Dunántúli Napló, 1965. április (22. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-01 / 77. szám

Szovjet küldöttség érkezik megyénkbe Szovjet hősi halottak sírjához látogatnak hozzátartozóik Hazánk felszabadulása huszadik évfordulója alkalmából ma szovjet küldöttség érkezik hazánkba a Magyar—Szovjet Baráti Társaság meghívására. A küldöttség tagjai olyan szov­jet katonák — köztük tábornokok, magasrangú tisztek, parti­zánok, — akik maguk is részt vettek a Magyarország felsza­badításáért vívott harcokban és olyanok, akiknek hozzátartozói c harcok során hősi halált haltak és hazánkban temették el őket. A szovjet küldöttség tagjai többek között részt vesznek a megyei ünnepségeken is. Megyénkbe a küldöttség hat tagja érkezik, akik négy napig tartózkodnak nálunk. A megyénkbe érkező szovjet vendégeket Csendes Lajos elvtárs, az MSZMP megyei bizottságának titkára kíséri ma este Budapestről Pécsre. A szovjet küldöttség tagjai megismerkednek Pécs és Ba­ranya megye nevezetességeivel, új létesítményeivel, üzemlá­togatáson vesznek részt, felkeresnek termelőszövetkezetet, állami gazdaságot. Április 4-én megkoszorúzzák a pécsi teme­tőben a szovjet hősi emlékművet és részt vesznek a Pécsi Nemzeti Színházban a megyei díszünnepségein. Emlékezés a répáit karcokra Volt partizánok baráti találkozója a megyei pártbizottságon Gépjárművezetők vércsoportvizsgája — Szociális otthonokról, kertvárosi napközikről, bölcsődékről interpelláltak képviselőjét, akik a második világháború idején résztvet- tek a fegyveres ellenállási mozgalomban, segítséget nyúj­tottak a fasizmus elleni küz­delemhez, hazánk felszabadí­tásához. A baráti találkozó kereté­ben, amelyen részt vettek Rapai Gyula, az MSZMP me­gyei bizottságának első tit­kára, Pap János, Novics Já­nos, Csendes Károly, az MSZMP megyei bizottságá­nak titkárai, Palkó Sándor, a Baranya megyei tanács elnö­ke, • Földes Andrásné, az MSZMP megyei bizottságá­nak osztályvezetője, feleleve­nítették a régmúlt harcok emlékeit, a felszabadulás óta eltelt esztendők élményeit, amikor a fegyveres harcok résztvevői becsülettel segítet­ték az új élet kibontakoztatá­sát, a szocialista társadalom építését hazánkban. Pécs megyei jogú város Ta­nácsa március 31-én ülést tar­tott- A tanácsülés munkájá­nak megkezdése előtt Körösi Lajos elvtárs, a végrehajtó bizottság elnöke rövid meg­emlékezésében méltatta ápri­lis 4-e jelentőségét, ismertetve a város fejlődésének főbb ál­lomásait. A takarékosság szem előtt tartásával A költségvetéssel foglalko zó napirend előadója Gócz Béla, a végrehajtó bizottság Erb János felvétele elnökhelyettese volt Beszá­molójában elmondotta, hogy az elmúlt évben tovább ja­vult a pénzügyi fegyelem, hi­teltúllépés vagy tiltó rendel­kezésbe ütköző hitelfelhaszná­lás nem volt. Az idei költség- vetést 1964. november 4-én a tanács 356 millió forintban határozta meg. A takarékos­ság jegyében, az országgyűlés ezt az összeget 308 millió 163 ezer forintra módosította. Gócz Béla elvtárs beszámoló­jában hangsúlyozta, hogy a belső tartalékok jobb feltárá­sa, a tanácsi vállalatok gaz- ! daságossági mutatóinak javí­tása, a munkanormák felújí­tása és a minőségi mutatók javítása így is biztosítani tud ja az 1965. évi költségvetés bevételi oldalát. A költségvetés vállalati ki­adások címén 20 millió 330 ezer, beruházások címén 96 millió 150 ezer és költségve­tési szervek kiadásai címén 191 millió 683 ezer forintot ír elő. Az idei évben a lakásépít­kezés és járulékos létesítmé­nyeik megvalósításának üte me tovább gyorsul, emellett azonban jelentős súlyt kap az idegenforgalom is- Az elmúlt évben ugyanis a Vendéglátó, illetve Turistaházakat Kezelő Vállalat 118 ezer látogatót he­lyezett el a városban. Felépül a mecseki camping Az idén megvalósul az öt­száz személyes mecseki cam­ping tervet Elkészül a 150 személyes Sallai utcai turista- szálló és tovább bővül a fize­tővendég-szolgálat. A beszámoló ezután részle­tesen foglalkozott a költség- vetés tételeivel, kiemelve a társadalmi munka jelentősé • gét. A tanácsülés a költség­vetést egyhangúlag elfogadta. Ezután a tanácsülés di. Puskás Ödön, az egészségügyi állandóbizottság elnökének tá­jékoztatója alapján a város egészségügyi helyzetével fog­lalkozott. A bizottság az el­múlt évben több mint száz ellenőrzést végzett, köztük ’ 2 szakrendelőt, az összes gj er- mekgyógyászati rendt 11 két, négy gyógyszertárat és 68 élel­miszerrel foglalkozó üzletet vizsgáltak meg. Ezer helyeit száz a szaporulat Dr. Puskás Ödön jelentése a népszaporulat adataival, mint a város, sőt az ország egyik legégetőbb kérdésével foglalkozott. Az országos sta­tisztika szerint évente i<ét- százezer művi terhességmeg­szakítás történik hazánkban. Pécsett a népszaporulat ttz évvel ezelőtt közel 1000 volt. — ma 100 körül van. Az ál­landó bizottság napirendén j tartja ezt a kérdést és egész­ségügyi és politikai tel vilá­gosító munkával igyekszik ja­vítani a helyzeten. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Baranya megyei bi­zottsága tegnap délután, ha­zánk felszabadulása huszadik évfordulója alkalmából baráti találkozóra hívta meg a volt partizánok, a Petőfi brigád egykori tagjainak néhány Ismét halálra 1'éHék a cseriuifi gyilkosokat A Legfelsőbb Bíróság fel­lebbezés folytán szerdán tár­gyalta Páhi Károly és Kará­csonyi Jenő bűnügyét. A két foglalkozás nélküli személy múlt év decemberében agyon­vert egy cserkuti lakost, s a lakásból mintegy 40 000 forin­tot ellopott. A Legfelsőbb Bí­róság mindkettőjük vonatko­zásában helybenhagyta az el­sőfokú bíróság halálos íté­letét. Bembatámadások lépcsőzetes“ kiterjesztése? A saigoni amerikai nagy- követség épületén romeltaka­rító munkások dolgoznak. A nyugati hírügynökségi jelen­tések szerint a keddi bomba­támadás az első három eme­letet teljesen használhatat­lanná tette. Mintegy 70 amerikai heli­kopter és harci repülőgép szerdán napalmbombákkal fel­gyújtott egy 8000 hektár ki­terjedésű erdőt Saigontól mint egy hatvan kilométerre észak­nyugatra. Az amerikaiak állí­tása szerint a dzsungelben a hazafias erők egyik támasz­pontja terül el. A napalm­bombák több erdőtüzet okoz­tak: Ezen a területen az ame- riakaiak korábban már lomb- tálanító vegyianyagot is hasz­náltak a szabadságharcosokat elrejtő növényzet elpusztítá­séra. Washington Johnson elnök kedden Husk külügyminiszterrel, McNama­ra hadügyminiszterrel és McGeorge Bundyval, nemzet- biztonsági ügyekkel foglalko­zó rendkívüli tanácsadójával folytatott tanácskozása után nyilakozatot bocsátott ki a saigoni amerikai nagykövetség ellen végrehajtott bombatá­madással kapcsolatban. Nyu­gati hírügynökségek rámutat­nak, hogy az elnöki nyilat­kozat nem tett említést Észak-Vietnam ellen intézen­dő esetleges megtorló akciók­ról, s ebből azt a következ­tetést vonják le, hogy az ame­rikai kormány nem kíván va­lamilyen szélsőséges, „látvá­nyos” megtorlással visszavág­ni a nagykövetség ellen vég­rehajtott támadásra. Ügy gon­dolják, hogy ehelyett az Észak-Vietnamra gyakorolt nyomás fokozását, azaz a bombatámadások „lépcsőze­tes” kiterjesztését folytatják majd az elkövetkező időszak­ban is. 4 KISZ érdemérem, 21 aranykoszorás KiSZ-jelvény Tegnap délután a KISZ Ba­ranya megyei Bizottságán Lu­kács János elvtárs megyei tit­kár ünnepi beszédben méltat­ta a magyar ifjúsági mozga­lom húsz évét. Néhány meleg szóval megemlékezett azokról az ifjúsági vezetőkről is, akik hosszú éveken keresztül irá­nyították egy-egy ifjúsági alap Lukács János elvtárs, a KISZ Baranya megyei Bizottságának első titkára ünnepi beszédét mondja. Mellette balról Földes Andrásné, az MSZMP Baranya megyei Bizottságának osztály- vezetője, jobbról Suhajda Tibor, a megyei KISZ-bizottság titkára. szervezet vagy járási bizottság munkáját, életét. Majd a meg­jelenteknek átadta a KISZ Központi Bizottságának ki­tüntetéseit és a megyei bi­zottság jutalmait. Négyen KISZ Érdemérmet kaptak, 21-en Aranykoszorús KISZ-jelvény tulajdonosai let­tek. Rajtuk kívül — a járások­ban megrendezett ünnepsége­ken — 226-an KISZ vagy út­törővezetői munkájuk elisme­réseként oklevélben részesül­tek. A kitüntetettek és jutal­mazó ttak nevében Szabó Máté, a KISZ Pécsváradi Járási Bi­zottságának volt titkára, je­lenleg a járás munkásőrpa- rancsnoka mondott köszönetét. Szabó Máté elvtárs, a KISZ Érdemérem tulajdonosa 1953 óta vesz részt az ifjúsági moz­galomban. mint vezető, s hat évig járási titkár volt. Szabó Géza, a KISZ Sikló­si Járási Bizottságának tit­kára három évvel ezelőtt kap­ta meg a KISZ Aranyko-zoús jelvényét, s ez a mostari ki­tüntetés váratlanul érte. Glubocsni Imre, a K'S"7 -ás- di Járási végrehajtó bizottsá­gának tagja annyira meeil- letődött, hogy közvetlenül az érdemérem átvétele után nem is jutott szóhoz. Kovács József a komlói Ipa­ri Tanuló Intézet nevelési igazgatója még 1948-ban tagja lett az ifjúsági mozgalomnak. A megyében másodikként, 1957. márciusában alakították meg az intézetben a KISZ- alapszervezetet. 308 millió forint Pécs költségvetése Virágzik a mandulafa. (Folytatás a 4. oldalon) CEPflEHHO nPUBETCTBYEM HAÜ1MX flOPOTMX COBETKI/IX TOCTEH Szeretettel koszöntjük kedves szovjet vendégeinket Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli naplö

Next

/
Oldalképek
Tartalom