Dunántúli Napló, 1965. július (22. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-23 / 172. szám

1965. JULIUS 83. 2 Külföldi vendégútra indul a „Bóbita11 bábegyüttes A Televízió „Ki mit tud?" műsorában is nagy sikert aratott pécsi „Bóbita" Bábegyüttes a Televíziótól és a KISZ Központi Bizottságától kapott jutalomüdüléseként külföldi vendégkörútra indul. Augusztus 18.—szeptember 1. között Moszkvában. Leningrádban, Helsinkiben, Stockholmban és Berlinben töltenek három-három napot, szerepelnek a szocia­lista országok televíziós kamerái előtt és fellépnek helsinki, stockholmi ifjúsági szervezetek rendezvényein. Műsorukat re­pertoárjuk legsikeresebb darabjaiból állítják össze. Koós Lajos, az együttes vezetője közben megkezdte a ..Bóbita" új, felnőtteknek szánt kétórás műsorának előké­szítését. Címe: „Kaméleon" és a mindenhez és mindenkihez alkalmazkodni kívánó ember meséjét mondja el színekben. Az érdekes téma kidolgozásában Bükkösdi László író. Hevesi András zeneszerző és Erdős János festőművész vesznek részt. Szabadtéri színpad épül a Vidámparkban A Vidámpark területén megkezdték egy 180 négyzet- méter alapterületű szabadtéri színpad építését. A gyönyörű környezetben létesülő kultu­rális objektum színpadi része már elkészült, most a nézőtér kialakításán dolgoznak. Ez az új szabadtéri színpad a város, a megye öntevékeny tánc-, ének- és színjátszó cso­portjainak ad fellépési lehető­séget. Az a terv, hogy vasár­nap délelőtt és délután egy- eg\ üzem, falu komplex mű­sort adna, énekkel, tárccal, zenével. Megrendezik a tánc­csoportok és táncdalénekesek vetélkedőjét, értékes jutal­makkal díjazzák a győztese­ket. Május elsején, augusztus 20-án divatbemutatót tarta­nak. Szívesen adnak helyet is­kolai tornaversenyek számá­ra is. A Vidámparknak jövőre lesz saját tánczenekara, a vá­ros ifjúsága kellemesen szó­rakozhat a park területén. A munkálatok gyors ütem­ben folynak, és még ebben az évben elkészül az új léte­sítmény. Színes műsorok megyeszerte Az Országos Felszabadulási Táncfesztivál helyi rendező- szervei, Pécs Város Tanácsa VB. Művelődésügyi Osztálya, a MÉSZÖV és a KISZÖV gondoltak arra, hogy a megye nagyob helyein is ízelítőt kap­hassanak néptáncmozgalmunk jelenlegi helyzetéről e művé­szeti ág kedvelői. Nyári esték a Szigeten A Fővárosi Tanács korszerűsítette a margitszigeti szabadtéri színpadot — Világhírű művészek a műsorban A megáradt Duna fenyege­tően vette körül a Margitszi­getet. A Nagyszállót már be­zárták. de az Árpád-kori ko­lostor romjainak közelében, a nagy Víztorony alatt serény munkáskezek a végső simítá­sokat végezték a három évi szünet után újjáépített Sza­badtéri Színpadon. Azután csökkent az ár, és az utolsó júniusi vasárnap este nemes zengésű férfihamgok szálltak a sziget vén tölgyfái között. A világhírű Alekszandrov- együttes vett búcsút hazánk­tól, és utolsó vendégszereplé­se egyúttal a Margitszigeti Szabadtéri Színpad megnyitó­ja volt. A 3700 személyes am- fi teátrumszerű nézőteret zsú­folásig megtöltötték a főváro­si és a vidéki vendégeken kí­vül a külföldiek. Július első szombatján a KISZ Központi Művészegyüttese adott gazdag műsort. Majd a Pécsi Balett vendégszerepeit, vasárnap pe­dig a televízió is közvetítette a szigeti garden-partyt. A vasárnapi műsor után a Szabadtéri Színpad igazgató­jával. dr. Vasadi Balogh La­jossal beszélgettünk a nyári színház csendes, üres néző­terén. — Az elavult technikájú színpadot, és kopott nézőte­rét teljesen korszerűsítette a Fővárosi Tanács — mondja. — Míg a régi világítás 100 kilo­watt volt, a mai fényteljesít­mény ezt jóval meghaladja. A hangeffektus a korszerűsí­téssel egyik iegjobbá vált az ország szabadtéri színpadai között. A hang további javí­tására az Elektroakusztikai Gyár folytatja kísérleteit. Tel­jesen újak a káJbelek, újjá­épült a színpad, valamennyi öltöző, a büfé, korszerű a föld alatti visszhangosító kőla­pokkal burkolt fülkéje. Ujra- festették az egész nézőteret, ég nagy nyári színházunk most a szegedi után legna­gyobb az ország szabadtéri színpadai között. — Sokak szerint mintha a Színét kon kurrense lenne Sze­gednek. Mi az igazság? — Erről szó sincs, hiszen ott a kőadottságók, itt pedig a növényi adottságok dominál­nék. A szigeten minden a tor— ''-'zs+adta környezetből in­dul k' a műsor tehát ehhez jenvndik. Az ide' nyarat in­kább kísérleti évnek szán­juk, mint művészi program^ adásnak. A következő eszten­dőkre már ünnepi játékokat is tervezünk, mivel a színpad kiválóan alkalmas fesztiválok rendezésére, ahonnan nem hiányozhat a nagyopera sem. — Milyen a kísérleti év profilja? — Az idei profil nemzetkö­zi, de vegyes jellegű. A prog­ramban a közönség minden rétege talál magának valót. A nyári műsorokban a leg­jobb zenekarok szerepelnek: a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara, az Ál­lami Hangversenyzenekar, a MÁV Szimfonikusok e® a Pos­tás Szimfonikusok. Fellépnek a legjobb énekesek és az Ope­raház balettegyüttese. — Halljunk valamit a nyá­ri programból. — A Pécsi Balett nagy nemzetközi sikerek után a szigeten szerepelt elsőként az országban színpadunk mére­teihez kibővített műsorával. Eck Imre koreográfiájával és rendezésében, Fülöp Zoltán díszletei között adták elő Bee­thoven Prometheusát, Coupe­rin Etűdök című művét és Rossini Semiramisát. Július 17—18-án zenés garden-partyt rendeztünk. Színpadi keretben világjáró művészek léptek íeL — Július 24-én kerül sor Csajkovszkij születésének 125. évfordulója alkalmából a nagyszabású hangversenyre, amelyen Ogan Durján, a Szovjetunió érdemes művésze vezényli az Állami Hangver­senyzenekart, Kovács Dénes Kossuth-díjais hegedűművé­szünk közreműködésével. — Augusztus 1-én a MÁV Szimfonikusok koncertjét a sok év után először hazaid ló­gató Donáth Jenő philadel­phiai karmester vezényli. A hangversenyen világhírű film­zene szerepel, köztük a My fair Lady, a West side story, a Ben Hur, az Old Harlem, valamint a Kék rapszódia, amelynek zongoraszólóját Pet­ii Endre érdemes művészünk játssza. — Augusztus 7-én ti maga nemében rendkívüli „csemege” fogadja a hallgató­ságot. Az olaszországi nem­zetközi Verdi énekverseny öt első helyezettje lép fel a Pos­tás Szimfonikusok Verdii- és Puccini-operaestjén. A zene­kart egyik neves olasz kar­mester vezényli majd. Augusz­tus 14-én „Mesél a bécsi erdő a kiék Dunának” címmel az Állami Hangversenyzenekar Strauss-keringőestjére kerül sor, amelyen a műfaj világ­hírű karmestere, a Berlini és Müncheni Operettszínház vezetője, Fritz Schall vezényli a zenekart és a száztagú Bu­dapesti Kórust. A szólisták Barbara Holt, a Bécsi Opera tagja és Gyurkovics Mária lesznek. ■— Augusztus 19—20- dn a Fővárosi Operettszínház — görögországi és olaszorszá­gi turnéjáról hazatérve — nagyszabású revüt mutat be, amelyben fellép Bársony Ró­zsi is. — Augusztus 25-től 30- ig már mindennap lesz mű­sor a Szabadtéri Színpadon. Ezeken az estéken a negyven­tagú Americana-együttes mu­tatja be világhírű jazzrevüjét több hetes párizsi vendégsze­replés után. és nyugat-német­országi útja előtt. — És végül milyen idegen- forgalomra számítanak a gaz­dag műsornál? — Már az első két előadá­son nagyon sok külföldi ven­dég ült a nézőtéren. Idegen- forgalmi szerveink állandó kapcsolatot tartanak a szín­házzal. és műsoraink közlését tolmácsok is fordítják a szín­padon. A jelek szerint egész nyáron nagy idegenforgalom­ra számíthatunk, csak az idő kedvezzen. Felnézünk az égre. A fel­hők oszlanak, a szél űzi őket. Talán tartó® lesz a nyár a zenebarátokra váró szigeten. * Pécsváradon július 31-én este TARKA SZŐTTES címmel rendeznek műsort, melyben a Szolnoki Tisza Együttes, a Diósgyőri Vasas Táncegyüttes, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes, a Köz- gazdasági Egyetem Táncegyüt­tese, a Vasas Központi Együt­tes és a Dimitrov Táncegyüt­tes (Bulgária) lép fel. Július 31-én Komlón a sza­badtéri színpadon lebonyolí­tásra kerülő műsor a TISZÄN innen DUNÁN TŰL címet viseli. Itt a közönség a „Les Compadnons du Ba- reuzai” Együttest (Franciaor­szág), a Debreceni Népi Együttest, a Zalai Táncegyüt­test, a Vas megyei Központi Együttest, a HVDSZ Bihari János Táncegyüttest láthatja majd. A mágocsi közönség a Szat- márököritói FMSZ Fergete­ges Táncegyüttesének, a Köz­lekedési Klub Együttesének, a Buzsáki Népi Együttesnek, a Szebényi Népi Együttesnek, az Építők Vadrózsák Együttes­nek és a Mátészalkai Cigány­együttesnek tapsolhat majd július 31-én este a művelődé­si házban a FERGETEGES című műsoron; Augusztus 1-én este Sikló­son, a vár udvarában felállí­tott színpadon a bolgár együt­tesen kívül, a Mátészalkai Cigányegyüttes és a Közleke­dési Klub együttese ad mű­sort körtánc címmel; hírek: JULIUS Dániel napja. 23 A Nap kél: 4.08, nyugzik; 19.33 órakor. A Hold kél: 23.10, PÉNTEK nyugszik: 11.53 órakor. Ja yolcvan éve, 1885. július 23-án halt meg Ulysses Simpson Grant, amerikai had­vezér, az Észak-Amerikai Egyesült Államok 18. elnöke. Katonai akadémiát végzett, részt vett a mexikói hadjáratban. Volt földmérő, farmer, kereskedő. Az amerikai polgárháború elején egy önkéntes ezred parancsnoka lett. Katonai sikerei nyomán fokozatosan emelke­dett rangban, mig 1863 végén Lincoln elnök, az északiak haderejének főparancsnokává nevezte ki. Döntő győzelmek sora fűződik nevéhez. Lee-t, a déliek fővezérét, 1865 tavaszán megadásra kényszerítette. Két év múlva hadügyminiszterré nevezték ki és 1868-ban elnökké választották, majd 1872-ben ismét ő került az elnöki székbe. Nagy népszerűsége elnök korában teljesen elenyészett. Ta­nácsadói velejükig korrupt politikusok voltak, s egymást kö­vették a nagy port felvert pénzügyi és megvesztegetési bot­rányok. Grant, elnöksége után alig egy évtizeddel, szegénység­ben halt meg és emlékiratainak hatalmas anyagi sikerét már nem érte meg. A televízió műsora július 23-án, pénteken: 9.30: Bűnügyi múzeum. A fotókópia. Magyarul beszélő nyugatnémet film (ism.) (14 éven felülieknek!). 10.30: Ma­gyar gyógynövények. Kisfilm. 10.55: Telesport (ism.) 11.05: A jövő hét műsora. —. A Vidámparkban augusz­tus 20-ra elkészül az „elvará­zsolt kastély”. — Huszonnégy tantermes ál­talános iskola épül Ujmecsek- alján a harmadik ötéves terv­ben, amelynek tervegyeztető tárgyalását a napokban tar­tották meg Pécsett; — Növekszik az Idegenfor­galom; tegnap és ma hat bel­ga turista látogatott váro­sunkba. a Fenyves Szállóban egy német csoport tartózko­dik, itt töltik szabadságukat békéscsabai és szombathelyi diákok is. — A Pécsi Széchenyi István Gimnázium igazgatósága értesíti a szülőket és hozzátartozókat, hogy a lenti építőtáborból a tanulók 24-én, szombaton 19.50 órakor ér­keznek a Főpályaudvarra. — A Pécsi Fiatal Utazók Klubja július 23-án, pénte­ken este 7 órakor rendezi meg öszejövetelét, amelyre meghívták a városunkban tartózkodó német turistacso­portot is. — Ujtípusú gáztűzhely ké­szül a Magyar Zománcművek üzemében. A tűzhelyek elő­reláthatóan az év második felében kerülnek majd az üz­letekbe. — Áramszünet lesz július 23-án 7—16 óráig kisfeszültségű hálózat karbantartása miatt a Hunyadi J. út elején, Aranyoskút tér, Kápta­lan u., Leonardo da Vinci u.. Me­gye köz, Vak Bottyán u. által be­határolt területen. (x) Pécsett is megkezdték az emelt összegű nyugdíjak kézbesítését A pécsi postások ezekben a napokban különösen szíve­sen látott emberek, mert meg­kezdték az emelt összegű Nagy a készülődés az „évad mérkőzésére' Állandó izgalomban tart­ja a sajtó és az étekmes­terség művelőinek kicsiny, de annál lelkesebb gárdáját az. hogy miként lehetne győzedelmeskedni az „évad mérkőzésén”, melyet a két kiváló gárda vív egymás ellen. Edzenek szorgalmasan mindkét táborban, — még „rejtekhelyeket" is kerestek maguknak, nehogy idő előtt kiszivárogjon valami hír játékképességükről. A bíró, Danka Imre is előkészítet­te a sípját. A „sportélmény” mellé másfajta szórakozás is já­rul, a szünetben a Nemzeti Színház művészei lépnek fel. A nagy mérkőzés egyik partjelzője Rab Ferenc lesz, hogy vele szemben ki len­geti a zászlót, az egyelőre még titok. A mérkőzés és a műsor kiegészítőjeként a rendező­ség negyven értékes aján­dékot sorsol ki a nézők kö­zött, melyeket a szerencsés nyertesek azonnal átvehet­nek a Bőrgyár sportpályá­ján, ahol szombaton délután fél 5 órakor először a PB- TC—PVSK játszik edzőmér­kőzést, majd az Ujságírók- nyomdászok—Pincérek-sza- kácsok összecsapására kerül *n. I nyugdíjak kézbesítését és a nyugdíjasoknak mintegy egy- j harmadához a szokásosnál I több pénzzel kopogtatnak be. Pécsett és Baranyában ösz- szesen 44 500 ember kap kü­lönböző címeken nyugdíjat. ’Pécsett 17 200-an élnek nyug­díjból. A termelőszövetkezeti i nyugdíjasok száma egyre gya- ! rapszik és már Pécsett is meghaladja az 1200-at. Bara- j nyában és Pécsett összesen ' 13 650 termelőszövetkezetben nyugdíjjogosultságot szerzett ember él. Július 20-án több postahiva- | tál kezdte meg a nyugdíjak ' kézbesítését. Pécs I. postahi- > vatal 79 kézbesítője az első | napon 1075 nyugdíjasnak adta [át járadékát 718 400 forint [összegben. A nyugdíjak fize- '• tésének második napján újabb i 2400 pécsi nyugdíjas kapta j meg általuk járadékát. Az e ’havi nyugdíjai?: kézbesítése jú- ilius 27—28-án befejeződik. ! Addig valamennyi pécsi és ba |ranyai nyugdíjas megkapja | nyugdíját, s a 44 500 ember- ) nek mintegy egyharmada |már a felemelt járadékot vé­lheti kézhez. — Szerdán este sűrű vil­lámlásokkal kísért zivatar vo­nult végig Baranya déli ré­szén. A zivatar, melynek so­rán nagymennyiségű jég is hullott egyes területeken, kárt tett a kémesi és diósviszlói, valamint a drávaszerdahelyi termelőszövetkezetek földjein, lábon álló búzát, kukoricát, cukorrépát és más növénye­ket vert el. A negyed óráig tartó jégverés Kémesen volt a legerősebb, ahol a jelenté­sek szerint 22 dekás jégdara­bok is hullottak; — A „Dunarév” halászcsár­da szombaton, július 24-én ismét megnyílik régi helyén, a dunaszekcsői parton. A föld­művesszövetkezet belül már helyreállította az árvíz okoz­ta károkat. — Háromezer román ajtó­keret érkezik a közeljövőben a megye TÜZÉP-telepeire. A 40 milliméter vastag ajtók kitűnő hang- és hőszigetelők; Formájuk modern, sima meg­felel a mai követelmények­nek. — „Elvetettem kenderké­met” címmel zenés daljátékot írt Lemle Géza és Várnai Fe­renc. A Kossuth-rádió augusz­tus 30-án mutatja be a két pécsi szerző művét. — Találtak; négy erszényt, egy zakót, egy zsebrádiót, négy kerék­párt. két esőköpenyt, egy gyer- mekkardingánt, egy vaskocsit, két aktatáskát, egy hálót gyermekhol­mival, egy motorkerékpárt, két karórát, két ernyőt, egy férfimel­lényt, bárom autógumit. A talált tárgyakat az igazolt tulajdonosok a Pécs városi és járási Rendőrka­pitányságon (Pécs, Kilián Gy. u. 3. I. em. 66.) vehetik át. Dolgozókat (elvesznek Egy férfi munkaerőt felveszünk állandó alkalmazásra. Bőripari Vállalat 7. sz. nyersbőrkirendelt­sége, Pcs, Siklósi út 58. 107126 •Sí Gépkocsiszerelőt és szervizmun­kást felvesz a FMSZ Szállítási V.. Pécs, Jfeszai M. u. 2—4. 107100 * Állami gazdaság nagy gyakor­lattal rendelkező sertéstelep-veze­tőt keres azonnali belépésre öt­ezres állományhoz. Jelentkezők pályázatukat az eddigi munkahe­lyük megjelölésével a Sallai u'cai hirdetőbe, levélben adják le „Szo­cialista brigád’» jeligére. 107085 •Sí A Baranya megyei Építőanyag- ipari V. munkásokat vesz fel kő­bányai munkára. Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi csoportján. Pécs, Alkotmány u. 77. szám áía-t. ahol a jelentkezők minden felvi­lágosítást megkapnak. 107081 •Sí A Dél-dunántúli Vízügyi igazga­tóság Gépészeti Csoport (Pécs, Kulich Gyula u. 13—15. sz.) fel­vesz vizsgázott, vagy gyakorlattal rendelkező földmunkagép-kezelő­ket (földtoló-, földnyeső-, és kot­rógép-kezelőket). Felvételi napok: hétfő, szerda, péntek. 105982 •Sí Gyakorlott gépésztechnikust fel­veszünk azonnal. Előnyben, aki vasszerkezeti munkák gyártásá­ban járatos. Fizetés megegyezés szerint. Vasipari Ktsz, Dombóvá”. Szabadság u. 2. 813 * Pécs város III. kerületi Tanács VB Építési és Közlekedési Cso­portja pályázatot hirdet — mű­szaki ügyintéző n. — áálás betöl­tésére. Építésztechnikusi végzett­ség szükséges. Jelentkezés a ni. kér. tanács v. b. építési köz­lekedési csoportjánál. 782 * Az OVF Vízügyi Építő Vállalat mohácsi munkahelyre kubikoso­kat felvesz, munkásszállás bizto­sítva. rgj •Sí Harkányi munkahelyre épttö- *pari munkásokat, segé Imunkáso- kat változó , munkahelyre felve­szünk. Jelentkezés: VizÉP Épí­tésvezetősége, Harkány •$$$ K

Next

/
Oldalképek
Tartalom