Dunántúli Napló, 1966. március (23. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-01 / 50. szám

Világ proletárjai, egyesüljelek Dunámon napio ________Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja________ XX III. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1966 MÁRCIUS 1. KLUB Nkrumah elutazott Pekingből Ghana fővárosában és vi­déki központjaiban nyugalom van. a háromnapos katonái rezsim minden jel szerint tel­jesen Ura' a helyzetnek. Acc- í ában vasárnap csak ritkán le­hetett látni katonákkal meg­rakott teherautókat a főbb út­vonalakon. Időnként végig­száguld a város kerületeiben egy-egy páncélkocsi, hogy az új kormányzat demonstrálja a lakosság előtt: a hadsereg je­len van. A kumasi egyetem diákjai felkérték a Nemzeti Felszaba- dítási Bizottságot, járuljon hozzá, hogy dr. Kwame Nkrumah nevét töröljék az egyetem elnevezéséből. A törzsfőnökök tartományi taná­csai egytől egyig hitet tettek a katonai rezsim mellett. Politikai megfigyelők a gha- nai rádió legújabb kommen­tárjaiból arra következtetnek, hogy a három nappal ezelőtt hatalomra jutott katonai re­zsim vezetői körében némi idegességet okoz, hogy mind ez ideig egyetlen külföldi or­szág sem ismerte el őket. A ghanai katonai kormány, az úgynevezett Nemzeti Fel- szabadítási Bizottság bejelen­tette, hogy az új alkotmány létrehozásáig rendeletekkel kí­ván kormányozni. Ellentétben egy korábbi köz- j leménnyel, a ghanai rádió [ hétfőn, hajnali adásában fel- j szólította a Flagstaff House (az elnöki hivatal) dolgozóit, ma ne jelenjenek meg a mun­ka felvételére és szokásos ha- | vi fizetésük átvételéi-e. Quaison-Sackey úr közelébe, és ne adjunk róla tájékozta­tást”. Quaison Sackey-t és társát — a másik két delegációtag Londonba megy — hétfőre vagy keddre várják Addisz Abebába, ahol összeül az Af­rikai Egységszervezet Dél- Rhodesiávai kapcsolatos mi­niszteri tanácsa. A Reuter (Folytatás a 2. oldalon) Segítsük Vietnam népét! hiitö miiét szak a baranyai iizrmekben Vasárnap a szabadságáért harcoló vietnami nép megsegítésére különműszakot szerveztek a baranyai bányákban, üzemekben. A Kesz­tyűgyár pécsi, siklósi és dombóvári üzemei­ben több mint nyolcszáz dolgozó munkájának eredményeként mintegy 32 000 forinttal gya­rapodott a szabadságáért harcoló ncp megse­gítésére fordított összeg. Munkába indultak az Ércbánya Vállalat I-es üzemének dolgozói is, s kb. 17 ezer fo­rint értékű munkál teljesítettek. Hozzájuk sallakoznak majd az tizein második és har­madik műszakjának bányászai, akik már-i-is >-án és 13-án teljesítik a vietnami nép rás­egítésére tett vállalásaikat. A termelés ta­nácskozásokon elhangzottak alap ián a már­ciusi vasárnapokat a vietnami műszakok jegyében töltik el szánté valamennyi pécsi, illetve Baranya megyei üzemekben. Búcsúztatás a pekingi repülőtéren 1957 forint Baranyában az egy lakosra jutó takarékbetét iiv végére száz takarékos községe tesz a megyének Védekezés a futrinka e^en Peking: Nkrumah pe­kingi tartózkodásának két ér­dekes, új fejleményéről ter­jedtek el hírek vasárnap dél­után. Az egyik hír hongkongi eredetű: vasárnap az angol gyarmatra érkezett Alex Quaison-Sackey, Nkrumah külügyminisztere, s vele együtt Nkrumah küldöttségé­nek több tagja is. A ghanai politikusok London felé utaz­nak tovább. Kérdéses, kik utaznak közülük Nkrumah megbízásából, s kik térnek vissza Ghánába —, szakítva Nkrumahhai. Külföldi politi­kai megfigyelők szerint ugyanis a küldöttség egy ré­sze Nkrumah aikarata ellené­re — utasításaival szemfoe- szállva — hazatér. A másik fejlemény: Poku, Ghana nemrégen kinevezett pekingi nagykövete, Nkru­mah régi közvetlen munka­társa, nyugati újságírók sze­rint nem ért egyet a pekingi nagykövetség bejelentésével, hogy az nem tart fenn továb­bi kapcsolatokat Nkrumahhai. Poku szerint továbbra is „Nkrumah a Ghanai Köztár­saság elnöke”. A legutóbbi események ar­ra utalnak, hogy Nkrumah megindította a hazatérési ak­ciót. Ugyanakkor fokozódnak az ellentétek Nkrumah hívei és a puccs támogatói — vagy legalábbis tudomásulvevői — között Nkrumah közvetlen környezetében, Pekingben is. Dr. Kwame Nkrumah hét­főn délután, magyar idő sze­rint reggel 7 órakor az AERO­FLOT szovjet légiforgalmi tár­saság különrepülőgépén el­hagyta Peldnget. A Reuter és az AFP gyorshíre szerint Liu Sao-csi elnök, Csou En-laj miniszterelnök és Szergej La­pin, a Szovjetunió pekingi nagykövete búcsúztatta. A pekingi búcsúztatás nem öltött protokolláris formákat Nkrumahot körülbelül 25 fő­nyi küldöttség kísérte el egyelőre még nem közölt célú útjára. Közöttük volt kormá­nyának kereskedelmi minisz­tere. A Pekingben tanuló gha­nai diákok a repülőtéren 50 főnyi búcsúztató küldöttség­gel képviseltették magukat. Nkrumah személyi titkára még az indulás előtt telefo­non tájékoztatta a Reuter pe­kingi irodáját Nkrumah köz­leményéről: „Amikor vissza­utazom Ghánába, tudom, hogy minden baráti ország és jóakaratú ember támogatni fogja azokat a lépéseimet, amelyeket a Ghanai Köztár­saság alkotmányának helyre- állítása céljából teszek”. Kairo : Hétfőn hajnalban leszállt Frankfurtban az a Boac-gép, amellyel a Peking­ben járt Nkrumah-delegáció négy tagja utazik, közöttük Quaison-Sackey külügyminisz­ter, az ENSZ-közgyűlés volt elnöke, aki Frankfurt érinté­sével Addisz Abebába készül. A Boac képviselője kijelen­tette: „Szigorú utasításunk van, hogy senkit se engedjünk r i i i i t i i i i i i i í i i í i i i t i i Virágzik a vadsom Erb János felvétele t i i i i i í i í t i i t i i i i i i i i t í Az Országos Takarékpénz­tár megyei betétállománya 1965. december 31-én csaknem elérte a 770 millió forintot és 85 millióval volt magasabb, mint egy évvel korábban. — 1964 végén az összbetétállo- mányból átlagosan 1694 forint jutott Baranya egy-egy lako­sára, ez az átlag 1965 decem­berében 1957 forintra emel­kedett. Az OTP a postahivatalok és a takarékszövetkezetek taka­rékbetétállományának növe­kedésével egyidőben gyara­podott a betétkönyv-tulajdo­nosok száma is. Tovább nőtt a megyében a gépkocsi-nyeremény betétek tu­lajdonosainak szama. Bara­nyában 8964 gépkocsi-nyere- ménybetétkönyv van forga­lomban, 59 millió forint be­téttel. A Kölcsönös Segítő Takarékpénztár-hálózat is fej­lődött. A KST-kben 49 770 000 forintot helyeztek el tavaly a tagok, egymillióval többet, mint 1964-ben. A KST-k ál­tal történő kölcsönfolyósítás hasonló módon haladta meg az egy évvel korábbit, az igénybe vett kölcsönök ösz- szege 29 897 000 forint volt. A takarékszövetkezetek tag­létszáma 4620 fővel gyarapo­dott és ma már eléri a 25 ez­ret Baranyában. A részjegy­állomány 463 900 forinttal lett magasabb, a betétállomány 18 898 000 forinttal szaporo­dott, s meghaladja a 100 mil­liót. Népszerűbb lett az át­utalási betétállomány is. Az OTP e szolgáltatását 1964- ben 239 család vette igénybe, 1965 végére számuk 297-re emelkedett. Egyre többen veszik igénybe az OTP által nyújtott építési kölcsönt és egyéb hiteleket. Az OTP megyei fiókja 1965- ben 1291 esetben nyújtott épí­tési kölcsönt, 65 653 000 forint összegben. Az ár- és belvíz­károk helyreállítására 242 család számára további nyolc­millió forint kölcsönt engedé­lyeztek. Ezenkívül 34 cigány család házának megvásárlásá­hoz 1 038 000 forint hitelt biz­tosítottak. 1965-ben 849 OTP által támogatott építkezés fe­jeződött be a megyében. A társasház-építkezések iránt is élénk érdeklődés mutatkozott. A takarékoskodásban elért újabb jó eredményekkel Ba­ranya ismételten kiérdemelte a takarékos megye címet. Ta­karékos városok maradtak Pécs, Mohács és Komló is, a járások közül Mohács, Pécs- várad, Sásd, Siklós és Sziget- \ár őrzi a címet, ezeken kí­vül 92 község. Ebben az év­ben, február 23-ig, ismét nagy­mértékben, összesen 38 657 000 forinttal emelkedett a megye betétállománya, s ezzel való­színűleg teljesül az a terv, hogy év végéig a takarékos községek számát százra növe­lik. A kátwlyi termelőszövetkezet 23 holdas búzatáblájában dol­gozott tegnap Újhelyi József traktoros a porozó*éppel. A futrinka ellen szórta ki a vegyszert a szépen bokrosodé búzába. Kollár Máté tsz-tag töltötte vegyszerrel a gépet, és a búzatáblán még aznap befejezték a vegyszerezést. Foto: Szokolai István Szak filmet készítenek a FÉK szakköreinek életéről Három napig forgatják a filmet — Címe: Hasznos időtöltés, hasznos szórakozás Tavaly decemberben Munka után címmel rendezte meg a Fegyveres Erők Pécsi Klubja nagy érdeklődést kiváltó ki­állítását. Akkor a kiállítást 2800-an tekintették meg. En­nek mintegy megismétlése­képpen most bemutatják a Egy hét múlva sorsoljak az I.. az V. és a VI. békekölcsönt Az év első békekölcsön sorsolását egy hét múlva, Bu­dapesten rendezi az Országos Takarékpénztár. Március 7-én és 8-án kerül sor az I., az V.. és a VI. békekölcsön 1966. első félévi húzására. Az első napon az I. békekölcsön 81 800 kötvényére 23.1 millió forintot sorsolnak ki. Masnap először az V. békekölcsön 301 900 kötvényére 44.1 millió forint, majd a VI. békekölcsön 147 200 kötvényére 65.6 millió forint jut nyeremény és törlesztés formájában. A kétnapos húzás alkalmával a három békekölcsön­ből összesen 830 900 kötvényre 132.8 millió forintot kap­nak a kötvénytulajdonosok. „Hasznos időtöltés, hasznos szórakozás” című kiállítást a Fegyveres Erők Klubja szak­csoportjainak életéből. A klub mellett 18 szakkör működik, mintegy 500 taggal. A gazdag kiállítási anyagból, a szakkö­rök életéből filmet készít a Magyar Filmgyártó Vállalat katonai stúdiója. A filmet szerdán kezdik forgatni és előreláthatólag pénteken feje­zik be. A Fegyveres Erők Pécsi Klubja lehetővé teszi, hogy a filmre kerülő gazdag kiállítási anyagot a pécsi ér­deklődők megtekinthessék. Ezért pénteken a lottósorsolás után a nagyközönség számára is megnyitják a kiállítást. Még egy igen hasznos kiál­lításról érkezett hír szerkesz­tőségünkbe. A pécsi műszaki technikai hónap programjában — március 13 és 27 között — rendezik meg a Fegyveres Erők Pécsi Klubjában a hadi- technikai és fiadtudományi könyveik kiállítását, melyet bárid megtekinthet. Villány háti szőlőleldulwo/ó üzem épül Befejezéséhez közeledik i villányi termelőszövetkezet­ben a szőlőfeldolgozó üze n építése. A borkombinátot íz egykori Báder-féle ecetgyur helyén létesítik, több mint egymillió forintos beruházás­sal'. Csak a villany- és a víz­vezeték építése 300 ezer fo­rintot, az épület 450 ezer fo­rintot, a gépi berendezések ugyancsak 400 ezer forintot igényelnek. A borkombitmí- ban naponta 8 vagon szőlői tudnak feldolgozni, korszerű körülmények között a szom­bathelyi Mezőgazdasági Gép­gyárban készült gépekkel. A pince, ahol a bort tároljak, kettő, egyenként 150 méter hosszú ágból áll és 60 lép­csőn jutnak le a pincébe. Az építkezést a termelőszö­vetkezet 25 fős brigádja vég­zi, saját rezsiben, s előrelut- hatólag május végére befeje­zik az építkezést, felszerelik a gépeket, s ősszel már mű­ködésbe lép az új kombinát. Szükség is van rá, mert a villányi termelőszövetkezetben 200 hold szóló ontja a követ­kező években a kivaló ter­mést. Unnék 60 százaléka vö­rös bor lesz. Érdekesség meg. hogy a mllányi termelőszövet­kezet a borkombinál melleit a Szabadság utcában kívánja kialakítani a szövetkezet köz­pontját ti. Kállai Gyula Ciprusba utazott Kállai Gyula miniszterelnök és a magyar kormányküldött­ség hétfőn reggel, magyar idő szerint fél négy óra után né­hány perccel befejezte indiai látogatását és az afrikai— I ázsiai körút utolsó állomásá- I ra, Ciprus szigetére utazott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom