Dunántúli Napló, 1964. december (21. évfolyam, 281-305. szám)

1964-12-09 / 288. szám

19M. DECEMBER %. napló 3 Sssdsh ússseser utas gondja Hogyan utazzunk a télen? Indulásra kész kocsikat vesznek át reggel a vezetők Fütik a távolsági buszokat — Hójelentő szolgálat Baranyában hiszen mondom, még a leg­rosszabbul fűthető helyisé­günkben is lehet dolgozni, ahhoz megfelelő a hőmérsék­let. — Az utasok is igénylik a kocsik fűtését főleg a vidéki munkásjáratokon és a távol­sági kocsikon. — Autóbuszainknak mint­egy három-négy százaléká­ban a fűtést nem tudjuk megoldani. Ezek a kocsik vagy annyira rossz fűtőberen­dezéssel rendelkeznek, hogy megjavításuk egyszerűen lehe­tetlen, vagy pedig egyáltalán nincs is berendezés. Ezek gyártási hiányosságok, konst­rukciós hibák, amin mi saj­nos nem segíthetünk. De alig néhány ilyen fűthetetlen ko­csink van és az is biztos, hogy a vidéki és távolsági utakra nem ezeket indítjuk, hanem fűthetőt. Ez természe­tes. A város területén, a leg­rövidebb útvonalakon járat­juk majd a nem fűthető né­hány autóbuszt. Vállalatunk műszaki szakosztálya mérte fél a fűtési lehetőségeket, egy úttal a kocsik üzemelhetősé- gét is. A felmérés eredmé­nyes, csupán majd a farmo­toros, vagyis a 66-os Ikaro­szokkal gyűlik meg a bajunk, amennyiben keményebb téli napok köszöntenek ránk. Tiz- tizenkét farmotoros kocsink van. Ennek a típusnak cső­hálózata, továbbá különböző huzalok a kocsi hasa alatt vannak elhelyezve. Ha komo­lyabb hideg van, ezek az al­katrészek befagyna)!. És ak­kor bizony számolnunk kell azzal, hogy néhány hideg napra kivonjuk ezeket a ko­csikat a forgalomból. Termé­szetesen a közlekedés menetét ez még nem borítja fel, de azért nyole-tíz kocsi hiánya mégis érezhető, még akkor is, ha éppen a közelmúltban vál­lalatunk ismét kapott több vadonatúj autóbuszt. A moqunk részéről mindent megteszünk — Hogy birkóznak meg majd a várható rossz útvi­szonyokkal? — Tárgyaltunk a Közúti Igazgatósággal és a Pécsi Köz- tisztasági és Útkarbantartó Vállalattal. A feladatokat ösz- szehangoltuk: megszerveztük a hójelentő szolgálatot vidéki Naponta — hozzávetőlege­sen — kétszázezer embert szállítanak a megyében az autóbuszok, ebből 110—120 ezer utas Pécsett veszi igény­be a 12. AKÖV kocsijait. Ezt a számot persze általában fe­lezni kell, ugyanis oda-vissza megtett útról van zömében szó. Mindenesetre már ebből az adatból is kiderül, hogy — tekintettel eme hatalmas tömegre — óriási felelősség hárul az AKÖV műszaki ve­zetőire és dolgozóira, különö­sen a téli hónapok alatt. A vállalat már korábban elké­szítette a „téliesítés” tervét. Ennek alapján kívánják majd lebonyolítani az utasszállítást a következő hónapok alatt. Két Sndífókocsí A téliesítés feladatait, il­letve végrehajtását Laki Pál elvtárs, as AKÖV forgalmi szakosztályának vezetője is­mertette. — A műszaki feltételeket kell elsősorban biztosítanunk. Amint a hideg idő beáll, gép­kocsijaink az éjszakai órák­ban lehűlnek és a reggeli in­dítás mindig is sok gondot okozott. Most azonban ren­delkezésünkre áll két úgyne­vezett „indító-kocsi” agregá- torral felszerelve, amelyek .segítségével a lehűlt motorok indítása nemcsak meggyor­sul, hanem megóvható a mo­tor, de főleg az akkumulátor állapota. Időt nyerünk tehát és az autóbuszok hajnali in­dításánál könnyen betartjuk maid a menetidőt. Alakítot­tunk néhány fagybrigádot is. A brigádok már a kora haj­nali órákban munkába áll­nak: feltöltik a hűtőket me­legvízzel, ők ellenőrzik egyéb­ként azt is, hogy az utol­só járatokról beérkező ko­csikat víztelenítették-e, in­dítás előtt pedig amennyi­ben szükség van rá, járatják a motorokat. A gépkocsi­vezetők így indulásra kész kocsikat vehetnek át — Bizonyára történt intéz­kedés arra is, hogy amennyi­ben lehet, a kocsik személy­zetét megóvják a hidegtől? — Igen. A szokásos bun­dát, melegitalt — ez utóbbit a végállomásokon — most is megkapják a kocsivezetők és a jegykezelők. De ezenkívül a Pápai Finommechanikai Gyárban elektromos lábmele­gítőket rendeltünk az új autó­buszok jegykezelői számára. Remélhetően a készülékek még idejében megérkeznek. A javítóműhelyeik közül a festő­műhely, továbbá az I. reví­ziós műhely fűtését megoldot­tuk. A helyi közlekedési rész­leg csarnokának, vagyis a régi villamos remiz helyisé­gének fűtése azonban már nehezebben megy. A kazáno­kat június óta javítja egy ideger, vállalat, de hát még nem készültek el a munkával. Egyébként fűtetlen műhe­lyünk nincs, legföljebb nem megfelelő a fűtés néhány he­lyen. Vadonatúj autóbuszok — Megoldást nem talál­nak? — Tökéletes fűtőberende­zést felszerelni minden mű­helybe roppant költséges len­ne. De ettől függetlenül meg­szereznénk erre is a szüksé­ges beruházási keretet, azon­ban most már nem tehetjük, mert éppen a napokbgp meg­történt az első kapavágás a vásártéren, vállalatunk jö­vendő új telephelyén. Most ott tereprendezési munkála­tok folynak, körülbelül három év múlva — ha minden jól megy — felépül a központi telepünk mintegy liatvan-het- venmilláó forintos beruhá­zással. Ezért aztán a lehető legnagyobb pazarlás lenne, ha a régi épületekre milliókat költenénk, csupán erre a há­rom-három és fél esztendőre. De egyébkén , torn érné meg. telephelyeinken és itt a válla­lat központjában. Ez annyit jelent, hogy ha éjszaka bár­hol hótorlasz képződik, az ügyeletes beszól ide a köz­pontba, ahol az éjszakai ins­pekció? azonnal fölveszi a kapcsolatot a Közúti Igazga­tóság azonos rendeltetésű szolgálatával. Akkor aztán in­dítják a hóekéiket, lehetőleg a legforgalmasabb útvonalak­ra. A Közúti Igazgatóság ré­szére egyébként biztosítunk mi salakszállító teherkocsi­kat, amennyiben szükség lesz erre. — Az utazóközönség szá­mára mit „mond* a válla­lat? —• Türelmet és bizalmat kérünk. Nem mondtam, nem is mondhatom, hogy Pécs közlekedési problémáját meg­oldjuk. De hogy igyekszünk enyhíteni, az biztos. Minden rendelkezésünkre álló eszközt igénybeveszünk ennek érde­kében. Vállalatunk minden dolgozója arra törekszik, hogy becsületesen elvégezze felada­tát. Tudjuk, hogy kétszázezer utas ezt várja tőlünk. ECperfák helyett parkok Beremenden megszámozták az útszéli eperfákat. A ha­talmas piros számok az eper­fák „halálos ítéletét” jelen­tik, mert a közeljövőben öt­száz eperfát vágnak ki a fa­luban az útfenntartó válla­lat dolgozói. Ugyanis a köz­ségi tanács elhatározta, hogy a