Dunántúli Napló, 1966. május (23. évfolyam, 102-127. szám)

1966-05-04 / 104. szám

napló 19M. MÁJUS * 6 Már szabadban készülnek ^«w-onnan a pécsi úszók A hír. hogy a pécsi úszók áp­rilis óta már a szabadban edze­nek és május elsején már ver­senyt is rendeztek, minden bi­zonnyal megdobogtatja az idősebb pécsi úszógeneráció tagjainak szivét. — De még 7iagyobb öröm ez nekünk — folytatta a beszélge­tést e témakörről dr. Vlaskovits József, a Pécsi Ércbányász szak­vezetője —. Ez évben ugyanis különösen nehéz körülmények kö­zött kellett felkészülni a pécsi úszóknak a versenyidényre. Egye- ő.iti a Tanárképző Főiskola perc­nyi pontosságú menetrenddel, zsúfolt programmal terhelt kis fedett medencéje állott e sportot szerető pécsi fiatalság rendelke­zésére. Hála a ma már 28 fokos­ra melegített Balokány fürdő kis medencéjének, Pécsett soha nem remélt korai időben, április kö­zepén. a felnőttek már kimerész­kedhettek a szabadba. Azért mon­dom, hogy bátraknak kellett len­nünk, mert amikor az alacsony szintű balokányi vízből a spor­tolók kidugták testüket, ugyan­csak borzongtak a korai tavaszi szélben. Meg azután a meleg öl­töző, meleg tuss egyelőre csak a jövő zenéje. De nem vagyunk telhetetlenek. Ez a meleg víz is már rendkívül boldoggá tesz min­ket. És úgy véljük, most már az igazi nyár is rohamosan kö­zeledni fog. Az Ércbányász teljes erővel... Legalább, ami az úszósport ko­rai és zsúfolt versenyprogram­ját illeti, nekik valóban rohamo­sán közeledik a nyár. Május hó­naptól őszig, az úszószezon befe­jezéséig, nem múlik ei szombat, vagy vasárnap, hogy valamilyen verseny ne legyen. És erre terv- , szerűen készülnek is. Dr; Vlas- j kovits irányításával Vécsei Éva i és Tóth Lajos edző, hozzávetőle­gesen 50 úszóval foglalkozik, j Ugyancsak kell igyekezniük, hogy a téli szűkreszabott lehetőségeket 1 most a szabadban pótolják. Hogy hírükhöz méltóan szerepelhesse­nek majd és utolérjék a felké­szülésben azoknak a városoknak fiait — a budapestieket, egrieket, szolnokiakat stb. —> akik kedve­zőbb lehetőségek mellett startol­hatnak egy-egy szezonra. A vál­lalat megértő támogatásával, fő­leg diák úszóik napi 2 edzéssel a formábahozásnái tartanak. Igen örülnek, hogy a Jelenleg katonai szolgálatot teljesítő kiemelkedően legjobb versenyzőjük, Abai Ne­mes László, — parancsnoksága igen Jóindulatú segítségével —, rendszeresen edzhet. De a többiek — Szalai Géza, Mátrai Árpád, hogy csak a legjobbakat említ­sük, a nőknél a Szalay nővérek­kel és Pozsgai Évával az élen, ugyancsak keményen és seré­nyen készülnek. Mellettük bon­togatják szárnyaikat a legkiseb­bek. Közöttük a két nagy re­ménység: Právicz Lajos és Roz- gon yi György. A kislányoknál a tehetségesebbeknek Szekeres Il­dikó, Vermes Eszter, Czene Má­ria és Dunai Zsuzsa ígérkeznek. De írnunk kell az Ércbányász vízisport vezetőinek más örömé­ről is: az átalakítás alatt álló Dózsa-épületben felújításra kerül a régi fedett uszoda is. Szebbnek ígérkezik, mint a régi. Kíván­ságuk csak az, hogy az uszoda helyreállítási terveknél az ille­tékesek az űszószövetség vélemé­nyét is kérjék ki. Úszóiskola a Pécsi Dózsánál A másik neves pécsi úszószak­osztálynál, a Pécsi Dózsánál, va­lamivel népesebb sereg készülő­dik az úszóidényre. 80 kicsivel — Szombaton délután egyelőre a fedettben, hetente 3—I napon — a Gyöngyösi pedagógus házaspár irányítása mellett úszó­iskola nyílott. Az úszóoktatással a lila-fehér vezetés a versenyzők­nek jelentkező úszni sem tudó kicsinyekkel akarja megteremte­ni a jövendő, még jobb úszószak­osztály alapjait. Akár sikerül ké­sőbb versenyúszóknak megtarta- niok a jelentkezők zömét, akár nem, a Dózsa kezdeményezéséről csak felsőfokú dicsérettel lehet megemlékezni. A Jelenlegi 20—3« „minőségi” versenyző is természetesen nagy szorgalommal készül az idei erő­próbákra. Sőt, a legkisebbek már túl vannak az első országos szin­tű összecsapásokon. Hunyadi Mátyás a pesti versenyről már értékes helyezéssel tért haza. Mellette a 7—8 évesek között Var­ga Zsuzsika, Novák Géza ugyan­csak figyelemreméltó űszópalán- ták. A felnőttek közül a válo­gatott Kármán Kati szorgalma és példamutatása töretlen. A hajnal — mielőtt a meszes! nebulókat tanítaná — már az uszodában találja, még Abosi, Schmidt Hel­ga és a többiek is — szombat ki­vételével — mindennap, — szin­tén a balokányi szabad medencé­ben — keményen alapoznak, ille­tőleg formáb ah ozással készülnek a jövő hónapban már sorra ke­rülő országos, nagy versenyekre. Dr. Pazar Ferenc Magyar-jugoszláv utánpótlás válogatott mérkőzés Pécsett A hét végén a két szomszédos ország, Jugoszlávia és Ma­gyarország labdarúgói több fronton találkoznak egymással. Az utánpótlás válogatottak szombaton délután fél 5 órakor Pécsett a PVSK-pályán mérik össze erejüket. A jugoszláv vendégek pénte­ken érkeznek Pécsre, a magyar utánpótlás válogatott csapat tag­jai Orczifalvi István edző vezeté sével csütörtökön a délelőtti órákban már Pécsett lesznek. Szerdán a keret a Népstadionban a BLASZ ellen edzőmérkö- zést játszik. Orczifalvi István edző az alábbi játékosokból állítja össze a csapatot: Erdősi, Varga, Vellai, Tajti, Lakics, Gál, Juhász, Szűcs, Makrai, Katona, Szuromi, Kocsis, Somogyi, Daka, Bartalos. As érdekesnek Ígérkező találkozóra a jegyeket elővételben csütörtöktől kezdődően a totó—lottó helyiségében válthatják meg ax érdeklődők. A Pécsi Dózsa labdarúgói a hét végén nem játszanak bajnoki mérkőzést. Az NB I-es csapatok részére a válogatott találkozók miatt nem lesz forduló. A lila­fehérek ma délután Kaposváron a Kinizsivel játszanak edzőmérkő­zést. A Komlói Bányász együtte­se a kökönyösi pályán ma dél­után a Szekszárdi Petőfit látja vendégül fél 5 órakor edzőmér­kőzésre. A csapat vasárnap a Miskolci VSC együttesét fogadja. * Szálán tán röplabda- és kézilab­da-pálya salakozásához fogtak hozzá. Az MTS Baranya megyei Tanácsa segíti az építkezést. A szalántaiak ez évben atlétikai pá­lya építését is tervezik. Tárcsán ia azon dolgoznak a sportegyesü- letek vezetői, hogy megfelelő sportolási lehetőséget biztosítsa­nak a község fiataljainak. Az év elején kézilabda-pályát építettek, megszervezték a női kézilabda­csapatot, mely a járási bajnok­ságban indul. Zabun dia János, a sportkör elnöke lelkesen szervezi a falu fiataljait. ■k Vizsgáztak az oktatóképző tan­folyam Baranya megyei hallgatói. Az elméleti vizsgákon jó eredmé­nyeket értek el, mindössze egyet­len egy elégtelen osztályzat akadt. A nyáron a vizsga második ré­szét teszik le Budapesten a hall­gatók, a tíznapos gyakorlati tá­bor után kapják kézhez az edzői oktatói oklevelüket. A tanfolyam hallgatói között számos ismert sportoló van — Rapp, a Dózsa kapusa mellett Krausz, a kom­lóiak volt kapusa, Mórocz, a PV- SK volt válogatott kosárlabdázója és még sokan mások kívánnak a lövőben edzőként dolgozni. •k A röplabda NB L legutóbbi fordulójában a PEAC együttese a Bp. Spartacus női csapatától 3:0 arányú vereséget szenvedett. A találkozót Pécsett 'átszőtték. A Dózsa férficsapata az NB II. küz- mei során Győrben 3:2 arányú győzelmet aratott a helyi Dózsa ellen. A megyebajnokság mérkő­zései: Férficsapatok: Honvéd— Tanárképző Főiskola 3:0, Bánya­ipari II.—PEAC ifi 3:1, Komlói Dózsa—Keszü 3:0. Női csapatok: Leöwey Klára—PEAC úttörők 3:0 PEAC n.—Siklós 3:0, PEAC Ifi— PEAC serdülők 3:0. * A Bp. Honvéd kardcsapata nyer­te az Európa Kupát. A döntőben a Vasas ellen 9:6 arányban győ­zött a Honvéd. A Hungária Kupa egyéni versenyen kilencvenheten ! küzdöttek a győzelemért, köztük számos nagynevű külföldi kardozó. Az első három helyre magvar versenyző került, Bakonyi győzött Horváth és Kovács Attila előtt. Kevés jó eredmény az atléták évadnyitó versenyén m: 1. Betlehem 51.4. 1000 m: L Varga (P. Dózsa) 2:34.7. 3000 m: 1. Homoki (KBSK) **:35.6. Magas­ugrás: 1. Bánsági (PEAC) 180 cm; Távolugrás: 1. Litz (P. Dózsa) 653. Rúdugrás: 1—2. Perlaki és Kulisch (P. Dózsa) 380 cm. Súlylökés: l; Lovász 13.92 2. Riszt FPVSK) 13.85 (megyei ifjúsági csúcs). Régi csúcs: 13.56, Reha (PEAC). Disz­koszvetés: 1. Lovász 46.02. Xala* pácsvetés: 1. Lovász 61.06. Gerely-* hajítás: 1. Gál (PVSK) 59.90. 2. Domán »"PVSK) 64.54. 5 km gya­loglás* 1. Märcz ÍP. Dózsa' 2^.20. Női eredmények: 100 m: v Kö­ves (Tanárképző) 12.9. 80 gát: lj Köves 12.2. Távolugrás: '<' ' nc* 523 cm. 400 m: 1. Kulcsár 'T«*'<*'-* képző) 61.3, 2. Prohászkc «1.9. Magasugrás: 1. Rad5?«av ;r»(4 cm. Súlylökés: 1. Tóth dr. ^FAC) 12.48. Diszkoszvetés: .. Tóth in 40.00 m. Gerelyhajítás: 1. Lukács- né 42.88 m. Köves Mária, a Tanárképző Főis­kola versenyzője 5.23 méterrel nyerte a távolugrást. A PVSK-pályán Pécs—Komló városok közötti atlétikai versenyt rendezett a Városi Atlétikai Szö­vetség. A verseny elsődleges célja az volt, hogy a válogatott keret­tagok formáját felmérjék, a kö­zelgő NB I-es viadal szempontjá­ból. Sajnos, a férficsapatnál sok sérült versenyző hiányzott a rajt­nál. A válogatott viadalok sorsát nagyrészt eldöntő vágta- és váltó­számokban tavaly óta tovább gyengült a válogatott csapat, s így nem nézhetünk túlzott derű­látással a közelgő viadal elé. A női csapatban nincs különösebb probléma, bár a versenyzők for­mája általában még nem kielé­gítő. A csapatok fő erősségei: Köves, Tóth Klári, Lukácsné. Kul­csár több számban is győztek, újból versenyez Hetessy és egyéni csúcsot ugrott Radócsay. A fér­fiaknál több fiatal került előtérbe. A közép- és hosszútávfutók közül egyedül Homoki formája • meg­nyugtató, a többiek a sérültek listáján szerepelnek. Távolugrás­ban a 35. évében járó Litz még mindig a legjobb. Jól kezdtek a férfi dobók: Lovász három szám­ban — súlylökésben egyéni csúcs­csal — győzött, Gál is csupán né­hány centivel maradt el a 70 mé­tertől, a tavaly még serdülő Riszt János (PVSK) súlylökésben meg­javította a megyei ifjúsági csúcsot. A győztesek eredményei: Fér­fiak, 100 m: 1. Betlehem (PVSK) 11.2. 110 gát: 1. Betlehem 15.9. 400 A 17 éves Riszt új megyei ifjú­sági csúcseredményt állított fel a súlylökésben 13.80 méteres dobá­sával. RÖPLABDA: Bp. Spartacus—PEAC 3:0 (11, 5, 7), NB I. női mérkőzés, Pécs, Egyetemi Tornacsarnok. Jók: Gu- lyásné, Feketéné. illetve Märe és Nagyné. Pécsi Dózsa—Győri Dózsa 3:2, NB II. férfimérkőzés, Győr. Keresünk ftft? személyt, aki meleg otthonra, szeretetve és megbecsülésre vágyik. Aki rövid Időre köl­csönt tudna adná, el I emszolg altatásként kü lön bútorozott átírnánk teljes ellátás­sal. amíg éü díjtala­nul. „Megbecsülés” jei igére a Hunyadi úti hirdetőbe. ESERNYÖ­javItAs.-áthúzás, ol­csón és szak­szerűen. Gyors, pontos kiszol­gálási Pécs, utca * Sallai szám. TEMPO Szövetkezet Ntiyhftntoj'taa Ko» nla v. 346. m. há* olcsóm eladó. Fényese* sÖtét háló­szobabútor. összecsuk­ható gyerekágy, ga­rázsajtó kerettel el­adó. ürögl út 26. esti órákban. Kiadó egy komplett hálószobabútor (sötét) és olajfestmények. — Pécs. Tompa Mihály utca 36. Hergert Já­nosáé Gazdálkodásra, ki al­kalmas családi ház, beköltözhető lakással. Jövedelmező húsfüstő- lővel, nagy telekkel eladó Pécs, Táncsics M. n. 43. Kertváros. Két személynek kü- löribejáratú bútorozott szoba kiadó, 2 év elő refizetéssel. József u. 42. Belvárosi egyszoba- konyhás lakásomat el cserélném másfél vagy egy szoba, összkomfor­tosra. Költséget térí­tek. „Kató” jeligére a SaBal úti hirde­tőbe. Eladó süllyesztő» var­rógép. férfi kerékpár. Singer stoppoló varró gép. József u. 42. Lakást keresek. Egy­szobásat cserélnék na­gyobbra Aki hamar elköltözne, előnyben. Zsolnay n. 1., tra- fikos. Hálóberendesés. kony­habútor, rekamié, fo­telok. garnitúra, sez­lon, szekrények, ágyak eladók. Molnár. Felső vámhá*z 2. 3 vagy IV2 szobás összkomfortos szövet­kezeti lakást vennék, kp. + OTP átválla­lással. „Dóra” jel­igére a Sallai úti hir­detőbe. Izületi beteg özvegy- asszony keres maga mellé egy jólelkű nőt, bentlakás és koszt el­lenében. Felsővámház u. 28. Vessek . hálóberende­zést. konyhabútort, hármasszekrényt, róka miét, hév erőt, sea­lant, garnitúrákat, — Molnár, Felsővámház Eladó Fooyódligeten Vörösmarty u. 26. sz. alatt kétszoba, hallos villa. Százötvenezer forintért Wartburg de Lux „CH” eladó. Xavér u. 17/3. du. 16.30-tói. Eladó kukoricamorzso­ló. ágybetétek, sodro­nyé*, hálószobabúto­rok Koltal. Rákóczi 48. VIDÉKIEKNEK! An­golul. németül, fran­ciául", oroszul, ola­V essek konyhabútort, rekamiékat. csőgaml- túrákat, kárpitozott garnitúrákat kombi­szül, spanyolul, esz­perantóul, latinul le- velezésbenl telefonikus legkorszerűbb nyelvta­nítás! Doktor Farkas Dezső szaktanár Bu­dapest, Zugló. Tábor­nok huszonegy. szekrényeket, sezlano- kat. ágybetéteket, mat rácokat, fehérmár­ványt. Koltal, Rákó­czi út 48. Veszek tűzhelyeket, tea-tűzhelyeket, po- rázs-tüzhelyeket, vas­ágyakat. mosógépeket, varrógépeket. Koltal, Rákóczi u. 48. Sötét kombin áltszoba eladó. Megtekinthető üjmecsekalja, Ybl M. u 1 II. em. 9. Csü­törtökön 6—8-lg. E’adó magasnyomású permetezőkanna, 1 Po- rozógép, 2 db boros­hordó 230 és 180 li­teresek Ságvári End­re 25. Tűzi ember kovácsot keresek, magas óra­bért fizetek, heti 10—20 órára, nyugdí­jas előnyben részesül. Siklósi út 7. Kovács. Ugyanitt Ezterházd- kocsi eladó 'Tágas kemény fa- ; áló olcsón eladó. — I’clsőma-lom -u 21. "égváriné. Kei szoba , összkomfor­tos öröklakás cserela­kás nélkül eladó — „Kp.” jeligére a Jó­kai u. hirdetőbe. *07-es Moszkvics jó állapotban olcsón el­adó. Vöröskereszt u. 7. sz. Különbéi ára tú albér­leti szoba kiadó. — 100x100-es üvegtető el­adó. Szőlő a. 52, Egy nagy szobát adok gondozásért. Nagy ár­pád, Hámán Kató u. 2. sz Idős nénit vagy bá­csit némi készpénzért eltartanánk élete vé­géig szép lakásunk­ban. — „Nagymama, nagypapa várunk” jel igére a Jókai hirde­tőbe. Nagyszkókóban eladó 500 négyszögöl barac témával, 20 000 Ft. — Érdeklődni lehet TJjme- csekalja 56. épület, I. lépcsőház. , fszt. 3. Na­gy ékn ál . Lu cérna. elsőrendű, 1000 négyszögöl körüli eladó. Érdeklődni Szi­lágyi Mihály, Dlóe- viszló. Húszezer forint köl­csönt keresek októbe­rig. „Fedezet van’ el igére a Jókai utcai hirdetőbt. Trabant 600-as, ga­rázsban tartott, 24 000 km-rel eladó. Komló, Alkotmány * 14., füst. L, 0*. I-+H Egy szekrény, egy ágyj Belvárosi másfél szó­szalmazsákkal olcsóm bás, összkomfortos eladó. I. kér. Kom- (távfűtéses) szövetke - játh Aladár u. 14. | zeti lakásom elcserél­ném belvárosi 2 szo­ba, esetleg 1 szoba, Beköltözhető 2 szobás ház 800 négyszögöl gyümölcsössel Bárány tetőin eladó. Víz, vil­lany van. Érdeklődni: Citrom u. 16. sz. km/EZMEM/FS£/VŰ[)Qw£T rA63»>A2 &ŐN5E6ÉiyuÓ uojiDtihak Olcsó háló, rekamié, garnitúra, sezlon, he­verő konyhabútor el­adó ‘ Alkotmány u. 7. Kórháztémól. bútor­üzlet . Modern hálóberende- zés. konyhabútor, re­kamié, fotelok, ágy­betétek, toalettek el­adók. Molnár. Felső- vámház 2. Susogó fölött, megállótól 1 Bútorozott szoba, für­dőszobával, két rendes férfinek kiadó. I _ gyermeki áróka és két dunyha eladó. Al­kotmány u. 67. Mézpergető, nagymé­retű, kitűnő állapot­ban és mézeskamnák eladók Cím; Losonc u. 19. " Körönbe járatú búto­rozott szobába igé­nyes szobatársat ke­resek. Cím: Losonc u 19. 1 hold szántóföld bér be kiadó. Méz kap­ható. Pécs, in., Rác város 38_ busz­Magányos, dolgozó idősebb személyt la­kásért eltartanék, vagy életjáradékét ad­nék. .,300” jeligére a Sallai úti hirdetőbe. __________ percre 3 szobás villa, fürdő­szoba, kamra, pince, présház, vízvezetékkel, 200 négyszögöl telken, szoba-konyha. fürdő­szoba azonnal beköl­tözhetően, igen olcsón eladó. Megtekinthető Takács, Tettye dűlő 3. sz. 17.30 órától. Elcserélném 2 szob . összkomfortos, közpon­ti fűtés es lakásom, házfelügyelői lakásra. . _________________ központi fűtés, Ujme­I rbák. velúr- és bőr- csekalja ^ előnyben. „7 kabátok festését most emeletes jeligére összkomfortért. Aj ám latokat „Jókai u.” jeligére a Sallai úti hirdetőbe. 30 négyzetméter alap- területű teraszos hét végi ház az orfűi tó­nál tető alá hozva, elköltözés miatt el­adó. Ajánlatokat „Ked vezményes” Jeligére a Sallai úti hirdetőbe. Hálószoba bútor (7 db) új sodronnyal, mat­raccal, olcsón eladó. Kossuth Lajos u. 49. fszt. 2. Beteg-tolókocsit ven­nék. Sárdi Gyulámé, Pécs, Kossuth Lajos u. 61 Elcserélném ba, előszoba, S Fehér építőkő (cOc- i lop és falazókő) j kapható, megrendel- I hető Nagyobb meny- nyisegben is. Érdek­lődni!: Alsóbalok árny n. 79. 3-án 11—12 óra kó- zött Hunyadi, Dé- VIcsőn eladó bádogo- ryűé u között elve­zott mosoteknő, sza- szett egy drapp vá­bótükor, szennyes-, szornnadrág Megta- tonyhaszte, láIÓ mrSadi kisebb fotel. Vitéz 58 u. 36 * Danuvia motorke­Elcserélném vagy át-|rékpár eladó. Petőfi adnám 2 szobás fő- u. 59.. házmesternél bérleti lakásomat kis- 12 óra után. _________ „ .bélyeg- Kényelmes nagypapa gyűjtő jeligére a fotel, sima vonalú Sallai úti hirdetőbe, j ebédlő Siemens 110­Vennék beköltözhető es porszívó, gázrezsó, kisebb házat, vagy la-! kézihajtású mosó- kást csak belterüle-1 gép, képek, fehér ten „Pontos leírás” jeligére a Sallai úti hirdetőbe. Rózsa, gyönyörű új­donságokban, gladió- lusz legszebb színek­ben, díszcserjék, ri- bizli-egres. Kérje díj mentes fajtaismerte­tőmet. Szállítás pos- tán. Székely. Buda­pest, ül., Vörösvári 18. sz szekrény, kisszek. róny 40 Ft, szögletes asztal 30 Ft, eladó, Jókai u. 43. ül. em. 2 sz. Életjáradékra nem drága szőlőt, gyü­mölcsöst vennék. Me- csekalja környékén. „Reggel” jeligére á Sallai úti hirdetőbe. Vennék 3 szobás összkomfortos lakást vagy családi házat fürrfö figyelem* néger­i BARNA Válltáska,'60 000 Ft kp. és ma­jaaasomac, repülőtiska> piaci gas részletfizetéssel, szooa, ossz- táskaf sportzsák há- vagy OTP részlettel tizsák készítőnél kap- „Alkotmány u. kör- ható. TÁSKABOLT. nyéke” Jeligére a BAN, Rákóczi u. 40/lJ Sallai úti hirdetőbe. szép 1 komfortosra. „Ede” jeligére a Sallai úti hirdetőbe. Egyszoba, konyhás főbérleti lakás meg­egyezéssel átadó. — ,, Szeptemberi beköl *■ tözéssel” Jeligére a Jókai utcai hirde­tőbe. Elcserélném szoba, konyhás lakásomat házmesterire vagy ha­sonlóra. Zsolnay Vil­mos út 37. Fekete. Beköltözhető 3 szobás ház eladó. Érdeklőd­ni Weidinger, Bercsé­nyi u 4. Tel.: 34-28. garanciával vállalom. Ne várja meg a tor­lódást. Tüzér u. 4. Egy idősebb nőt, vagy házaspárt családtag­nak befogadnánk — Gyermekszeretők legye nek. Komló. Zobák- akna, Hóvirág u. 4. D. épület, fszt. 1. Sallai úti hirdetőbe. Balos drapp színű, nikkelezett, kisipari asztali tűzhely 700 Ft, eladó. Hunyadi út 6. 2Vz—3 szoba, . össz­komfortos családi há­zat vagy öröklakást vennék Pécsett, lehe­tőleg új szerű állapot­ban. Ajánlatokat má- jus 7-én 12 óráig „Készpénz” jeligére Sallai ü. hirdetőbe. Elcserélném távfűté­ses k étszoba, öszkom- fortos újmecsekaljai Polláck Mihály u. 11. IV. em. 3 — laká-| Nagydeindol 49. alatt sómat hasonló, lehetői szép szőlő eladó. Er­leg távfűtéses I. vagy deklődni esténként Ba­ll. emeletiért. Tel 1 latonytoé. Alkotmány Jugoszláv „fcLsgami- túra” 2 rekamié, 3 fotel, asztal, könyv- szekrény eladó Tel.: 15-50/201 mellék, este 18-tól. Eladó 3 komfortos családi ház, OTP-vel átvehető. — Kertváros, Móra Fe­renc __u.__77, N api 4 órai háztar­tási munkára elhelyez kednék délutánokra. Leveleket munkakör megjelöléssel „Meg­bízható” jeligére Sallai úti hirdetőbe 2x2 szoba, konyhás ház eladó, 2 szoba, konyha azonnali be- költözhetőséggel. „Jól járunk” jeligére i Sallai úti hirdetőbe. Albérleti szoba ki adó mérnök vagy or­vos 2 fiatalembernek, aki igényes. „Azon- nalra is” Jeligére a Sallai úti hirdetőbe, Elcserélném utcai nagy szobámat, szoba-kony _ ha. éléskámrásra költi ségtérítéssel. Leheti házmesteri is. „Sör gyár” jeligére a Sal­lai úti hirdetőbe. 2 szobás családi ház beköltözhetően eladó. Pécs, Miklós u. 17. * Elcserélném szoba-kony hás házfelügyelői la­kásomat hasonló, eset­leg nagyobb főbérle­tire. Felsőmalom u. 2. Elcserélném szoba- konyhás (gáz, - víz bent), mellékhelyisé- gcs lakásomat hason­lóért. Érdeklődni 17 óra után. Sallai u. 14. Beckman József. Beköltözhető ház 65 ezer Ft-ért, 50 ezer kp., 400 négyszögöl szőlő. gyümölcsf kert, gazdálkodásra aí kalmas, eladó. Kis- mélyvölgy 23. szám. Színék. Kapásokat azonnal felveszek. Jelentke- zés Zsinkó István u 20, Másfélszobás tár sasházi, szövetkezeti vagy öröklakást ven­nék. „István” jel­igére a. Sallai úti Hirdetőbe. Pécs-Vasason 2 szo­ba, összkomfortos. OTP-s családi ház nagy kerttel, tele gyű mölcsfákkal eladó — „OTP + kp.” Jel­igére a Sallai úti hir­detőbe. Bontásból eredő sza­lufák. gerendák, léc, kő eladó. Vasas H. Szövetkezet út 17. Hálóbútorok, konyha­bútorok, csőgarnitú­rák, ágybetétek, kom­binált bútorok, egyéb príma bútorok olcsón vásárolhatók. Soóky bútorüzletében, Zsolnay u. 1, Ketsroba fortos, földszintes, távfűtéses, szövetke­zeti lakásomat elcse­Elcserélném hat helyi ségből álló főbérlete- imot szoba-konyha, élés kamrás főbérletiért réinénT" OTP-kölcsönös J?béTlÍÍ,rfc\,I7Í családi házra. vagy Ugyanotu „Jégpuskát ugyanolyan lakásra, veszek _ ^^ére^ a Sál ah0i garázslehetőség lai úti hirdetőbe. Eladó egy 80 basszu sós tangóharmoraika Pét», Sagrárt », 9, van. Érdeklődni; Ka­posi, Pécs, Basama- iom utca 3. Minden­HALÁLOZÁS Az Egyetem utcai Általá­nos