Dunántúli Napló, 1965. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-20 / 67. szám

4 napló 1965. MÄRCIUS ML Közlemény Gromiko londoni látogatásáról London: Gramálko szovjet külügyminiszter kxndani láto­gatásáról az alábbi közleményt adták ki: Gromiko szovjet külügymi­niszter 1965. március 16-tól 20-ig hivatalos látogatást tett az Egyesült Királyságiban a brit kormány meghívására. Látogatása idején találko­zott Wilson miniszterelnökkel és Stewart külügyminiszterrel. E találkozókon fontos nemzet­közi problémákat érintettek, amelyek a két kormányt ér­deklik. Érintették a szovjet— angol kapcsolatok kérdéseit is. Különösen nagy figyelmet fordítottak az indokínai tér­ségben kialakult veszélyes helyzetre. Mindkét fél kifej­tette nézeteit, azokat a lé­péseket illetően, amelyeket a veszély kiküszöbölése vé­sett szükségesnek tart. Megvizsgálták a leszerelés problémáját, továbbá kifejtet­ték nézeteiket a német kérdés békés rendezésével, valamint az európai biztonság más vo­natkozásaival kapcsolatos kü­lönböző kérdésekről. £ szovjet kormány felhívása Moszkva: Az SZKP Központi Bizottsága, a Szov­jetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége és a szovjet kor­mány felhívással fordult a Szovjetunió Kommunista Párt- jsihoz, az egész szovjet nép­hez. a világ minden népéhez és kormányához. Az ember kilépése a világ­űrbe új korszakot nyit a vi­lágűr meghódításában — hang­zik a felhívás. \ Voszhod—2 repülése, az előzőekhez hasonlóan, a béke és a haladás ügyét szolgálta, — mutat rá a felhívás. — A szovjet kormány már több­ször kijelentette és most új­ból ünnepélyesen kijelenti, hogy a Szovjetunió a földön és a világűrben egyaránt a béke politikáját folytatja és ezután is tántoríthatatlanul e «optikát szándékozik foly­ta‘ni. A szovjet emberek határo­zóban elítélik az Egyesült A'himok dél-vietnami agresz- 87iv cselekményeit, valamint a Vietnami Demokratikus Köztársaság ellen végrehajtott provokációs támadásait — i ondja a felhívás, majd be­fejezésül hangsúlyozza: \z imperialista provoká­lok láttára a szocialista or- s-íón-ok «épeinek és mindazok­ra’-. akik szívükön viselik a béke ügyét, még szorosabban tOmörftenlök kell soraikat és még aktívabban kell védeniük a világ békéjét. A miniszterek megvitatták az ENSZ helyzetét, és leszö­gezték, hogy kormányuk elő kívánja segíteni a világszer­vezet megerősödését. A szovjet—angol kapcsola­tok megvizsgálása során meg­elégedéssel nyilatkoztak a tu­dományos és technikai kapcso­latok fejlődéséről, továbbá egy újabb kulturális egyezménynek 1965. február 13-án Moszkvá­ban történt aláírásáról. Mindkét fél állást foglalt amellett, hogy tovább kell fejleszteni a Szovjetunió és Nagy-Britannia kapcsolatait politikai, gazdasági és kultu­rális téren. A lefolyt eszmecseréket ér­tékelve a felek egyetértőén megállapították, hogy azok hasznosak voltak és megfelel­tek a két kormány ama szán­dékának, hogy együttműköd­nek a két ország közötti kap­csolatok fejlesztése, a nemzet­közi feszültség enyhítése és a béke megszilárdítása érdeké­ben. A szovjet külügyminiszter meghívta Nagy-Britannia kül­ügyminiszterét, hogy tegyen hivatalos látogatást a Szovjet­unióban. A meghívást elfogad­ták. A látogatás időpontjában később állapodnak meg. Külföldi Uíitlc Stewart angol külügymi­niszter március 21—24 között hivatalos látogatást tesz az Egyesült Államokban. Ez al­kalommal két ízben fog tár­gyalni Rusk amerikai külügy- j miniszterrel és George Ball külügyminiszterhelyettessel. * Bécs: Pénteken Brüsszelben megkezdődtek Ausztria és a Közös Piac tárgyalásai. Az osztrák küldöttséget Fritz Bock kereskedelemügyi mi­niszter vezeti. Tagja a dele-1 gátiénak Kreisky külügymi­niszter is. * Khartoum: Gbenye, a kon­gói forradalmi kormány feje, március 18-án nagyszabású kísérettel Khartoumba érke­zett, hogy a szudáni kormány- nyaí tárgyalásokat folytasson. Az Elnöki Tanács ülése Megkezdődött a szocialista brigádvezetők országos értekezlete (Folytatás az 1. oldalról>. vasoljuk az eddigi szocialis­ta brigádjelvény helyett új jelvény rendszeresítését, és azt, hogy a szakszervezetek budapesti, illetve megyei ta­nácsai részesítsék bronz fo­kozatú kitüntetésben azokat a szocialista brigádokat, ame­lyek legalább hatszor elnyer­ték a megtisztelő címet. — Azokat, amelyek nyolc­szor elnyerték a címet, a szak- szervezetek elnökségei, ille­tőleg a szakszervezetek buda­pesti tanácsa részesítse ezüst fokozatú kitüntetésben, akik pedig legalább tízszer nyer­ték el a szocialista brigád cí­met, a szakszervezetek orszá­gos tanácsának elnöksége arany fokozattal tüntesse ki. — A fiatalok részére a ki­tüntetéseket bronz fokozat esetében a KISZ budapesti, illetve megyei bizottságával, ezüst fokozat esetében a KISZ KB Intézőbizottságával, arany fokozatnál pedg a KISZ Köz­ponti Bizottságával egyetér­tésben kívánjuk odaítélni. — Javasoljuk továbbá, hogy a többszörös szocialista bri­gádokat hasonló fokozatú em­lékplakettal és az arra érde­mes brigádtagokat a nagy- formátumú kitüntetéssel, vala mint azt azt jelképező kis­alakú . jelvénnyel tüntessék ki. — Bár a beszámolóban a feladatokról, elsősorban az idei tennivalókról volt szó, az elmondottak túlnyomó többsége a következő évekre is érvényes, állandó jellegű feladat. Hiszen a termelé­kenység, a gazdaságosság, a takarékosság, a fegyelem, a tanulás, a művelődés, a szo­cialista tudat fejlesztése, stb. szocialista építőmunkánk nél­külözhetetlen részei — mon­dotta a SZOT főtitkára. * A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a szocialista brigád- vezetők országos tanácskozása alkalmával a Murika Érdem­rend ezüst fokozata kitünte­tést adományozta Vai.vek Jó­zsefnek, a Mecseki Szénbá­nyászati Tröszt Kossuth-bá- nyaüzeme szocialista brigád­vezető vájárának. A Munka Érdemrend bronz fokozata ki­tüntetést adományozta Cseke Lászlónak, a Pécsi Fútöház szocialista brigádvezető rno- torvezetőjének, Lincz István­nak, a Bólyi Állami Gazda­ság szocialista brigádvezető traktorosának. LINCZ ISTVÁN CSEKE LÁSZLÓ VANYEK JÖZSEF Tanácstagok fogadóórái I. KERÜLET: Március 24-én, 4 órakor: dr. Rajezi Pétemé Csillag u. 3. 8 órakor: Bernáth Sándomé Szabad Föld Tsz-iroda, Kalmár Kálmán­ná Kokszmű kultúrotthon, Pozs- gay Pál November 7. u. 19 7 óra­kor: Kemény János Szabad Föld Tsz-iroda. Március 25-én, 6 órakor: Fodor F *re:ic Tolbuhin út 35. Március 26-án, 6 órakor: Papp Sít :flor Korvin Ottó u. 10. Március 27-én, 6 órakor: Topái Jo»:of Sütőipari Vállalat. II. KERÜLET: Március 24-én. 6 órakor: Gulyás Józsefre, Damyi József kertvárosi rminkásklub. Március 23-én, 6 órakor: Nógrá­di Róbert Nemzeti Színház. Március 26-án, 6 órakor: Tán­cok Lajos Ágoston téri iskola. III. KERÜLET: Március 20-án, 5 órakor: Barkó­c/.i Sári dómé Monostor u. 6., Schmidt Károly Hóvirág u. 12. Március 21-én, 4 órakor: Miko­lics Pál Nagy-Szókó 50. Március 22-én, 5 órakor: Hódi Szilvesztemé Ybl Miklós u. 10. Március 24-én, 5 órakor: Szegedi Ferenc Rácváros, tanácskirend-dt- ség. Március 25-én, 5 órakor: ifj. Solymosi Béla Uj-Mecsekalja, ál­talános Iskola. Március 30-án, 5 órakor: Eiter István ül. kér. tanács. Március 31-én, 4 órakor: Bala­tonyi Dezső Uj-Mecsekalja, Tarr I. u. 146. ép. Áramszünet Áramszünet lesz március 20- 7—n óráig Rigó u. környékén a Basanialom dűlőben, vala- 8—17 óráig Daindol és kür- kén. — Március 15—31-ig 8—i7 lg liálózatátépítés miatt a Ma­li I. u., József A. u. és a Me­rt Út keleti oldalán, valamint atkát és környékén, tx) Orvosi ügyelet Pécs mj. város biztosított dol­gozói részére ügyeletes orvosi szolgálatot tartanak 1C65. március 20-án, szombaton du. 14 órától március 22-én, hétfőn reggel 7 óráig a következő helyeken: I. kerület részére: Az újmeszesi körzeti orvosi rendelőben. Telefon: 51-81. Járó betegek részére ren­delés de. 9—10 és du. 15—16 óráig. (Szombaton délután is). II. kerület részére: A Városi Rendelőintézetben (ügyeletes or­vosi szoba). Telefon: 30-00. Járó betegek részére rendelés de. 10— 11 és du. 16—17 óráig. (Szombaton délután is). III. kerület részére: A Petőfi u. körzeti orvosi rendelőben. Telefon: 25-88. Járó betegek részére rende­lés de. 8—9 óráig és du. 14—15 óráig. (Szombaton délután is). Ha a megadott telefon számok nem jelentkeznek, a hívást a 08- nak (Posta) kell bejelenteni. Anyakönyvi hírek SZÜLETTEK Szondi Zsolt, Vági Marianna, Dómján Dóra, Helyes Csilla, Zsol­dos Rita. Szilágyi Zsuzsanna, Földi Agnes, Strausz Erika, Har­tung Csaba, Balogh János, Pécsi Ildikó, Nagy Etel, Kövér Erika, Aczél László, Katies László, Kál­mán Miklós, Pazsitka Judit, Bi- barc Tünde, Kaszás Csilla, Papp Terézia, Nyíri Csilla, Horváth Gyöngyi, Pászti Éva, Antonin Andrea, Kemény Zoltán, Szabó Zsolt, Tóth György, Forró Mária, Lajos Magdolna, Major Marianna. Lőrincz Erika, Benke Eszter, Hor­váth Gábor, Tóth Árpád.. Nyers János, Farkas Gábor, Steiner Zol­tán, Aradvári Zsuzsanna. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Illy Tibor és Tichi-Rács Anna, Bereczky Lajos és Sulyok Teréz, Kisgyura József és Kovács Mar­git, Heit Bernát és Palkovics Ro­zália, Horváth György és Barna Ilona, Gruber Emil és Becker Éva, Kundár Szaniszló és Nein- hardt Mária, Gász Henrik és Klemm Anna, Kövecses László és Pandur Éva, Bíró Attila és Miku- la Zsuzsanna, Szabó Antal és Szabó Éva, Skóza Sándor és An­gyal Anna, Kozma István és Baranyai Rozália, Bábli József és Szalavics Mária, Klein Antal és Darabos Mária, Hegyi Béla és Kováts Etelka, Kovács Mihály és Makk Ilona, Győrfi Béla és Pau- lovics Éva. Sándor Imre és Má­tyás Éva. MEGHALTAK özv. Kiss Józsefné sz. Bíró Ju­lianna, Péter Anna, özv. Újvári Mártonné sz. Gadó Anna, G units András, Pintér József. Juhász Ká­roly, özv. Rebmann Ferencné sz. Koller Klára. özv. Horváth Gyu- láné sz. Schweizer Mária, Bodó Julianna, Weintraut Györgyné sz. Pét Teréz, dr. Korpos Ádám, özv. Farkas Istvánná sz. Horváth Er­zsébet, Orsós Aranka. Radányi Ferenc, özv. Laczó Ferencné sz. Kordély Katalin, Kovács Imre, Várszegi László, Bajka Miklós, Nagy fi Istvánná sz. Szabó Kata­lin, Horváth György. Titz János, Bíró Lajos. Vadnay Zoltán, Szo­pós Dávidné sz. Takács Ergebet. Korbacz Lajosné sz. Kasza Anna, Újvári Márton. Molnár Emőné sz. Kovács Irén, Náray László, Lu- liák József, özv. Molnár Jánosné sz. Horváth Julianna, Mink János. Klárics Péter, Némcthy József. Somfalvi Andrásné sz. Maresch Hermina, özv. Polácsek Albertné sz. Schlésinger Jolán, Konczos Lajos. Keserű István, Ben esik Anna, Rádai Jánosné sz. Fischer Júlia, Király Dániel, özv. Vörös Hug'óné sz. Plank Mária, özv. Szabó Józsefné sz. Tímár Lídia, özv. Schur Jakabné sz. Doubek Anna, özv. Lukács Józsefné sz. Vida Zsuzsanna, özv. Ruppert Ist­vánná sz. Jugl Etel, Kovács Má­ria, Varga Dezsőné sz. Varga Ida, Kiss Zoltán, Autósok, motorosok, figye­lem! Minőségi hengerf lí­rást, dugattyúkészítest rö­vid határidőre vállalunk. MEGYEVILL, Mohács, Vágóhíd utca 2. A Népköztársaság Eluúlti Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Megtárgyalta és elfogadta az Országos Termelőszövetkezeti Tanács feladatának és szer­vezetének megállapításáról, valamint a mérvéi termelő­szövetkezeti tanácsok szerve­zéséről szóló törvényerejű rendeletet. Az Elnöki Tanács elhatá* rozta a Magyar Népköztársa­ság csatlakozását a Hagaban aláírt, a polgári eljárásra vo­natkozó nemzetközi egyez­ményhez. Az Elnöki Tanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. Dísziinnepsép a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 46. évfordulója alkalmából az Elnöki Tanács helyeries elnöke, Vass Istvánná, az Or- | szág gyűlés elnöke, Erdei Fe- I renc, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitká­ra, az MSZMP Központi Bi­zottságának, a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánynak és az Elnöki Tanácsnak több tagja. Ott voltak a budapesti pártbizottság, a társadalmi és tömegszervezetek, a főváros! tanács képviselői, a XVtlL kerület vezetői. Részt vett az ünnepségen a kerület számos kiváló dolgozója, a munkás­mozgalom sok veteránja. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsa és a Szakszervezetek Országos Ta­nácsa pénteken díszünnepsé­get rendezett a Magyar Ta­nácsköztársaság kikiáltásának 46. évfordulója alkalmából a Pamutfonóipar Vállalat Gyöm röl úti művelődési termében. Az ünnepségen részt vett Biszku Béla, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára és Rónai Sándor, a Politikai Bi­zottság tagjai, Kisházi Ödön, Újabb amerikai légitámadás a VDK ellen Hanoi: A TASZSZ-lroda jelenti: Amerikai repülőgépek pénte­ken — az elmúlt öt nap alatt másodízben — ismét táma­dást intéztek a Vietnami De­mokratikus Köztársaságban Nge An tartomány ellen. Már eins 19-e, az amerikai imperialista agresszói elleni harc országos napja alkalmá­ból Hanoiban az ifjúsági, a diák- és a nőszervezetek nyi­latkozatokban bélyegezték meg a hazai és a külföldi közvé­lemény előtt az amerikai im­perialisták és lakájaik hábo­rús cselekedeteit és a hábo­rú kiterjesztésére irányuló újabb terveit, — jelenti a vietnami tájékoztató iroda. Tokió : A japán külügyminiszté­rium szóvivője pénteken ki­jelentette a külföldi sajtó képviselői előtt, hogy ameny- nyiben más országok felszólí­tanák erre, japán hajlandó lenne együttműködni egy kol­lektív közvetítési kísérletben a vietnami háborúban. Washington: Az Egyesült Államok köz­véleményét továbbra is nyug­talanítja a Dél-Vietnamban elrendelt részleges hírzárlat Benjamin S. Rosenthal de­mokratapárti képviselő Mcna- j mara hadügyminiszterhez in­tézett levelében tiltakozott a hírszolgálat szabadságának korlátozása ellen. A külügy­minisztérium szóvivője tagad­ta, hogy cenzúrázni szándé­koznának a Vietnamból ér­kező híreket. Közölte, hogy a washingtoni és saigoni ame­rikai hatóságok képviselői most beszélik meg Honolulu­ban a vietnami helyzetről szóló tájékoztatás problémáit; A szóvivő megígérte, hogy az újságírók panaszait vizsgálat tárgyává teszi. Saigon: Saigonban ame­rikai katonai szóvivők beje­lentették, hogy az amerikai légierő hétfőn 'és pénteken napalmbombákait is felhasznált a VDK ellen intézett légitá­madások során. Mind ez ideig amerikai részről tagadták, hogy napalmbombát is alkal­maznak. Dél-Vietnamban viszont az amerikai légierő már régóta felhasználja a napalmbombákat a szabadságharcosok elleni tá­madásai során. A Budapesti Felsőfokú Villamos gépipari Technikum 19«5. szep­temberében induló levelező tagozatára „Villamosgépek és készü­lékek" szakon 1965. március 26. napján felvételi vizsgára a zipernovszky Gépipari Technikumban — Pécs, 48-as tér í. sz. — előkészítő tanfolyamot indít. A tanfolyamra jelentkezhetnek érettségi, illetve szakmunkás- bizonyítvánnyal és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezők. A tanfolyam a felvéteU tárgyak bél — matematika, Uzlka, rajz— ad előkészítést. Részvételi dij 450.— forint. Jelentkezés 19«5. március 23-ig a fenti pécsi Gépipari Techni­kumban, ahol a jelentkezési lapok és a részletes tájékoztatás átvehető. (x) ALKALMI gyermek készruha vásár! Március 22-én nyíló új boltunkban (Kossuth Lajos u. 18. — Színház mellett) 30—50% ÁRENGEDMÉNY! Hégi ár Uj á. Ernőd bakfis szövetruha 205,— 96 — Amazon bakfis szövetruha 240,— . 128 — Lidó lányka szövetruha 220,— 125.— Fürge lányka szövetruha 160,— 70.80 Bébi szövetruha 125,— 70.— Satana bakfis blúz 59,— 32,— Satana lányka blúz 45,— 27,2C Veltex leányka tavaszi kabát 480,— 174,­Cloth bébiöltöny 38,— 17.3 Tátika gambetta 150,— 100­Tölgy (fiú kasha) gambetta 208,— 77.— NE MULASSZA EL AZ ALKALMAT! BARANYA MEG YEI RUHÁZATI KERESKEDELMI VÁLLALAT.

Next

/
Oldalképek
Tartalom