Dunántúli Napló, 1965. november (22. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-02 / 258. szám

\ Világ proletárjai, egyesüljelek í Dunántúli napló ________Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja________ X XII. ÉVFOLYAM, 258. SZÄM ÄRA 50 FILLÉR 1965 NOVEMBER REDD Zásxlóátadási ünnepség Zo bak-aknán Kupái Gyula elvtárs tolmácsolta a megyei pártbizottság üdvözletét A komlói Zóbák-akma nyer­te a vándorzászlót a Mecseki Szénbányászati Tröszt üzemei között folyó negyedéves mun­kaversenyben. A harmadik / negyedévben öt és fél ezer tonnával termeltek több sze­net előirányzatuknál és min­den mutatójuk gazdaságosan alakult. A termelési eredmények nemcsak tonnában növelik Zobák-akna hírnevét A zászlóátadó ünnepséget vasárnap délelőtt tartották Zobák-akna központi épüle­tében. Az ünnepségen részt vett Rapai Gyula elvtáns, a megyei pártbizottság első tit­kára, a széntröszt párt-, gaz­dasági és társadalmi szervei­nek vezetői, valamint a ván­dor zászló eddigi tulajdonosa, Szabolcs-bánya képviselői. Az ünnepséget Kerényi Jó­zsef, az üzem szakszervezeti bizottságának titkára nyitotta meg, majd Pozsgai Károly, a tröszt főmérnöke adott átfo­gó értékelést Zobák-akna feji lődéséről, az elmúlt évek ne­hézségeiről, azok leküzdésé­ről. a sikerekről, melyeknek szimbóluma a vándorzászló el­nyerése. A szabolcsi bányá­szok nevében Szokola Ferenc főmérnök adta át a zászlót. Kifejezte elismerését és to­vábbi sikereket kívánt a zo~ báki bányászoknak. A zobá- kiak nevében Pieffl János üzemvezető vette át a zász­lót. Rövid beszédében hang­súlyozta, hogy a termelési eredmények nemcsak tonná­ban növelik Zobák jó hírne­vét, hanem az erkölcsi tekin­télyük erősödését is jelenük. Mint mondotta, az eredmé­nyek mögött sok fáradságos munka húzódik meg. Olyan munkások dolgoznak Zobákon, akik ott voltak a tavalyi bá­nyásznapon kitört tűznél, az ezt megelőző nagy szerencsét­lenségnél vagy az ez év elején pusztító elemi csapásnál. Kü­lön elismerés illeü Weltin Ádám. Bognár József, Erdős András, Szekeres Gyula és Zsók István munkacsapatát az új üzemi rend kialakításában végzett szervező, felvilágosító munkáért és a kimagasló fej­tési, elővájási eredményekért Rapai elvtárs felszólalása Ezután Rapai Gyula elvtárs a megyei pártbizottság nevé­ben mondott köszönetét a zo- báki üzem, valamennyi dolgo­zójának. Kiemelte azt a ne­héz munkát, amit Zobákon vé­geztek. Hangsúlyozta az em­beri akarat és elhatározás je­lentőségét, ha a vezetők a munkásokkal együtt törik a ■‘éjükét, és közösen keresik a megoldást egy-egy probléma, gond elhárítására —, az eredmény nem maradhat el- Rapaj elvtárs elismeréssel be­szélt a zobáki pártmunkások­társadalmunkban a politikai, gazdasági vezetésre, határo­zottságánál és egységénél fog- in is, a mind fejlettebb, ön- í€datosabb és műveltebb mun­kásosztálynak van joga. Aki az ellenkezőjét vallja, az té­ved, az aláássa a munkásosz­tály vezető szerepét. Rapai elvtárs a továbbiak­ban bírálta azt a szemléle­tet is, mely Komlón terjed és a két tröszt egyesítésében keresik vagy azzal magyaráz­zák a városban fellelhető problémákat. A számok, az eredmények a trösztök egye­sítése mellett szól. Komló fejlődése szerves része nép- gazdasági tervünknek. A foko­zatosság elvének megfelelően ütemszerűen fejlődik a város. Fejlesztése során — elsőnek — megoldják a vízellátást, bővül a kereskedelmi hálózat, iskolákat, óvodákat, napközi­otthonokat építenek. Gondos­kodnak a női munkaerő el­helyezéséről, fejlesztik a vá­ros könnyűiparát, a jövőben lakások épülnek. Egyszóval azon fáradozunk — hangsú­lyozta befejezésül Rapai elv­társ. hogy Komló még kul­turáltabb város legyen. Meg juta I más iák a legjobbakat A zászlóátadási ünnepség utolsó aktusaként Piegl elv­társ, a zobáki üzem vezetője, a kiváló negyedévi munkájuk elismeréséül, a termelési csa­patoknak és műszaki dolgo­zóknak pénzjutalmat adott át. Ünnep előtt Mohácson • Fürdő­és sportkombinát • Jegyzőkönyvek tanulsággal Ma szakszervezeti nagyaktíva Pécseit Előadó: Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára Szakszervezeti nagyaktívát rendez a Szakszervezetek Baranya megyei Tanácsa ma délután 3 órakor Pécsett, a Tüzér utcai Építők nagytermében. A nagyaktíván Gáspár Sándor elvtárs, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára ismerteti a VI. szakszervezeti világkong­resszus munkáját, határozatát, a feladatokat. Tovább fejlődik, gazdagodik a Pécsi Orvostudományi Egyetem Hamarosan fűlik az új klinikai tömböt 12 millió forintot költenek orvosi műszerekre ról, akik vállalták a nehézsé­geket, akik társaikat is mun­kára, kitartásra ösztönözték. A zobáki példák is jól igazol­ják azt, hogy a munkásokra mindig lehet és kell is számí­tani. támaszkodni. Ezután Rapai elvtárs bírálta azt a fel-felbukkanó téves né­zetet, mely szerint a műsza­ki-technikai fejlődéssel csök­ken a munkásosztály vezető szerepe, s helyébe a műszaki értelmiségnek kell lépni. Ez káros szemlélet — hangoztat­ta Rapai elvtárs —, mert L j menza a Szabadság úton Van elegendő tüzelő A Pécs—Szekszárdi TÜZÉP baranyai telepein elegendő meny- nyiségű tüzelőanyag áll a lakosság rendelkezésére. A vállalat j a legszigorúbb télre is felkészült, a telepeken 1100 vagon szén,! 900 vagon brikett, 100 vagon koksz és 300 vagon tűzifa várja a vásárlókat. A rendes részletvásárláson kívül újabb részlet­akciót is szerveztek, aminek lebonyolítása november 30-ával j zárul. A vállalat tehát felkészült, de egyben kéri is a lakos­ságot, hogy a szenet, fát időben szállítsák el, mert a .rossz idő beálltával, különösen vidéken, komoly szállítási problémák lephetnek fel. A képen; briketthegyek a Mártírok úti telepen. November végén megnyí­lik a Szabadság úti középis­kolai menza. Nyolcszáz gye­rek számára ezzel végleg megszűnik a zsebben hordott ebéd korszaka. A vidékről Pécsre utazó gimnazisták ke­vesebb csomaggal indulhat­nak reggelente Pécsre és jobb kedvvel, a meleg étel adta közérzettel indulhatnak onnét haza. — Kétmillió forintos költ­séggel hozzuk létre ezt a menzát — mondották a vá­rosi tanács v. b. művelődési osztályának gazdasági cso­portján —. A tanács magára vállalta a működtetését, ami évi egymillió kétszázezer fo­rintba kerül majd. A diákok ebből 480 000 forintot fizet­nek be. Ugyanis átlagosan 50 forintot fizet mindenki ha­vonta tanulmányi átlagától és szociális helyzetétől függően. Néhány hét múlva tehát nyolcszáz gimnazista ebédel­het a Szabadság úti menzán. Bár eddig is odajárnak már háromszázan, a Városi Épí­tő és Tatarozó Vállalat jó­voltából. Ez a vállalat ugyan­is úgy ütemezte a munkát, hogy a tanév elején készen állt az ebédlő. így a más- honnét hozott ételt ott ki­mérhetik. Igaz, ez néha még nem olyan minőségű, mintha már a menza saját korszerű konyháján főzték volna, de így is nagy segítség a vidéki és a néhány pécsi gimna­zista számára. Milyen lesz a teljesen kész menza? A kétszintes épület emele­tén helyezik el az ebédlőt. Ehhez ruhatár, mosdó csat­lakozik majd. Az ebédet a diákok viszik ki maguknak, visszafelé azonban futósza­lagra lehet helyezni a hasz­nált edényt, ami elszállítja azt. A kiszolgálás egyébként körforgalom szerűen történik, egyik oldalon be-, a másikon kijönnek a tanulók. A föld­szinten lesz az igen korsze­rű konyha, ahonnét étellift viszi az ebédet az emeletre. Az alagsorban pedig a rak­tárakat helyezik majd el. De ebben az épületben kap ott­hont a második kerületi ta­nács gyermekélelmezési szer­vezete is. Az új menzának két sajá­tossága van. Az egyik: az országban az eddigiek szerint először alkalmazzák azt a megoldást, hogy nem kollé­giumban, hanem külön épü­letben helyezik el az étkező diákokat. A másik: klubszo­ba is lesz benne. Itt tanári felügyelet mellett meleged­hetnek, tanulhatnak a vonat-, vagy autóbusz indulására vá­ró gyerekek. Az új menza haszna lesz az is, hogy az Asztalos Já­nos, valamint a Geisler Eta utcai kollégiumban felszaba­dul több helyiség és azokat hálóteremmé alakíthatják át később. Ebben a két kollé­giumban ugyanis ötszáz nem kollégista diák étkezik. Az öt pécsi gimnázium be­járó diákjainak ebédigényét a jövőben teljesen ki tudják elégíteni ezzel a korszerű, új menzával. hely- és raktárépületeket is. Ezzel a gazdasági irodák, mű­helyek és raktárak régi szét­szórtsága megszűnik. 1966. má­jus 15-re kialakítják az új egyetemi városrész 12 holdas parkját is. Az esetleges áram­szünetekre számítva, új, tarta­lék elektromos energia szol­gáltató berendezést létesíte­nek. Az építkezések itt is meglehetősen előrehaladtak. A Baranya megyei Építőipari Vállalat egy másik részlege az elméleti tömb főépületének átalakításán, illetve építkezé­sén dolgozik. Bár az építkezés lassabban halad a kívánatos­nál. arra számítanak, hogy 1967 nyarára, a jubileumi ün­nepségekre több épületrész el­készül. Mindemellett program- szinthez érkezett az új, 400 személyes diákotthon terve­zése is. Az új objektum a harmadik ötéves tervben ké­szül el, mintegy 20 millió fo­rint költséggel. Mint ismert, az egyetem ko­baltágyúval gazdagodik. A be­rendezés elhelyezésére szolgá­ló építkezés megkezdődött, s a jövő év közepére fejeződik be. A Pécsi Orvostudományi Egyetem ezenkívül 12 millió forintot költ különböző orvo­si műszerekre ebben az évben. A Pécsi Gyermekklinika re­konstrukciója 13 millió forint­ba kerül. Ebből az elmúlt években 4,5, az idén pedig 4 millió forintot építettek, illet­ve építenek be. Az idén befe­jeződik az új tanterem és cse­csemőosztály építése, megkez­dődött a sebészeti osztály és konyha-ebédlő rész kialakítása is. A Bőrklinika laboratóriu­mának felújítása 1964-ben kezdődött meg, s ez év vé­géig fejeződik be, 2,5 millió forintos költséggel. Az átala­kításokat úgy végzik el, hogy az épületrészt később izotóp­laboratóriummal lehessen bő­víteni. Ebben az évben teljesen be­fejeződnek az építkezések a Szülészeti Klinika területén. Az 5,5 millió forintos költ­séggel folyó munkák során a klinika korszerű ambulan­ciával, laboratóriummal, su­gárműtővel és fektető résszel gyarapodott A Kórélettani Intézet területén a Mecseki Szénbányászati Tröszt támo­gatásával új szilikózis-labora­tórium létesül 600 ezer forin­tos költséggel. Az építkezé­sek a jövő évben fejeződnek be. Részben elkészült a Ba­lassa János Kollégium fűtő­és melegvízszolgáltató beren­dezésének rekonstrukciója is. A több mint 2 millió forint költséget igénylő munkát a jövő évben fejezik be. A jelenlegi központi épület külső felújítására 2,7 millió forintot biztosítottak. A kivi­telező kapacitás hiánya miatt a munka a jövő évre tolódott el. Mindemellett számos ki­sebb építkezés folyik még az egyetem területén. Az Igaz­ságügyi Orvostani Intézetet 300 ezer forintos költséggel bővítették, a Rákóczi út 2. szám alatt kialakítandó Bioké­miai Tanszék elhelyezésére 360 ezer forintot, a többi kli­nika, intézet felújítására, tata­rozására mintegy 3 millió fo­rintot fordítanak ebben az év­ben. Felépült a hárommilliomodili lakás Az utóbbi két évtizedben több mint hétszázezer új otthon épült az országban, s ugyanakkor meghaladja a százezret az avultság és lak­hatatlanság miatt lebontott lakások száma. Az ország lakásállománya tehát mér­sékeltebben emelkedett, mint a lakásépítés üteme. A felszabadulás előtt, 1941- ben 2 397 625 lakást tartot­tak nyilván. Ez év január 1-én pedig 2 991 500 lakása volt az országnak, s mind­össze 8500 hiányzott ahhoz, hogy a lakásállomány elér­je a három milliót. Az első félévben a taná­csok csaknem 15 000 új la­kás használatára adtak en­gedélyt, de ebben az Idő­szakban több mint hétezer elavult, régi lakást lebontot­tak, s törölték a nyilván­tartásból. A második félév­ben is több ezer rossz la­kást szüntettek meg, vtszent júliusban és augusztusban aránylag kevés lakóház épí­tése fejeződött be. Így vég­eredményben — a hozzáve­tőleges számítások szerint — a harmadik negyedév utolsó heteiben épült fel az ország hárommilliomodik la­kása. Az évente épülő la­kások 40—45 százalékának átadására azonban általá­ban a negyedik negyedév­ben kerül sor. Ezek szerint as év végére már valószí­nűleg több tízezerrel meg­haladja a hárommilliót az ország lakásainak száma. ! h A Pécsi Orvostudományi Egyetem Gazdasági Igazgató­ságának tájékoztatása szerint az új egyetemi városrész épí­tése területén az év végéig üzembe lép a háromezer ada­gos konyha, garázs és kazán­ház. Ugyancsak december 31-ig bekapcsolják a távfűtést az épülő 400 ágyas új klinikai tömbbe. Az épület nyugati szárnya műszaki szempontból még ebben az évben elkészül. A keleti szárnyat február vé­gén, az egész klinikát pedig március végéig adják át. A műszaki átvételt a különböző hibák korrekciója követi. A számítások szerint az egyetem 5 klinikája a jövő nyáron folyamatosan beköltözik az új épületbe. Még ebben az évben új he­lyet kap a gazdasági igazga­tóság, s átadják az új mű-

Next

/
Oldalképek
Tartalom