Dunántúli Napló, 1965. október (22. évfolyam, 231-257. szám)

1965-10-20 / 247. szám

Világ proletárjai« egyesüljetek! A magyar pártkfildottség látogatása a kijárni traktorgyárban Íz eszi gabonák 70 százalékát elvetették A magyar pártküldöttség tagjai nagy el­ismeréssel beszéltek a látottakról. Fock Jenő hangsúlyozta, a KNDK-ban hihetetlenül rövid idő alatt tanulták meg a traktorgyártást A küldöttség ezután megtekintette a kijárná víztárolót és öntözőrendszert. ‘ A koreai—magyar tárgyalások kedden dél­után kezdődtek. A keddi koreai lapok egyébként részlete­sen beszámolnak az MSZMP küldöttségének érkezéséről. A Nodon Színműn, a Koreai Munkapárt központi lapja első oldalon, ké­pekkel illusztrálva ad részletes tudósítást a magyar delegáció érkezéséről. Ma adják át az ezredik panellakást Termelési tanácskozások október 13 23-ig a B. m. Építőipari Vállalatnál Peking: A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának küldöttsége, amely Fock Jenőnek, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Minisztertanács elnök­helyettesének vezetésével a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaságban tartózkodik, kedd délelőtt vidékre látogatott. A delegációt el­kísérte An Szu Hak, a Koreai Munkapárt Központi Bizottsága könnyűipari osztályának vezetője és Kim U Dzong, a külügyi osztály helyettes vezetője. A látogatáson részt vett Kovács József phenjani magyar nagykövet is. A magyar pártküldöttség Phenjantól délre megtekintette a kijáni traktorgyárat, a KNDK legnagyobb traktorgyárát, Mindenki segíteni akar 3500 diák a földeken Verseny az idővel A múlt kedden még csak kettő, tegnap egy héttel ké­sőbb, pedig éppen tízzel több volt azoknak a szövetkezetek­nek a száma, melyek befejez­ték az őszi gabonák vetését. Tavaly ilyenkor a vetési mun­kák 45 százaléka készült el, s hogy az idén már 70 száza­lék felett állunk, csak rész­ben köszönhető a jó időnek. Az őszi munkák időbeni el­végzése valóságos társadalmi ügy lett: mindenki segíteni akar. A termelőszövetkezetek gépjárművei mellett az AKÖV és az üzemek gépkocsijai is rendszeresen segítenek, az is­kolákból nap mint nap ér­keznek a jelzések: diákok százai állnak készen, hogy bármikor bekapcsolódjanak a munkába. Ez ideig 3500 bara­nyai tanuló-fiatal vett részt az őszi munkákban, s felada­tukat mindenütt becsülettel látták el. A vetés határidőre való be­fejezése most már biztosított­nak látszik, éppen ezért egy­re nagyobb súlyt kap a beta­karítás. Az elmúlt vasárnap a tsz-ek járművei mellett 68 TEFU-kocsi is részt vett a termények szállításában. A cukorrépaszállítás elég vonta­tottan halad, az állomásokon Egy nap termelései esés 1.5 millió forint visszaesést jelent a B. m. Építőipari Vállalat életében. Ennek a gondolat­nak jegyében tartják a válla­lat mintegy harminc munka­helyén október 13—23 között a termelési tanácskozásokat Tegnap, október 19-én jöt­tek össze a in/2-es építésve­zetőség dolgozói a reptéri ebédlőben, hogy számot adja­nak az eltelt három hónap munkájáról, s megvitassák napjaink feladatait 1 tervezett helyett 90 lakás Ez a tíz híján kétszáz fő­ből álló kollektíva derekas munkát végzett az elmúlt ne­gyedévben. A tervezett 60 la­kással szemben 90-et adtak át és megteremtették annak fel­tételét is, hogy év végéig még további öt épületet 150 lakás­sal adjanak át rendeltetésé­nek. Ezt a termelési tanácskozást is. csakúgy, mint a vállalat többi munkahelyén, a jó elő­készítés mellett a következők jellemezték: Fe!bocsáfották a Kozmosz 93-at Moszkva: Kedden a Szovjetunióban felbocsátották a Kozmosz 93 jelzésű műhol­dat, amely a szovjet űrkuta­tási programnak megfelelő megfigyelések , elvégzéséhez szükséges berendezést szállít magával. A műhold keringési ideje 91,7 perc, apogeuma: 522 kilo­méter, perigeuma: 220 kilomé­ter. A pályasíkkal bezárt haj lárszög 48 fok, 24 perc. A tudományos berendezés■. ki: ül a Kozmosz 93 „Majak” rádióadót visz magával, amely 20,00,5, 30,00,75 és 90,02,25 megaherz frekvencián műkö­dik. A műholdon elhelyezett berendezés működése kifogás­talan. A földi számítóközpont­ban folyik a beérkező adatok feldolgozása. A folyamatos építésszerve­zés, mint az építőipar mun­kájának egyik legjobban be­vált módszere teret hódit, hi­szen a dolgozóik egyetértésével találkozik. Ennek a mozga­lomnak fő ereje a brigádmoz­galom, élenjárói a szocialista címért versenyző brigádok. Ezért az építésvezetőség terve brigádterveken alapszik, s a munka értékelése is az egyes kisebb kollektívák, a brigádok munkájának értékelése. így a termelési tanácskozáson résztvevő idegen is képet kap a munkaterületek pontos meg­határozásáról, a munkák el­végzésének határidejéről, a munkák forintértékéről. Ezt a termelési tanácskozást is a brigádvezetők értekezle­te előzte meg, ahol megvitat­ták a brigádok belső problé­máit is, a munka közben elő­adódó nehézségeket. így a ta­nácskozáson már személy sze­rint is értékelve a brigádok tevékenységét, képet kaptunk az építésvezetőség munkájáról. Ezt a munkát szemléltetik na­ponta a sorra emelkedő panel­épületek is. Ezeknél a legna­gyobb gondot jelenleg a talaj víztelenítése, az alapozás elő­készítése jelenti. Tonnaszám­ra szállít ehhez zúzalékot a komlói kőbánya. A megálla­podás szerint 5—15 millimé­teres szemnagyságú zúzalék­ra van szükség. Az elmúlt hetek során szállított anyag 60—65 százaléka a szemnagy­ság alatt volt, zömében por­ból, szemétből, iszapból állt. ti kőbánya figyelmébe Ez nemcsak az építőknek jelent többletmunkát, hiszen rostálgatniok kell a zúzalékot, hanem hátráltatja az épületek határidős teljesítését, az egyes brigádok egymáshoz kapcsoló­dó folyamatos munkáját. He­lyes lenne, ha a kőbánya ve­zetői megszívlelnék az építek kifogásait annál is inkább, mert az itt dolgozók komoly erőfeszítéseket tesznek annan érdekében, hogy a kedvező időjárást kihasználva eredmé­nyesen fejezzék be az évet. A termelési tanácskozáson a brigádvezetők sorra mond­ták el a brigádok vállalásait- Sárosi Istaván brigádja pél­dául azt vállalta, hogy no­vember 1—7-ig ünnepi mű­szakot tart. Versenyre hívja az építésvezetőség összes brigádját, valamint a Schatzl építésvezetőség dolgozóit. A munkák határidős teljesítése, kifogástalan minőség, baleset- mentes munka, mint legfőbb követelmény szerepel elhatá­rozásukban. A Csöböré panel- szerelő brigád kérte az ele­mek éjszakai szállítását, hogy nappal zavartalanul dolgoz­hassanak. A Csányi brigád négy nappal határidő előtt szeretné befejezni a 104-es, a 110-es épület rájuk vonatko­zó munkáit, a Harschkó bri­gád egy nappal határidő előtt szándékozik átadni « 96-os épületet Harc a szocialista címért gyakori a torlódás, október 16-án például 30 kocsi veszte­gelt a szigetvári állomáson. A cukorgyár megbízottakat küldött a megyébe, akik a helyszínen irányítják a szállí­tást. Az eddigi munkák elsősor­ban a gépkezelőkre róttak ha­talmas terheket, a kukorica­törés azonban a kétkezi mun­kásokat is próbára teszi Az időjárás egyelőre kedvező, bízni azonban nem szabad benne. A rendelkezésre álló erők mozgósítására és jó szer­vezésére van szükség, hogy a termények zöme az esős idő­szak beállta előtt fedél alá kerüljön. I)j otthont kapnak Zokoga-paszta lakói Négy év telt el azóta, hogy felépült itt az első panelház. A mai nappal a 81/a épület kulcsainak átadásával az ez­redik panellakásba költözhet­nek be a lakók. Holnap, 21- én pedig a 81/b épület mű­szaki átadására kerül sor. Spontán, jó kedvvel verőd­tek tapsra a tenyerek annak hallatára, amikor Harka Já­nos főépítésvezető köszönetét fejezve ki az eddigi munká­kért bejelentette, hogy ha to­vábbra is így dolgoznak, több mint valószínű, hogy év végé­re a Wolf építésvezetőség el­nyeri a szocialista építésveze­tőség címet. Zokoga-puszta, mely a I Dráva árterében épült, s a folyó minden árhulláma al-1 kalmával közvetlen veszélybe i került, pár héten belül meg­szűnik, mint önálló település. A legutóbbi árhullám alkal­mával a házak többsége sú­lyosan megrongálódott, s a lakók, akik ez évben három­szor voltak kénytelenek el­hagyni otthonukat, a megyei tanács és a vízügyi szervek javaslata alapján nem építik újjá házaikat. Negyven család élt itt, állandó idegfeszültség­ben. A legutóbbi, súlyos árvíz után a Pénzügyminisztérium 40 ezer forintig terjedő hi­telt ajánlott fel a károsul­taknak, melyen a környező községekben házakat vásá­rolhattak. A negyven csa­ládból eddig 22 kötött ház­vásárlási szerződést, s no­vember 30-ra a többi 18 is új otthonba költözik. Zokoga felszámolása nem­csak árvédelmi szempontból jelentős. A puszta lakói ci­gányok, akik meglehetősen embertelen körülmények kö­zött éltek, bár valamennyien munkaviszonnyal rendelkez­tek, s a környező települések lakói csak jót mondhattak munkájukról. A mostani ház­vásárlási akció lehetővé tette, hogy valamennyien kulturált lakáshoz jussanak, ugyanak­kor, miután kész házakat vá­sároltak, nem kötött le az akció építőipari kapacitást sem. A megyei tanács, az il­letékes szervekkel közösen minden munkaképes ember­nek munkalehetőséget biztosí­tott a környező termelőszövet­kezetekben, illetve kisebb mértékben Sellye üzemeiben. A tervek szerint hasonló mó­don — készház-vásárlás útján —, oldják meg a mohácsi já­rás '“árvízkárt szenvedett ci­gánylakosságának lakásgond­jait is. A Pénzügyminisztérium 25 —40 ezer forint között ka­mat- és illetékmentes hitelt biztosít, ugyanakkor e meg­oldás útján elkerülhető, hogy a cigányok továbbra is a falvak szélén lakjanak. Ez a veszély még az új há­zak építése esetén is fennállt, a falvak belterületén ugyanis csak a legritkább esetben van beépítésre váró telek. A párt határozata alapján indított akció, mely a cigány­lakosság falvakba-költöztetését tűzte ki célul, a Zokoga-pusz- tai példa alapján sokkal gyor­sabban realizálódna, ha a Pénzügyminisztérium a kész­ház-vásárlási hitelt kiterjesz­tené minden cigánycsaládra, nemcsak az árvízkárosultakra. Ez egyébként gazdaságilag us indokolt, ház ugyanis minden községben van eladó, építőipa­ri kapacitás azonban csak rit­kán található. A Zokoga-pusztai árvízka- t rosultak új otthonba költözé- i sét minden Illetékes szerv tá­mogatta: a Siklósi járás ügyvédi munkaközössége társadalmi munkában elké­szítette az adás-vételi szer­ződéseket, a telekkönyvi >i- vatal soronkívül intézte a telekátírásokat, s néhány termelőszövetkezet gépi r- művel segített a költözkö­désben. Ez utóbbi módját a segítésnek jó lenne, ha valamennyi érin­tett szövetkezet magára vál­lalná. Paul Robesont eszmjletleniii találtak a? utcán A New York-i rendőrség hétfőn — két nappal az ese­mény után — bejelentette, hogy Paul Robesont sebesül­ten és eszméletlenül találták New York egyik elhagyatott grundján. A világhírű müv-sz felesége már előzőleg bejelen­tette férje eltűnését. Robesvi, akit azonnal kórházba számí­tottak, az arcán, a lábán s a csípőjén sebesült meg. .4 rendőrség bejelentése szerűt rablótámadásról nem lehet szó, mert Robeson tárcáját érintetlenül találták. Robeson vasárnap este tért hnr n házból. A rejtélyes iig: i­rását megnehezíti az a körül­mény, hogy a művész nem emlékszik arra, mi történi ml*. Játékok engedményes áron Harmincféle játékot engedményes áron vásárolhatnak a szülők a hétfőn kezdődött őszi játékvásár ideje alatt, mely november 6-ig tart. A Kossuth Lajos utcai játékboltban az őszi vásár első két napján négyszer akkora forgalmat bonyolítottak le, mint korábban. Legnagyobb sikerük a hajasbabáknak és a Mikrolin játékvasútnak van. Megkezdték a kukorica bchordását a szederkényi Karosica Gyöngye termelőszövetkezet monyoródi üzemegységében. Már az első nap két és fél vagonnal hordtak be, mintegy hat hold termését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom