Dunántúli Napló, 1965. augusztus (22. évfolyam, 180-204. szám)

1965-08-07 / 185. szám

1965. AUGUSZTUS 7. 6 napló A PVSK-pályán ma kezdődnek az országos vidéki atlétikai bajnok­ságok versenyei. Képünkön: Perlaki Andor, a Pécsi Dózsa rúd­ugrója, a verseny egyik esélyese edzés közben. Az érdekeltek szerint: Nincs Baróti—Tichy ügy A Népsport szerkesztősége kér­dést intézett Baróti Lajos szövet­ségi kapitányhoz és Tichy Lajos­hoz, a válogatott csatárhoz, hogy kettejük között valójában fenn áll-e nézeteltérés. A két megkér­dezett a következőket válaszolta: — Változatlanul fenntartom azt, — mondotta Baróti, — amit a Te­levízióban nyilatkoztam. Közöt­tem és Tichy között semmiféle nézeteltérés nincs. Több alkalom­mal is beszéltem vele és közöl­tem, hogy egyáltalán nem mond­tam le róla. Ehhez azonban fel­tétlenül jobban kell játszania, mint a legutóbbi időkben. Én lát­tam legszívesebben a csapatban a régi kitűnő Tichyt. Mi sem bizo­nyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy Tichy Lajost számí­tásba vettem a Hamburgba utazó válogatott keretbe. Tichy Lajos ezeket mondotta: — Nem neheztelek Lajos bácsi­ra. Nincs is miért. Nem kétséges, hogy egy időben gyengébben ment a játék. Ennek oka az, hogy nem voltam teljesen rendben. Úgy ér­zem azonban, hogy most mór egyre jobban rendbe jövök. Ezt már szombaton, a Ferencváros ellen is bizonyítani szeretném. Egyébként ő is közölte velem, hogy ha ismét formába lendülök, ott lesz a helyem a legjobbak között. Mit várhatunk úszóinktól Békéscsabán? Az idei országos vidéki felnőtt úszóbajnokságokat ma és holnap rendezik meg Békéscsabán. Bara­nyát a Pécsi Dózsa és Pécsi Érc­bányász versenyzői képviselik. A pécsi szakvezetők nem túlságos nagy reményekkel Indultak el a versenyre, mégpedig azért nem, mert a pécsi úszősport átmeneti válságba jutott. A válság előidé­zői között oly okokat találunk mint kiöregedés, felkészülési ne­hézségek, más irányú elfoglaltság és fegyelmezetlenség. Az elmúlt heti országos bajnokságokon igen mérsékelt teljesítményt nyújtot­tak úszóink, mindössze egy má­sodik, egy hetedik és egy nyol­cadik helyezést sikerült elérniük. A vidéki bajnokság előtt meg­kérdeztük Szigeti Lajost, a Pécsi Dózsa edzőjét és dr. Horváth Sán­dort, az Ércbányász szakosztály- vezetőjét az előző heti gyenge és a Békéscsabán várható szereplé­seket Illetően. — Valójában úgy néz ki, hogy a pécsi úszósport, legalábbis fel­nőtt vonatkozásban — mondotta dr. Horváth Sándor — válságba Befejeződlek a hadsereg atlétikai bajnokságok Tegnap délben pontosan U óra­kor az ünnepélyes eredményhir­detéssel befejeződtek a Magyar Néphadsereg 1965. évi atlétikai bajnokságai. A bajnokságok so­rán a legeredményesebben a HM csapata szerepelt, 6140 pontot gyűjtött. További sorrend: ÉTI 4480, Kilián 4410. Az utolsó ver­senynap eredményei: 1500 m: 1. Magyar (ETI) 4:01.2. 2. Dudás I (HM) 4:02.9, S. Dudás V. (HM) 4:14.0. Kézigránátdobás távolba: 1. Bucsányi (Pf. 7203) 76.70. 2. Hornyacsek (OLP) 70.0, 3. Treiber (HM) 68.90, 3000 m akadály: 1. Ma­gyar (ET1) 9:48.4, 2. Martincsek (Pf. 4891) 9:56.0. 3. Klemarm (HM) 10:02.2. 4x400 m váltó: 1. HM (Tóth, Bálint. Baran. Mdtéfi) 3:28.8. 2. Pf. 4891 3:28.9, 3. Pf. 4127 3:32.8. Súly: 1. Treiber (HM) 14.29. 2. Kresi (OLP) 13.94, S. Korognál (ÉTI) 13.92. 400 m: 1. Kárpáti (Ki­lián) 51.0, 2. Ócska! (OLP) 51.0. 3. Császár (Pf. 4127) 51.8. Hármas­ugrás: Puczkó (HM) 14.12. 2. Ko­I vács (Pf. 9041) 13.07, 3. Boros (Pf. 14127) 13.04. i Jutott. Az Ércbányásznál a felnótt férfiak egy része kiöregedett, má­sik része a vizilabdázdsra tért át. alig van egy-két versenyzőnk, vé­leményem szerint két év múlva tud úgy a Dózsa mint az Érc­bányász egy ütőképes felnőtt csa­patot kiállítani Addig türelemre és gondos nevelő munkára van szükség. — Nem is emlékszem, hogy az országos bajnokságokon mikor szerepeltünk utoljára oly gyen­gén mint az Idén. — így kezdte Szigeti Lajos. — Sajnos azonban a tényekkel szembe kell .néz­nünk, jelenleg ilyen a pécsi fel­nőtt úszósport. Természetesen en­nek megvannak a maga objektív és szubjektív okai. Az objektív okok között első helyen a fel­készülési lehetőségek elégtelensé­gét kell említenem, melyek pon­tosan az Idén tetőztek. Február- tói májusig nem volt használható állapotban az Ércbányász fedett uszodája, még ezután az Idő után is világítás hiánya miatt több­ször állították le az edzéseket. A Tanárképző Főiskola uszodája NB I-es és NB ü-es labdarúgó csapataink vasárnap újra bajnoki mérkőzéseket játszanak. Pécsett három NB-s mérkőzésre kerül sor, délelőtt 10 órakor Pécsújhe- gyen a Bányász—Ikarus és a Ver­seny utcában a BTC—Veszprém találkozókra kerül sor. A fő mér­kőzést, a Pécsi Dózsa—Tatabánya találkozót, melyet A VIDÉK LEGJOBBJA cím előcsatározása jegyében vív­nak, délután 5 órás kezdettel ren­dezik a PVSK-pályán. A Pécsi Dózsa—Tatabánya mérkőzések a múltban mindig nagy harcot és »általában szoros eredményt hoz­tak. A tavaszi szereplést véve alapul, a jelenlegi találkozóra a hazai csapat az esélyesebb, a pa- pirfoma szerint ezúttal a Tatabá­nyának nem ad sok esélyt. A Pécsi Dózsának ennek ellenére teljes erőbedobásra lesz szüksége a két pont megszerzéséhez, mivel a Tatabánya Pécsett szándékozik a múlt vasárnapi győri csorbát kiköszörülni Tehát jó mérkőzést igér a két csapat vasárnapi talál­kozója. A pécsieknél újság, hogy Györkő dr. múlt vasárnap szerzett pedig zsúfolásig foglalt, itt sem sok hely jutott számunkra. — Nem írható azonban kizáró­lag csak előbbiekre a gyenge sze­replés. Felnőtt versenyzőink kö­zül jónéhányan abbahagyták a versenyzést, többeket hivatali és más kötelességek szólítottak el Pécsről. Például Bonyár Lajos az NDK-ban tölti orvosi gyakorlati évét, Cyimesi Kaposvárott orvos. Hunyor katonai szolgálatot telje­sít. Ezen túlmenően néhány úszónk — Abosl János és a Ha­raszti testvérek — akkor, amikor a legnagyobb szükség lett volna rájuk, nyaralni utaztak. Sportsze­rűtlenségük miatt nem versenyez­hetnek többé nálam. A közép- és főiskolás versenyzők jelentős ré­sze szakmai gyakorlatokon, építő­táborokban vesz részt. Nagyjá­ból ezek azok az okok. amelyek miatt átmenetileg visszaesett a pécsi úszósport. Az én vélemé­nyem is az, hogy két év kell ah­hoz, hogy a korábbi színvonalat elérjük. Csabán Kálmántól. Szólal Judittól és Abai Nemestől várunk jó szereplést. sérülése nem jött rendbe, s nem sok remény mutatkozik arra, hogy vasárnap játsszon. Helyette­se minden valószínűség szerint Rádi lesz. A komlói csapat reménykedve utazik Salgótarjánba. Szőcs edző bízik az egyik pont megszerzésé­ben. Bodai sérülése szépen javul, így az edző a Csepel elleni győz­tes csapatot tudja pályára kül­deni. Az NB H-es csapatok közül a PVSK és a BTC összeállítási gondokkal küzd. A bányászok nem változtatnak csapatukon. A vasutasoknál Csányi sérülése és Kutas betegsége okoz gondot, amennyiben a két jlátékos nem tudja vállalni a játékot, úgy a PVSK-nak a védelme és csatár­sora Is megváltozik. Nagy gond­ban van Dara János, a bőrgyáriak edzője is, Hausehl külföldre uta­zott, Kővári és Varga betegeske­dik. A helyettesek. Harsányt, Gál és Czukor közül kerülnek ki. A vasárnapi találkozókon a Bányász és a BTC esélyesként lép pályá­ra, a Dorogon játszó PVSK vi­szont igen elégedett lenne, ha az esztergomiaktól egy pontot tudna szerezni. A hét végo sportműsora SZOMBAT, AUGUSZTUS 7. Atlétika: Az országos vidéki bajnokságok első napja, PVSK- pálya, 15.00. Birkózás: Országos egyéni sza­badfogású birkózóbajnokság. a PVSK nehézsúlyú versenyzőjének részvételével, Budapest, 16.00. Evezés: Országos vidéki bajnok­ságok, a mohácsi versenyzők rész vételével, Vác, 16.00. Öttusa: Országos oajnokságok. a Pécsi Dózsa együttesének részvé­telével, vívás, Budapest, 8.00. Úszás: Országos vidéki bajnok­ságok a Pécsi Ércbányász és a Pécsi Dózsa úszóinak részvételé­vel, Békéscsaba, 9.00 és 16.00. ökölvívás: Velence Kupa egyéni ökölvívó-verseny a PVSK ökölví­vók részvételével, Székesfehérvár, 15.00, Cselgáncs: Szabadtéri kupa. Sze­ged. 16.00. VASÁRNAP: AUGUSZTUS 8. Labdarúgás: NB I. mérkőzések: Pécsi Dózsa—Tatabányai Bányád z, PVSK-pólya, 17.00. Salgótarjáni Bányász—Komlói Bány * -.z, Salgó­tarján, 16.00. NB I. tartalékmér­kőzések: Pécsi Dózsa—Tatabányai Bányász, PVSK-pálya. 10.00, Sal­gótarjáni Bányász—Komlói Bá­nyász, Salgótarján, 14.15. NB II. mérkőzések: Pécsi BTC—Veszpré­mi Haladás, BTC-pálya, 10.00. Pé­csi Bányász—Ikarusz, *>écsújhegy. 10.00, Esztergomi Vasas—Pécsi VSK, Dorog, 15.00. Barátságos mérkőzések: Pécsi Ércbányász— Pécsi Helyiipari, Ujmecsekalja, 10.00, Bóly—Pécsi Honvéd, Bóly, 17.00, Mohácsi TE—Bajai MTE, Mohács, 17.15, Pécsi Bányász II.— Vasas I. Bányász, Pécsújhegy, 8.15. Atlétika: Az országos vidéki baj nokságok második napi versenyei, PVSK-pálya, 14,00. Birkózás: Országos egyéni sza­badfogású bajnokság. a PVSK nehézsúlyú versenyzőjének rész­vételével, Budapest, 10.00. Evezés: Országos vidéki bajnok­ságok, a mohácsi evezősök rész­vételével, Vác, 16.00. öttusa: Országos bajnokságok, a Pécsi Dózsa versenyzőinek részvé­telével, lövészet, Budapest, 11.00. Úszás: Országos vidéki bajnok­ságok, a Pécsi Dózsa és a Pécsi Ércbányász úszóinak részvételé­vel, Békéscsaba, 9.00 és 16.00. Or­szágos gyermek seregszemle. Bu­dapest, 9.00 és 16.00. Megyei vidéki I. osztályú bajnokság, Szigetvár, 9.00, ökölvívás: Velence Kupa egyéni verseny, a PVSK ökölvívóinak részvételével, Székesfehérvár, 9.00. Sporthorgászat: Megyei halfo­gási verseny, Orfű, 6.30. Cselgáncs: Szabadtéri kupa, Sze­ged, 9.00. Üjabb forduló a labdarúgó NB I- és II-ben Györkő sérülése miatt nem játszhat — Pontot akar szerezni a Komié Salgótarjánban HEVERŐ, epeda- rugós ágybetét, modern garnitúra (5 db 3 9 5 0 Ft-tói) resziL e t kei»! VAJTA kárpitos, Pécs. Déryné utca 11. szám. Telefon: 3 6 - 7 5, Egy szoba Összkomfor­tos lakást keresek Pe­tőfi utca környékén. „Megegyezés 107650” jeligére Sallal u. Hir­detőbe. Emeletes vaságyat, zo­máncozott Kalor kály­hát vennék. Eladó ezüstözött evőeszköz, konnektorból tölthető zsebrádió. 18-07 tele­fonon, Sallai u. Hir­detőben. 500 Trabant eladó. Pécs, ül. kér. Ybl M. u. 1/b I. 3. Széchenyi téri 3 szo­bás garzon PIK lakást cserélek újmecsekaljai egy — másfél szobás PIK lakásért. „Kony­ha nincs’' Jeligére Sallal u. Hirdetőbe. Angol nyelvoktatás pót vizsgára felkészítés for dítás. Telefon 26-04, mellékállomás 87. Njgerbarna válltáskát, útitáskát, légitáskát, sportzsákot, táskabolt­ban. Rákóczi út 40/1- ben vásároljon, ahol r-agy választékban és kiváló minőségben ta­lálhatók. Garzont esetleg egy szoba föbérletet kere-j sek belvárosban. „Igé-| nyes 611” jeligére Sál-, lai u. Hirdetőbe. __ 3 nagy szobás családi ház beköltözhetően el­adó. Béla u. 3. Zsol­nay gyár felett._ F öbérletet keresünk. „Megéri” jeligére Sal­lal u. Hirdetőbe. Hálóbútorok, Konyha­bútorok, csőgarnítú- rák. rekamiék, fotelek, agvnemütartók, príma bútorok olcsón vásá­rolhatók Sooky bútor­üzletében. Zsolnay u l sz______________j E ladó másfélszobás komfortos házam 150-j es gyümölcsösben 50 ezerért 1—2 szobás fő­bérleti cserével. „Azon nal beköltözhető” jel­igére Sallai u. Hirde­tőbe. Elektrotechnikus elhe­lyezkedne technikusi állásba. Ajánlatokat a Sallai u. Hirdetőbe „Technikus” Jeligére. Szövetkezeti lakást OTP átvállalással át­veszek. „Sürgős 107672” Jeligére Sallai u. Hirdetőbe. Sürgősen keresek ház­tartási alkalmazottat bentlakással. Komló, újtelep, Diófa u. 3/1. Szoba komyhás előszo- bás házrész eladó őszi beköltözéssel. Táncsics Mihály u. 20. A Burányi Miklós út (Magaslati) nyugati szakaszán építendő tár sasházban még egy délnyugati fekvésű föld szinti kettő szobás öröklakás előjegyezhető Kb. 46 ezer Ft kész­pénzzel. írásbeli aján­latok a Sallai u. Hir­detőbe „Társasház” jeligére. Vállalatok figyelem! I Harkányban eladó 800 négyszögöl házhely.' Megosztható. Ugyanitt 6 kát. hold szántó, ki sebb szőlő, présház, pince, felszerelés. Mü- út mellett, buszmegálló hoz 3 perc. Érdeklődés telefonon: 18-58 szám 11-88 mellék. Ház eladó 2 szoba, konyha, 004 n-öl terü­lettel. Ata, • Becker János. Elcserélném belvárosi IV. emeleti 3 szoba összkomfortos főbérleti lakásom 2 szoba össz­komfortosra, II. eme­letig. „Távfűtés előny­ben,” jeligére, Sallai u. Hirdetőbe. | Építkezésből vlsszama-1 radt vasbeton elemek: 3 db 320x100x10, 3 db 180x100 tálca, pincére, emésztőgödörre, ga­rázsra alkalmas, el-; adó. Rozmaring utca 19. I Családi házak, öröklakások, leválasztható lakrészek, ház­részek, házhe­lyek és egyéb ingatlanok adás-vételét, lakáscseréket közvetítünk, főbérleti laká­sokat vásáro­lunk közérdekű célokra. INKÖZ Pécs. Rákóczi út 39/b és kirendelt­ségünk. Mohács. Olcsón eladó rökamié, garnitúra, konyhabú­tor, hálószoba bútor, hangulatlámpa, aszta­lok, egyéb prima bú­torok. Alkotmány u. 7 Kórház térnél. Bútor­üzletben. Kombináltszekrény és rekamié, hármasszek­rény, konyhaberende­zés, könyvszekrény, hálószoba, sodro­nyok, matracok el­adók. Molnár, Felső- Vámház 2. Családi ház igen ol csőn eladó, még pár napig, 4 helyiség + mellékhelyiség, azonnal beköltözhetően. Alsóba lokány u. 23/1. — TŰZIFA­— FÜRESZELÍSm Tamás!!! Telefon: 39-91. György u. 6, Egy kisipari sötét háló kifogástalan állapot­ban eladó. Perczel u. Szőlő kert építésre al­kalmas helyen 571 négyszögöl, sürgősen, el adó. Vételárba egy szobás lakást betudok.1 Úttörő u. 68. Érdek- lődni du. 5—6-lg, Erdösmecskén ház be­költözhető 1400 négy­szögöl telek, gazdasági épületek, 16 000 Ft-ért havi részletre is el­ad"'. Érdeklődni Pécs, Mártírok u. 1. Fekete. Három éves gyakorlat­tal szakképzett gyer- mekgondozónő pécsi bölcsödében állást vál lalna. Válaszokat a Sallai utcai Hirdető­be „Szeptember 20” jeligére kérem._____ Diáklány, vagy fiatal szob? társnőt keresek (különbejárat, fürdő' ' szoba) Horváth, Hu öyadi u. 88. Építtetők figyelem! Kőműves munka még ezévi átadásra elője­gyezhető Pécs, Szigeti út 160. I Eladó 1000 négyszögöl! szőlő terméssel kész­pénz, esetleg részletre' megosztva is. „Szőlő” jeligére Sallai u. hir­detőbe. Két szobás belvárosi társbérletemet fürdő­szoba konyha közös elcserélném nagyobb- méretű egy vagy más­félszobás összkomfor­tos főbérletért vagy 2\ szobás örök vagy szö­vetkezeti lakást OTP- vei átvennék. „Belvá­ros 548” jeligére Sal­lal u. Hüdetobe. Eladó két lakásos ker­tes családi ház föld­szinti 3 szobás össz­komfortos része. Lakás cserével beköltözhető. I Kandó Kálmán, u. 3. V eszek: Hálószobabú- i torokat, kotnyhagar-, nitúrát, szekrénye-! két, sezlomokat, hár-, masszekrényeket, rö- ! kamiékat, székeket, ‘ asztalokat, varrógépe-' két, heverőket, tűz-! helyeket, kombinált-! bútort, ágybetéteket. I ágyakat, mosógépet, fehérmárvámyt, zenélő órákat, kakukkórákat, kályhákat. Koltai, Rá­kóczi út 48. __________j T anulólány különbejá-) ratú egy személyes szó bát keres Pécsett szép tember 1-re „Csendes otthon 77255” Jeligére' a zalaegerszegi hir­detőbe. Pécshez közel, Nagykő-] zár Pécsi u. 5. sz. új családi ház eladó. Ér- j deklödnd minden nap, 6-től lehet. Petőfi utcában 2 szo-j bás gázos földszintes1 öröklakás olcsón, élet- í járadékra is eladó. Ér deklődind Mártirok u.I 42. IV. 6. Berkesinéi.; 350 cm* oldalkocsis j motor üzemképes álla-| pótban eladó, kismo-1 tort beszámítok „Üzem| biztos” jeligére Sallai] u. Hirdetőbe. Kis családi ház beköl- | tözhetően eladó. Csaba út 10. sz. alatt. Érdek lődni miniden nap 17 óraután Gyárvároson. Keményfa hálógarni­túra betéttel, több más is eladó. Havi templom alatt, Gyopár u. 10._ Kukorica eladó és ár­pa és egy hízottsertés. Pécs, Nagydaindol 4. Eladó 60Q—négyszögöl szőlő és gyümölcsös 2 szoba konyha előszoba présház pincével Nagy dalndol 57. 22 buszvég állomás, Reith. _____ G ázfürdők&Iyha és nyu' gatnémet gumírozott autótakaró eladó. Nagy, várad u. 8._________ Péc si, Deák Ferenc u-i| 3 szobás kertes csalá­di házamat örökbead­nám pesti 2—3 szobás főbérleti vagy örökla­kásért. „Alkalom” jel­igére Sallai u. Hirde­tőbe.________________j B etegség miatt sürgő­sen eladó Deák Ferenc u. 120 családi ház 402 négyszögöl gyümölcsös­sel.________________ 3 szoba összkomfortos kertes családi ház a Kaposvári utcában el­adó. Lakáscserével be­költözhető. „Kaposvár utca” jeligére Sallal u. Hirdetőbe. Kossuth Lajos u. össz komfortos elsőemeleti lakásom elcserélném nagyméretű lakásra, a belvárosban. „Negyven nyolc forint” jeligére Sallal u. Hirdetőbe. | Eladó 1 db 4 éves friss fejős tehén TBC men­tes, Kispeterden, Rá­kóczi u. 42-ben Tó- téknál. Kétszemélyes reka­mié, 2 fotel, 4 szék, fizetési könnyítéssel, ágyneműtartó, heve­rő, sezlon 700 forint­tól eladó. Kárpitozott bútorok Javítása. Zsol nay u. 39. Kárpitos-, nál. ________________ ! B eköl tűzhető kertes házrész készpénzért el-! adó. Felsővámház utcai 46. Házhely OTT-vei, 180' négyszögöl Pafcacson el adó. Vitte u. 42. II, em. 10. Akinek sok a lakbér­pótlék. Kettő szobás, összkomfortos belváro­si, vagy újmecsekaljai központi fűtés es PIK lakásért másfélszobást adok Kolozsvári utcá­ban. Érdeklődni Jó­zsef Attila u. 33. III. 16. Faredőnyök és vászon- redőnyök szakszerű ja­vítását, újakat mé­retre és beszerelve vállalunk. Árajánlat díjtalan. Vegyes Ktsz, Csabrendek. — Tele­fon: U. 15 000 Ft-ért felújított személygépkocsi príma gumikkal eladó Smiedt Báthory u. 15. Eladó 800 négyszögöl szőlő barackfákkal egy házzal Rigóder dűlő 13 Patkányirtást vállalok vadászgörényekkel, ku­tyákkal garanciával, Szorcsik Lajos, Siófok Sió Út 28. Elcserélném két szobás fél komfortos újme- szesi lakásomat egy szobás hasonlóért a I belvárosban Ajánlatot1 , .Egyenértékben’ ’ jeligó re Sallai u. Hirdetőbe.! Eladók házhelyek, a buszmegállótól 2 perc-, re, gyönyörű kilátással nem hegyen. Pirisa, 21—22—23-as busszal Lajkó megálló. Eladó beköltözhetően a Mecseken az Állatkerti buszmegállónál 3 szoba összkomfort 4- garázs + seuterin helyiségek.! Érdeklődni a helyszí­nen,_házszám 9. ___j 2 45 négyszögöl szőlő víkendházzal Bajmi dü lobén 512 négyszögöl Bálicsban, Bálics meg állónál eladó. Érdek­lődni Pécs, Tompa Mi hály u. 32. fszt.____| E ladó négykerekű kis- ] kocsi, oldalas és sa-( roglyás, kétszáz kilót elbír, egy 5 kg szekré­nyes mérleg, kis és nagy súlyokkal egy üvegajtó tokkal 215x95 disznóól, ajtó felva­salva, 4 méter hosszú, erős, vékony kutyalánc szijjal. Torda u. 9. sz. Bútorozott szoba diák-j lánynak fürdőszoba1 haszn á lattal kiadó, i Mezősiéi *. M. I UJ­mecsekaljaiak! Amatőr- filmjeiket a Hajnóczy utca és piactér sár kán lévő FÉNYSZÖV- pavilonban vesszük át és 48 ÓRA ALATT KI­DOLGOZZUK! Elcserélném szép nagy szoba kanyhás élés kam rás lakásom hasonlóra vagy nagyobb másfél szobásra, a belvárosba vagy újmecsekalján.i Megtekinthető du. 16 órától, Orsolya u. 10. özv. Puhliné. KÖNNYŰ KÖZÜTI szekeret telt oldalakkal, kifogástalan ál­lapotban, könyv jóváírással — vagy Műszaki Bizományin ke­resztül MEGVÉTELRE KERESÜNK. Téglaipari Vál lalat. — Pécs, Rákóczi út 11. (szállítási cso­port) Zastava 600-aa eladó. Bem u. 20. Idős özvegyasszony ke­res szerény idős csa­ládot, családtagnak menne, fizetés meg­egyezés szerint. Cím: özv. Wachtler Márton-1 né, Szigetvár, Fels zaba dulás tér 18. II. em. Áron alul eladó tár­sasházra is alkalmas új épületfa, parkettá­nak, gerendának akác-1 fa. Pécsvárad, Rózsa Ferenc u. 6. Családi ház építésében vagy társasházban másfél szoba összkom­forttal társulnék, vagy egy szobás lakást át­vennék. „Csak bel­város” Jeligére a Jókai úti Hirdetőbe. Gyárvároson magános kis családi ház eladó, beköltözés megegyezés szerint. Táltos u. 23. _J R ekamié, egyszemélyes, eladó. Ungvár u. 19. 17 órától érdeklődni. I I szobás lakást át­vennék „41 000” jel­igére Sallai u. Hirde­tőbe. Elcserélném egyedülál­ló 2 szobás házamat, hasonló Gyárvárosiért. Ágota u. 11.________ K eresek szoba konyha éléskamrás lakást ma-1 gas költségtérítéssel. „Két hónapon belül”! jeligére Sallai u. Hir­detőbe. Kettő szobás szövetke-; zeti lakást átvennék belvárosban., vagy szó-, ba komyhás fürdőszo-) bás lakást cserélnék 2 szobásra. Munkácsy Mi U. 23. tsz. 3. ________ K ülönbejáratú bútoro-l zott szoba kiadó, két személy részére Mihály! u. 15/1 Megtekinthető egész nap.___________ Harkányfürdön ház-{ hely, építési engedél­lyel és anyaggal sürgő­sen eladó. Érdeklődni: Mészáros János Neve­lő. út 2. Különbejáratú bútoro­zott szoba kiadó, két személy részére. Mi­hály u. 15/1. Megte- kinthető egész nap. Eladó sötét és világos kombifnáltszekrémy, fo­telok, székek, asztal, fotelágy. Felsőmalom u. 16/1 udvarban jobb­ra. Bútorosait szoba kiadó félévi előrefizetéssel, két férfi vagy házas­pár részére, a belvá­rosban. Azonnal jeligé­re Jókai úti Hirdetőbe Üzemképes 150 Czetka motorkerékpár 2500 Ft. eladó. Derkovits u, 1. HALÁLOZÁS I Áldott, jó szívül, százéves BABES IZAIASNÉ meghalt. Temetése 9-én, hétfőn 16 órakor lesz. Gyászolja Vad Jenő. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagymama, leánytestvér és nagynéni, WICHMAN JA- NOSNÉ Benyovszky Kata­lin, 42 éves korában hosz- szú szenvedés után elhunyt. Temetése augusztus 7-én 5 órakor lesz Vasas II. ra­vatalozójából. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett, jó édesanya, nagyanya, test­vér és kedves rokon, ÖZV. FERGELT JANOSNÉ szül. Andrell Mária, életének 78. évében elhunyt. Temetése 7-én déli 12 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. Mélységes fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisz­telték, hogy drága, jó fér­jem, rajongásig szeretett, drága, jó édesapánk, nagy­apánk, dádpapám, testvé­rünk és kedves rokonunk, KÜLLEI ISTVÁN nyugdí­jas rendőr-alhadnagy éle­tének 78. évében, hosszú szenvedés utáb csendesen elhunyt. Temetése augusz­tus 9-én, hétfőn fél 4 óra­kor lesz a temető Szt. Mi­hály kápolnájából. A gyá­szoló család. CSORDÁS TERÉZ 75 éves korában elhunyt. Temeté­se 7-én, szombaton 11 óra­kor lesz a központi teme­tőben. A gyászoló Kulcsár család. Mély fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett gyer­mekünk, HÉJAS LASZLÖ. életének 19. évében hosszú szenvedés után elhunyt. — Temetése 9-én, délután 3 órakor lesz a pécsbányate- lepi temetőben, a gyászoló család. Fájdalmas szívvel tudat­juk, hogy szeretett feleség, édesanya, testvér, sógornő és kedves rokon, DOL­MÁNY JOZSEFNÉ, Lakatos Mária 46 éves korában el­hunyt. Temetése augusztus 9-én, hétfőn fél 3 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik drága ha­lottunk, ZSOLDOS JENŐ temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család. Ezúton mondunk köszö­netét mindazoknak, akik szeretett halottunk, STAU- BACH ÁDÁM temetésén fájdalmunkat bármily mó­don enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet az I. kerü­leti tanácsnak, valamint a Dózsa motoros klubnak. A gyászoló család. 2 főiskolás fiú vagy leány részére, különbe­járatú távfűtéses szo­ba, fürdőszoba haszná­lattal kiadó, újmecsek alja. Polláck Mihály u. 13. I. 1. Megtekint­hető, délelőtti órákban Nagyobb szoba kony- hás főbérletet kere­sünk mielőbbre. ,,Meg­beszéljük” jeligére Sál lai u. Hirdetőbe. I Egy szoba összkomfort föbérletet átvenmék. „Petőfi utca előnyben”, jeligére Sallai u. Hir­Villa beköltözhetően el adó! — szőlővel és gyű mölcsössel. Pécs, III., Patacs-Üjhegy 10. (hiz lalda fölött) V is nyel Ferenc. Opel Kadett eladó, mo tort beszámítok érdek­lődni 15 óra után és vasárnap Pécs, III. Pálma u. 17. Férfi bőrkabát jó álla­potban lévő, és strasz- szerok eladók. Vas Ge reben u. 57. Horváth. Zefir kályhát veszek Ajánlatokat „Zefir” jeligére a Jókai úti Hirdetőbe. _________ D íjnyertes törzsből származó Airedale ter­rier, fajtiszta kölyök­kutya eladó. Damja­nich u. 10. Telefon: 32-10. Eladó családi ház ker­tes, 2 szoba konyhá­val beköltözhetően. Va dász u. 10. Seregély Ferenc. Vassxekrény 45x45x80 (magas) trezorral el­adó. Pénznek iratok­nak. Kovács. Jókai u. 5. Ajtók, ablakszárnyak, ágy, ágybetét eladó. Gábor u. 2. Kossuth mozinál. Ház eladó épületekkel. Pellérd, Szabadság u. Um Idősebb nénit elgon­doznék lakásért. „Meg becsülés, megértés” jeligére a Jókai úti fiUrtetóbai Papagáj-eTeség kapha­tó a Doktor Sándor úti madár-díszhal ke­reskedésben. Felicia eladó. Pápa, Budai Nagy Antal u. 20. Barabás. __ E ladó Komló mellett Mecsek Jánosi község-j ben beköltözhető, nagy| méretű családi ház mellék épületekkel, egy hold telekkel, fele ter-j mő gyümölcsös és konyhakert. Érdeklődni’ Mecsekjánosi Iskola u.l H. 1 Szövetkezeti garzonla­kás azonnali beköltő- tözéssel eladó. Komló,1 Gagarin u. 17. I. em. 6. ajtó. ; Mesterhegedűt veszek „Hegedű” jeligére a 1 Jókai úti Hirdetőbe. 1 Két értelmiségi dolgo­zó nő különbejáratú szobát keres. „Belvá­rosban” jeligére a Jó­kai úti Hirdetőbe. Nagy ház kettő család' n&k Is alkalmas be­köl tözhetős éggel eladó. Szekszárd, Rákóczi 87. 1500 négyszögöl jó kar 1 ban lévő, megélhetést ; biztosító szőlő télen- j nyárom lakható épület­tel megosztva is eladó. Telefon: 38-44. i 11 hónapos üsző eladó : Pécs, Ürög, Fülemüle 1 u. 15. Háromszáz levelű fi- kuszfa eladó, Eozin u. I-3, Orvos házaspár búto­rozott szobát keres „Különbéjárat” jeligé­re a kiadóba. 400 négyszögöl szőlő és gyümölcsös víkend­házzal eladó. Szent- miklós, Kőszegiékkel szemben Telefon 33-S5 Athlnay u. 3. I. em. 3. Harkány Zrínyi u. 5. sz. alatt lévő 300 négy szögöles termő gyü- mölrsfás házhely eladó Érdeklődni helyszínen, 1 Kovácstelepen házhely eladó, őszirózsa u. 13. sz. alatt, készpénzért. ] Bécsi zongora olcsón el | adó. Pécs, Újvilág u. J

Next

/
Oldalképek
Tartalom