Dunántúli Napló, 1966. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1966-01-23 / 19. szám

Szőrme a divat 4z utánzatok sikere — Lépést'tartva az igényekkel — Egy bemutató tanulságai CSALÄD A Bőripari Tudományos Egyesület minden évben meg rendezi a Technika Házában a szőrmekonfekció divatbe­mutatóját. A legutóbbin csak­nem 200 modellt vonultat­tak fel, amelyek > között ka­bát, pelerin, kosztüm, félka­bát, háromnegyedes bunda, kesztyű, sőt ruha is szere­pelt. A bemutatóról Kes­keny Ferenc, a Pannónia Szőrmekészítő Gyár üzemve­zetője elmondotta: — A magyar prémek a vi­lág minden országába eljut­nák, olyan „prémnagyhatal­mak” is vásárolnak magyar szőrmét, marat a skandináv államok, Kanada, vagy a Szovjetunió. Uj szőrmefajtá- imk a „Merluska” és a „Cur- lyfix (Körlifix). Uj szőrme- színeink az ezüstfóka, a zsem­le-színű Panofix, a bordó ir­ha «s a zöldre, kékre festett Merluska. — A szőrme ezen a télen világdivat Milyen feladato­kat ró ez a magyar- szörme- korafékciókra? — A nemes szőrme értéke azonos az arannyal. A. nem­zetközi szőrmebörze Frank­furtiban működik, ahová a magyar szakembereket Is meghívták. A nemes szőr­mék, — a perzsa, a nerc, a pézsma, a róka de még az olyan félnemes szőrme ia m-'nt' a hörcsög és a biber — csak korlátozott mennyiség­ben állnak rendelkezésünkre A bárány, a nyúl és a macs- k aprómból viszont sokféle utánzatot készíthetünk. Eze­ket a kisebbpénzű emberek szít -:>en vásárolják. Az a fel­adat, hogy a szőrmeutánza­tokban minél nagyobb válasz­tokot biztosítsunk. Ezt leg­jobban a bemutató illuszt­rálja. Megszólalt a zene, megje­leni. az első próbakisasszony, barnagalléros és kézelős, pu­ha-ocelot bundában: «— Ez magyar kikiészítésű panofix eljárással kezelt bá- ránypróm. az ocelot mintát filmnyomással vittük rá mondja Keskeny Ferenc. A következő modell három­negyedes, fehér alapom fekete csíkos kabát volt. — Ez szintén bárány, de a külföldi igénynek megfelelő­en fekete zsebra-csíkos film- nyomású mintával Ezután hosszú bordó irha­kabátot mutattak be. A dl vatnak megfelelően kétsoros gombolás és fekete perzsa­gallér díszítette. — A világpiaci követelmé­nyeknek megfelelően az irha súlyát csökkentettük, és más prémekkel díszítjük- Ez pél­dául, — mutatott a gallérra —, perzsaprémnek hat, pedig az előbb említett merluska. >— Egész bundák Is készülnek fekete merluskából. Perzsa hatásuk majdnem tökéletes, csupán a jóval olcsóbb ár jel­zi a különbséget. Fekete merluska kabát volt a következő modell, fehér gallérral. A próbakisasszony levetette, alatta hófehér prin- eesz-szabású merluska ruhát viselt. A kivágást fekete bár- sonypánttal díszítették, a a kábát gallérjára strassztűt tűztek, hogy hangsúlyozzák alkalmi jellegét. A ruha mellett kiskosztü-- möt, irhakosztümöt, prémből pelerint, és serdülőknek rövid színes szőrmekabátkákat is bemutattak. A kesztyűk is ér­dekesek; a szőrmetetejű kész tyű a legújabb divait A 'kucsma és szőrmekalap mellett divat a szőrme-ék­szer is, ami nem más, mint szőrmeponpom, a közepén gyönggyel. A szőrme, a prém. tehát divat, 9 ráadásul — jó me­leg is! Nagy szenvedély a teieví- I zió, de — kóstoljanak csak lbele! — még nagyobb annak I piszkálása, a tökéletesen ke- I rek, tökéletesen sarkos, cso- [dálatosan éles. gyönyörűen I gyönyörű monoszkóp beállí­tása. Meg kell azonban mon­danom, hogy ezt a szenvedé­lyemet csak lányaim értették Imeg, akik, lábaim körül to- Ityogva, gügyögve lesték mű-’ Iveleteimet és az első össze- I függő mondat, amit megta- Inultak, az volt, hogy „Apa, Iván monoszkóp!” Sőt. kisebb- Ibik, hároméves szememfénye I ^lyannvira értékelte monosz- Ikópbeállító ténykedésem, hogy I egyik alkalommal kézbera­gadta a legnagyobb konyha­kést és kérlelően így közele­dett felém. — Apa, jáccunk mon osz­lopot! — De hogy képzeled? — I hátráltam sápadozva az ijedt- | ségtől. — Hát úgy, hogy te leszel I a televízió és én hátulról piszkállak! Gyerekszáj — Hát akkor mije van a bácsinak? Egy másik barátunk —aki­nek viszont van gyereke — télidőben sétálni viszi három éves Zsoltiját. A következő beszélgetés zajlik le köztük: — Kisfiam nem fázol? — De fázok — feleli. — És hol fázol? — Hol fázok, hol fázok ;.. Hát az utcán fázok — vála­szol logikus fensőbbséggel. El­végre nem azt kérdezték tőle, hogy mije fázik. Ugyancsak Zsolti barátunk — rajzol, de pöttömsége el­lenére már keresi a módot arra. hogy ne csak térben, hanem időben Is ábrázolja a világot. Végül megkérdezi ap­jától, hogy tetszik az alko­tása. — Szép, szép — feleli az atya —, de miért rajzoltál három napot? — Hogy-hogy miért? — csodálkozik a felnőttek értet­lenségén. -*• Az egyik közü­lük tegnap, a másik pedig a holnap. A szomszédék hároméves Gáborkája, rossz tát tett a tűzre. Vállalja az esetet, de azt már nem, hogy apja in­vitálására közelebb menjen hozzá. — Nem megmondtam, hogy gyere ide! — rivall rá a csa­ládfő. — Megmond tad, megmond - tad — vonogatja a vállát. — Akkor miért nem jössz? — Mert Ismerlek, milyen verekedés vagy! Lányunk sarokbahúzódva, pisszenésnélküli érdeklődéssé' figyeli a TV 18 éven felü­lieknek ajánlott filmjét. Anyu kája észreveszi, kifelé tessé­keli, de közben a kis önér­zetes így korholja őt: — Mert olyan Irigy vagy! Én talán nem engedem meg neked, hogy nézzed a mese­filmet! (IS) Emeleten lakunk tm ebből | adódik, hogy feleségem vakrémület állapotába kerül I amint a gyerek az ablakhoz közeledik. Egyszer Is, amikor négyéves akrobatanövendé­künk széken egyensúlyozva nézte a lent viháncoló gye­reksereget, párom ijedten így | szólt rá:- Ági, jössz le rögtön! El­veszted az egyensúlyod! — Mire ő gondolkodva anyjára nézett — nyilván felidézte az erkélyről régebben leejtett [játékokat — még kőténykéje zsebeibe is belekotorászott, majd mély meggyőződéssel válaszolt: — Hogy veszthetném el, amikor nekem olyan nincs is! Hozzánk látogató baráto­mat lányaim most látják elő­ször és — lévén Jóképű fia­talember — csakhamar ba­rátságot kötöttek vele Klári­kánk így faggatta: ■ Mondd, neked la van kislányod? — Nincs — válaszolta a boldog nőtlen. — És kisfiad? — az sincs, hangzott újabb válasza. Lá­nyom csodálkozva, értetlenül nézett hol rá, hol rám és — a barátomban megrendült bi­zalommal — most már tő­lem kérdezte Jlasfa a tjtjerek — Igen kérem; Határozot­tan lusta! Nem tanul. Bezzeg a játék! Ahhoz sohasem lus­ta! Panaszkodik rá a napkö­zis tanár, de látom én ma­gam is A lustaság rendkívül tág fogalom! Meg kell vizsgál­nunk, valóban mindenhez lus­ta-e a gyermek? Mert, ha barkácsolni 3zere<t, vagy órá­kig képes festegetni, olvasni... — színházat játszani, akkor nem mondhatjuk, hogy — lus­ta! — A barkácsolás, a fejte­getés. rajzolás, olvasás, mű­vészkedés nem öncélú játsza­dozások. Nyilván ezekhez van hajlama a gyermeknek s ezt közöljük nevelőivel, ök köny- nyebben megtalálják majd a hangot — a fizikus, kémikus, a gyakorlati foglalkozást ve­zető tanár a barkácsoló gyer­mekhez, a rajzszakos a feste- getóhöz, a magyar irodalom tanára pedig az olvasni, mő- vészkedni szeretőkhöz,, Ha ml, szülők is segítünk, könnyűszerrel hadat üzenhe­Kovács Margit Háromnegyedes, fekete-fehér merluska bumfc, kapucnival. ggy hófehér panofix tünk a „lustaságnak!” Ho­gyan? A tanulásnak számos for­mája van! A „biflázás”, vall­juk, be nem a legkorszerűbb módszer! A tanulás fáradsá­gon munkájához mindenki ösztönösen keresi a könnyíté­seket! — Jó, csináld meg a kis­hajód orrát, de utána rögtön a leckét. S ha szépen meg­csinálod az írásbelit és jól megtanulod a szóbelit, én is segítek a vitorla varrásnál Vannak azonban gyermekek akiknél szó sem lehet „enged mérayről”, mert annyira bele­feledkeznek a játékba, hogy csak a teljes szellemi kifára dáskor hagyják abba. Náluk- a közvetlen módszer eredmé­nyesebb. Barkácsolj olyat, ami összefügg a tanulmányaiddal Olvass olyat, ami valamelyik tantárgyad témájával függ össze! Dramatizáld azt az ol­vasmányt, amivel foglalkoz­tok ! Bekezdésenként illuszt­ráld színes vagy ceruzarajzzal a történelem, a földrajz, az élővilág leckédet (Ez a tí­pusú gyermek például, ha há­romszor elolvasta a leckét, s közben egy-egy fejezethez, be­kezdéshez élkészítette rajzos vázlatát, rajzait nézegetve, lo­gikus rendben és majdnem szószerint képes elmondani a tanultaikat / A lustaság általában valami következményei Vegyük ezt jelzésnek, s fokozzuk a köz­vetlen érdeklődést gyerme­künk különböző éietmegnyilaf- kozásai Iránt. Kolozsvári Gyula Lámpaemyő — házilag A szakadt, öreg lámpaernyőt újjávarázsolhatjuk többféle módon is. Amennyiben papír­ból akarjuk az új lámpaernyőt elkészíteni, kenjük be dueó- korommal a lámpaernvő drót­vázát, és óvatosan eurftsuK végig a jóminőségű rajzpa­píron: megkapjuk az ernv’i szabásmintáját. Ha ollóval ki­vágtuk, fehérnemű csipeszek­kel a drótvázhoz kapcsoljuk. Ezután az esetleges kis hibá­kat még korrigálhatjuk kisol- lóval, s a papírt vastag stop­polótűvel, egyenletes öltések­kel, rávarrjuk a drótvázra. A szálat csokorra kötve eldolgoz­zuk. A varráshoz színes tressz- szalagot, raffiát, műse1 -em vagy gyapjú fonalat használ­hatunk, de nagyon mutatós a vékony kenderspárga ts. Különbözőképpen díszíthetjük a papírernyőt: ragaszthatunk rá bőröndcimkéket, dgarettás doboz színes részét, sőt szá­raz levelet Is, amit előzőleg nedvesen és fonákján langyos vassal átvasalunk. Ha a di- szítőragasztás megszáradt, len­olajba mártott vattával kfvül- belül bekenjük a lámpaernyőt. Az olajozástól lesz áttetsző a papír és ett&J kapja szép me­leg sárga fényét. JCellemes látvány a színes tresszből vagy raffiából ké­szült lámpaemyő. Változatos- sabbá azzal tehetjük, hogy a tressz-szalagok esetében színe­ket kombináljunk széles csí­kozásban — a raffia-megoldás nál pedig elütő színű tressz befűzést alkalmazunk. A sza lagokat minden esetben cso- korrakötve dolgozzuk el. Se. M. Brikettgyár — a pincében Most, a mindennapi tüzelés közben sok bosszúságot okoz, hogy a szén, a koksz, vagy a brikett poros. A száraz por elfojtja a tüzet, elősegíti a gá­zok keletkezését. Ezért ha tüzelőt hozunk a pincéből, fel­szedéséhez érdemes perforált — lyukacsos — lemezlapátot használni. így minden lapát szénnél csak egy kis mozdu­lat szükséges ahhoz, hogy a por kihulljon. A szén. koksz, vagy brikettport ne dobjuk el Az összegyűjtött néhány kiló szénport érdemes meleg­vízzel, vagy tésztáiéval jól összűkevacai unt taagf 1 kft szénporhoz 2 dl folyadékot adjunk. A vízbe tehetünk egy kevés burgonya-ragasztót, me­laszt. stb. Az így készített masszát klsformájú viráecse- répbe döngöljük, majd kiborít juk. A cserepet újratöltése előtt mártsuk száraz szénpor­ba, hogy a massza ne ragad­jon bele. Kétnapi szikkadás után a házilag készített briket­tet fel lehet tüzelni. A tűzre- tevé9kor ne a parázs tetejére, hanem a halom egyik olda­lához tegyük, mert kíHKnben robbanásszerűen ég és kor­moz fc. *.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom