81. Járó betegek részére rendelés de 9—10 óráig és du. 15—16 óráig. ff. kerület részére; A Városi Rendelő Intézet ügyeletes • orvosi helyiségében (Munkácsy M. u. 19. sz.) Telefon: 30-00 Járó be­tegek részére rendelés de. 10—11 óráig és du. 16—17 óráig. III. kerület részére: A Petőfi u. körzeti orvosi rendelőben. 19 rzi) Telefon; 30-00. Járó be­stére rendelés de 8—9 óráig és du. 14—15 óráig. Ha a megadott telefonszámok nem jelentkeznek. a hívást a 06-nak (Fosta) keli bejelenteni. Höss György és Tóth Mária, Gergulás Ferenc és Koltai Mar­git, Nagy Géza és Kovács Ju­lianna, Horváth István és Kä­me czky Ilona, dr. Tremmel Fló­rián és Bakó Gizella, Körösztös Vince és Péter Zsuzsanna, Var­ga József és Tóth Rozália, Pin­tér János és Keszey Ágnes, Bar- lai Norbert és Vidolovits Zsu­zsanna, Vidolovits István és Mi­losevics Mária, Osztertag And­rás és Pintér Erzsébet, Éles Kál­mán és Iványi Ibolya, Somfai József és Petőházi Margit, En­gelbach Gyula és Krisztián Má­ria, Füg Tibor és Horváth Ju­lianna, Hegedűs László és Mol­nár Olga, Vágyi Imre és Reichert Julianna. Lőrincz István és Ot­terbein Mária, Verle Vilmos és Szommer Emma, Orsós János és Orsós Ilona. Meghaltak; Stephanies Gyula, Kovács János, Takács Ferencné sz. Jópetj Julianna, özv. Strasser Jó­zsefné sz. Jáki Anna, özv. He­ver die Gézáné sz. Dómján Hona, Radó József, Tarján László, Jako- bovics Györgyné sz. Weimacht Er­zsébet, Gajdon Sándor, Szamos János, Heinemann László, Veres Vince, Gál Józsefné sz. László Mária. Pickelhaupt Ádámné sz. Pecz Katalin, Pethő Jánosné sz. Kálmán Teréz. Fuchsz András né sz. Horváth Mária. Cserfai Jénőné sz. Crha Mária, Pintér Jánosné sz. Schneider Karolina, Czakó Jó­zsef, Bagó Ágoston, Emick And­rás, Kertész MTksáné sz. Haui Mária. Gajdon Sándorné sz. Hal­mai Margit, Mányó János. Ková- esovics Györgyné sz, Kovácsovics Ágota. Nemes Pékemé sz. Bebősi Julianna, Schifrich Gézáné sz. Sta- hora Erzsébet. Pamuki Józsefné sz. Api*ó Mária, Szombathy Dezső. Áramszünet — Áramszünet lesz június ll-én- 16 óráig Pécsbányatelepen a 1 Marx úttól delre eoő területen, <x) HÍREK JÚNIUS 1 1 Barnabás napja. A nap kél: 3.46, nyugszik: 19.41 órakor. A hold kél: 0.32, 1 SZOMBAT nyugszik: 11.35 órakor. itatván éve, 1906. június ll-én halt meg Kovács János, " a debreceni református kollégium tanára. 1847-ben g ihar megyei kőszén vizsgálatára kapott megbízatást. Útját gybekapcsolta a Bihar megyei barlangok tanulmányozásával 1 és ily módon az első hazai barlangkutatók egyike lett. Jelen­tőségét azonban azzal nyerte, hogy sorrendben ő volt a har- í madik magyar afrikai kutató-utazó. Alig az őt megelőző Dombay ■ Ferenc csak történelmi és nyelvészeti tanulmányokat folytatott, Magyar László pedig néprajzi és földrajzi kutatásokat végzett, [;; tárgyakat nem is gyűjtött, addig Kovács János szakképzett ter- \ inészetkutató volt. 1855-ben indult el. Bejárta Egyiptomot, Nú- biát, majd Ázsiában Szíriát. Útja során gyűjtötte a természetrajzi tárgyakat, tanulmányozta a népszokásokat, a földművelés módjait és ismeretségbe került az ottani természettudományi és néprajzi