Dunántúli Napló, 1965. augusztus (22. évfolyam, 180-204. szám)

1965-08-11 / 188. szám

P okon csengésű, tartal- milag viszont ég és föld 'távolságú ez a két fo- gaiom: anyagi érdekeltség és anyagiasság. Mindkettő kü­lön és összefüggő kölcsönha­tásaiban gyakran szerepel manapság a közélet szótárá­ban. A társadalom számára el­sőrendűen fontos a köztük húzódó határ megvonása, annak elemzése, meddig ter­jed a konstruktív, társadal­milag előnyös anyagi érde­keltség és hol kezdődik el­lentéte, a káros, immorális anyagiasság? Gyakran élesen, tisztán megrajzolható a határ. Lép­jünk mindjárt a téma köze­pébe — egy szélsőségesen kirívó példával, Az irányító hatóság egyik munkatársát a közelmúltban felelősségre vonták jelentős összegű újí­tási visszaélésért. Megpróbált a törvény adta kereteken be­lül lavírozva, de morálisan mégis messze túl a jogsza­bályi határokon, anyagi elő­nyökhöz jutni oly módon, hogy a hatóság irányítása alá tartozó vállalatnál egy új, korszerűbb anyag alkal­mazását szorgalmazta, s ami­kor a vállalat erre hajlandó­nak mutatkozott — benyúj­totta a számlát, újítóként je­lentkezett. Pontos adatokkal kimutatta ugyan a kétségkí­vül adódó népgazdasági meg­takarítást, de az ügynek még­is volt némi szépséghibája. Nevezetesen: a korszerűbb anyag bevezetését hivatalból — vagyis a fizetéséért is szorgalmaznia kellett volna. A hétköznapi gyakorlatban az anyagi érdekeltség és az anyagiasság határvonala en­nél általában elmosódóbb, az esetek javarészében nem könnyű különválasztásuk. Összekeverésük pedig súlyos károkat okozhat, Vannak olyan, alapjaiban, elvi megfogalmazásukban vi­tatható nézetek, amelyek az anyagi érdekeltséget általá­ban helytelenítik. Közismert, hogy ez az álláspont a szo­cializmus anyagi alapjainak erősödésétől, pontosabban: az életszínvonal emelésétől félti a szocialista tudat fejlődé­sét, más szóval: az „elanya- giasodás” veszélyét látja ab­ban, ha a dolgozók jobban élnek. Tegyük hozzá: ez ko­rántsem csupán nézetbeli tor­zulás, gyakoriak az életbe átültetett következményei is. Ide sorolható olyan tünet, mint például a kiemelkedő munkáért, teljesítményért törvényesen adható úgyneve­zett kiemelt fizetések indo- ko’atlanul szűkmarkú „ada­golása”. A helytelen 0 nézet tükröződése az is, hogy az újításokért fizethető díjazás a törvényben rögzített díj- kulcs átlagának országosan csak mintegy a fele, a vál­lalatok tehát nem élnek a jogszabály előírta díjazási lehetőségekkel. A kiemelkedő újítások, találmányok esetében — amelyek pedig különösen nagy hasznot hajtanak az or­szágnak — gyakorta megtör­ténik, hogy az érdekeltek­nek per útján kell jogos kö­veteléseiket érvényesíteniök, mert a magas járandóság ki­fizetésétől, bár jogos, mégis visszariadnak a vállalatok. Az anyagi érdekeltség ható­sugarát szűkítő, meglehető­sen széleskörű gyakorlat jel­legzetes példája a „minden­ki egyformán kapjon” elv szerint elosztott prémium. Végül még egy tapasztalat a rvfTrvVv« legújabbak közül: a közel­múltban hozott rendelkezé­sek lehetővé teszik, hogy a létszámmegtakarítással elért béralap-megtakarítás egy ré­szét a vállalatok saját dol­gozóik béremelésére fordíthat­ják, s meglepő módon: nem élnek mindenütt ezzel a le­hetőséggel; Folytassuk a tapasztalatok összegezését most már a ha­tárvonal ellenkező előjelű el­tolódásának, az anyagi érde­kek túlzott és olykor jog­talan érvényesítésének be­mutatásával. Ismeretes, az iménti torzulás negatív tü­körképeként sokan eltúlozzák az anyagi érdekeltség funk­cióját, lehetőségeit társadal­munk fejlődésében, úgy ér­telmezve azt, hogy csak anyagiakkal, csak pénzzel voltaképpen minden feladat megoldható. Úgy vélik e né­zetek hirdetői, hogy ha a gazdasági alap, az anyagi­technikai bázis bővül, ha az életszínvonal emelkedik, az automatikusan is szocialista tudatot teremt, következés­képp: a szocializmus építésé­hez elegendő mindössze az anyagi javak mind bősége­sebb előállítása és azok szo­cialista elosztása E merev s a másik irányban eltúlzott vélemény káros következmé­nyeit viszont éppen az anya­giasság kórtünetei bizonyít­ják, az a nálunk társadalom­ellenes, immorális álláspont, hogy „mindent csak pén­zért .; JJol van hát végül is a mérce, amely jelzi ezt a többször említett határvo­nalat, tehát az anyagi érde­keltség és az anyagiasság éles különbségeit? Van ilyen „műszer”, bár „skála-táblá­ját’’ olykor nem könnyű le­olvasni! Az anyagi elisme­résnek nálunk egyetlen jo­gos és erkölcsös módja: a társadalomnak nyújtott el­lenérték. Ez az elvi értelem­ben is következik abból, hogy nálunk a javak elosz­tásának mércéje a „minden­ki munkája szerint” elv ér­vényesítése. A szocialista etika ezt a feltételt állítja a javak elosztásának mérték- egységéül: aki többet ad a társadalomnak — többre is tarthat igényt! A „több” pontosabb meg­határozása a munka, illetve a jogos ellenérték mérlegelé­séhez egyaránt a sok ezer­nyi változatra vonatkozó tör­vényes előírások rendezik, s a döntés joga a munkahelyi, hivatali vezetőket illeti. De sem a paragrafus, sem a ve­zetői döntés nem csalhatat­lan ezért a „több munkáért — több ellenérték” érvénye­sítéséhez a közvélemény, a munkahelyi kollektíva érték­ítélete nyújthat szilárd tám­pontot. Jóllehet, sem a fize­tés mértéke, sem a prémium vagy a nyereségrészesedés el­osztása nem szavazás tárgya, a közösség álláspontja, a végzett munkát mérlegelő el­ismerés vagy éppenséggel rosszallás megbízható irány­tű az anyagi érdekeltség „cél­zóképességének” fokozásához. Kétségtelen, ma még nem élünk eléggé az anyagi ér­dekeltség ösztönző erejével. Ez negative is érvényes, hi­szen az átlag fölé emelkedő munka híján juttatott anya­giak is társadalmunk elosz­tási alapelvét, a közvéle­mény erkölcsi érzékét sér­tik, következésképp: ez is az anyagi érdekeltség ösztönző hatását tompítja. ,,Helytálltak66 a nyári gátak Egész hazai szakaszán apad a Dráva — Kedden is 800 ember dolgozott a gátakon Közleményt adtak ki a szovjet—török tárgyalásokról MOSZKVA: Kedden Moszkvában hivatalos közleményt adtak ki Ürgüplü török miniszterelnök és Alckszcj Koszigin szovjet kormányfő megbeszéléseiről. A közlemény hangsúlyozza, hogy az őszinte és baráti légkörű megbeszélések során a szovjet—török kapcsola<ok kérdéseit, valamint a jelenlegi nemzetközi helyzetet vitatták meg. Urgöplü villásreggelit adott a moszkvai török nag-kö­vetségen. Szovjet részről a villásreggelin megjelent Alekszej Ko- szigin és több más hivatalos személyiség. Új-Zéland elismerte Singapore~t Kedden 12 órakor a Dráva vízállása Dráva&zabolcsnál 511 centiméter volt, ami a tetőzés maximumához képest 23 cen­timéter apadást jelent. A dél­előtti órákban a Vízügyi Igaz­gatóság szakemberei repülő­géppel végigjárták a folyó magyarországi vonulatát. A szemle után Tóth László ár- vízvédelmi csoportvezető el­mondotta, hogy a folyót övező nyári gátak a rendkívül ma­gas vízállás ellenére is helyt álltak. Ez a védelmi rendszer csak 500 centiméteres vízál­lásig hivatott védeni az árte­ret. A mostani árhullám ezt a magasságot jóval meghaladta. A védekezés ennek ellenére a nyári gátakon folyt, a nyári gátak és a fővédvonal között ugyanis jelentős mezőgazda- sági területek vannak, melyek elöntése komoly károkat oko­zott volna. Kedden délelőtt Felsőszent- márton környékén már erőtel­jes visszafolyás tapasztalható. A legkritikusabb szakasz még mindig Szabolcs és Csehi tér­sége, bár a víz itt is jelentő­sen csökkent. A Csehi határá­ban keletkezett átfolyást még a keddi napon sem sikerült lokalizálni. Az átömlő víz a kétnapos elhárító munka ered­ményeképpen 20 köbméterről 5—6 köbméterre csökkent má­sodpercenként, ennek ellenére még mindig jelentős területe­ket veszélyeztet. A keddi na­pon közel nyolcszázan dolgoz­tak a gátakon. A felső szaka­szon készenléti szolgálat volt, továbbá a feltörő vizeket lo­kalizálták, az országhatár kö­zelében pedig az erősen át­ázott gátakat erősítették. A munkában háromszáz katona is részt vett. A III. fokú készültség Drá- vaszabolcsnál 490 centiméte­res vízállásig marad fenn. A siklósi járás operatív bizottsá­ga már megkezdte a vissza­telepítés és helyreállítás elő­készítését. Kedden egészség­ügyi bizottság tartott szemlét Zokoga-pusztán, ahonnan 41 családot kellett kitelepíteni. A kitelepítés összesen 62 csa­ládot érintett. Többségük Ké­mes községben nyert elhelye­zést. Az ellátásuk biztosított, a helyi földművesszövetkezet mindennap meleg ételt készít számukra. A visszatelepítés a hét végére várható. Az apadás kedvező hatása tehát máris jelentkezik. A védekezés mindössze négy ki­lométeres szakaszra szűkült Majláth-puszta és Drávacsehi térségében. Ahol a természe­tes visszafolyás lassú, ott csa­tornanyitó ekével vágnak utat a Drávához, vagy a közeli pa­takokhoz, tározókhoz a kint­rekedt víz mielőbbi elveze­tése céljából. A megye árvízsújtotta köz­ségeiben egyébként tovább fo­lyik a segélyezési munka. Au­gusztus 6-ig Mohácson 600, a járásban pedig 250 újabb ké­relmező jelentkezett. A drávai ár elvonulása után a siklósi járásban is megszervezik a se­gélyezési bizottságokat. Athén : Sztefanopulosz, a görög király által kormány- alakításra felkért miniszterel­nökjelölt — mint már jelen­tettük — pártjának, a Cent­rum Uniónak a határozata alapján felkereste Konstantin királyt, hogy a megbízást visszaadja. Egyelőre nem le­het tudni, mi lesz az uralko­dó következő lépése, a UPI egyik kommentárja szerint, ha a parlamentre támaszkod­va akár megoldást találni, ak­kor el kell fordulnia a Cent­rum Uniótól, az ország leg­nagyobb pártjától. Hétfőn este ismét nagysza­bású tüntetések voltak Pa­pandreu mellett Athénben és Szalonikiben. A görög fővá­ros központjában tízezres tö­meg vonult fel az utcákon, Welington: Holyoake Uj-Zéland-i miniszterelnök' hétfőn délután bejelentette, hogy hazája elismeri Singapo- re-t önálló államnak. Sajnál­kozását fejezte ki, hogy nem sikerült megszüntetni azokat a nézeteltéréseket. amelyek Singapore-nak a Malaysia Ál­lamszövetségből történt ki­jelszayakat kiáltozva a kirá­lyi család és főleg Frederika anyakirálynő ellen, akinek az országból való távozását kö­vetelték. A tüntetők az egye­tem közelében gyülekeztek, majd a város központja felé tartottak, onnan a királyi pa­lota irányába akartak befor­dulni, de a rendőrségi hang­szórók figyelmeztetésére az útirányt megváltoztatták és békés menetben vonultak vé­gig a Venizelosz sugárúton. Szalonikiben mintegy két­ezer tüntető követelte, hogy Görögországban tartsanak nép szavazást. Mint az AFP jelenti, Pa­pandreu országjáró körútra akar indulni, hogy a lakosság­nak megmagyarázza a jelen­legi politikai válság okait. válását eredményezték. Mind­azonáltal Uj-Zéland tiszie'et- ben tartja Singapore-nak azt a törekvését, hogy önálló akar lenni — mondotta. Djakarta: Az AP hír- ügynökség újabb részleteket közöl Singapore függetlenné válásának kedvező indonéziai visszhangjáról. Az Antara hír­ügynökségre hivatkozva is­merteti Subandrio indonéz külügyminiszter kiielentését. mely szerint, ha Singanore valóban teljesen független és szuverén állammá válik. In­donézia nem tagadja meg tő­le elismerését. Subandrio egy Djakartában tartózkodó kínai parlamenti küldöttség előtt mondotta eze­ket és kifeiezte óhaját, hogv a Kínai Népköztársaság is kövesse Indonézia példáiát. Hangoztatta, hogy Indonézia változatlanul szemben áll az imoerialista törekvéseket ki­szolgáló Malaysiával, viszont Singapore esetében várakozó álláspontra helyezkedik. ..Gon­dosan figvelemmel kísérőik majd a fejleményeket” — mon dotta; Peking: Az AFP Peking- ből keltezett jelentésében köz­li. hogy a kínai sajtó igen óvatosan foglalkozik Singa- oore függetlenné válásának hírével. A Remin Ribao a negyedik oldalon közölte az Uj Kína hírügynökség szűk­szavú jelentését, amely fel­hívja a figyelmet arra. hogv Angliának számos nehézsége volt a Malaysia Államszövel- séggel kancsolatos terveinek megvalósításában. A lapok röviden ismertetik Singapore történetét is és méltatják azt a harcot, amelyet Singapore lakossága vívott Tunku Ab­dul Rahman kormánya ellen. Fe!r(iliiian* a Titán iizemanvana Searcy; Súlyos szerencsétlenség fér­tén t hétfőn egy amerikai ’•a- kétakísérleti telepen az 4 *■- kansas állambeli Searcyb°n. Egy Titán—III. típusú ra'_é^a 48 méter mély kilövőheh’áo délután 3 órakor (magyar idő: este 101 kisebb tűz keletkp-r°*+ majd fülsiketítő robbanás b j _ látszott és lángoszlop tört a magasba az aknából. A legfrissebb jelentések szerint a rakéta-öngyulladás halálos áldozatainak száma kedd reggelre 19-re emelke­dett. 29 munkás, illetve szak­értő. az izzó aknában rekedt, és életükről szintén lemond­tak, bár holttestüket még nerr hozták felszínre. Négyszázötven vagon kenyérgabonát, és százhatvan vagon takarmányárpát vett át a Terményforgalmi Vállalat pé"sváradi kirendeltsége a termelőktől. Az átvett gabona egyik részét a vasvázas Cs—2. típusú színben tárolják, melynek alapterülete 1100 négyzet- méter és háromszázhúsz vagon gabona tárolására alkalmas. — Szokolai felv. — Görögországi helyzetkép Papandreu országjáró körútra indul 4 i A mérce

Next

/
Oldalképek
Tartalom