kiöregedett fák helyén par­kosítja az útszegélyeket Első­sorban a főutcán végig ala­kítanak ki zöld sávokat és helyeznek el mintegy száz íz­léses műkőből készült virág­tartókat. A zöldsávokat a la­kosság társadalmi munkában alakítja ki és a műkő virág­tartókban a házak lakói he­lyeznek el a tavaszon külön­féle virágokat. Ez a társadal­mi munka értéke meghaladja majd a kétszázezer forintot. Most arra kérik a vállalatot, hogy a főutca mentén, ös­szefüggő szakaszon vágja ki az eperíákat, hogy a parko­sítást ne akadályozzák. — Ugyanakkor gondoskodott a beremend! községi tanács a faluban élő selyemhernyó tenyésztőkről is. Az elmúlt években három holdon ültet­tek eperfát, Százéves Erkel-ereklye a Pécsi Dalárda irattárában A dalárda első megalapítói előtt 1847-ben nemcsak a kar- dalművelés művészeti, hanem nemzet- célja is lebegett. — Ezért panaszolták Liszt Fe­rencnek 1846 őszén tartott püspöknádasdi találkozójukon, hogy nincsenek magyar né­gyes férfikarok. S ez a panasz indította aztán meg a magyar férfikari irodalmait azzal a Pa- takcsa című első magyar né­gyes férfikarral, amelyet a szervezés előtt álló Pécsi Da­lárda részére nem kisebb ze­neművész, mint a világhírű Liszt Ferenc szerzett rögtö­nözve — s buzdításul. A dalárda 1862-ben történt második megalakulása után már az első évben Dopplerhez fordult, hogy küldje meg a „Vanda” operájának két fér­fikarát. Majd a dalárda kivá­ló karnagyának az a gondola­ta támadt; ha nincs magyar műnégyes, hát Íratná kell. A választmány pályadíjat tűzött kd — pénz ugyan erre a cél­ra neim volt, de a tagok ma­guk között sebtiben tiz ara­nyat szedtek össze, amihez „egy névtelen” (Felsmann re­áliskolai tanár) még három darab aranyat csatolt. A pá­lyázati határidőre, március lő­re 12 pályamű érkezett be. A további pályadíjak kiírá­sa férfikarokra arra sarkallta a dalárdát, hogy közelebbi Hét traktor a barázdában Plesfkomács Antal 19&4-tő! a mai napig megszakítás nélkül a bólyi tsz párttit­kára. — Sohasem fáradt el? So­hasem akarta abbahagyni? — Nézze, volt olyan nap nem is egy, amikor legszíve­i sebben odavágtam volna az i egészet Azt gondoltam, mennyivel egyszerűbb lenne ) kint a földeken dolgozni. Azt ; mondanák: jól dolgoztál Tó­< ni, stramm gyerek vagy. És ezzel vége... De, ha az egé­szet nézem, az elmúlt tíz '( évet, akkor mindig tudom, J hogy megérte, s akármilyen nehéz feladat előtt állok is, tudom, hogy érdemes meg­csinálni. Ha megannyiszor elkeseredik is az ember. Pleskonics Antal a telepo- ! sek utóvédjeként érkezett ; Bolyba 1950. Mikulás-esté- ; jén. Csodálatos megérkezés / volt, élete egyik legnagyobb < napja. Az állomástól jövet ; az úton egy nyolcéves fiuCs- 1 ka szaladt eléje. — Azonnal tudtam, hogy > az én fiam. Talán nehezen érti meg, de amikor meghal- 1; lottam a hangját úgy érez­tem, hogv hét ás fél éven át mindennap hallottam ezt a <■ hangot. Ez a kisfiú nem le­het más, mint a fiam. Hét és fél éve látta utol- , jóra a családját, a fia hat hó­napos volt. Aztán a háború és a hadifogság elsodorta. Az első levelét még Bihar i megyébe címezte a hadifog- j Ságból. A többi már idejött ü Baranyáim. A legfontosabb mezőgazrtasági munka most az őszi mélyszántás mielőbbi befejezése, ezt sürgetik most minden járásban, ide összpontosítják az erőgépeket, A szalántai ha­tárban például kedden hét traktor szántott egy hatalmas táblát. Mindig becsületesen Miért Is hagyták oít az ősi földet? — ősi föld?! Eredetileg mi békésiek vagyunk. Apám a legkülönbözőbb munkák­kal foglalatoskodott, volt napszámos, hónapos munkás, ami éppen jött. Végül aztán a kertészkedésnél kötött ki. Legutoljára Debrecen kör­nyékén káptalani birtokon dolgozott. Ott érte a föld­osztás is. Arrafelé nagyon sok volt a zsellér, a földtelen sze­gényember, gazdasági cse­léd. Senkiinek sem jutott sok föld. Három hold körül kap­tak. Akkor mondta a mai el­nök, Szabó Mátyás, ő is Bi­har megyei, hogy le kellene menni a Dunántúlra, ott sok a szabad föld és kevés a munkáskéz így érkezett Bolyba a kis Bihar megyei csoport. Meg is telepedtek itt. S a távoli hadifogságbe ment a fiúnak a levél: ha hazajössz, már Baranyába gyere, Pécsett átszállsz a Boly felé induló vonatra s az állomásról már mindenki útbaigazít. Az első idő nagyon nehéz volt. A t.,z miatt is meg egyébként is. — Az őslakók cigányok­nak hívtak bennünket. A szemükben csak jöttmenf betolakodók voltunk. Akkoriban hívták más­hová is dolgozni, szép fele­lősségteljes feladatokat ka­pott volna; hiszen jól tud­ták a fiatal Pleskoinács po­litikai képzést kapott a fo­golytáborban , aktív tagja volt az Antifasiszta Körnek és kint is állandó fevilágosí­tó munkát végzett. — De én a föld mellett akartam maradni. Ügy gon­doltam itt találom meg leg­jobban a helyem. S így is történt, bár első alkalommal még lábújhe- gyen óvakodott ki az akkori Haladás tsz folyosójáról. — Elmentem, hogy belé­pek. Hallom ám a folyosón, hogy óriási lárma, veszeke­dés van odabent. Na Tóni, te ide nem lépsz be — mond­tam magamnak és szép óva­tosan kisomfordáltam az aj­tón. Belépett a másik termelő- szövetkezetbe. — Mit tudsz? — kérdezték tőle. — Akár ácsmunkát, akár kertészetet, vagy amit kell. Mindegy csak dolgozhassak. Eleinte kertészkedett s amikor megkezdődött a tsz gépesítése, traktoros lett. 1954-ben megválasztották párttitkárnak. — Akkoriban még mindig nem békéitek meg egymással a nemzetiségek. Talán ez volt a legnagyobb probléma Legalábbis olyan probléma volt, ami mindennel össze­függött. Azzal is, hogy a tsz nagyon keveset fizetett. A németek a magyarokat okol­ták, a magyarok meg a né­meteket Áldatlan állapot volt Hogy mennyi munkába, küzdelembe került míg mindez megváltozott, arról Pleskonics Antal őrákhosszat tudna mesélni Legyint. — Jobb nem is beszélni róla. Legjobb elfelejteni. Mert ma már ez teljesen el­tűnt. A tsz jól működik. Mit mondjak még? Beszélgetés közben soha­sem mondja, hogy én. Min­dig azt mondja „a fiúk”. Ez a „fiúk” a pártszervezetet jelenti. Igaz egészen idős „fi­úk” is vannak köztük. De ez mindegy — fő az, hogy a tit­kár az ő nevükben beszél s mindig velük együtt hányta- vetette meg az ügyes-bajos dolgokat. — Az első nagy „haditett” Szabó Mátyás kinevezése volt. Kint dolgozott a többi­ekkel, fizikai munkát. Jól megállta a helyét ott is. De én tudtam róla, hogy ért a mezőgazdasághoz, nagyüzem­ben dolgozott korábban is. Ezért féltek tőle sokan. Nagy túlzás volt. Szegény embsff összeköttetést keressen a dal-* és zeneművészet kiváló szerzői­vel. így 1864-ben a pesti szín­ház első karnagyát, Erkei Fe­rencet tiszteletbeli tagjává vá­lasztotta, aki az alábbi, saját- kezűleg írott levélben kö­szönte meg megválasztását: „Tekintetes Választmányi Van szerencsém a Tekinte­tes Választmánynak, ama ve- ámnézve hízelgő kitüntetést, melynél fogva engem a Pécsi Dalárda tiszteletbeli tagjá' l kinevezni méltóztatott, — alá­zatosan megköszönni. Egyszer­smind bátor vagyok az igen tisztelt T. C. Választmányt őszinte bizalommal megkérni, kegyeskedjék engem továbbr.t is becses hajlamaiban meg­tartani. — Hálás köszöneté- met megújítva — megkülön­böztetett tisztelettel vágyói; Pesten Augusztus 10-én 1864. A Tekintetes Válasziinányna : alázatos szolgája: Erkel Ferenc, A Nemzeti Színház tó­zene igazgatója". A Pécsi Dalárda ezt a meg­sárgult levelet becses ereklye­ként őrizte irattárában, amely ma a pécsi múzeum helytör­téneti anyagában található. A Pécsi Dalárdát sók kétí­ves emlék fűzi a nagy Étkei Ferenchez, akivel több orszá­gos dalosversenyen találkozott, így 1868-ban Debrecenben ^ ahol Erkel is a bíráló bizott­ság egyik tagja volt. Ezen a versenyein született meg a da­lárda első nagy országos dia­dala, nagy fölénnyel-megnyer­te az első díjat Debrecen töl­gyeinek ezüst bilikomát. Má­sodszor mint zsürielnökke; ta­lálkozott véle a dalárda, ki­lencven évvel ezelőtt Kolozs­várott. Itt olyan sikere volt a Pécsi Dalárdának, hogy tapsvihar még a különbéi higgadt, idős Erkelt is ma1 ' ragadta, s a zsűri elnöke önrj feledten tapsolt a közönség­gel. Még egyszer találkozót a Pécsi Dalárda Erkellé1 ha­sonló körülmények között — ekkor. 1882-ben Debreceniéi volt Erkel a zsűri elnöke » versenyző dalárdáikat mind meleg üdvözlő tapsok fogad­ták, csak a pécsit nem. T)e még el sem hangzottak • utolsó akkordok, máris fa- zúdult a lelkes éljenzés. A zsűri egyhangú határozatta? ítélte oda Debrecen város nagy ezüst sejtesét a pécsi dalosaknak. — Kiss Zoltán volt Szabó Mátyás is mindig. Közülünk való. Megbeszél­tük hogy behozzuk agronó- musnak. Ügy is törtéit. A tsz fejlődni kezdett Azóta Matyi bácsi elnök. Nagyon hosszú ideje. Ez igazolja, hogy jó volt a pártszervezet választása. 1960-ban pártískolára küldték Pleskonics Antalt. Mikor egy év múlva vissza­jött függetlenített párttitkár­rá nevezték ki. — Az első időkben nagyon nehéz volt. Nem tudtam ma­gamma1 mit kezdeni, legszí­vesebben traktorra ültem volna. Aztán lassan-lassan észrevétlenül kevés lett a párttitkári teendők elvégző sere az egész nap. Már leg­alábbis ha mindent becsüle­tesen meg akar oldani az ember. Én pedig nagyon Sze­retném. Legszívesebben az embe­rek között van. A legkisebb üggyel is foglalkozni kell, mindenkit meg kell hallgat­ni — ez a véleménye. —- Az emberektől azt vá­rom, hogy erejük szerint se­gítsék a közöst, a ts2-tŐl pe­dig azt, hogy mindenkinek megadja, ami jár. Igazságo­san. Egy biztos, Pleskonics An­tal minden tőle telhetőt megtesz a tsz-ért — s ha is­merjük a bólyi tsz kiváló eredményeit, azt hiszem, eh­hez nem is kell kommentár. «U

Next

/
Oldalképek
Tartalom