Dunántúli Napló, 1965. augusztus (22. évfolyam, 180-204. szám)

1965-08-26 / 200. szám

napló 1965. AUGUSZTUS 86, 4 Görög válság Cirimokosz át akarja vészelni a bizalmi szavazást Athén: Hírügynökségi je­lentések szerint a Glória-szín­házban megrendezett, Pa- pandreut támogató politikai nagygyűlés résztvevői megpró­báltak ugyan tüntető sorokká szerveződni, hogy megindulja­nak a tér télé, ahol pénteken a tüntetők és a rendőrség kö­zött véres összecsapások vol­tak, a rendőrkülönítmények azonban eltérítették őket A tömeg incidens nélkül szét­oszlott. Athéni politikai megfigyelők pénteken vagy szombaton ese­dékes bizalmi vita kimenete­lét találgatják. A jelenlegi erőviszonyok ismeretében úgy tűnik, hogy a Cirimokosz-kor- mány sorsa kis szavazat-kü­lönbséggel dől él. A helyzetet bonyolítja, hogy a jobboldali ERE sorai is megoszlanak. El­képzelhető, hogy a 99 ERE- képviselő közül néhány — mint az AP írja — nem tudta elfelejteni Cirimokosz „balol­dali” múltját, azt, hogy tíz nappal ezelőtt még Papandreu közvetlen munkatársa volt. A Centrum Unió 170 parla­menti képviselője közül eddig 35 disszidált, s ha Cirimokosz át akarja vészelni a bizalmi szavazást, akkor még körülbe­lül húszat kell elcsábítania Papandreutól — ígéretekkel vagy más eszközökkel. Az AP megírja, hogy Cirimokosz ed­dig csak 14 miniszteri tárcát töltött be kormányában, s le­hetősége van rá, hogy még ugyanennyit; kínáljon fel el­ígérkezett, vagy jövendő támo­gatóinak. Ellentmondó hírek érkeznek a Centrum Unió keddi párt­gyűléséről is, ahol — Pa- pandreuék szerint — 128-an jelentek meg, illetve biztosí­tották Papandreut táviratilag támogatásukról. Más hírforrá­sok szerint viszont a létszám ennél lényegesen kisebb volt és azok, akik távolmaradtak az értekezletről, szintén disszi­dálásra készülnek. A baloldali EDA 22 képvi­selője szilárdan Papandreu mögött álL Mind Cirimokosz, mind Papandreu megbízottai az elmúlt napokban tárgyalá­sokat folytattak a parlament­ben képviselt kisebb pártok vezetőivel is. A barikád-gyű­rűbe zárt parlamentben min­den egyes szavazat létfontos­ságú lehet Vietnami Sssgefoglqlé Robbanás a légitámaszpont ócskavastelepén Saigon: A nyugati hírügy­nökségek szerda reggeli jelen­tésükben újabb dél-vietnami harci cselekményekről nem ad tak hírt Az AFP hírüladja, hogy Ca­bot Lodge, az Egyesült Álla­mok új saigoni nagykövete szerdán reggel átadta megbí­zólevelét Nguyen Van Thieu tábornoknak, a dél-vietnami rezsim névleges vezetőjének. Az UPI Bien Hoából kelte­zett jelentéséből az tűnik ki, hogy az amerikai hatóságok lelkiismeretlensége, nemtörő­dömsége következtében dél- vietnamá gyermekek égtek meg. Huszonöt gyermek ját­szadozott a légitámaszpont ócskavastelepén, ahol több ki- selejtezésre szánt napalm- bombát talált. Az egyiket von­szolni kezdték, amikor az vá­ratlanul felrobbant A kicsapó lángok több gyer­meket emberi fályává vál­toztattak. öt gyermeket és három felnőttet súlyos égési sebekkel szállítottak kór­házba. Mint az Uj Kína. közű, a vietnami néphadsereg főpa­rancsnokának összekötő tiszt­je tiltakozott a nemzetközi el­lenőrző bizottságnál amiatt, hogy az amerikai légikalózok Észak-Vietnamban vízierőmű­veket, duzzasztógátakat bom­báztak, A tiltakozás rámutat, hogy az amerikaiak megismé­telt bombázásai a lakosság ellátására szolgáló berendezé­sek elpusztítására olyan kö­nyörtelen és barbár cseleke­detek, amelyek csak a hitler­ista fasiszta banditák bűnté­nyeihez hasonlíthatók. Washington: Az AP ar­ról tájékoztat, hogy az ame­rikai köztársaságpárti képvise­lők vezetői kedden este 37 oldalas fehér könyvet hoztak nyilvánosságra, s ebben tá­madták Johnson vietnani po­litikáját. A könyvecske szer­zői azzal érvelnek, hogy a köztársaságpárti Eisenho­wer elnöksége idején Dél- Vietnamban még nem volt válság, és az azóta megsok­szorozódott bajokat a demok rata párti kormányzat bi­zonytalankodása idézte elő. A köztársaság párt egyrészt helyteleníti, hogy Johnson ko­rábban „riadozott” a háború kiszélesítésétől, majd váratla­nul megváltoztatta politikáját. Az elnök egymásnak ellent­mondó nyilatkozatokat adott ki, tettei nem feleltek meg szavainak — olvasható a bros­surában. A helyzet megváltozásának érzékeltetésére a könyvecske néhány adatot is közöl, mely szerint 1980-ban csak 700 ame rikai katona tartózkodott Dél- Vietnamban, ma viszont már 125 000 van ott vagy tart Dél-Vietnam felé. 1960-ban amerikai ada­tok szerint 5—6000 dél-viet­nami partizán harcolt, ma 70 000 főnyi partizán „sor- katonaság” van és még 100 ezer főnyi „segédalakulat”. 1960-ban Dél-Vietnam terüle­tének 80 százalékát a saigoni kormány ellenőrizte, ma vi­szont csak 30 százalékán gya­korol uralmat, SPORTHÍREK Labdarúgó MNK-mérkőzések Szerda délután a labdarúgó Magyar Népköztársasági Kupában 3 mérkőzésre került volna sor. Ezek közül csak kettőt játszottak le. A Népfürdő utcába kisorsolt EVTK— Akkumulátor mérkőzést a pálya rossz állapota miatt a két csapat vezetői közös megállapodással csü törtökre halasztották. Vasas—Dorog 5:0 (4:0) A tartalékos Dorog ellen mind­végig nagy fölényben játszott a Vasas, ötletes, gyors támadásaik­kal szemben a dorogi védőknek nem volt ellenszerük. A gólarány még nagyobb Is lehetett volna, ha a piros-kék együttes nem fékez le a második félidőben. U. Dózsa—Békéscsabai VTSK 5:1 (1:0) Az U. Dózsa az alábbi összeállí­tásban játszott: Szentmihályl — Káposzta, Rajna dr., Sóvári — Solymosi I., Noskó — Solymosl n.. Göröcs, Bene, Kuharszki, Zámbó. Az NB I-es csapat mindvégig nagy fölényben volt és nagyobb arányban is győzhetett volna. Komló—Dombóvár 6:0 (3:0) A Komlói Bányász a Bp. Vasas ellen készülve az NB TII-as Dom­bóvári VSE csapatával tartott ed- zömérkfizést. A barátságos mérkő­zésen a komlóiak nagy kedvvel és helyenként ügyesen játszottak. A bíztató forma jó előjel a bajnok­ságra tőrö Vasas elleni találkozó előtt. A DVSE végig lelkesen küz­dött, jó edzőtársnak bizonyult. Gól­lövök: Rónai, Lazaridlsz 2—2, Bo- dai. Garat Mohácson készülődik a Vasas A Bp. Vasas labdarúgói vasár­nap Komlón a Bányász együttes­sel játszanak az NB I. pontjaiért. A Vasas együttese Mohácson ké-j szül. fel a komlói Bányász elleni vasárnapi találkozóra. A Vasas labdarúgói a mérkőzés előtti két napot Mohácson töltik és a talál­kozó napján onnét mennek át Komlóra. A mohácsiak meghívá­sára mégegyszer ellátogatnak a közeljövőben a Duna-parti városba a Bp. Vasas játékosai. Szeptember 9-e és 12-e között a Pécsi Dózsa elleni bajnoki mérkőzésre Is Mo­hácson készülnek fel. Hétközben edzömérközést Játszanak az MTE gárdájával. Pénteken utazik Izlandba a Ferencváros A Ferencváros labdarúgő-csapa- ta a vasárnap Izlandban sorra- kerülő Európa Kupa-mérkőzésére pénteken utazik el Budapestről. A zöld-fehérek repülőgépen teszik; meg az utat és a küldöttségnek az alábbi 16 játékos a tagja: Géczi. Zslral, Novák, Mátrai, Horváth, Havasi. Juhász, Orosz, Páncslcs, Karába, Varga, Albert. Rákosi, Fenyvesi dr.; Német és Rátkai. A csapat vezetői közölték, hogy csak a helyszínen tudják meg, mikor kezdődik a Keflavik elleni Európa Kupa. találkozó. Kádár jános fogadta Luigi Longát Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, szerdán fogadta Luigd Longót, az Olasz Kommunista Párt fő­titkárát. A szívélyes, elvtársi légkör­ben lefolyt megbeszélésen részt vett Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára és Garai Róbert, az MSZMP Központi Bizott­sága külügyi osztályának he­lyettes vezetője. Húsz évvel ezelőtt írták alá az első magyar—szovjet árucsere-megállapodást A magyar—szovjet gazdaság) kapcsolatok fejlődésének jelentős évfordulója augusztus 27-e. Húsz évvel ezelőtt jött létre a két ország között a felszabadulás utáni első árucsere­forgalmi megállapodás. Ez az egyezmény 30 millió dollár értékű forgalommal számolt. Azóta a magyar—szovjet áru­csere értéke megharmincszorozódott, s ez évben már az export-import megközelíti a 900 millió rubelt. A magyar külkereskedelmi forgalom egyharmad része a Szovjetunióval bonyolódik le, mig a másik kétharmad rész több mint száz ország között oszlik meg. Jemeni jelentés Kairó: Újabb részletek váltak is­meretessé abból a jemeni bé­ketervből, amelynek szövegét Nasszer, az EAK elnöke és Fejszal, Szaud-Arábda királya kedden délután rövid ünnepé­lyes szertartás keretében írt alá Dzsdddában. A béketerv értelmében Jemen egész terü­letén azonnal életbelép a tűz­szünet. Szaud-Arábia lemond a jemeni királypárti erők to­vábbi katonai támogatásáról. Az Egyesült Arab Köztársaság november 23-tól számított tíz hónap alatt kivonja Jemenből fegyveres erőit. Ez év novem­ber 23-án Haradh városában reprezentatív jemeni értekez­let ül ößsze, amely bizottságot alakít az ország jövőbeni ál­lamformáját eldöntő népsza­vazás előkészítésére. A meg­állapodások végrehajtásának ellenőrzésére, illetve a hatá­rokon keresztül történő kato­nai beszivárgás megakadályo­zására megfigyelő bizottságo­kat alakítanak az EAK és Szaud-Arábia képviselőiből. A szerda reggeli kairói la­pok méltatják a kedden Dzsdd- dában aláítt jemeni béketerv jelentőségét. Az A1 Akhbar hangoztatja, hogy az Egyesült Arab Köztársaság most békés eszközökkel, védelmezi tovább azokat az elveket és célokat, amelyeket , korábban fegyvere­sen oltalmazott Jemenben. A dzsiddai megállapodás hozzá, járul az arab egység megszi­lárdításához és energiákat sza­badít fel az arabok közös el­lensége elleni küzdelemre. Az A1 Gumhurija szerint a meg­állapodás az első lépésit jelenti olyan alapok létrehozására, amelyeken felépülhet az arab országok hatékony külpoliti­kája. QcLmlísLibik UNIVERSIADE IHQAPESM96S *G2J* az ¥ ¥ UMVERSIADEROL ATLÉTIKA: Szerdán reggei újabb sportág küzdelem-sorozata kapcsolódott be az Idei főiskolai világjátékok, az Universiade budapesti műso­rába. A sportok „királynője” az atlétika ötnapos verseny-sorozata megkezdődött r Népstadionban. Az atlétika első napjának szer­da délelőtti műsorán selejtezők szerepeltek: férfi és női gerely- hajításban, férfi súlylökésben, női magasugrásban, s a 100 m férfi síkfutásban. A női gerelyhajitás selejtezőiben 14-en Indultak és mindannyian bejutottak a döntőbe. A legjobb eredményt a lengyel Tarkowski érte el 47 méterrel. A két ma­gyar közül ezúttal Németh An­gela szerepelt jobban, 45.54 méter­rel, míg Radnal Agnes 41.74 mé­tert ért el. A női magasugrásban 16-os volt a mezőny. Előbb 140, majd 145 cm-es magasságot kellet átvinniök a résztvevőknek ahhoz, hogy a döntőbe juthassanak. Ezt a szin­tet Is teljesítette mindenki. To­vábbjutott: Prokop (osztrák), Bal- gosejeva (bolgár), Takeda (japán). De- Lovnes (francia), Pucskarjeva (szovjet), Sowa (lengyel), Nrinjek (jugoszláv), Bucher (nyugatnémet), Noszályné (magyar), Crisan (ro­mán), Dennler (nyugatnémet), Helna (lengyel), MüUer (nyugat­német), Laureau (francia), Mudco- va (csehszlovák), Faithova (cseh­szlovák). A fém súlylökésben húszán lép­tek a dobókörbe. A várakozás­nak megfelelően az amerikaiak világrekorder versenyzője Randy Matson szerepelt a legjobban, aki egészen könnyedén érte ed 18.38 méteres dobását. Jól szerepelt a magyar Nagy Zslgmond is, aki második legjobb ered ménnyel. 17.15 méterrel jutott tovább, vala­mint Fejér Géza, aki 16.77 mé­terrel 4.-ként biztosította a döntő­ben való részvételét. A 100 méteres fém síkfutásban 6 előfutamot rendeztek ezután. Mindegyik előfutamból az első négy helyezett került a délutáni középfutamokba. A mezőnyben a legjobb eredményt az amerikai néger Anderson érte el, aki 10.3 mp-es idejével beállította a ku­bai Flguerola Universiade csú­Az újságírók megrendültén álltak a kórházi ágy körül. Előttük eigy gézzel bekötözött leány feküdt. Fejéről helyen­ként napalmbomba égette le a szép fekete hajat. Halvány ar­ca időnként megremegett, sze­meiben gyűlölet csillogott. Min den szó nehezére esett, mégis keményen beszélt: — Mi, vietnami nők mérhe­tetlen gyűlöletet táplálunk az amerikai imperialistákkal szemlben. Készek vagyunk a végsőkig küzdeni népünk Sza­badságáért és függetlenségéért. A kimért, higgadt szavak el­ültek a teremben s a külföldi, valamint a vietnami- újságírók néhány pillanatig mozdulatla­nok maradtak. Az amerikaiak által súlyosan megsebesített leány szavai mindannyiukban mély benyomást keltettek. ' Mindannyian tapasztaltuk, hogy milyen kolosszális akarat erő él a lány meggyötört tes­tében. Hogyan is történt? Felüvöltött a sziréna. Ham Rong-ban légiriadót jeleztek. Fuong Diny a 23 éves fém­öntő szakmunkásnő dolgozótár saival együtt nyomban ott­hagyja munkahelyét és elfog­lalja a számára kijelölt tüzelő­állást. Kisvártatva repülőgé­pek közelednek. Az amerikai keselyűk egymást követő hűl­A hős Fuong lámokbam szórják a bombákat. Lenn a tereken, az utcákon és a tágas udvarokban illően fo­gadják a hívatlan betolakodó­kat. A vietnami légalhárító tü­zérség szüntelen munkában van. A légikalózok menekülni igyekszenek, de közülük né­hány, fekete füstcsíkot ereszt maga után. Fuong Diny azt a harci fel­adatot kapta: biztosítsa, hogy a lövedékek utánpótlása aka­dálytalanul eljusson a tüzér­ségi ütegállásokig. S miköz­ben erre ügyelt, őrhelye köze­lében ejtőernyős pilóta eresz­kedett a földre. Az egység pa­rancsnoka nyomban a maga­sabb parancsnoki álláshoz küldte Fuongot azzal a feladat tál, hogy az illetékesekkel kö­zölje a történteket. Visszatérő­ben azonban a leány tüzérségi tűzbe keveredett. Hirtelen föld revetette magát és a rizstáblát védő terasz tövében kúszva őr­helyéhez közeledett. Az amerikai repülőgépek is­mét közeledtek. Fuong ekkor már újra a lőállásbán volt. Megragadta automata puská­ját és szüntelenül lőtte a tá­madókat. Az egyik gép zuhanó repülésben éppen Fuong lő­állását támadta. Potyogtak a bombák, dörögtek az elhárító fegyverek, süvöltve húztak el a gépek, s a repeszdarabok Fuong körül felszaggatták a földet. „Mielőtt meghalok még egy sorozatot közéjük eresz­tek ...” — határozta el Fuong Diny, keményen megszorította a puska agyát és meghúzta a ravaszt. Egy hatalmas robba­nás azonban hirtelen elhallgat tatta puskáját. Fuong és négy harcostársa elnémultak; föld és kőtörmelék fedte őket be. összeégett testüket barátaik ásták ki, Fuong bal karjáról két ujj hiányzott, arcát sebek borították. Az orvos csakhamar megál­lapította. hogy súlyos sérülése ellenére Fuong életben ma­radt. A kórházi ágyon két nap múlva tért magához. Tes­te remegett a szörnyű fájda­lomtól. De lassan gyógyulni kezdett. Ma már gyakran lát­ni amint mosolyog, az ápolók­kal tréfálkozik, vagy éppen arra kéri az orvosokat: enged­jék ki a kórházból. Ismét a munkahelyén szeretne lenni, vagy a lőállásbán helytállni, hogy visszaverje a légikalózok támadásait. Vu Hong vietnami újságíró raát: A Icát magyar. Hajdú és Rozsnyad te biztosította továbbju­tását. A férfi gerélyhajításban 19 In­duló volt. Ebben a számban 65 méterben állapították meg a selej­tező szintjét és ezt mindössze hat versenyzőnek nem sikerült túl­dobnia. A hat kiesett versenyző: Pektor (osztrák). Hunéig (cseh­szlovák), Makszin Mátyás (ma­gyar), Edward (angol). Perein (belga), Kunz (osztrák). A döntőbe Jutott: De Andres (spanyol), Rodochlero (olasz), Ga- lics (jugoszláv), Merings (nyugat­német), Salomon (nyugatnémet), Monneret, Némgth Miklós (ma­gyar), Glogowski (lengyel). Voj- tek (csehszlovák), Nikduk (len­gyel), Hedmark (svéd), Fitzsimons (angol), Büchler (svájci), TENISZ Szerdán délelőtt a keddről el­maradt férfi páros mérkőzésekkel folytatódott az Universiade te­niszversenye. Elsőként a negyed­döntőbejutásért léptek pályára a résztvevők. — Eredmények: Fox, Dell (amerikai)—Motoi, Kuromatsu (japán) 7:5, 7:5. A negyedik résztvevő a kedden már negyed-döntőbe jutott Lejusz, Lihacsev páros. Elődöntők: Lejusz: Lihacsev (szovjet)—Tirlac, Marmureanu (ro­mán) 7:5, 6:4, Fox, Deli (amerikai) —Malóli, Caudensi (olasz) 7:5. 8:6, A második játszmában az olasz páros már 5:l-re vezetett. A döntő tehát: Fox. Del! (ame­rikai)—Lejusz. Lihacsev (szovjet). A Fox, Deli kettős nyerte a férfi párost, az olasz Riedl a női egyest, VÍZILABDA; Az 5—6. helyért (Csehszlovákia —Hollandia 7:6.; így a csehszlo­vákok az 5-: a hollandok a 6. heyre kerültek. Szerdán ebben a sportágban már a helyezéseket döntétték el. Ered­mények: 9—10. helyért: Ausztria— Anglia 5:3 (2:0, 1:1. 1:2, 1:0). 7—8. helyért: Japán—NSZK 4:2 (0:0, 1:0. 2:1, i:l), KOSÁRLABDA: Szerdán új szakasz kezdődött >a kosárlabda tornán, körmérkőzé- ; sok re került sor a kedden este , kialakult újabb csoportokban. Több nagy érdeklődéssel várt i rangadó-jeüegű összecsapás került sor. így például férfi és női vo- Inalon a szovjet és csehszlovák csapatok találkozása, valamint a bolgár—magyar női, az Egyesült Államok—Bulgária férfi és a Ku­ba—Magyarország férfi találkozó 'számított a nap csemegéi közé. Eredmények: Férfiak: a 17—29 helyért: Ausztria—Libanon 89:43 (41:22). Férfimérkőzés: 1—8. helyért: I Franciaország—Spanyolország 72:68 (65:65). Féríimérkőzés: a 9—16. helyért: Olaszország—Törökország ; 71:70 (35:26). Férfimérkőzések a 17—26. he- ; lyért: NSZK—Holandla 74:55 (33:26). Női mérkőzések: Szovjet­unió—Csehszlovákia 64:51 (26:20). ! A női mezőny eddigi két veretlen i csapata igen nagyiramú, színvona- |las mérkőzést vívott és a Szov­jetunió győzelmével lényegében el is dőlt a torna első helyé­nek a sorsa. vivas: Szerdán reggel 8 csoportban 55 versenyző részvételével megkez­dődtek a párbajtőr egyéni verse­nyek. A benevezettek közül csak a finn Carlson maradt távol. A csoportokban a várakozásnak megfelelő eredmények születtek, meglepetés nem akadt. Csak a lengyel Gonsior volt az, aki a vártnál nehezebben, csak holtver­seny után Jutott tovább. Biztosan vették az első kört a magyarok is, RÖPLABDA: Férfimérkőzés: 13—16. helyért: í Tunézia—Libanon 3:0 (10, 13. 4). NSZK—Belgium 3:2. Hy-áb ité Fele áron vásárolhatja meg kedvenc hanglemezeit / VIII. 23-tól — IX. 11-ig . a kijelölt boltokban és áruházakban! A

Next

/
Oldalképek
Tartalom