Dunántúli Napló, 1964. október (21. évfolyam, 230-256. szám)

1964-10-11 / 239. szám

10 NAPLÓ 1964. OKTÓBER 1L Lacit akkor este a hideg ráüta. — Beteg vagy? — kérdezte a nagyanyja. — Nem, csak íázom és ne csukjátok rám az ajtót, mert l'clek. A sírkövek éjszaka fehérek, mint a kísértet. Ök kilencen mégis elindultak a hátborzon­gató zsákmányért. A kriptát fedő betonlap félig már nyit­va volt — mondják még 56-ban kirabolták a benne nyugvó felékszerezett halotta­kat — néhány gyerek leeresz­kedett és gumikesztyűs ujjak­kal kivette a koponyákat. Utána Lacit kiverte a hí­dig. De mire volt jó az a né­hány koponya? A válasz na­gyon ravasz: — A mezőgazdasági tech­nikum diákjai vették meg, de hogy kik, azt nem tudjuk, mert már nincsenek Lőrin- cen. Még maradt is belőlük, az', visszadobáltuk a kriptába. Hát persze, így könnyen le lehet rázni az orgazdakérdést. Ki járja ma már végig az or­szágban szétszóródott végzett technikusokat? Koponya tehát fuecs, nincs hatalom, amely előkeriti. S a kriptarablás nem az egyedüli „kilengés”. Csak úgy kapásból néhány tételt a bűnlajstromból: hét kerékpárdinamó leszerelés üz­leti célból (á egy rágógumi), egy pincetető-bontás a szőlő­hegyen, üvegvisszaváltás, melyhez az üveget előbb el kellett lopni, és aztán akad néhány kápé-üzlet, csak be kellett egy kicsit tömi az ital­boltba, és leolvastak vagy 1600 forintot. A szentlőrinci tanács ve­zetői törölgetik a homlokuk­ról a verejtéket, az ifjúság- védelmi bizottság tagjai, a pedagógusok is tehetetlenül tördelik kezüket. A fiúk meg — nagyjából hatodik-nyolca­dik általános iskolások vagy azoknak kellene lenniök — esténként rágyújtanak egy cigire és éjfélig nézik a csil­lagokat. Kivéve Tarzánt. Mert ő jó­formán egész nap ezt csinál­hatja. (Vagy nyolc esztendeje mos- datlan szőke vadóc csavar­gón a lőrinci technikum kö­rül. — Gyere ide, te kis Tar­zán — hívták a diákok. — Etették, megmosdattak, ott szárítkozott a technikum vé­gében. Így lett M. Misi — Tar­zan. Ma a szentlőrinci gye­rekek „rossz szelleme”. Rö­vid „káderlapja” igen szo­morú: apja iszákos, elhagyta anyját. A mamája Pécsre jár dolgozni, a nagymama neveli nem sok sikerrel. És Lőrin- cen esküsznek rá, hogy Tar- zán a fiúk fő megrontója. Káderlapnak, „családfának” ennyi elegendő. Az ifjúságvédelmi bizott­ság előtt fekvő jegyzőköny­vek szerint négyszer volt ál­lami gondozásban, de nem sokáig gondozhatták, mert mind a négyszer megszökött. Az idén júliusban — hosz- szú jogi formaságok után — elvitték a bakócai fiúnevelő otthonba. Az eredmény: ha­zaszökött és társaival együtt itthon megszervezte és vég­rehajtotta a 2-es számú szent­lőrinci italbolt kirablását. Tjatzán Másnap, augusztus 13-án fel­vették a leltárt. A kár 4617 forint. Nagy összeg, de ez mégis csak a kisebbik kár. A nagyobbik a szentlőrinci gyerekekben támadt. Tarzán példakép lett. A szülők az iskolát hibáz­tatják. Pedig a nevelés nem ér véget az iskolában eltöl­tött öt vagy nyolc órával, azt otthon folytatni kellene. Hogy Tarzán tekintélye terjed és „jobb családok” jobb gyer­mekei is „a galeri” befolyása l alá kerülnek, arról az iskola nem tehet. Tarzánt és öcs- csét rossz útra vitte a sorsa, mert náluk túl „hideg” volt a családi tűzhely. De a leg­több papa és mama bizony ludas a dologban, hogy Tar­zán mellé szegődött a cseme­téje. — 420 apa vagy anya ré­szére megszerveztük a szü­lők iskoláját — mondja Dér Antal, a szentlőrinci általá­nos iskola igazgatója. — Tud­ja, hányán jöttek el? Csak száztizén. De olyanok, akik­nek nem kellett volna. Aki­nél pedig szükség lett volna rá, ide sem nézett. Harmat Antóniát, Tarzán egykori osztályfőnökét nevez­ték ki a gyerek gondnoká­nak: — Ä többi gyereken — még Tarzán öccsén, Lacin is — lehetne segíteni. No de így!? A 41 főnyi osztályom­ban most tartottam szülői értekezletet és mindössze tí­zen jöttek el. Lőrincen sokan nem törődnek a gyerekekkel. Persze Tarzánon már csak a szigorúbb intézet fogna, mint az aszódi. Mi azt is javasol­tuk, nem értem, miért vitték Bakócára. A kérdéssel a Baranya me­gyei Gyermek- és Ifjúságvé­delmi Intézethez fordulok. — Ml nevelni akarunk s nem börtönt létesíteni. Arra a célra ott az aszódi és a kalocsai szigorított intézet — mondja Szombathelyi Béláné igazgató. — M. Misiről egyéb­ként most már a bakócai in­tézetben is azt mondták, hogy rajta csak Aszód segít. Pedig Bakócán országos hírű jó in­tézet van és a szökevények­kel is jó pedagógiai érzékkel eredményesen foglalkoznak. M. Misit most bűncselekmé­nyei miatt valószínűleg elítéli a gyermekbíróság és szigorí­tott intézetbe kerül. Felkerestem M. Misit. Vi­szonylag tiszta és rendes la­kásban, a nagymamával együtt fogadnak. Misi jókö­tésű tizenötéves fiú, kamasz korában tényleg „ilyen lehe­tett” a Tarzan-filmek hősé, Johny Weismüller. Csak Misi szőke és pisze orrú. Jobb szeme alatt egy erős ütés nyo­ma kéklik. — Mondd, nagyon rossz volt az intézetben? — Elég jó volt — feleli tisztelettudóan —, de haza szerettem jönni. A koszt is jó volt, nem voltak énhoz- zám gorombák se. — Csak? — Itthon szabadabb! — szólal meg benne a „Tarzán”. — Mit szerettél legjobban az iskolában? November 30-ig köthetnek fagybizfosítást a termelőszövetkezetek A két évvel ezelőtt bevezetett ] fagybiztosítást a termelőszövetke- zetek zöme kedvezően fogadta és 1 mint a biztonságos gazdálkodás jelentékeny tényezőjét értékelte. A termelőszövetkezetek egész sora kapott az Állami Biztosítótól több százezer forintos fagykár­térítést. A fagybiztosítás alapján az összes szántóföldi növény, — kivéve a magvetéssel, vagy pa­lántázással termelt zöldségféléket és rizst — téli és tavaszi fagy­kárait megtéríti az Állami Bizto­sító. ha fagy következtében a növény Kiszántása válik szüksé­gessé. vagy ha az 60 százaléknál nagyobb' állományritkulást szen­ved. A biztosítás a fagy minden megjelenési formájára (felfagyás, kifagyás, kioállás. stb.) kiterjed. A termelőszövetkezeti gazdál­kodás keretében mindinkább el­terjed az a helyes agrotechnikai módszer, hogy a talaj kettős ki­használása érdekében a tavaszi kalászos növényeket pillangósok­kal (lucerna, vöröshere, borsó) vetik felül. Az eddigi feltételek szerint a biztosító csak a védő növény nélküli pillangósok fagy­kárait térítette meg. A termelő- szövetkezetek kívánságára ez év­től kezdődően a fagykockázatot a tavaszi kalászos- növényekkel* vagy borsóval telepített pillangós takarmánynövényekre is — vál­tozatlan díj mellett — vállalja. A fagybiztosítás díja kh-ként 40 forint. Minthogy a közös gaz­daságok általában a szántóterüle­tük 60 százalékán termelnek fagy­veszélynek kitett növényeket, ezért a biztosítási díjat is csak a megművelt szántóterület 60 szá­zaléka után kell fizetni. Kiszántásos károknál a kárté­rítés kh-ként 600—1000 forint, 60 százaléknál nagyobb állományrit­kulás esetén pedig 300—500 forint. Nem téríti meg a kárt a bizto­sító, ha az állományritkulást hely­telen agrotechnika, vagy más, fa­gyon kívüli károsító tényező okozza, továbbá ha a kár a ki nem kelt vetésekben keletkezett. A fagykárokat a fagybiztosítás feltételei szerint az észlelést kö­vető 3 napon belül kell bejelen­teni. A termelőszövetkezetek a fagy­biztosítást a vagyonbiztosítás ki­egészítéseként legkésőbb novem­ber 30-ig köthetik meg. Minthogy a fagy már ennél az időpontnál korábban is okozhat károkat, a termelőszövetkezetek érdeke, hogy a fagybiztOBÜást mielőbb meg­kössék* _ w — A történelmet. At step. — Olvasni? Tanácsiatok fogadóórái — Szeretek. Az Egri csilla­gok a legszebb könyv. Meg a Vörös torony kincse. — Te Misi, szerinted hol lehet a legtöbb pénzt keresni? — A bányában. De az ve­szélyes. Én valami szakmát tanulok itthon, talán aszta­lost. — Nem vágyói el kicsit Szentlőrincről? — Az „italbolti pénzen” is Pestre akartunk menni. — Sport? — Bunyó! — mutat a jobb szem alá a kék foltra. — Murvai Gyula bácsihoz já­rok edzésre, ide a szentlő­rinci sportkörbe. Eddig öt­ször „léptem fel”, de még nem ütöttek ki. Mohácson én ütöttem ki a Kőhalmit a ser­dülők mérkőzésén. Jobb ho­roggal, a gyomrán. — Nem sajnáltad? — Rossz volt látni, ahogy Összeesett. — Nem akartad tovább ütni? — Nem, mert már nem volt rá szükség. Szentlőrincen azt mond­ják a sport, az öklözés mintha fogna Misin. Az ed­zője kedvéért vágatta le rö­vidre a haját, becsülettel megőrzi a kesztyűket, szót fogad az edzéseken. Ha egy kemény férfi előbb kézbe­veszi, és valami férfias sport­tal levezeti az energiáját, ta­lán nem álfl. mögötte betörés és a jobb érzésű lőrinci szü­lők félelme. De most már kevés út állhat előtte. Vagy a szigorított intézet, amitől jobban fél, mint a fűztől, s talán dacból még nagyobb bűnözővé formálódna. Vagy ha valamiképp megússza, ta­lán az öklözés, a sport még embert nevel belőle. Bár Szentlőrincen ezt már alig hi­szik. De Misi így most már túlnőtt Tarzánon. Fenyegeti az egész szentlőrinci kamasz­társadalmat. A szülők attól tartanak, hogy egyszer arra ébrednek, a fiúk elszökött Tarzánmal betörni. Mert Tar­zán szabadon van, nem dol­gozik, iskolába se jár. És az idő múlik. Földessy Dénes I. KERÜLET: Október 12-én este 6 órakor: Kardos Ferenc a pécsbány a telepi vájár iskolában. Amrein Istvan- né Sándor u. 18. sz. alatt. Október 13-án este 6 ónkor: Csánk Jenő Buzsáxi I. u. 23. sz. alatt, Kárpát József Felsővámház u. 43., Schandl János Február 24. u. 7. sz. alatt. Október 14-én délután 5 órakor: Árvái Mihály az I. kerületi ta­nácson, Gálosi József a Borbála­telepi kultúrházban. Este 7 óra­kor: Fehér Józsefné a Vasas II. falui pártszervezet helyiségében. Október 15-én délután 5 órakor: Bakó János a Vasas II. telepi kultúrotthonban este 6 órakor: Bátai Sándor a Vasas II. Petőfi Kultúrotthonban. Október 16-án délután 5 órakor: Zöld Gézáné az öregmeszesi szak- szervezeti helyiségben este 6 óra­kor: Kabar Ferenc Vasas II. te­lepi általános iskolában, Gyenis József a Vasas II. telepi általános iskolában, Bérces Jánosné Bara- nyavár u. 1/1., Mislyenác Ferenc az újmeszesi pártházban, Pintér István Rigó u. 21. sz. alatt. Este fél 7 órakor: Lovas Lászlóné az újmeszesi pártházban. n. KERÜLET: Október 11-én este 6 órakor; Balogh Ferenc Nagypostavölgy 60., Ihász Istvánné Nagypostavölgy 62., ifj. Tóth József Málom, v. b. kirendeltség helyiségében. Október 12-én este 7 órakor: Ritter Mátyás a nagyárpádi v. b. kirendeltség helyiségében. Október 13-án délután 5 órakor: Magyar Ferenc Majláth u. 30., Lőcsei Ferenc Böck J. u. 22. sz. alatt. Október 14-én délután 5 órakor: Sebők Béláné Székely B. u. 21., este 6 órakor; Juhász Lajos Baj- csy-Zs. u. 8., Horgos János az Ágoston téri ált. iskolában. Október 15-én este 6 órakor: Szirken János az Építőipari Vál­lalat Rákóczi út 58. sz. helyiségé­ben. Október 16-án délután 5 órakor: Pigecz Györgyné az Ágoston téri ált. iskolában, délután fél 6 óra­kor: Deák László az MTH-iskola Sallai u. 35. sz. helyiségében, este 6 órakor; Táborszky Istvánné Ágoston téri ált. iskolában. Hl. KERÜLET: Október 12-én délután 5 órakor: Kovács Imre a vasúti bérház KISZ-szervezetének helyiségében (Mártírok u. 42.), Szász Antalné Petőfi u. 64. II. 5., Barabás La- josné MÉH Vállalat, Doktor S. u, 14., özv. Czöndör Ferencné az Al­kotmány utcai gyakorló iskolában (Alkotmány u. 38.), Lovas Ferenc­né Rókus u. 5., dr. Rugási Endre Pannónia Sörgyár,, özv. Farkas Lőrincné Aranyhegy, Kertészeti Vállalat. Este 6 órakor: Bácsal­mási Mihály Petőfi utcai ált isko­lában, Bernáth Ferenc Petőfi ut­SZÍNHÁZ I Mm VASARNAP: A MAGYAR RADIO PÉCSI STÚDIÓJÁNAK 1964. okt. 11-i, vasárnapi műsora a 223,8 m középhullámon 17.30: Szerb-horvót nyelvű műsor. Nyári emlékek .:. — Zenés összeállítás. 18.00: Német nyelvű műsor. Kívánsághangverseny. 18.30: Magyar nyelvű műsor. Szerepről szerepre. — Zenés be­szélgetés Bánffy Györggyel. — Közreműködik: Pécsi Ildikó és Izsóf Vilmos. Zongorán kísér: Tamás Tibor. A riporter Sely­mes Judit. 19.10: Változó falu, változó embe­rek. — Magyarbóly. László La­jos és Nógrádi Erzsébet riport­ja. 19.30: Vasárnap esti muzsika. 19.50: Sporthírek, műsorismertetés. 20.00: Műsorzárás. SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Mária főhad­nagy (délután 4 és este 7 órakor). Bérletszünet. Tájszínház: Az ördög cimborája (este fél 8 órakor) Bikaion. MOZI Rövidítések: szv. = szélesvász­nú; szí. = színes. Park. A dzsungel ösvényein (10), Robinson család (szv., szi. f 5, hn 7, 9.). Petőfi: Az aranyvonat (10), Éva és Vera (3 5. f 7, f 9). Kossuth: Kasmír földjén (10), Don Carlos (szv. f 5, f 7, f 9). Építők: A boldogság madara (10), Szereti az embereket, professzor úr? (4, 6). Fekete Gyémánt: Játék és álom (10). Párduc. I., II. (szi., szv. 5, dupla helyárral) Mecsek- alja: Ketten a túlvilágról (10), Majdnem baleset (szv 5, 7). Pécs- szabolcs: Szigorúan titkos (szv. 10), A tengeri macska (sz. 3, 5, 7). Vasas II.: Három ember és az erdő (szv. 5, 7). Istenkút: Férjhez- menni tilos (7), Bőrgyári Művelő­dési Otthon: Ketten a túlvilágról (f 5). Mohács: Jégmezők lovagja (10). Morál, 1963. (szv. 4, 6, 8). Csak 18 éven felülieknek! Sziget­vár: Mi ketten férfiak (10). Némo kapitány (szv. szi. 6, 8). Siklós: Aranyfog (10). A pásztorkirály (5, 7). Sellye: A szerelem másik arca (szv. 5, 7). Beremend: Karambol (szv. 6. 8). Bóly: Razzia (10). Gá­bor diák (szi. 6, 8). Mágocs: Férj- hezmenni tilos (5, 7). Pécsvárad: Nevessünk (10), Cartouche (szv. szi. 5, f 8). Meszes: Carmen Jones (szv., szi. 5, 7). A Moziüzemi Vállalat értesíti a közönséget, hogy a Park-filmszín­ház a műsorplakáttól eltérően ma I a Robinson család című amerikai j színes, szélesvásznú filmet vetíti, i Előadások kezdete: fél 5, három­negyed 7 és 9 órakor, 1 HÉTFŐ: A MAGYAR RADIO PÉCSI STÜDIÖJANAK 1964. október 12-i, hétfői műsora a 223,8 m középhullámon 17.30: Szerb-horvát nyelvű műsor. Ütőn Baranyában ... — összeál­lítás. A tartalomból: Üj emberek, új szokások — Lehet, hogy nem tudták Baranyáról ... — Hallga­tóink hanglemezeiről. — Útköz­ben jegyeztük fel. — ön és az ősz. — Vonós zenekarok műso­rából. 18.00: Német nyelvű műsor. Heti kommentárunk. Dalok, táncok. Olvastuk, elmondjuk. Operettmuzsika. 18.30: Magyar nyelvű műsor. Mecseki visszhang. — Zenés összeállítás. A tartalomból: A régi Pécs képekben. Részletek a kiállítás megnyitójáról. — No­tesz. Vasvári Ferenc jegyzete. — Jó fogás volt. Interjú Pál Jó­zsef költővel. — öszikék a Me- csekalján. Közreműködik: Nóg­rádi Erzsébet, László Lajos* és Kovács Imre — Szerelmes ver­sek. — Kapcsoljuk a Pécsi Nem­zeti Színházat . . . Közvetítés a Moszkvai Kamarazenekar hang­versenyéből. — Világjáró Bara­nyaiak: Grünfelder Lőrinc. — A csillagászati hét megnyitójá­ról. 19.58: Műsorismertetés. 20.00: Műsorzárás. SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Szünnap. Tájszínház: Nincs előadás. MOZI Rövidítések: szv. *= szélesvász­nú; szi. = színes. Park: A pénzcsináló (szv. f 5, f 7, f 9). Petőfi: Felmegyek a miniszter­hez (szv. f 5, f 7, f 9). Kossuth: Don Carlos (szv. f 5, f 7, f 9). Kossuth Híradó Mozi: Magyar híradó, A szentgalleni kaland, Sebes folyók, Utolsó lövész, az Eszterháza muzsikusa, Festői szép­ségű tengeri állatok. Előadások 11 órától 3 óráig folytatólagosan. Pécsszabolcs: Némo kapitány (szv., szi. 5, 7). Ságvári: Akik meghódítják az eget (f 6, f 8). Vasas n.: A párduc I. n. (szv. szi. 5. dupla helyárral). Fekete Gyémánt: A pásztorkirály (szi. 6). ÚTTÖRÖHAZ János vitéz és a többiek — iro­dalmi ~ vetélkedő (délo$áB S éra- : i... rtiau ii i * eai ált. Iskolában, Barkó József Kisdaindol 8. sz. alatt. Október 13-án délután 5 órakor: Szathmáry Elemér a Baromfikel­tető Vállalatnál (Xavér u. 19.), Szentesi Flórián Ilőgyes E. u. 25— 27. Október 14-én délután 4 órakor: Hanzák Károly az ÉPFU, Vállalat­nál (Megyeri u. 50.). Pablich Mi­hály az ÉPFU Vállalatnál (Me­gyeri út 50. szám). Délután 5 órakor: Gaál Lajos, József A. u. 9. sz., Varga János Mártírok u. 42. XV. lh. I. 3., Kaszti Imre, Tompa M. u. 54.. Szabó József Jászai M. u. 28., Varga Antal Pe­tőfi u. 44., dr. Sáfrány János Szigeti pártalapszervezet helyisé­gében (Alajos u. 2/2.), Csikós 1st-, ván Tábor u. 16., Böngyik Ferenc Kiskereszt u. 13/1., Árpád József­né Kisgyűd u. 4. sz. alatt. Este 6 órakqr: Kováts Károly az Ipari­tanuló Intézetben (Rét u. 41. sz.), Kanizs.lai Istvánné az Iparitanuló Intézetben, Komáromi József Rét u. 29. II. 1.). Este 7 órakor: Kiss József Patacs, Új házsor 43. ép. Október 15-én délelőtt 9 órakor: Soponyai József Körösi Cs. S. u. l/c. Október i6-án délután 5 órakor: i Kéméndi György Bálics u. 54., Szabó István Bánki D. u. 11. III. 25/a., dr. Bojtot János újmecsek- aljai ált. iskolában. Este 6 óra­kor: Herendi Ferenc a patacsi kul­túrházban. Balogh József a pata­csi kultúrházban. Október 17 én délután 5 órakor: Barkóczi Sándorné Monostor u. ‘ 6. sz. alatt. Október 12-től 17-ig csillagászati hét Pécséit A TIT Csillagászati Szakosz­tálya és a Városi Tanács Műve­lődésügyi Osztálya az idén is megrendezi a már hagyományos­sá vált csillagászati hetet, mely­nek során okt. 12-től 17-ig na­ponta előadások hangzanak el. Az előadásokat filmvetítések és távcsöves bemutatások követik. Ebben az időszakban jól vizs­gálható a Jupiter és holdjai, a Szaturnusz és gyűrűje, és e hé­ten látszanak legszebben a Hold felszíni alakzatai: a hegy vonula­tok, a gyűrűs kráterek, síkságok és hasadékok. Az idei, országosan egységes előadássorozat összefoglaló címe: „A csillagászat jelene és jövője.” Városunkban ünnepélyessé teszi az előadássorozatot az az ese­mény, hogy Veress Endre zene­művész rendezésében az utolsó előadást hangverseny követi, melyben a zeneirodalom csillagá­szattal kapcsolatos legértékesebb számai hangzanak el. A hangver­seny bemutatja, hogy a csillagos ég szépsége a halhatatlan művé­szeket éppen úgy megihlette, mint a nép ismeretlen dalszerzőit A csillagászati hét bizonyára újabb barátokat szerez a csillagá­szatnak. Részletes programja a következő lesz: Okt. 12. A megfigyeléstől a kísér­letig. 400 éve született Ga­lilei, az első távcsöves megfigyelő. Előadó: Bóna Imre tanszékvezető főisk. tanár. Okt. 13. Távcső a Földön és a vi­lágűrben. Előadó; dr i’oth László szakosztályi titkár. Okt. 14. A nem látható csillagá­szata. Előadó: Litz József főisk. adjunktus. Okt. 15. A fényévek nyomában. Előadó; Iletyei Gábor fő­isk. adjunktus. Okt. 16. Jóslás és előrejelzés a csillagászatban. Előadó; dr. Görcs László gimn. igazgató. Okt. 17. Az égitestek sorsa. Elő­adó: Mozsgai Gyula szak­körvezető. Hangverseny a csillagá­szati hét tiszteletére. Kez­dete este fél 7-kor. Közreműködik: Glllich Má­ria, Szilvást István, Szkla- dányi Péter, dr. Teremi Gábomé és Veress Endre. Műsoron: Beethoven, We­ber, Nicolai, Wagner> Schumann, Liszt, Dohná- nyi, Hubay, Bálinthy, Ve- ress-művek. A csillagászati előadások min­den este pontosan 6 órakor kez­dődnek a Leőwey Klára Leány- gimnázium előadótermében; Szent István tér 8. A rendezvény nyilvános. Be­lépődíj nincsen. Dr. Tóth László csili, szakosztályi titkár Közleménvek A Pécsi Városi és Járási Rend­őrkapitányság felhívja Pécs város és a pécsi járás lakosait, hogy akik még nem cserélték ki az 19G4-ben lejáró személyi igazolvá­nyaikat, azok a cseréhez szüksé­ges1 kellékeket október 15-ig bár­mely nap 9 órától 13 óráig a rendőrkapitányságon adják le az év végi torlódás elkerülése végett. A vidéki lakosok személyi iga­zolvány cseréjét az új petrel és a szentlőrinci őrsökön, valamint a baksai és a szalántai körzeti meg­bízottaknál eszközöljék. A kellé­keket a család bármely nagykorú tagja leadhatja, de az új szemé­lyi igazolvány átvétele személye­sen történhet. Az új személyi igazolványt a lakónyilvántartó­könyv vezetőnél be kell mutatni.* V A GELKA TV Szerviz a Lyceum u. 1. sz. alatt olimpiai műszakot tart. Félfogadás szombaton dél­után 5 óráig, vasárnap reggel 8— 13 óráig. A kiszálló műszerészek szombaton délután és vasárnap délelőtt helyszíni javítást végez­nek. A készülék meghibásodását az 51-79-es telefonon kell bejelen­teni. * A Postaigazgatóság kéri a fel­adókat, hogy a várható csúcsfor­galom csökkentése érdekében, va­lamint a késedelmes szállítás el­kerülése végett a burgonya, gyü­mölcs és zöldség tartalmú cso­magjaikat lehetőleg már most ad­ják fel. Ez a feladók érdekeit is szolgálja, mert küldeményeiket fagyveszélynek nem teszik ki. * Áramszünet lesz október 12-én 7—16 óráig nagyfeszültségű háló­zat karbantartása miatt az alább behatárolt területen: Batthyányi u. 1—3, Légszeszgyár u. 8—16, 23, Liszt F. u. 1—15, 2—18, Piac tér, Regős u. 8—16, 22—26, Rózsa F. u. 7—17, 21, 12—20, Zólyom u. 19, So­mogyi B. u. 2—6, 3—23, Asztalos- árugyár, Sopiana Gépgyár. Áramszünet lesz október 13-án 7—16 óráig nagyfeszültségű háló­zat karbantartása miatt az alább behatárolt területen: Bem u. 2—8, 14—22, 3, Jókai tér 7, 15, Kossuth NŐI SEGÉDMUNKÁSOKAT fizikai munkára, váltómű­szakos beosztásba, valamint kazánfűtőket állandó mun­kára alkalmaz a Pécsi Gázmű Jelentkezés: Pécs, Felsza­badulás útja 107. sz. (volt Kokszművek) munkaügyi ___________osztályán. ______■ t ér X, 2, 3, Rákóczi u. 39/a, b, c, d, 41, Teréz u. 1—17, 2—14, Cit­rom u. 18, Dischka Gy. u. 2, Geis­ter E. u. 1, 2, Jókai tér 2—6, 3—11, Jókai Mór u. 1—5, 9—21, 2—8, Mátyás király u. 1—23, 2—24, Széchenyi tér 7—8—9, Várady An­tal u. 2—10, 1, 5, Zrínyi u. 1—9, 2—12, 18/1—20, Anna u. 1—21, Ara­di V. u. 1—9, Hunyadi J. u. 21—11. 6— 12, István u. 2—6, Káptalan u. 2—4, 3, KuliCh Gy. U. 1—13, 2—6. Megye u. 7—21, 8—24, Zetkin K. u. 11—17, 12—16, Vak Bottyán u. 36—64, 17/2—85, Antónia u. 1, 2, 4, Aradi V. u. 2—16, 11—21, Babits M. u. 2—6, Besenyel u. 1, 2, Hunyadi J. u. 13—57, 14—62, Ka­posvári u. 1—21, 2—24, Juhász Gy. u. 1, 7, 4, Mecsek u. 2—4, Vak Bottyán u. 66—74, Péter u. 2—20, Visy L. u. 1—15, 4/2—14, Pannónia Szálló, Nádor Szálló, Kossuth L. u. 1—3, Széchenyi tér 14—18, Dé­ryné u. 2—16/2, 9—31, József u. 1—23, 2—26, Anna u. 2—24, Zetkin K. u. 1—7, 4—10, Megye u. 5—7. Áramszünet tesz október 12—17-ig 7— 16 óráig hálózat átépítés miatt a Buzsáki és a Karancs utcákban. Orvosi ügyelet Pécs mj. város biztosított dolgo­zói részére ügyeletes orvosi szol­gálatot tartanak 1964. október 10- én (szombaton) du. 14 órától 12-én (hétfőn) reggel 7 óráig a követ­kező helyeken: I. kerület részéit: Az újmeszesi körzeti orvosi rendelőben. Te!.: 51-81. Járó betegek részére ren­delés de. 9—10 és du. 15—16 óráig. (Szombat du. is.) II. kerület részére: A Városi Rendelőintézetben (ügyeletes orvo­si szoba). Tel.: 30-00. Járó bete­gek részére rendelés de. 10—11 és du. 16—17 óráig. (Szombat du. is.) III. kerület részére: A Petőfi u. körzeti orvosi rendelőben. Tel.: 25-88. Járó betegek részére rende­lés de. 8—9 és du. 14—15 ór^ig. (Szombat du. is.) Ha a megadott telefonszámok nem jelentkeznek, a hívást a 08- nak (Posta) kell bejelenteni. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapa, após, nagyapa, testvér BÁTHORY LÄSZLÖ nyug­díjas 83 éves korában elhunyt. Temetése okt. 12-én, hétfőn fél 4 órakor lesz a központi temetőben. Gyászoló család. Megrendült lélekkel közöljük, hogy drága jó férjem és apám HORVÁTH JÓZSEF MÁV ny. fő­felügyelő (volt mohácsi állomás­főnök) október 9-én hosszan ta~tó szenvedés után elhunyt. Utolsó útjára október 14-én, szerdán du. 2 órakor kísérjük a köztem fő- kápolnájából. A gyászoló család. dunántúli napló az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: Vasvári Ferenc Szerkesztőség: Pécs, Hunyadi János út 11. Telefon: 15-32. 15-33; 17 óra után: 60-11. Belpolitikai rovat: 31-63. Kiadja: a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Braun Károly. Kiadóhivatal: Pécs, Hunyadi János út 11. Telefon * 15-32, 15-33. 50-00. Pécsi Szikra Nyomda. Pécs, Munkácsy Mihály utca 10. szám. Felelős vezető: Melles Rezső. Terjeszti a Magyar Posta. • Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra 12.— Ft. — Indexszám: 2j

Next

/
Oldalképek
Tartalom