Dunántúli Napló, 1965. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-16 / 140. szám

Világ proletárja», egyesüljetek fi c% V XXII. ÉVFOLYAM, 140. SZÄM Ara 50 FILLÉR 1965. JÜNIUS 16.. SZERDA Katonák a gátakon A lakossá?, a Vízügyi Igazga tóság dolgozói mellett, a kato nák is megfeszített erővel küzdenek a Duna déli szaka szán, a kitörni készülő ár el len. A bajai katonák egy cso­portja Mohács felett, a Csele-patak torkolatánál a földdel töltött zsákokat készíti elő. Naponta három műszakban mintegy 5000 földeszsákot töl tenek meg és uszályokkal szál­lítják a veszélyeztetett helyekre. (Foto: ERB) Huszonegyezer ember küzd a megáradt Dunával A Duna a magyar szaka­szon kedd reggelre — egy nap alatt — Dunaremeténél 19. Komáromnál 39 centimé­terrel áradt. A minden ed­digi — jégmentes — víz­állást meghaladó árhullám most már olyan Duna-szaka- szokat is veszélyeztet, ame­lyeken a magas part miatt eddig árvédelmi töltésre nem volt szükség. Így a komá­romi vasútállomáshoz, vala­mint a Komárom és Szőny közötti, továbbá az Almás­füzitő és Dunaalmás közötti vasútvonal védelmére az éj­szaka 800 pályamunkásnak és 300 katonának kellett gyor­san kivonulni. Mintegy 20 000 homokzsákot töltöttek meg, hogy a vasúti töltésen az egyik sínpár helyén nyúlgá- tat emeljenek a magas víz ellen. Komáromnál a Vág duzzasztja a Dunát. A cseh­szlovák vízügyi szakemberek legutóbbi jelzése szerint már a Vág középső szakaszán, Vágsellyénél kedd reggelre majdnem 1 méterrel apadt a folyó. A torkolati szakaszon viszont még tovább árad. Mohács és Baja térségében a Duna mindkét partján nagy erővel magasítják a töltések alacsonyabb szakaszait. A kar­hatalmi egységekkel és tapasz­talt tiszai gátőrökkel kiegészí­tett figyelőszolgálat pedig csa- tárláncszerűen éjjel-nappal szemmel tartja a gátakat és a mentett oldalon a töltés melletti területsávot, hogy rá­dión és tábori telefonon azon­nal jelezhessék az átszivár- gást, vagy a fakadó vizet. Mo­hácson és Baján pedig megra­kott teherautók és árvédelmi egységek állnak készenlétben, hogy az első jelzésre azonnal felvonulhassanak a veszélyez­tetett gátszakaszra. Tízezer vagon gabona fogadására készülnek Tizenkét új tárolószínt építenek Magyar pártküldöttség utazott Bukarestbe A Román Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának meghívá­sára Kállai Gyulának, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága tagjának vezetésével kedden baráti lá- gatásra Bukarestbe utazott a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának küldöttsége. A kü’döttség tag­jai: Apró Antal és Komócsin Zoltán, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizott­ságának tagjai. Gyenes And­rás. a Központi Bízott«»« kük ügyi osztályának helyettes ve­zetője és Vince József, ha­zánk bukaresti nagykövete, aki Bukarestben csatlakozik a delegációhoz. A Ferihegyi repülőtéren a küldöttség bú­csúztatására megjelent Szir­mai István, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a KB titkára, dr. Korom Mi­hály, a KB titkára és Púja Frigyes, az MSZMP Központi Bizottsága külügyi osztályá­nak vezetője. Ott volt a bú­csúztatáson M. Rosianu, a Ro­mán Népköztársaság buda­pesti nagykövete és a nagy- követség több munkatársa. Brezsnvev 'rndta a magyar ipzőpzdasági kiidijits^l Leonyid Brezsnyev, az Központi Bizottságának első titkára kedden fogadta a ma­gyar mezőgazdasági kő' Wtt- séget, amely L osonczi Ddl földművelésügyi minisz*-- nek a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága tagjának vezetésével tartózko­dik a Szovjetunióban. A találkozón lefolyt meleg, baráti megbeszélésen Mackc- vics szovjet mezőgazdasági miniszter is részt vett. Új tanterv a gimnáziumokban A Pedagógusok Szakszerve­zetének Központi Vezetősége kedden ülést tartott, amelyen részt vett Lugossy Jenő mű­velődésügyi miniszterhelyettes is. Miklósvári Sándor, a mű­velődésügyi Minisztérium köz­oktatás,! főosztályának helyet­tes vezetője beszámolt az ál­talános iskolákban eddig be­vezetett új tantervek tapasz­talatairól és ismertette a to­vábbi feladatokat. Elmondotta, hogy az általá­nosait« iskola alsó négy osz­tályában. valamint a felső ta­gozaton az V. osztályban már minden tárgyat a reform-tan- terv alapján tanítanak. Az ed­digi tapasztalatok általában kedvezőek. Az általános isko­lai új tantervek és tanköny­vek vezetését az ősszel indu­ló oktatási évben folytatják és az 1966—67-es tanévben fejezik be. Dr. Benczédy József, a köz­oktatási főosztály vezetője tá­jékoztatta a Központi Vezető­séget a gimnáziumokban be­vezetendő új tantervről. El­mondta, hogy az 1965—66-os- tanévben a gimnáziumok első osztályaiban á következő tan­tárgyak tantervei és az ezek­hez készülő tankönyvek lép­nek érvénybe: magyar nyelv, magyar irodalom, orosz nyelv, történelem, kémia és földrajz. Ezenkívül mind a négy év­folyamban bevezetik a test­nevelés és az osztályfőnöki óra új tantervét. A szakkö­zépiskolák és a technikumok első osztályaiban néhány tan­tárgyból szintén új tantervet, illetve tankönyvet vezetnek be. A gimnáziumi tanterv sza kit a humán-reál tagozódás­sal. viszont lehetőséget nyúj1 arra, hogy a fiatalok speciális érdeklődésüket kielégítő, sza­kosított — tagozatos — osz*á lyokbam tanulhassanak. Az eddiginél jobban figyelembe veszik a tantervek a diákok életkori sajátosságait, követ­kezetesebben érvényesítik a fokozatosság elvét. Az új tanterv gátat vet a lexikahzmusnak. a fizikai, ké­miai képletek és levezetések túltengésének. Életbe lépnek a gimnáziumi "vakorlati foglalkozások új tantervei is, s kísérletképpen az 1965—66-ös tanévtől már használni fogják a középisko­lák számára összeállított ne­velési programot is. Rendelet a szavatossági idők feltüntetéséről Az élelmezésügyi miniszter — az egészségügyi és a bel­kereskedelmi miniszterrel egyetértésben — rendeletet adott ki, amelynek értelmé­ben július 1-től meghatározott csomagolt élelmiszerek és ita­lok burkolatán fel kell tün­tetni a szavatossági időt. Ed­dig lényegében szokásokon alapuló gyakorlat volt a sza­vatossági idő feltüntetése, a rendelet most kötelezővé teszi ezt, s rendezi a sok panaszra okot adó problémát. Az utasítás értelmében a csomagolt, nem tartósított hús és húskészítményeken, pácolt halon, kétszersültön, palacko­zott tejen, palackozott és po­haras tejtermékeken, túrófé­leségeken, vajon, tejporon, likőr-, rum- és pálinka aro­mán, pörkölt szemes és őrölt kávén, sztaniolos csemegén kötelező a szavatossági idő feltüntetése. A rendelkezés az eddigi gyakorlattól elt'érően az édesipari díszdobozok szava­tossági idejének feltüntetését is előírja. Bár az aratástól még több hét választ el bennünket, a Gabonafelvásárló és Feldolgo­zó Vállalatnál - megkezdődött a készülődés az új gabona fo­gadására. A vállalatnak ebben az év­ben körülbelül 10 000 Va­gon gabona raktározásáról, illetve elhelyezéséről kell gondoskodnia. A szerződések szerint a ter­melőszövetkezetek 6000 vagon kenyérgabonát, az állami gaz­daságok 2000 vagon gabonát adnak át a vállalatnak. Ezen- kívü1 körülbelül 2000 vagon takarmánygabonát vesz át a vállalat, részben cseretermény ként. részben sörárpa gya­nánt de gondoskodniuk keli keveréktakarmány gyártási­hoz szükséges nagyértékű im- nort alapanyagok elhelyezésé­ről is. A várható felvásárlás ebben az évben körülbelül 600 vagonnal több lesz, mint tavaly. Ennek a nagymennyiségű terménynek elraktározása elég sok gondot ad a Gabonafel- v"-érV~ és Feldolgozó Válla­latnál. Az idén különösen nagy súlyt helyeznek arra, hogy a felvásárlásra kerülő gabonát, a korszerű követel­ményeknek megfelelően minél rövidebb idő alatt vegyék át és helyezzék el a raktárak­ban. Hogy ezt végre tudják hajtani, ebben az évben 12 — egyen­ként 75 vagon befogadóké­pességű, úgynevezett duna­újvárosi tárolószínt építe­nek. Az új létesítmények közül öt Szigetváron, négy Vajszlón. egy Szederkényben és kettő Pécsváradon épül. Ezek a ga­bonatároló színek a legújabb követelményeknek megfelelő betonpadozatú létesítmények. A színek felállítása már meg­történt és jelenleg a betono­zás folyik. Az előre megadott tervek szerint június 30'án valamennyit átadja az építő vállalat, hogy a cséplésre ké­szen legyenek. Ezenkívül Mo­hácson és Siklóson építenek két-két vagon kapacitású gé­pesített raktárt — amelyek szintén teljesen készen vár­ják ’a terményt. Noha az új gabonatároló színek és raktárak enyhítik a vállalat elhelyezési gondjait, mégis a felmérések szerint közel 800 vagon gabona el­helyezése még megoldatlan, mert a vállalat meglévő rak­tárai — az újakat is beleszá­mítva — csak 9500 vagon be- fogadóképességűek. Ezért a vállalat szükségraktárak­ról gondoskodott, amelyeket abban az esetben vesznek igénybe, ha a modern, nagy színek már teljesen megtel­tek. A Gabonafelvásárló Vállalat újabb raktárhelyiségek „fel­kutatását” tervezi a megye területén, mert az esős idő­járás súlyosbítja a raktárgon­dokat. Ugyanis a nedves ga­bonából kevesebbet lehet el­helyezni egy raktárban, mint a szárazból. A gondok megoldásában se­gít a raktárak és malmok korszerűsítése. Főleg az át­vevő-berendezéseket moderni­zálják, hogy az átvétel minél simábban és egyszerűbben tör­ténhessék. A meglévő raktá­rakban 12 új gyorsátvevő-be- rendezést építenek be, ame­lyek egy óra alatt 806 tonna gabonát képesek lemérni és a raktárhelyiségbe továbbítani. Megkezdődött a harkányi strandszezon *

Next

/
Oldalképek
Tartalom