gyűjtőkkel. Hazatérve a Természettudományi Tár­sulatban tartott előadásában számolt be útjáról és 440 darab­ból álló értékes növény-, állat- és ásványgyűjteményét a Nem-“ zeti Múzeumnak engedte át. A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság tájékoztatása szerint Nyír­egyházán az Erkel Ferenc Mű­velődési Házban megtartott lottó­sorsoláson a 23. játékhéten a kö­vetkező nyerőszámokat húzták ki: 1, 18, 28, 70, 71 — Újdonság a piaci felhoza­talon a tálcázott málna. Pén­teken még csak szórványo­san, de szombaton már min­den üzletben kapható 16 fo­rintos árban. Az uborka 18 forint. A burgonyánál eső miatt kiesés volt, ára 4.80. A velőborsó 6, a Peti-borsó 4,80 forintos árban kapható. — Pécs város területén az állatorvosi ügyeletes szolgá­latot ll-én, szombaton dél­után 1 órától 13-án, hétfőn reggel 6 óráig dr. Papp Ele­mér kerületi állatorvos látja el. Lakása: Pécs, Megyeri út 50. Telefon: 28-23. — Az AKÖV értesíti az utazó­közönséget, hogy Június 15-töl kezdődően szerdán és szombaton 29-as jelzésű autóbuszjáratokat közlekedtet a Kossuth tér—Tán­csics Mihály—Móra Ferenc utcai útvonalon az új vásártérig. A járatok a Kossuth térről 7.00, 8.30 és 10.00 órakor, a vásáríér­| tői 7.15, 8.45 és 10.15 órakor In­dulnak. Fenti járatokon kívül csak szombati napokon még egy járatpárt közlekedtetnek, amely a Kössuth térről 11.00, vásártér­ről 11.15 órakor Indul. Az autó- buszjáratok a vásártéren kívül az Orgona és Galamb utcáknál létesített megállóhelyeken is meg­állnak. Viteldíj ugyanaz, mint a 39-es járatokon. — Pécs város HL kerületi Tanács VB mezőgazdasági csoportja fel­hívja az érdekelt lakosság figyel­mét, hogy az Állami Gazdaság, Pécs, Kertészeti-kerülete Szi- korszícy-gyümölcsösében mérgező növényvédősaerrel v.Diazinin Pk" és „Thlovlt”-tal, permetezést hajt végre június 12—18-ig. amely em­berre. állatra és méhekre is ve­szélyes. Felhívja az érdekelt la­kosság figyelmét a nevezett terü­let elkerülésére, a méhészeket pe­dig a méhek zárvatartására a kö­zölt Időponttól számítva 21 napig, mely időpont alatt a hatóanyag | hatását megtartja. Gyakorlott villanyszerelőt azon­nal alkalmaz a Patyolat Vállalat. Sopiana Gépgyár délutáni mű­szakra portást keres. Jelentkezés a munkaügy) osztályon. 84639 ár Felveszünk egy bérszámfejtőt és Cgy gyakorlott gyors- és gépíró- nőt. Jelentkezés: Pécsi Faipari Ktsz munkaügyi osztályán, Pécs, Rózsa F. n. 20/1.' 84632 ár Kőműves, ács és tetőfedőnek iparltanulókat felvesz az Építő Ktsz, Sallal u. 11., Pécs. 84619 ár Az EM Be ton elem gyártó vállalat Pécsi betonárugyára festő és asz­talos szakmunkásokat alkalmaz. Je­lentkezés a munkaügyi osztályon. Pécs, Siklósi út 10. 84253 át Bútorasztalos segédet azonnal felveszünk. Jelentkezés: Tempó Ksz. Pécs, Rákóczi út 45. 84431 ár Acs szakmunkásokat felveszünk. Műszak) Erdészet, Pécs, Megyeri u. 20. sz. 84445 « 500 ürméter kemény lomb tűzi­fa eladására üzletszerzőt, lebonyo­lítót keres a tormási Virágzó Mtsz Tormás (Baranya megye). Válla­latoknak vagontételben szállítunk. 84511 ár Felveszünk kövezőket, kőműve­seket és kubikosokat. Jelentkezés Parképítő üzemben, Siklósi út 104. sz. alatt ‘ ía temető főbejára­tával szemben). Pécsi Kertészeti és Parképítő V, 84510 1 — Forgalmas az udvari ha­tárátkelőhely. Hivatalos meg­nyitása — május 15 óta — mintegy ezerötszáz autós tu­rista kelt át itt a magyar— jugoszláv határon. — Újabb férfi mérték utá­ni részleget nyit 13-án, Hétfőn az újmecsekaljai Tarr Imre utcában a Pécsi Ruhaipari Vállalat. Az új részleg egyen­ruha-megrendeléseket is fel­vesz. — Ajáncfékműsort adott csütörtökön este a vajszlói fmsz színjátszó csoportja a siklósi várfesztivál építői és rendezői részére. A műsor nagy sikert aratott, a vendé­gek jól szórakoztak. • — A Moziüzemi Vállalat értesíti a közönséget, hogy a nagy érdeklődésre való tekin­tettel a Hajsza a gyémánto­kért című filmet vasárnap délután a Petőfi moziban 2 órakor, a Park moziban fél 3 órakor is vetíti. — Becsapott a villám a palotabozsoki tsz Erdős dűlő­jében lévő bíborhere-kazalba csütörtök délután. A vihar miatt a posta későn tudta riasztani a tűzoltókat. Mire kiértek az egységek, a kazal leégett. A kár 48 ezer forint. — Találkozásom Hanzelkával és Zlkmunddal. Holnap, június 12-én este 7 órakor a Doktor Sándor Művelődési Ház nagytermében (Déryné u. 18.) Lantos Géza bu­dapesti mérnök: Találkozásom Hanzelkával és Zlkmunddal című vetített képekkel illusztrált elő­adásában számol be a két cseh világutazónál tett látogatásáról. Belépődíj nincs. (x) Időj árás} el entés Várható Időjárás szombat estig: felhős, a reggeli órákban helyen­ként párás idő, újabb záporokkal, zivatarokkal. Mérsékelt, a zivata­rok idején megerősödő szél. Vár­ható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 13—17, legmagasabb nappali hőmérséklet 23—27 fok között. A Balaton vízének hőmérséklete Siófoknál 20 fok. Kézzelvarrásban gyakorlott kesz­tyűvarrónőt felvesz a Kesztyűgyár, Jelentkezés a személyzeti osztá­lyon. 2532 * A Görcsönyl Fmsz Igazgatósága azonnali belépéssel a görcsönyi vegyesiparcikk boltjába szakmun­kásbizonyítvánnyal és erkölcsi bi- nyítvánnyal rendelkező szakkép­zett boltvezetőt és eladót keres. (Férj, feleség előnyben). Jelent­kezni lehet az fmsz irodáidban. Görcsöny, Rákóczi u. 11. szám. 84602 ik * Kétújfalu és Vidéke Körzeti Emsz pályázatot hirdet boltvezetői állás betöltésére. Jelentkezés sze­mélyesen vagy írásban az fmsz irodájában. Erkölcsi- és szakmun­kás-bizonyítvány szükséges, 65 b * Cipőipari szakmunkásokat azon- nalra felveszünk. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezés: Kom­lói Helyiipari V. személyzetisévé'. Komló, Kossuth L. u. 21. 648 * A MÁV Dombóvári Építési Fő­nöksége keres felvételre segéd­munkásokat a kaposvár—fonyódi és a uagykanizsa—gyékénves— —dombóvári vonalon folyó vasútépítési, valamint a pécsi ma­gasépítési munkákhoz. Teliesít- ménybér! Szállás! Munkaruha! (Téli—nyári). Utazási kedvezmény! Jelentkezni lehet Dombóváron aa Építési Főnökségen. Somogyszob állomáson a felépítményi építés­vezetőségen, Pécsett a flitőházza! szemben a magasépítési építés* vezetőség részlegénél, 624 Dolgozókat felvesznek Orvosi ügyelet

Next

/
Oldalképek
Tartalom