Dunántúli Napló, 1965. július (22. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-01 / 153. szám

1965. JÚLIUS t 1 2 fiz élet kapujában: A Bányaipari Technikum végzett diákjai A Pécsi Cséti Ottó Bánya­ipari Aknászképző Technikum­ban 40 tanuló tett képesítő vizs­gát. A tanulmányi átlag: 3,4. IV. a. osztályban 20 tanuló nyert bányatechnikusi oklevelet. Jeles eredményt ért el: Bors Zoltán, Németh Dezső, Puszta­falvi János. Jórendű 5, közepes rendű 10, megfelelt két diák. Nyolcán jelentkeztek továbbta­nulásra. IV. b. osztályban 20 tanuló kapott bányatechnikusi okleve­let. Jeles lett: Burma Gyula, Kulcsár György, Nyers József, Varga Imre. Jórendű lett 4, kö­zepes 9. megfelelt 3 diák. öten jelentkeztek továbbtanulásra. Mojárásjelentés Várható időjárás csütörtök estig: nyugatról növekvő fel­hőzet. helyenként futózápor­ral, zivatarral. Élénkülő dél­nyugati, nyugati szél; a hő­mérséklet emelkedik. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet: 12—16. a legmagasabb nappali hőmér­séklet 25—30 fok között. A Ba'aton vízének hőmérséklete Siófoknál 25 fok. Ezer növényfajt gyűjtött be Nagy István villányi botanikus---------------------------nctplö---------­T udományos körökben is nagy elismerést váltott ki egy műkedvelő botanikus — a Villányban élő Nagy István, református lelkész — mun­kássága, amelynek eredmé­nyeként teljesebbé, pontosab­bá váltak Ismereteink Dél- Baranya különleges gazdag növényvilágáról. Nagy István 1955 tavaszán, tehát éppen tíz esztendeje, kezdte meg a Szársomlyó, a villányi dom­bok és a körnvező síkság ke­véssé ismert flórájának fel­kutatását, növényeinek össze­gyűjtését és meghatározását. Ezt a területet eddig legala­posabban Simonkai Lajos, a múlt század neves botanikusa kutatta át. 1873-ban három alkalommal is járt itt és va­lamivel több mint ötszáz nö­vényfajt gyűjtött be. A villá­nyi botanikus az elmúlt tíz év^ilatt körülbelül ezer nö- v(®fajt talált ezen a vidé­ken?^ Ritka szerencsével jártak a gyűjtőútjai. Többek között rábukkant négy olyan nö­vényre — a korongos lucer­nára, a vándorvirágra, a ko- loncos holdviolára és a szö- mörcének egy levélváltozatá­ra — amelyeket Magyaror­szágon eddig még sehoí sem H»»Tmapcr Úgy látszik mostanában h • aymaper nélkül nem múl­hat el zöldségszezon. Ta­valy a belvárdgyulai, most a szederkényi tsz indított hagy- manert, melynek fő tárgyát, a hagymát a mit sem sejtő ' árosiak azóta már rég jó­ízűen elfogyasztották. A per előzményeihez tar­tozik, hogy a zöldhagymát ■tavasszal elverte a jég. A Biztosító annak rendje sze­rint megtérítette a kárt a szederkényi tsz-nek. A hagy­ma azonban időközben szé­pen rendbejött, hisz a jég csak a levéJzetét verte el, a hagymafej nem szenve­dett kárt. A MÉK meg is állapodott a szövetkezettel, hogy az eredetileg nyers fo­gyasztásra szánt hagymát fő­zőhagymaként átveszi, csak feleljen meg a szabványnak, amely előírja, hogy öt szál legyen egy csomóban, s a fejek átmérője érje el a 2,5 centimétert. fi" átvétel idején mind a 120 nro csomó hagyma meg­felelt a fenti követelmény­nek. A ’fejek szépek voltak, a tsz mégsem kifogásolta, hogy a MÉK csak másodosz­tályban veszi át, hisz a szá­ron, ha nem is nagyon, de meglátszott a szépséghiba, a jégverés, amely egyébként a hagyma főzőértékét egy csep­pet sem rontotta. Mikor azonban fizetésre került a sor, kiderült, hogy a MÉK a másodosztályban átvett hagymát osztályon aluli áron akarja kifizetni. S ez az, amibe a tsz nem óhajtott be­lenyugodni. Magyarázatot kért. Az átvevő először a fel­magzott szárakra hivatkozott, ami itt-ott valóban előfor­dult a hagymában, de mivel ezt az érvet maga sem tar­totta túl meggyőzőnek, kije­lentette: miért akar a tsz