Iskola nevelői és úttö­rői mély fájdalommal bú­csúznak VLASICS JUTKA VI-os pajtástól, aki május 2-án tragikus körülmények között — oly hirtelen — távozott sorainkból. Emléke örökké köztünk marad. Mély fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett édes­anyánk, anyósunk, nagy­mamánk, ÖZV. HALASZ JANOSN® sz. Kiss Katalin virágkereskedő, türelemmel viselt szenvedés után el­hunyt. Temetése május 4- én, szerdán 4 órakor lesz a Szt. Mihály kápolnából. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett, jó férj, édesapa, nagyapa és test­vér, JTJK FERENC nyugdí­jas húsipari dolgozó 7j éves korában elhunyt. Te­metése május 6-án, pénte­ken 3 órakor lesz a köz­ponti temetőben. A gyá­szoló család. ID. ZELENI JÖZSEFNÉ (Perczei n. 35.) váratlanul elhunyt. Temetése május 6-án, pénteken 2 órakor lesz a központi temetőben. Gyászoló férje, fia, menye, nnokája, Bézsenyj család Hetesről és a széleskörű rokonság. Mély fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett felesé­gem, édesanyánk, anyó­som, nagyanyánk, déd­anyám. testvérem és ked­ves rokon, BANDI IST- VÁNNÉ Szíjártó Katalin türelemmel viselt szenve­dés után elhunyt. Temeté­se május 5-én, csütörtökön fél 4 órakor lesz a pécs- szabolcsi temetőben. — A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett, Jó férj. édesapa, após, nagyapa, dédapa és testvér, NICH- ter Ágoston nyugdíjas, 52 éves korában elhunyt. Temetése május 4-én, szer­dán 1 órakor lesz a köz­ponti temetőben, a gyá­Fájdalommal tudatjuk. hogy szeretett férjem, édes­apám. nagyapa, sósror. URSPRUNG MIHAl V nv«*e- díjas elhunyt. Temetése május 6-án fél S órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyáin, nagyanyánk, ÖZV. rO'f H JÖZSEFNÉ volt Gara: UU"1' lakos váratlanul elhumi Temetése május 6-án. Déli­teken fél 4 órakor lesz a köztemetőben. A gyászoló j család. i KÖSZÖNETN YTL V A VÍT A S Ezúton mondunk köszö­netét mindazoknak, akik szeretett halottunk, KA­ROLY (KARL) JANOSN*? temetésén megjelenésűkkel, koszorúk, virágok küldésé­vel mélvséges fájdalmun­kat enyhíteni io-vekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik feleiül®* *»t len férjem, TÓTH l\vo^ temetésén meg1elen®<fiir»^'** és segítségükkel munka* enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. Ezúton mondunk köszö­netét mindazoknak. akik drága halottunk. KRISZ­TIÁN SANDORNÉ temeté­sén részt vettek. \ gyá­szoló család. Köszönetét mondunk mind­azoknak. akik ÖZV. MA- TIEVICS ISTVANNÉ te­metésén megjelentek, ko­szorúk és virágok küldésé­vel fájdalmunkat envhíteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Ezúton mondunk köszö­netét mindazoknak a ro­konoknak, ismerősöknek, jó barátoknak és munka­társaknak, akik KOVAC« LAJOST utolsó útiára kí­sérték Külön köszönet a diósviszlól rokonoknak és ismerősöknek. A gyászoló család. Mindazoknak, akik sze­retett férjem. POLL A K IGNÁC elhunyta alkalmá­ból részvétüket nyilvání­tották, ezúton mondok há» Iá« köszönetét. Ozy. Pollák

Next

/
Oldalképek
Tartalom