Dunántúli Napló, 1964. november (21. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-17 / 269. szám

2 napló 1994. NOVEMBER fi Gólyabál Sellyén Remete hangulatú, jól szervezett gólyabált tartottak szombaton a Sellyéi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum Gépész Szakának ki- s.'.Minden terem zsúfolásig megtelt, népi zenekar szórakoztatta a geket az egyik teremben, míg a másik teremben nagy si­kf íratott Gerkó Kálmán zenekara és szólistája. Pongrácz Zol­tán Különösen nagy sikere volt az éjféli szellemes gólyaavatás­nak. A képen: hatalmas csavarkulccsal avatódik gólyává az egyik elsőéves: Molnár Szaniszló, Vizsga a Városi Művelődési Házban HÍREK Vasárnap délelőtt kilenc órakor jellegzetesen női ese­ménnyel kezdődött a vasárnap kulturális élete. A Déryné ut­cai városi Művelődési Háziba tíz baranyai asszony jött el, hogy számot adjon két esz­tendős tanulásáról és megsze­rezze a díszítőművészei i szak­körvezetők igazolványát. A tíz asszony országos tekintélyt szerzett Baranyának, meit a tíz baranyai papír a megve színvonalbeli fölényét jelenti az összesen 30—40 igazol­vánnyal bíró 18 megyével szemben. A vizsgát kétesztendős ta­nulás előzte meg, mikoris nya­ranta egy-egy hétig bentlaká­sos tanfolyamon, a tanév so­rán pedig havonta egy napos pécsi konzultáción vettek részt. Emellett szorgalmasan tanultak, gyakoroltak és még vezették is kézimunka szak­körüket. A vizsgabizottság elnöki székében Hegedűs Margit ta­nár és textilmérnök, a Nép­művelési Intézet munkatársa ült: — A baranyaiak általában | jól szerepeltek és ez elsásor- ■| ban a tanfolyam két „lelké- j nek”, Tímár Irma népműve- ' lési tanácsadó vezetőnek és Kisdobosok — kisdobos öltözék nélkül Hosszas és lelkes készülő­dés előzte meg a város ál­talános iskoláiban a kisdo­bosok avatását. Ehhez hoz­zátartozott az is, hogy a ma­mák számbavették a leendő kéknyakkendősök ruhatárát: jó-e még a tavalyi sötétkék nadrág, nem kell-e új ra­kottszoknyát venni a régi yett? S ha szoknya és ügyben itt-ott ki is ett nyitni a szülők pénz­ét, a gondok nagyob- ,t mégsem ez jelentette, kisdobos öltözékhez sok egyéb is kell: fehér térdha­risnya, úttörő ing, derék­szíj, sípzsinór és síp. Es nyakkendő ultolsósorban. Az avatás kellékeinek megszerzéséhez nem kell de­geszre tömött pénztárca, de türelem és kitartás annál inkább. Az egyik boltban csak harmincas nyakbőségű inget tudnak adni, a másik­ban harminnégyes a legki­sebb, a harmadikban pedig j — bármilyen apró is a kis­dobos. hol terem akkorka, akikre az ott ajánlott hu- szonhatosat még rá lehetne adni... Nyolcévesnek való fehér térdharisnyából még a gyermekruha szaküzletben is csak egyfélét tudnak ajánlani, de egy bizonyos fajta fehér térdzokni leg­alább van! A város egyetlen úttörő boltjában, ahol a kis­dobos felszerelés minden kellékét együtt remélné meglelni a vásárló, követ­kezik az igazi csalódás. Fe­hér úttörő ingből csak nagyméretű van — drapp­ból. amiben nem lehet ava­táson megjelenni, szinte minden szám kapható. De­rékszíj nincs. Sípzsonór még akad — síp nélkül. v«i ' árt kellemes meglepe- s: kisdobos-nyakkendőt dnak adni. De minek nyakkendő, ha nincs ing, amihez felköt­nék? Az avatást előkészítő pe­dagógusok évek tapasztala­taiból okulva, szerencsére időben figyelmeztetik a szü­lőket: nem valószínű, hogy mindent meg tudnak sze­rezni. Ha nem kapnak for­mainget. megteszi valami < hason’ó is . .. Így történt, hogy az ava­tó-'"! r népségeken nem lehe­tett Mjes a kisdobosok örö­me. hisz kisdobos-díszben íop-'dalmat tenni, az az iga­zi! Csakhát ehhez a felnőt­tek úgylátszik nem értenek. Különben miért ne lehetett volna szépen összehangolni a boltok felkészülését a kis­dobos-avatásokkal. H. 1*1. Cser Ferencné tanárnak kö­szönhető. A tanfolyamnak egyébként hármas célja volt. Először is általános képzőmű­vészeti alapot teremtettünk az általában kézimunkázó, hímző szakkörök vezetéséhez. Ezért például festészeti és szobrá­szati alapismereteket is meg követeltünk. Másodszor meg­tanítottuk a magyar népi hím­zés technikáját. A tíz ..jelöltnek” a szóbeli ^ és írásbeli vizsga mellett ir.ég gyakorlati feladatot is meg kellett oldania. Egy papírra nyomott mintáról tudniok kel­lett, hogy melyik néprajzi táj hoz tartozik, melyek a jellem­ző színei és milyen öltéstech­nikával készült. Végül a szí­nesceruza készlet segítségéved ki is „hímezték” a mintát. Hadd írjuk le a tíz asszony nak és falujának a nevét: Auth Andrásné Nagypeterd, Geosits Sándorné Szilágy, Horváth Istvánné Bikái. Göb Péterné Bakóca, Laki József- né Komló, Krug Mihályné Siklós, Konrád Béláné Geré- nyes, Lázár Józsefné Abaliget, Zakariás Péterné Siklós és vé­gül egy pécsi asszony: Békés Lajosné. NOVEMBER Hortense napja. A Nap kél: 652, nyugszik: A m 16.06 órakor. A Hold kél: 15.17, KEDD nyugszik: 3,37 órakor. lluszonöt éve, 1939. november 17-én « hitlerista megszállók bezárták a prágai egyetemeket és az ellenálló diákokat a hely­színen kivégezték. A prágai diákok hősies magatartása és a diák-mártírok megbecsülése a világ haladó szellemű diákságát már akkor is egységbe tömörítette. Azóta minden év no­vember 17-én emléküknek áldoz a diákság. November 17-e a diákszolidaritás szimbólu­mává, Nemzetközi Diáknappá lett. A háború befejeződése után megteremtették az együvétartozás szervezeti kereteit is. 1945- ben megalakult a Nemzetközi Diákszövetség, amely első ta­nácsülését a követleező évben Londonban tartotta 47 nemzet diáksága kiküldötteinek részvételével. A Szövetség alapszabá­lya — a többi között — kimondja: „a szervezetnek kötelessé_ ge megvédeni minden fiatal ember jogát, hogy alapfokú, kö­zép- és felsőfokú oktatásban részesüIhessen nemre, gazdasági körülményeire, szociális viszonyaira, vallására, színére és fa­jára való tekintet nélkül”. 20 EVE, 1944. november 17-én felszabadult Füzesabony, Makiár, Karácsond, Adács, Gyöngyöshalász, Csány, Jászfény- szaru, Zsámbok, Tiszalucó, valamint Tirana, Albánia fővárosa. 1944. közepe táján, Bajcsy-Zsilinszy Endre elnöklete alatt megalakult a Magyar Front és a többi ellenállási csoportok közös végrehajtó szerve: « Magyar Nemzeti Felkelés Felsza­badító Bizottsága. Vasárnap délután az újme- csekaljai Ságvári Endre Mű­velődési Házban kétszáz kü­lönböző munkahelyen dolgo­zó szocialista brigád képvise­lői gyűltek össze, hogy meg­alakítsák a szocialista brigá­dok és újítók klubját. Kresz Károly, az SZMT munkatársa, valamint Rézmű­ves Tibor, a klub egyik szer­vezője mondták, hogy a leg­fontosabb cél, — közös ott­hont adni a különböző munka helyeken dolgozó szocialista brigádoknak. így lehetőség nyílik arra, hogy tapasztalat- cserék útján kiszélesedjék a nem mozgalom. Minden hónap első péntekén bemutatnak majd egy újítót, aki elbeszélget a klubtagokkal. A Bányász-Ko­hász Egyesület pedig mérnö­köket biztosít, akik rendsze­resen szakmai előadásokat tartanak. Hornung Lászlóné, a műve­lődési ház igazgatója szerint a klubnak más lehetősége is van:- Most már megrendezhet­jük a szocialista brigádok és művészek, írók találkozóit is. Sok klubtag már most kérte, hogy hívjuk meg a Rozsdate­mető íróját, Fejes Endrét. Azonkívül minden szaklapot és folyóiratot megrendelünk nekik. Gadó István, egy négysze­res szocialista brigád vezető­je azonban elárulja, hogy a klubban nem teljes a férfi­uralom: — A szocialista brigádok­nak ez a jelszavuk: „Szocia­lista módon óini, dolgozni és tanulni!” A második kettővel nincs is baj. Csak hogy „él­ni” . í . Hát szóval az asszo­nyok szerint itt van még ten­nivaló! A múltkor is 2000 fo­rint jutalmat kapott a brigád, hát gondoltuk, kimegyünk a szőlőkbe. ; ; Az asszonyok pedig úgy mondják, ez annyira nem egyeztethető össze „Szocialis­ta módon élni” jelszavával, hogy nekik is be kell majd járni a klubba. Már a meg­nyitó után szállingóztak is a Ságváriba. Biztosítani ebben a kérdésben az egyensúlyt. Időjárásjelentés Várható időjárás kedd estig: enyhe idő, nyugat felől újabb f e 1 hő átv on ul ások, több felé. főképpen nyugaton és északon esővel. Élénk, helyenként erős szél, délnyugat és északnyu­gati irányból. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet általában 5—9, keleten helyenként 2—5, legmagasabb nappali hőmér­séklet 8—13 fok között. Kórushangverseny Másodízben lépett fel szom­baton este a Liszt-terem do­bogójára a Zeneművészeti Fő­iskola Liszt Ferenc Kamara­kórusa Párkai István vezetésé­vel Az I. Országos Kamarakó­rus Fesztivál emlékezetes be­fejező hangversenyén hallot­tuk először énekelni ezt a rendkívüli muzikális, eszmé­nyien kiegyenlített hangzást produkáló együttest. Már az első szereplésük is lenyűgözött bennünket, de most — úgy látszik nemcsak a sportolók szárnyalják túl önmagukat — még nagyobb hatást váltott ki dalolásuk. Dalolásuk? Igen. Náluk, legyen az bármilyen ne­A televízió műsora november 11-én, kedden: 8.05: Iskola-tv. 8JE5-ig: Ormor. nyelv az ált isk. VL oszt. szá­mára. Az Özemben. 9.00: Kör­nyezetismeret a vidéki ált. isk. IV. oszt. számára. 9.24: A mozgás szervet 9.25: Környe­zetismeret a budapesti ált. isk, IV. oszt számára. 9.45: Na­gyobb közlekedési létesítmé­nyek. 11.00: Angol nyelv, 11.20: Kezdőknek. 14.00: Orosz nyelv (isin.). 14.55: Környezet­ismeret (ism.). 15.15: (Vidéki ált iskolák IV. oszt számára). 15.20: Környezetismeret (ism.). (Budapesti általános isk. IV. oszt. számára). 15.55: Angol nyelv (ism.). 11.55: Az iskola- tv postája — műsorkalauz pe­dagógusoknak. 18.10: Hírek. 18.15: Tapasztalatok — tanul­ságok. Későőszi tennivalók. 18.25: A kisfilmék kedvelői­nek: 1. öltés, öltés után. 2. Tubens. 19.00: Ki minek mes­tere? Portréfilm. 19.10: Az or­vos válaszol. 19.20: Esti mese. 19.30: TV-híradó. 19.45: Napi jegyzetünk. 19.50: A kultúra történelem-könyvéből. Emlé- iezés a Szabó Ervin Könyvtár >0 éves történetére. 20.20: Az ékszerész és az ideggyógyász, Magyarul beszélő francia kis játékfilm. (14 éven felüliek- lek!) 20.45: Érmek és érme­sek. Visszapillantás a tokiói (limpiára. 21.00: Amiga-koktél. \z NDK hanglemezgyárának is televíziójának könnyűzenei nüsora. 22.00: TV-bíradó. — !. kiadás. Baranya Ifjúsága 1904. — Nagykapacitású permete­zőié keverőtomyot építenek, a siklósi Magyar—Bolgár Test­vériség Termelőszövetkezet­ben. A torony helyét a napolt. 1 ban jelölik ki a tsz máriagyű- j di üzemegységében. Ug- an<? ! re a helyre 1966-ra egy mo- j dern szőlőfeldolgozó-kombinát : megépítését tervezi a szövet­kezet. — Az Ifjúságról jogász szemmé! címmel ankétot rendeznek Pécs város Doktor Sándor Művelődé:.! Házában (Déryné u. 18.) november 18-án. szerdán este 6 órakor. Vita­vezető: dr. Tamá&fy József, a fiatalkorúak bírája. Felkért hoz­zászólók: dr. Jászay László, a fiatalkorúak ügyésze és dr. Kos­bán Tamás ügyvéd. — A belépés díjtalan. (x) — A Mézeskalács című , táncjáték táncbetéteit tanul­ják az új-mecsekaljai Ságvári Endre Művelődési Ház népi I táncosai. Utána a színjátszók­kal eigyütt közös vidéki kör- műsort adnak. — A siketek és nagyotthál­lók országos versenyt nyert pantamimegyüttese új műsor­ral mutatkozik be november 21-én. Előadják Koós Lajos: Pécsi utca és Simon Lajos: Nyári emlék című pantomim­játékát. — Kiállítás és filmvetítés. ma este < órakor klubestet tartanak Pécs város Doktor Sándor Műve­lődési Háza Ifjúsági Klubja he­lyiségében (Déryné u. 18.) a Ma­gyar—Szovjet Baráti Társaság Baranya megyei Elnökségével kar­öltve. A klubesten bemutatják a „Szovjet városképek” című kiál­lítást, és levetítenek néhány, sas. I MSZBT-töl kapott kLsfUmst. — A 1 belépés díjtalan. OJ Baranya Ifjúsága :%4 címmel kiállítást nyitottak vasárnap 11 órakor a Fegyveres Erők Klubjában A KISZ ha'odik kongresszusa tiszteletére és a november lS-án sorrakerülő megyei kül­döttértekezlet alkalmából a KISZ megyei bizottsága a kiállításon mutatja be megyénk ifjúságának életét, kulturális, termelési tevékenységét és a szakkörök munkáiét. mok megszólaltatása felszaba dúlt dal lássá válik. Izig-véri ismerik a müveket és a karba való éneklés törvényeinek J kalmazása kézséggé alakult s a zenei hivatásukra készül dalosokban. Ügy engedelmes kednek karnagyuknak, mint hárfa húrjai a pengető ujjak nak. A hangversenyt a hallhatai lan kóruskomponista, Lass í műve nyitotta ’-reg. Ezt Arca delt és Monteverdi műve tő vette. A dalosok helyét ezutá: a két közreműködő foglalta e Az igen tehetséges Kira László Marcello, a XVIII. szá zad kiváló olasz zeneszerzője nek oboa-koncertjét (c-moll szólaltatta meg. Zongorái Fridiik Zsuzsa kísérte. A mi szép előadásban hangzott e és jól illett a műsorba. Kedves meglepetést okozot I a harmadiknak fellépő Gesu ; aldo kvintett. Hogy mit tu< I nyújtani öt ..kórustag”, az csak az tudja, aki jelen volt j koncerten! A hangverseny első részét I kórus Sartorius Kocsmai taka ! rodó és Lassus hangulatos I Libanótája zárta be. í A műsor második részében ■ a XX. század mestereinek S alkotásai szólaltak meg. A kó­rus három olyan fiatal zené­li j szerző — köztük egy magyar, 1 Balázs Árpád — kórusművét is bemutatta, akiknek a nevé­vel biztos találkozunk még. A csehszlovák Eben Szerelem és halál című népi szövegekre irt ciklusáért a legnagyobb elis­merés illeti a mértéktartó, vilá­gos mozdulatokkal dirigáló karnagyot és a kórus tagjait külön-külön is. Fridrik Zsuzsa a második rész műsorát három Bartók es egy Prokofjev (Sarcasme) mű tolmácsolásával tette teljessé. A Prokofjev művet olyan meg­kapó erővel és magabiztosai szólaltatta meg, hogy meg kel­lett ismételnie. A lelkes pécsi közönség szűnni nem akaró tapssal fe­jezte ki köszönetét az emléke­zetes estért, amelyet a kórus öt ráadás-számmal viszonzott. Az est megrendezéséért a Ne­velők Háza Pécsi Kamarakó­rusát illeti a dicséret. (Tárnái) l A szocialista brigádok klubja

Next

/
Oldalképek
Tartalom