magasabb árat, hisz a Biz­tosítótól már' kapott csomón­ként 15 fillért most megkap­ja az osztályonaluli 55 fillé­res árat, s így is meglesz a terve. Az ügyből bírósági tárgya­lás lesz. S bárhogy is dőljön majd el a hagymaper, a szeredkényi tsz tanult az esetből. Megtanulja azt, hogy bevételi terveit titkosan ke­zelje, s ne kösse partnerei orrára, milyen árat akar el­érni. találtak meg, vagyis hazánk­ban új növényeknek számíta­nak. Harminc olyan növény­fajt fedezett fel, amelyek új baranyai növényeknek tekint­hetők, mert hazánkban hono­sak ugyan, de Baranya megye területén még nem ismerték. Kutatásai több vonatkozásban módosították a szakirodalom ismert adatait így például 140 olyan növényfajt talált meg Villány környékén, ame­lyeknek déli határául eddig a Mecsek vonulatát tartották a botanikusok. Rábukkant hat olyan növényre is, amelyeket a múlt században Kitaibel Pál, Nendtwich Tamás és Simonkai Lajos botanikusok itt-jártukban feljegyeztek, de azóta nem találtak meg és ezért kipusztulnak hitték azo­kat. Nagy István tehát tíz esz­tendő alatt olyan munkát vég­zett, olyan felfedezéseket tett, amelyek becsületére válnának a hivatásos botanikusoknak is. Felfedezéseit, megállapítá­sait a növénytan tudósai sor­ra megerősítették. Gyűjtemé­nyében megtalálhatók mind az ezer növényfaj példányai. Űj főgyűjtő csatorna épül Pécs déli főgyűjtő csatorná­ja mintegy 60 évvel ezelőtt épült. Elhasználódása, szűk mérete miatt nem képes ele­get tenni a lakosság növeke­désével, a város fejlődésével kapcsolatos igényeknek. A ré­gi csatorna jelenlegi mérete lehetetlenné teszi, hogy újabb és nagyobb arányú lakásépít­kezésekbe fogjunk Meszesen, illetve a déli városrészben. Ezért született meg az elha­tározás, hogy új, déli főgyűjtő csatornát építenek a városban, mintegy 12 millió forintos költséggel. Az új létesítmény a Bajcsy Zsilinszky utcától ke­letre fekvő városrészt látja majd el, beleértve a meszesd részeket is. A csatorna élet­tartamát 50 évre tervezik. Amint az Országos Tervhi­vatalnál közölték, az új csa­torna a harmadik ötéves terv egyik nagy pécsi létesítménye lesz. A budapesti MÉLYÉP- TERV-nél már hozzáfogtak a beruházási program elkészíté­séhez. Ezt a munkát 1965 vé­gén fejezik be. i ÍREK JÚLIUS Tibold napja. 1 A Nap kél: 3.50, nyugszik: JL 19.45 órakor. A Hold kél: 6.07, CSÜTÖRTÖK nyugszik: 22.04 órakor. *Tizenöt éve, 1950. július 1-én halt meg •* Emile Jaques-Dalcroze svájci zene­szerző és zeneteoretikus, a testmozgás és a zene teljes egységén alapuló ritmikus torna megalapítója. Mint muzsikus, Léon Delibes és Anton Bruckner tanítványa, majd zeneiskolai zongorapedagógus volt. 1905-ben, a svájci Solothurnban tartott zenei kongresszuson mutatta be először az antik görög példára, zenével eggyáolvadó, táncszerű tornagyakorlatait, a zenei neve­lés új módszerét. A ritmikus torna egyik kiindulópontja lett a modem tornának és táncművészetnek. 1911-ben Drezda mellett Hellerauban nyitotta meg nevelőintézetét a tánc és ritmikus testmozgás oktatására. A világháború kitörése után, 1914-től Genfben folytatta tevékenységét. Módszere világszerte elterjedt. Zenepedagógiai munkásságán kívül ugyancsak je­lentős zeneszerzői életműve. Irt ünnepi játékokat, négy ope­rát, szimfonikus szerzeményeket, valamint táncra serkentő népies dalokat és gyermekdalokat is. — Nyugdíjas találkozót tar­tottak tegnap délután a Pécsi Víz- és Csatornaműveknél. A szakszervezéti bizottság és a vállalat vezetősége mintegy 70 nyugdíjast látott vendé­gül. — A fizika- és kémiaokta­tás szemléltető eszközeinek készítéséről kezdődött tanfo­lyam Szigetváron. A tanfolya­mon a megye felsőtagozatos fizika-kémia szakos tanárai vesznek részt. SOTKÉREZŰK JERZY EDIGEY Fordította: BABA MIHÁLY 44. — Ne túlozzon, őrnagy. Kü­lönben magunk között, igaza van. Minek a legkisebb koc­kázat is? Azonnal magáért küldök egy kocsit valamelyik emberünkkel. Együtt viszik el a csekket a főkapitányságra. Egy óra múlva már min­denen túl voltak. A kis. fehér lapocska végre megtalálta biztos búvóhelyét a rendőr­főkapitányság páncélszekré­nyében; az őrnagy pedig meg­könnyebbülten vágta zsebre a csekkről szóló nyugtát. Pontosan öt órakor Krzy- .ewski őrnagy megnyomta lalina Wilska lakásának fe­lér csengőgombját. Az ajtót túr ügyész nyitotta ki. Az irnagy megragadta a mellet- e álló Zygmunt Kalinkowski ;arját és tuszkolta befelé az lőszobába. — Zygmunt, végre! Na­ry on örülök. A lépcsőn talál- iozta tok? — Az őrnagy úr olyan ked­ves volt, hogy személyesen szabadított ki a börtönből. De aztán nem engedte meg, hogy hazamenjek átöltözni. — Mit titkolóznak ott az előszobában? hallatszott Wilska hangja. — Tessék, jöjjenek már beljebb! Amikor Wilska melegen üd­vözölte a joggyakornokot, az őrnagy Zygmuntra mutatott, és így szólt: — Engedjék meg. hogy be­mutassam: - Zy ‘ Kalin­kowski urat, aki mától a plocki járási bíróság ügyész­helyettese. Mindenki kérdően nézett az őrnagyra. De legjobban ma­ga Kalinkowski csodálkozott. — Ma a miniszternél vol­tam — folytatta az őrnagy. — Részletes jelentést tettem neki és vázoltam azokat az okokat, amelyek szükségessé tették a jó ügy érdekében, hogy önt egy ideig börtönben tartsuk. A miniszter megér­téssel fogadta magyarázato­mat, és személyesen interve­niált. Két, három nap múlva megkaoja a hivatalos írást. — Őrnagy úr, mindezt ho­gyan köszönjem meg önnekV Elsősorban elnézést kell kér­nem a viselkedésemért. De őszintén szólva, egy kissé ha­ragudtam önre. Az őrnagy felnevetett. — Nem tesz semmit! Én a maga helyében egyenesen dü­höngtem volna. Maga nagy önuralomról tett tanúságot. — Te,. .fűnekl- Van a szek­rényben egy üveg vörös bo­rom! Bontsd fel! Erre az al­kalomra — javasolta Halin- ka — innunk kell az újdon­sült ügyész egészségére. Miközben Jerzy Kur az üveg felbontásával foglalatoskodott, az előszobában ismét felberre­gett a csengő. Ezúttal az őr­nagy ment ajtót nyitni. Dur- kó kapitány társaságában tért vissza. Közben az asztalra kerülték a poharak és a bor, az ügyész megkérte az őrnagyot, hogy magyarázza meg a „fehér gengszterek számára küldött csekk” affér utolsó szakaszát a kétkedő tanúknak. — Ebben az egész ügyben — kezdte az őrnagy —, te, Jurek, egy, én meg két hi­bát követtem el. Kezdettől, majdnem az első naptól, az egész nyomozási anyag előt­tünk volt, legalább tízszer el­olvastuk. és mégsem vettük észre a legkézenfekvőbb té­nyeket. — Milyen hibákról beszélsz? — kérdezte az ügyész csodál­kozva. *— Először is: a „fehér geng­szterek” minden tagja beval­lotta, 'de különösen világosan mondta 1 el tanúvallomásában Macioszék, hogy a gyorsan­kötő cement linzi eladásának egyedüli kezdeményezője Li- sewski igazgató volt, és a banda tagjäj közül senkit nem avatott be pénzügyeibe. Min­dig személyesem, fizetett a banda tagjainak, aznikor pe­dig pénz kellett neki. akkor Varsóba utazott. Sem', a ce­mentgyárba. sem Lisewsk-i lakáscímére soha nem érke­zett semmiféle valutaátutalás külföldről. Macioszék bevál­totta azt is, hogy Lisewski né­hányszor érdéklődötf nála a* dollár fekete átfoiyama felöl és érdeklődött az iránt is, ho­gyan lehet eraur; dollárt Lub- iii'ban. Kezdett 4 előttünk vol­tak ezek a ti mi vallomások, unalomig olvastuk őket, de egyikünk sem tudta a tények­ből levonni a köveckeatetése- ket. — Milyen következtetése­ket? — vágott közbe az ügyész. — Még mindig nem értem az egészet — Pedig minden világos, mint a napfény. Lisewski mindig csak zlotyval fizette ki embereit. Hiszen a pénzt nem Becsből hozta, Ausztriá­ból csak dollárt hozhatott volna. De megkockáztathat- ta-e, hogy nagyobb összeget hozzon át. Bécsben Lisewski- nek megvolt a pénzügyi kép­viselője, az „Alfacotex” cég — tehát egy másik képviselő­jének is kellett lennie, még­pedig Varsóban, hbgy itt a dollárokat értékesítsék a fe­ketepiacon vagy a bankban. — És ez az ember Sama- szek volt! — kiáltott fel Wil- ska. • — Igen, most már tudjuk, de korábban nem tudtunk en­nek a Samaszeknek a létezé­séről. Holott gondolnunk kel­lett volna arra, hogy egy ilyen „pénzügyminiszter”-nek létez­nie kell a „fehér gengszterek” között. Nem tudom, hogy Li- -•,$ewski milyen úton-módon ke­rült kapcsolatba Samaszek- kel: > talán egyszerűen a Trau- guttá- utcában, a bank épülete előtt botlott bele. Elég az hoz­zá, hogyha fiatal „dió” elég gyorsan iLisewská jobbkeze lett. Kezdetiben eladta neki a dollárokat, ''később Sama- szek címére különböző át­utalások érkeztek. Az „Alfa- cotex” adta fel eáfket Euró­pa különböző országaiban, hogy ne keltsen semmiféle gyanút. Ilymódom;; fiamaszek egy idő múlva pojntosan be volt avatva a „feh^r gengszte­rek” ügyébe. Folytatása következik) A televízió műsora július 1-én, csütörtökön: 9.30: Uttörőolimpia 1965. Filmbeszámoló (ism.) 9.45; Bábolna. Magyar klsfilm. — 10.05: Képek a magyar néma­film történetéből. 11.15: Tv- bébi (ism.). 18.08: Hírek. 18.15: A Magyar Hirdető műsora. 18.25: Csak egy kicsivel job­ban ... Gyárak újítási verse­nye. 18.55: Telcsport. 19.20: Cicavízió. Bábjelenet (ism.). 19.30: Tv-híradó. 19.50: Nani jegyzetünk. 19.55: A jövő hét műsora. 20.05: Napló. *9 éve született Lumumba. 20.10: Ze­nélő órák. Hősi ének. 21.40: Vacsora után az Újságíró Klubban. 22.10: Tv-híradó — 2. kiadás. — A mai naptól kezdve a Baranya megyei Villanyszere­lő Vállalathoz csatolták a mo­hácsi és a komlói Autójavító Vállalatot, a komlói Villamos­gépjavítót, a Komlói Lakatos, valamint Gumijavító Válla­latot. Ezzel a MEGYEVILL új neve: Baranya megyei Szere­lőipari és Szolgáltató Válla­lat lesz és a megyei tanács felügyelete alá tartozik. — Egy kilométer hosszú vízvezeték-hálózat építését kezdi meg ez évben a Pécsi Víz- és Csatornaművek a ri- góderi gépháztól kezdve egé­szen a meszesi víztoronyig. A jövő évben egy ezer köbméte­res új víztárolót is építenek majd Meszesen. — Víkendházat építtetett Balatoniellén dolgozói részére a Baranya megyei Mezőgazda- sági Vállalat a megyei tanács üdülője mellett, — A Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat dol­gozói június 29-én tartott gyű­lésükön egyöntetűen felaján­lották június havi keresetük 1,5 százalékát az árvízkárosul­tak javára. A vállalat dolgo­zói ezen túlmenően valószí­nűleg további felajánlásokat tesznek, a károsultak megse­gítésére, — Április 28-án vezetői iga­zolvány nélkül ült bátyja mo­torkerékpárjára Eőry Sándor hirdi lakos, akit ezért 300. bátyját, Eőry Miklóst pedig ezer forint pénzbírsággal és az 1 számú ellenőrző lap egy évre való bevonásál .1 bün­tetett a kapitányság. — Újabb harminchét lakást adtak át Komlón főtéren. Ezenkívül beköltöztek a tulaj donosok a 48 kenderföldi szö­vetkezeti lakásba is. — „Liliputi” néven cuk- rfrzda nyílott Kémesen. A cukrászdát a Siklós és Vidéice Földművesszövetkezet mű­ködteti. — Mintegy 600 ezer forin­tos költséggel felújított kor­szerű önkiszolgáló zöldség- és gyümölcs-szaküzletet nyitott a napokban a Szabadság úton a MÉK. — Élménybeszámolót tart július 5-én a baranyai MÉ­SZÖV dolgozóinak Rameisl Ferencné országgyűlési kép­viselő, svédországi és dániai útjáról. Erb János felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom