Dunántúli Napló, 1965. május (22. évfolyam, 102-126. szám)

1965-05-21 / 118. szám

Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja ________ XX II. ÉVFOLYAM, 118. SZÁM ARA 59 FILLER 1965. MÄJUS 21., PÉNTEK Több figyelmet a tsz-közi vállalkozásokra! Ma megnyílik a jubiláló BNV Külföldi kormányküldöttségek érkeztek a vásárra Néhány év óta számos he­lyen találkozhatunk azzal a jelenséggel, hogy termelőszö­vetkezeteik bizonyos feladatok megoldására összefognak, szö­vetkezetközi vállalkozásokba kezdenek. Az esetek többségé­ben olyan gazdálkodási és tér melési feladatokról van szó, amelyeket egy-egy szövetkezet külön-külön alig, vagy lénye­gesen gyengébb eredménnyel tud megoldani, mint együtte­sen. A szövetkezetek összefogá­sával létrejött vállalkozások­nak kialakult már néhány tí­pusa. így például: amikor egy tájon, nagyjából azonos adott­ságokkal rendelkező négy-öt, vagy esetleg több szövetkezet bizonyos állattenyésztési, illet­ve hizlalási feladatok megol­kezetefc felismerték, hogy há­zilag építkezni csak úgy cél- szerű, ha a brigádokban az építkezés minden szakmájá­nak embere megtalálható. Egy-egy szövetkezet — gyak­ran — képtelen ilyen brigá­dot összeállítani. 8—10 vagy 15 szövetkezetből azonban már kikerül olyan csoport, amelyben hozzáértő kőműve­sek, ácsok, asztalosak, vil­lanyszerelőik, lakatosok együtt dolgozhatnak. Jó tervezéssel és ütemezéssel megoldható, hogy ezek a brigádok való­ban hasznosan és hatékonyan birkózzanak meg az építkezési feladatokkal. Az idén ezek a közös építőbrigádok — terveik szerint — több mint félmil- liárd forint értékű beruházást valósítanak meg. A hagyományokhoz híven a Budapesti Nemzetközi Vásár megnyitásának előestéjén ke­rült sor a vásár első hivatalos aktusára, a sajtóbemutatóra, amelyen nagy számban jelen­ték meg a hazai és a külföldi újságírók. A sajtó képviselőit dr. Vitéz András, a vásár igazgatója üdvözölte, majd Naményi Géza, a Miniszter­tanács Tájékoztatási Hivatalá­nak vezetője tartotta meg tá­jékoztatóját. Hangsúlyozta, hogy a Buda­pesti Nemzetközi Vásár az az idén jubilál. Negyven esz­tendővel ezelőtt alakult meg a Nemzetközi Vásárok Szö­vetsége, amelynek alapító tag­jai között mi is ott voltunk. Ugyancsak 1925-ben — e név­vel első ízben — megrendez­tük a Budapesti Nemzetközi Vásárt. Évről évre növekszik a BNV nemzetközi tekintélye. Elég ta­lán csak arra utalni, hogy 1959 és 1962 között megkét­szereződött a külföldi kiállí­tók száma és az általuk el­foglalt terület. Az idén kül­földi vendégeink minden ed­diginél nagyobb, összesen csaknem 46 000 négyzetméter­nyi területet foglalnak él, ez körülbelül 50 százalékkal na­gyobb. mint amekkora 1963- ban volt és mintegy 7000 négy zetméterrel haladja meg a ta­valyit. A külföldi cégek mint­egy 10 százalékkal nagyobb területen mutatják be termé­keiket, mint a magyarok, pe­dig a hazai kiállítók által elfoglalt terület is meghalad­ja a tavalyi rékordszámot. * A nagy eseményen több or­szág kormányküldöttséggel képviselteti magát. Tegnap szovjet, csehszlovák, NDK, bolgár, lengyel, román, indiai kormányküldöttség érkezett a BNV-re. Ugyancsak a BNV- re érkezett Alekszander B. Trovbridge amerikai kereske­delmi államtitkár is. SOLOHOV elutazóit Budapesttől Mihail Solohov Lenin-díjas szovjet író — aki felesége, valamint P. 1. Majáckij. a Vesenszkajai Járási Pártbizott­ság első titkára és több föl­dije társaságában a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának meghívá­sára tíz napot töltött hazánk­ban — csütörtökön délután elutazott Budapestről. A vendégek búcsúztatására a ferihegyi repülőtéren meg­jelent Aczél György, az MSZ­MP Központi Bizottságának tagja, a művelődésügyi mi­niszter első helyettese és dr. Köpeczi Béla, az MSZMP Központi Bizottságának osz­tályvezetője. Ott volt V. A. Guszev, a budapesti szovjet nagykövetség tanácsosa, vala­mint a nagykövetség több tag­ja. dúsára társul. Ezek a termelő- szövetkezetek gazdaságuk mé­reteinek és erejének arányá­ban vesznek részt a közös be­ruházások megvalósításában, ugyanilyen arányban járulnak hozzá a vállalkozáshoz és ré­szesülnek a haszonból. Az ál­lattenyésztési közös vállalko­zások eredményeként egyik évről a másikra több millió forintos beruházások valósul­nak meg. Néhány példa már igazolja, hogy ezeken a na­gyobb méretű telepeken a sertés- és marhahizlalás vala­mivel több haszonnal jár, mint az elaprózott hizlaldák­ban. istállókban. Jobb a ta­karmányértékesítés hatásfoka, korszerűbb az állatállomány elhelyezése, gondozása. Vég­eredményben az ilyen telepek teljes felszerelése — út-, vil­lany-, vízhálózatának kiépíté­se, a gépesítés — is gazdasá­gosabb, mintha — ugyanany- nyi állatra — a szövetkezetek külön-külön építenének ma­jorságokat. Persze csak akkor érdemes ilyen közös vállalko­zásokba kezdeni, ha a társuló termelőszövetkezetek a hízó- a'apanyagot és a takarmányt biztosítani tudják. A gyümölcstermelő körze­tekben egy-két év óta néhány gyümölcs- és szőlőtelepítési, illetve termelési közös vál­lalkozás működik. Az ezeket lé'rehozó termelőszövetkeze­tek vezetői ily módon próbál­ják gyorsítani a nagyüzemi művelési módszerek elterje­dését. Ám van olyan tapasz­talat is, hogy e vállalkozások közül nehány nem kellő meg­fontolás alapján jött létre. A telepítést még csak megoldot­ták, de ha a nagyüzemi szőlő vagy gyümölcsös termőre for­dul, a rendszeres növényvéde­lemmel és a termés betakarí­tásával — részben munkaerő, részben gépesítés hiánya miatt — már probléma adódik. Ez a jelenség mindenekelőtt arra figyelmeztet, hogy az össze­fogások megvalósítását körül­tekintőbb gazdasági megfan- tr' Ának kell megelőznie. A leggyorsabban szaporodó ta’-’közi vállalkozások a sző­ve'kezetek közösen létrehozott ép ?' kezesi brigádjai. A szövet-1 A szövetkezetek közötti vál­lalkozásoknak számos olyan lehetősége van, amelyre alig találunk még példát. Az utób­bi években például rohamo­san növekedett a termelőszö­vetkezetek gépparkja. A leg­több helyen gondot okoznak még a kisebb javítási mun­kák is. Hasznosnak bizonyul­hatna egyik-másik helyen bi­zonyos gépjavítási közös tár­sulás. Továbbá: a gépesített nagyüzemi növényvédelem elő nyeiről a legutóbbi években minden szövetkezeti gazdaság­ban meggyőződhettek. A na­gyobb méretű növényvédő­gépeket azonban egy-egy szö­vetkezet több esetben nem tudja megfelelően kihasználni. Itt is lehetőség kínálkozik te­hát az összefogásra. A saját termelésű vetőmag­vak szakszerű tisztítása és fémzárolása szintén olyan probléma, amelynek megol­dásában eredményesen mű­ködhetne közre egy-egy szö­vetkezetközi vállalkozás. És talán még az eddig említet­teknél is nagyobb lehetőség rejlik például bizonyos kerté­szeti termékek földolgozásá­ban. Évről évre visszatérő je­lenség, hogy jelentős mennyi­ségű zöldség- és gyümölcs- féle romlik el rossz tárolás vagy késedelmes szállítás miatt a termelőszövetkezetek­ben. Márpedig, ha vidéken­ként több szövetkezet össze­fogásával megfelelő tartósító, feldolgozó vállalat működne, ezeket az értékeket megment­hetnék. Tavaly néhány helyen kísér letet tettek a termelőszövet­kezetek értékesítési közös vál­lalkozások létrehozására. El­képzeléseik szerint egy-egy tájat vagy nagyobb vidéki vá­rost látnának el elsősorban friss idényáruval. A legtöbb esetben azonban ezek a kísér­letek — a megnemértés falába ütközve — már a kezdet kez­detén meghiúsúltak. Érdemes lenne a kezdeményező szövet­kezetek javaslatait, elképze­léseit újra felülvizsgálni, hogy az elbírálás minden esetben igazodjék a szövetkezetek és a lakosság érdekeihez. Vegyszeres üregiszapolás Bemutatták a szakembereknek a Mecseki Szénbányászati Tröszt mérnökeinek találmányát A Mecseki Szénbányászati i Tröszt meghívására tegnap or­szágos konferenciára "ültek ősz sze, ma;,a szakmai Demutatőn vettek részt a többi szénbá­nyászati tröszt szakemberei és kiküldött munkatársai. Kau- rek Róbert, a kutatás* osztály vegyészmérnöke, Virág János, a tröszt termelési osztályának vezetője, Kaposvolgyi József, a komlói Kossuth-bánya fő­mérnöke, Rudolf Mihály bá­nyamérnök valamint Rajnai Rudolf technikus új eljárást dolgozott ki, a vegyszeres üregiszapolás t. A Mecseki Szénbányászati Tröszt komlói területén az iszapolásnak nagy a múltja. Már a felszabadulás előtt al­kalmaztak iszapolásos technoló giát és felhasználták az isza­pot a bányatüzek elhárításá­ra. A korábban alkaunazon iszapanyag gyenge minőségű, erősen löszös homok volt és csak egészen korlátozott rnery- nyiségben állt rendelkezésre. Néhány év óta a komlói hő­erőmű kénysaarűségi okokból penny ehányó j át a budafai völgybe helyezte át. Az évek folyamán mintegy 400 ezer köbméter pernye halmozódott ott fél. A tatabányai tröszt gyakor­lata alapján néhány évvel ez­előtt a mecseki trösztnél is megindultak a kísérletek a drága hirdi homok pernyével való helyettesítésére. Bebizo­nyosodott, hogy a pernyét igen kedvező üzemviszonyok mellett lehet bemosatni a bá­nyatérségekbe, de ugyanakkor nagy hátrányai is jelentkez­tek a hirdá homokhoz képest. Keresni kellett egy olyan ha­tóanyagot, amely a pernye kedvezőtlen ülepedési sebessé­giét megváltoztatja, meggyor­sítja és lecsökkenti az iszap- vízzel a gátakon keresztül el­folyó pernyemennyiséget. A kísérletek során jötték rá, hogy a pernye poliakrilátas kezelésévéi kiváló értékű iszaipanyagot nyernek, amey jól helyettesíti a hirdi homo­kot. Ugyancsak a kísérletek mu­tatták meg, hogy az így kezelt iszap gyorsan ülepedett és a felesleges víz róla tisztán tá­vozott, a bányatérséget nem szennyezte és rövid idő alatt jó szilárdsággal rendelkezett. Az ülepedést gyorsító vegy­szer nem tűzveszélyes, embe­ri szervezetre ártalmatlan. Az új iszapolási módszer i el a bányaművelés korszerűsíté­sében újabb lépést tettek és ugyanakkor olcsó tömedók- anyagot juttatva a bányába a szén önköltségének kedvező alakulását is elősegítik. Ez az új technológia nem­csak a bányászatban jelent újat, hanem az erőműpernyék hidraulikus szállítását is lehe­tővé teszi, azok gyors leüle­pedését megoldja. Badamim Balzsinjam látogatásai Badamim Balzsinjam, a Mongol Népköztársaság föld­művelésügyi minisztere Lo- sonczi Pál földművelésügyi miniszter társaságában csü­törtökön a Bábolnai Állami Gazdaságba látogatott. A ven­dégek megtekintették többek között a híres bábolnai sport­lovakat. Végül lovasbemuta- tót néztek végig. Jobb sorsra érdemes Továbbra is árvízvédelmi készültségben júrvus 5. után ingyen kaszálható oz árokpartok, töltések fűtermése Az érvényes rendkelkezések szerint az útmenti árkok, a vasúti- és árvédelmi töltések, vízlevezető csatornák fűtermé­sének betakarításáról a fenn­tartók, illetve a kezelők kö­telesek gondoskodni. Mivel a fű termés megfelelő időben történő betakarítása közös ér­dek, a földművelésügyi mi­niszter elrendelte, hogy jú­nius 5-ig az említett területek fűtermését mindenütt le kell kaszálni. Ennek értelmében a tanácsi szervek elrendelhetik, hogy június 5. után az út­menti árkokban, vasúti- és árvédelmi töltéseken, csator­nák partján lábon hagyott fű­termést bárki térítési kötele­zettség nélkül lekaszálhatja, a szénát betakaríthatja és sza­badon felhasználhatja. A Budapest alatti Duna- szakaszon az előző árhullám levonulása után bekövetkezett lassú apadás csütörtökön még folytatódott, azonban az újabb árhullám előrehaladása nagy mértékben emeli majd az egyébként is magas vízállást. A mostani árhullám tetőzési szintjei előreláthatólag meg­haladják a legutóbbi vízállá­sok magasságát. Mivel az osztrák Duna-szakasz tovább árad, egyelőre nem állapítható meg pontosan a várható tető­zés nagysága és időpontja. A magas vízállásra és a to­vábbi áradásra való tekintet­tel, a Duna-menti vízügyi igazgatóságok és a védekezés­ben részvevő fővárosi, győri és esztergomi tanácsi szervek fokozott erővel folytatják az árvízvédekezési és töltéserősí­tési munkákat, valamint a to­vábbi védekezésre való előké­| szülétekét. A vízügyi és taná- i esi szervek a munkát több mint 200 főnyi munkaerővel, továbbá nagyszámú földmun­kagép és szállítóeszköz igény- bevételével végzik, elsősorban a szigetközi, a Szentendre- szigeti, a bölcske—madocsai és a mohácsi védővonalakon, va­lamint az árvízvédelmi biz­tonság szempontjából legfon­tosabb más töltésszakaszon. Az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság messzemenő intéz­kedéseket tesz Győr révfalui városrészének _ amelyet 1954 be n teljesen elöntött az ár — védelmére, csütörtökön reggel egy új, 1500 méter hosszú, 3— 4 méter magas gát építését kezdték meg. Az új gát biztonságos vé­delmet nyújt majd Győrnek. egyszer s mindenkorra meg­akadályozza "tt Duna virén"1' betörését a városba. A Szabadtéri Színpad fölött elhanyagolt park van. Valami­kor szép sétány futhatott kör­be. Középen egy szökőkút széteső párkánya látható, ro­zoga padok gyűrűjében. A fák között dzsungelszerűen bur­jánzik a növényzet, láthatóan nagyon régen ápolták, rendez­ték már ezt a kedves helyet. Mindezt azért mondtuk el, hogy egyben megkérdezzük: nem lehetne-e itt elhelyezni a büféket, vagy pedig — "ha erre nincs szükség —, nem kelle- ne-e átadni a közelben levő óvodáknak, esetleg bölcsődék­nek? Itt az apróságok a jár­művektől, a város zajálo, tá­vol, nyugodtan eljátszha Iná­nak a délelőtti órákban. Jó lenne valami megoldást találni és megmenteni a pusz tuló kis parkot!

Next

/
Oldalképek
Tartalom