Dunántúli Napló, 1966. február (23. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-01 / 26. szám

Vtlóg proletárjai, egyesüljetek! Dunámon napló XXIII. ÉVFOLYAM. *«. SZAm Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja ARA: 50 FILLÉR I960. FEBRUAR I. KEDD A pártnapokról rPavaIy már egyre gyak- * rabban tették fel párt- funkcionáriusoknak a kér­dést: mi van elvtársak, mi csak az újságból, a rádióból és a televízióból értesülhe­tünk a bel- és külpolitikáról? Miért nem tartanak pártna­pokat vagy ehhez hasonló tájékoztatókat? — Kívánsá­gukat azzal indokolták, hogy többet szeretnének tudni, mint amennyi „belefér” az úiságba, a rádióba, a televí­zióba. Közvetlenebb, kötetle­nebb tájékoztatást akarnak például úgy, hogy valaki fel­éli és elkezdi; „Kedves elv­társak. ha érdekli önöket...” Tény, hogy a technika vív­mányaival a hírszolgáltatás szédületes gyorsan történik. Az elmúlt évek során eltűn­tek a régebbi kötöttségek, ..meggondolások” is, és való­ban nincs olyan említésre méltó esemény, amely ne ke­rülne a nyilvánosság elé. Még ..krimiből” is van — bősége­sen. Egyszóval nincs titok, megírjuk, elmondjuk, bemu­tatóik, hogy lássák: „Ez van.” mindennek ellenére ' szinte elemi erővel tört fel az igény: „Élőszót kérünk, élő embert, aki tá­jékoztat, aki nemcsak be­szél, de meggyőz, felvilágosít, magyaráz, választ ad, olyan, aki hiszi, igaznak tudja azt, amit mond és hajlandó is tenni érte.” Ilyen igény után elevened­tek fel » Pártnapok. Milyen volt az érdeklődés? Legköny- nyebb lenne felsorolni, hogy hol rendeztek pártnapokat, mikor, kik voltak az előadók és hányán vettek részt, hány előre beküldött kérdés volt, mennyivel több kérdés hang­zott el a helyszínen, hány véleménynyilvánítás hangzott el. Felesleges a felsorolás. Az újságok napra, helyre, elő­adóra is felvilágosítást adva leközölték a pártnapok me­netrendjét. A legkülönfélébb változatok voltak. A kisfalu­tól kezdve a nagyüzemig, az egyetemi katedrától » nyász-műszakváltás közbeni beszélgetésig, egyszóval __ úgy, ahogyan az élet a lehetőséget adja. A siker várakozáson felüli. Ekkora érdeklődésre senki sem számított. Igaz, nagy és komoly belpolitikai kérdések izgatták az embereket, vá­laszt vártak a sok „hallot­tamra”. Magyarázatot, hogy ml miért történik, és jó-e így? a mikor január elején megkezdődtek a párt­napok. olyan volt a politi­kai hangulat, hogy korainak tartották a tájékoztatást, mert úgymond, nincs ténybeli do­log, mert akkor még a nyug­díj-progresszivitás, a béreme­lések mértéke, a felvásárlási árait változása nem volt tisz­tázásra, csak amolyan „ilyen •s lesz” állapotban. A közvet­len szó mégis megnyugtatta a kedélyeket. Később, amikor napok múltán megjelentek a részletes rendelkezések, már nem meglepetésszerűen ha­tol'; k, hanem a teljességet k'ziák, mert az emberek **-nie azt mondhatta: „isme­rni már, de a részletei még ^úekes-k”. Többek között f*élt nem volt politikai hiba , rán elmondani, hogy mj les*- Remélhető, hogy ez a niUN unj szokatlanság rend- 87 .rr* válik majd. . 'I sok indokolt kérés, a h'‘t,v«*.o tapasztalat nemcsak 3zt .'"»tatja, hogy fel kell elc- ven,tenii állandósítani ,s,ke|l a párlnapt tájckozta- tokat és ha lehet, mindig A SZOT Elnökségének kérése Az állami szervek gondoskodjanak az ármódosítások helyes végrehajtásáról A SZOT Elnöksége a For­radalmi Munkás-Paraszt Kor­mány határozata alapján, hét­főn foglalkozott a február 1- ével bevezetésre kerülő ár-, bér- és szociálpolitikai Intéz­kedések végrehajtásának ta­pasztalataival. Ennek alapján: a SZOT Elnöksége felkéri a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt, hogy hívja fel az illetékes állami szervek figyel­mét a következőkre: —- Az állami szervek az ármódosításokat a rendelet­ben foglaltaknak megfelelő­en hajtsák végre. A sza­badpiaci árak alakulásának befolyásolása érdekében he­lyes árutermeléssel biztosít­sák, hogy a lakosság Igé­nyeit minden cikkféleségből ki lehessen elégíteni. Biz­tosítsák, hogy az árleszá’lí- tással érintett cikkekből hiány ne keletkezzék. Gon­doskodjanak arról, hogy az árleszállítás körébe bevont áruféleségekből a kereske­delem igényelnek és a la­kosság szükségleteinek meg­felelő mennyiségű, minősé­gű és választékú termék álljon rendelkezésre. Külö­nösen vonatkozik ez az olyan alapvető szükséglete­ket kielégítő cikkekre, ame­lyek elsősorban az alacsony­keresetű családokat érintik. — Az irányító gazdasági szervek tegyenek megfelelő Intézkedéseket annak érde­kében, hogy a vállalatok a keresletnek megfelelően to­vábbra Is gyártsanak ol­csóbb, a választéknak meg­felelő áruféleségeket. — A tanácsok biztosítsák, hogy a szolgáltatások job­ban alkalmazkodjanak az igényekhez és jobban elé­gítsék ki a lakosság ez irá­nyú szükségleteit. Intézked- jenék. hogy a végzett szol­gáltatások vállalási ideje csökkenjen, a munka minő­sége javuljon a törvényes szolgáltatási díjak betartá­sa mellett. — A Pénzügyminiszté­rium, a Központi Népi El­lenőrzési Bizottság, a taná­csi szervek, a KIOSZ az ed­diginél fokozottabban ellen­őrizzék a kisiparosok tevé­kenységét. Gondoskodjanak az érvényes szolgáltatói dí­jak kifüggesztéséről és be­tartásáról. Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a megemelt adót a fo­gyasztókra ne lehessen át­hárítani. lenőrök, aktívák megfelelően tájékoztatva legyenek. Az ál­taluk feltárt hiányosságok megoldásához nyújtsanak se­gítséget. Intézkedjenek az ál­lami szerveknél a hibák meg szüntetése érdekében. Budapest, 1966. január 31 A SZOT ELNÖKSÉGE Ma lépnek életbe a húsfélék, a tejtermékek és egyes ruházati cikkek új fogyasztói árai Az ez évi népgazdasági tervvel kapcsolatosan hozott ár- és bérpolitikai, valamint szociális jellegű intézkedésekre vonatkozó kormányhatározat végrehajtásaként február 1-től egyes állati eredetű élelmiszerek fogyasztói ára emelkedik, ugyanakkor a sertészsír és a szalonnafélék, valamint egy«» textiláruk és ruházati cikkek fogyasztói ára csökken. Az áremelésekre és az árleszállításokra vonatkozó intézkedések megjelentek az Országos Árhivatal hivatalos lapjában. A Belkereskedelmi Minisztérium kiadta a meg­változott árak jegyzékét, valamint a vendéglátóipari árak új szabályozásáról szóló miniszteri utasítást. A húst, húskészítményeket, tejtermékeket árusité bol­tokban mindenütt kifüggesztik az árjegyzékeket, amelyeken a változással érintett főbb élelmicikkek új ára megtalálható. A SZOT Elnöksége javasol­ja a Forradalmi Munkás-Pa­raszt Kormánynak, hogy az érintett állami szerveket a fentiekről, az ár- és bérpoliti­kai intézkedések végrehajtá­sáról 1966 első negyedévében számoltassa be. A szakszervezetek az ár-, bér- és szociálpolitikai kérdé­sekkel továbbra is szervezet­ten, megkülönböztetett módon foglalkozzanak, szerezzenek érvényt különösen az árpoli­tikai kérdéseknél annak, hogy csak azon cikkeknél és olyan mértékben kerüljön sor árvál­toztatásra, ahogy azt a köz­ponti rendelkezések szabályoz­zák. A leghatározottabban lép­jenek fel az illetékes állami szervekkel együttesen azon törekvések ellen, amelyek akár nyílt, akár burkolt ár­emelés formájában a vásárlók megkárosítását eredményez­nék. A SZOT Elnöksége felkéri a társadalmi ellenőrök, mint­egy 15 000 fős táborát, hogy ugyanúgy mint idáig, tovább­ra is mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a kor­mány határozata az előírtak­nak megfelelően kerüljön vég­rehajtásra. Dolgozótársaik, a fogyasztók millióinak érdeké­ben akadályozzanak meg min­den esetleges visszaélést. Se­gítsék a kereskedelmi dolgo­zókat is feladataik megvalósí­tásában. A szakszervezetek gondoskodjanak arról, hogy a feladatokról a társadalmi el­Miniatűr mezőgazdasági gépek A makói 601-es „József Attila” iparitanuló-intézet fia­taljai miniatűr traktorokat és mezőgazdasági munkagépeket készítenek. A szántóföldeken dolgozó gépek tökéletesen megmunkátl, kicsinyített má­sait elsősorban szemléltetés céljára használják, a legszebb példányokat pedig a Buda­pesti Mezőgazdasági Múzeum­nak küldik. Képünkön; a csillagkerekes rendsodró mo­delljét tanulmányozzák a fia­talok. (í °íIrtat« a 2. oldalon) Deres fák a Kálvária utcában öt zárszámadás siker A hét végén öt termel őszö- szövetkezeti zárszámadást tar­tattak a megyében s mind az öt tsz sikerrel zárta az 1965- ös gazdasági évet. Pénteken délután a bólyi Kossuth Tsz tagjai gyűlték össze közös számvetésre. Eredményük ki­magaslóan jó. különösen az egy szántóegységre eső gaz­dálkodási eredményt tekintve, ami 3575 forint volt Bolyban az elmúlt évben s ez megyei rekordnak számít. Az egy munkaegység értéke 45 forint, az egy dolgozó tagra eső éves jövedelem meghaladja a 17 800 forintot. Szombaton délután 1 órai kezdettel tartották meg a zár számadásl közgyűlést a bári Új "Élet Termelőszövetkezet­ben. Ez a szövetkezet tért át először a munkaegységrend­szerről a havi fizetésre. Az egy dolgozó tag évi keresete Bárban ezúttal 10 900 formt volt, s a tsz gazdálkodási ered­ménye 2563 forint, ami szin­tén igen jónak mondható. A szabadszentkirályi termelőszö­vetkezetben is szombaton tar­tották meg a zárszámadást. A munkaegység értéke itt kere­ken 50 forint, az egy tagra eső éves jövedelem meghalad­ja a 16 500 forintot. Jó a szö­vetkezet gazdálkodási ered­ménye is, 2165 forint szántó- egységenként. Szombaton zárták az elmúlt évet Szalántán is. A közepes­nek számító Hunyadi Tsz' 20 fillér híján 30 forintos mun­kaegység-értéket produkált, a tsz-tagok átlagos jövedelme 9267 forint volt. A mozsgói tsz közös gazdái szombaton délelőtt 9 órakor gyűltek ősz- sze a zárszámadó közgyűlé-re. A kis tsz a tavalyinál job' an zárta az évet, a munkaeg'--’ég értéke 47 forint Mozs az egy tagra eső éves jövedelem pedig meghaladta a 9000 fo­rintot. Mezőgazdasági könyvhónap 1%6 Erb János felvétele A könyvhónap megyei prog­ramját a megyei tanács mű­velődésügyi osztálya, a me­gyei) könyvtár és a MÉSZÖV közösen állították össze A megnyitó ünnepséget február 7-én Pécsett a megyei nóta- nács helyiségében tartják, ahol Czegény József, a megyei pártbizottság mezőgazdasági osztályvezetője „A gazdasági vezetés illetve Irányítás re­formja” címmel tart az egy­begyűlt mezőgazdasági szak­embereknek előadást. Több vi­déki rendezvényre is sor ke­rül. Rózsafán február '0 ei Pék János, a Baranya megye Állattenyésztési Felügyelőség igazgatója „Korszerű sertéste­nyésztés” címmel, Somogyapá- tiban február 15-én Földvári János a „Mezőgazdasági üze­mek víztározóinak hasznosí­tása” címmel, Siklóson fefc u- ár 22-én Nagy Zoltán, a Föld­művelésügyi Minisztérium rét- és legelőgazdálkodási fő jjz- tályának vezetője „Korszerű rét- és legelőgazdálkodás” címmel. Pécsváradon február 24-én Fülöp Gábor, a Mrí- gazdaságl Gépkísérleti Intézet tudományos munkatársa . Hegyvidéki mezőgazdasági üzemek munkafolyamatainak gépesítése” címmel, végül feb­ruár 25-én Bőlyban dr Somos András, a Budapesti Kerté­szeti és Szőlésze^ Főiskola ta­nára „Korszerű nagyüzem, zöldségtermesztés" címmel tart előadást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom