Dunántúli Napló, 1964. október (21. évfolyam, 230-256. szám)

1964-10-20 / 246. szám

1 »M. OKTÖR EK 80. (KAPL^r 3 Közös nyilatkozat a Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttségének a Lengyel Népköztársaságban tett látogatása alkalmábél A Lengyel Egyesült Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak és a Lengyel Népköztár­saság kormányának meghívá­sára Kádár Jánosnak, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első tit­kárának és a forradalmi mun­kás-paraszt kormány elnöké­nek vezetésével 1964. október 12—17 közötti baráti látoga­tást tett a Lengyel Népköz- társaságban a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bi­zottsága és a Magyar Forra­dalmi Munkás-Paraszt Kor­mány küldöttsége. A küldöttség lengyelországi látogatása alatt forró és ba­ráti fogadtatásban részesült és találkozása a lengyel társada­lommal a két testvéri ország népei közötti megbonthatatlan barátság újabb megnyilvánulá­sévá vált. A látogatás srfatt megbe­szélések folytak a Lengyel Egyesült Munkáspárt és a Lengyel Népköztársaság kor­mánya vezető képviselői, vala­mint a Magyar Népköztársa­ság párt- és kormányküldött­sége között. A megbeszélések a kölcsö­nös egyetértés szívélyes lég­körben zajlottak le. Minden megtárgyalt kérdésben meg­nyilvánult a nézetek teljes azonossága. QJ A ivíenlegi nemzetközi heíy- yef, fő kérdéseinek megbeszé­lése során mindkét fél még- esvszer megerősítette, hogy a különböző társadalmi és gaz­dasági rendszerű országok békés egymás mellett élésének etoe változatlanul külpolitiká­juk alapja. A szocialista or­szágok. valamint a béke ősz- szes erői erőfeszítéseinek ered­ményeként az utóbbi időben kirajzolódtak az enyhülés na­gyobb lehetőségei. Ebben a vonatkozásban pozitív szerepet játszott a moszkvai részleges jüomcsendegyezmény. az a lomfegyverek világűrbe jut­tatásának megtiltása, valamint az a szovjet, angol, amerikai megállapodás, hogy korlátoz­zak á katonai célokat szolgá­ié hasadó anyagok gyártását. Ifi evei embevéve azonban, hoev més mindig érvényesül a hi- o'egháborús erők befolyása, mindkét fél szükségesnek tart­ja a béke hívei harcának megsokszorozódását annak ér­dekében. hogy az enyhülés rrag’evő lehetőségei a tartós békét szolgáló reális meg­nevezésekben nyerjenek kifeje­zést A félek meggyőződése, hogv a istenkor fő feladatát képező á'talános és teljes leszerelésért folytatott harccal előrehala­dást keW elérni a növekvő fegyverkezési verseny megfé­kezésében, az államok közötti bizalom megteremtésében. Magyarország és Lengyelor- nság aktívan támogatja a yziovietnnTiónak és más szocía- t ista országoknak a leszere­lésre, ar azt elősegítő rész- meyoldásókra és a nemzetközi feszültség enyhítésére irányu­ló 'avaslatart. Mindkét fél aláhúzza, hogy a béke ügye szempontjából különös jelentőségű a helyzet normalizálása Európában, kü­lönösen annak középpontjá­ban. amely a két katonai cso­portosulás érintkezési pontja. Az atomfegyverek befa­gyasztására irányuló lengyel javaslat megvalósítása Közéo- Európában elősegítené a fe­szültség enyhülését ebben a körzetben ugyanúgy, mint az atommentes övezet létrehozá­sának az előző években java­solt terve. A megbeszélések folyamán megelégedéssel hangsúlyozták az el nem kötelezett országok egyre aktívabb szerepét a bé­kéért folytatott harcban. Ma­gyarország és Lengyelország üdvözli a kairói konferencia határozatait, amelyek az imperializmus és kolonializ- mus erői ellen irányulnak és a békés együttélés elveinek érvényesülését, valamint a há­ború veszélyének ' MHÜpfKé»- léeét célozzák. v ­A jelenlegi nemzetközi hely­zetben pozitív jelenség, hogy egyes nyugati államférfiak nö­vekvő megértést tanúsítanak a békés egymás mellett élés szükségszerűsége iránt, vala­mint az. hogy néhány nyuga­ti kormány önállóbb politika folytatására törekszik. A felek egyidejűleg megál­lapítják, nem lehet szemet hunyni ama tény felett, hogy egyes nyugati országokban to­vább tevékenykednek, sőt. az utóbbi időben jelentősen akti­vizálódnak a hidegháború, a kolonializmus és a neokolo- nializmus befolyásos erői. Az európai béke sorsáért érzett aggodalom által vezérel­ve Magyarország és Lengyel- ország kötelességének tartja, hogy ismételten figyelmeztes­se a világ népeit a Nyugat- Németországban meglevő mi­litarista és revansista erőkre. A bonni kormány kitartóan törekszik az atomfegyverek közös rendelkezési éc birtok­lási jogának megszerzésére. Ennek érdekében a Német Szövetségi Köztársaság kor­mánya az Egyesült Államok kormányával együtt lázasan erőlteti az Atlanti Szövetség ún. többoldalú atomhaderejé­nek létrehozását. Az utóbbi időben folytatott amerikai­nyugatnémet megbeszélések megerősítik, hogy helyes a szocialista országoknak az az álláspontja és ismételt figyel­meztetése, hogy az ilyen erők létrehozásával tulajdonképpen a német militaristákat akarják hozzájuttatni a tömegpusztító fegyverekhez. Mindkét fél is­mételten megállapítja, hogy a tervek megvalósítása komoly fenyegetést jelentene a béké­re és keresztülhúzná az atom­fegyverek elterjedésének meg­akadályozását szolgáló szerző­dés megkötésének lehetőségét is. Ebben a helyzetben egyre sürgetőbbé válik a német kér­dés békés megoldása, a fennál­ló határok s a két német állam elismerése alapján, sürgető, hogy mindkét néniét állam kötelezze magát az atomfegy­verekről való lemondásra és Nyugat-Berlin helyzetének normalizálására. Mindkét fél megállapítja, hogy további erőfeszítéseket kell tenni a békeszerződés megkötésére mindkét német állammal. A felek aláhúzzák a Német­ország történelmében első munkás-paraszt állam, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság létezésének és fejlődésé­nek történelmi jelentőségét. A Német Demokratikus Köz­társaság fennállásának 15 éve alatt töretlenül küzdött a né­met probléma békés megol­dásáért és a német militariz- mus újjászületésével keletkező háborús veszély megszűnteié- | sóért. A magyar és a lengyel j kormány melegen támogatja j a Német Demokratikus Köz- 1 társaság ez irányban tett ösz- szes konstruktív javaslatát. Mindkét fél figyelmet fordít arra a tényre, hogy az impe­rialista erők agresszív lépései következtében a világ külön­böző részein a nemzetközi fe­szültség veszélyes tűzfészkei keletkeztek. Tovább tart az amerikai fegyveres interven­ció Dél-Vietnamban. folytatód­nak a Vietnami Demokratikus Köztársaság elleni provoká­ciók. amelyeknek újabb meg­nyilvánulásai voltak a tonki- ni öbölben lezajlott esemé­nyek. Az Egyesült Államok a független Kuba ellen tovább alkalmazza a nyomás és a di- verzió politikáját. Ezek a té­nyek, hasonlóan egyes nyu­gati államoknak Ciprus és Kongó elleni akcióihoz, arról tanúskodnak, hogy a reakciós erők nem mondanak le a más országok belügveibe való be­avatkozásról. Magyarország és Lengyelor­szág továbbra is támogatni fogja a felszabadult népeknek országuk gazdasági és társa­dalmi fejlődésére, politikai és gazdasági függetlenségük meg­szilárdítására irányuló törek­véseit, valamint azon népek szabadságharcát, amelyek még gyartna* ssfceógbam sfeytód- nefe A felek továbbra is köve­telik, hogy vessenek véget az amerikai megszállásnak a Kí­nai Népyköztársaság szerves részét képező Tajvanon és ál­lítsák vissza a Kínai Népköz- társaság törvényes jogait az ENSZ-ben. Magyarország és Lengyelor­szág további erőfeszítéseket fog tenni, hogy a Szovjetunió­val, a szocialista tábor más országaival, a békéért és a né­pek függetlenségéért harcoló összes erőkkel együtt elősegít­se a feszültség enyhülését, a leszerelés és a békés egymás mellett élés ügyének eredmé­nyes előrehaladását. A felek véleményt cseréltek a két pártnak és kormánynak a szocialista építésben elért eredményeiről és további ter­veiről. A magyar párt- és kormány- küldöttség nagyra értékeli a lengyel népnek a szocializ­mus építésében elért új hatal­mas eredményeit. Ezek az eredmények is arról tanús­kodnak, hogy a Lengyel Egye­sült. Munkáspárt vezetése alatt nagymértékben kibon­takoznak a lengyel nép alkotó erői a szocializmus építésében. A lengyel fél elismerését fejezte ki a Magyar Szocia­lista Munkáspártnak, a forra­dalmi munkás-paraszt kor­mánynak és a testvéri Magyar Népköztársaság népének ki­emelkedő gazdasági és erköl­csi-politikai eredményeiért A felek megelégedéssel ál­lapítják meg, hogy a Magyar- Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság gazdasági kap­csolatai eredményesen fejlőd­nek. E kapcsolatok különösen ki­szélesedtek és elmélyültek az utóbbi időben, a Lengyel Nép- köztársaság párt- és kormány- küldöttségének 1963 novem­berében a Magyar Népköztár­saságban tett látogatása óta. A felek a jövőben is tevé­kenyen részt vesznek a Köl­csönös Gazdasági Segítség Ta­nácsa munkájában és különös fontosságot tulajdonítanak a tagországok közötti szocialista munkamegosztás fejlesztésé­nek. Ehhez az együttműkö­déshez fontos hozzájárulás a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság két­oldalú kapcsolatainak állandó fejlődése. A felek pozitívan értékelik a Magyar—Lengyel Állandó Gazdasági Együttműködési Bi­zottság tevékenységét. A bi­zottság 6’ éves tevékenysége elősegítette a két ország gaz­dasági együttműködésének nö­vekedését. valamint új lehető­ségeket tárt fel a magyar és a lengyel ipar együttműködé­sében és szakosításában. A két. ország gazdasági ere­jének fejlődése következtében a kölcsönös áruforgalom lé­nyegesen megnövekedett. Az 1958—1963 években a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság közötti árn- csereforgalom kb. két és fél­szeresére emelkedett. A for­galom növekedésével együtt jelentős változások követkéz tek be a külkereskedelem struktúrájúban, ami elsősor­ban a gépek és berendezések kölcsönös szállítása növeke­désében mutatkozott meg. A felek pozitívan értékel­ték a meddőhányókat feldol­gozó magyar—lengyel válla­lat, a „HALDEX” mindkét ország számára hasznos tevé­kenységének állandó fejlődé­sét. A felek hangsúlyozzák a Magyar Népköztársaság, a Lengyel Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság képviselői által a vaskohászat területén létre­hozott együttműködési szer­vezet, az „Intermetall” meg­alakításáról 1964 júliusában aláírt megállapodás jelentősé­gét. Ugyancsak pozitívan ér­tékelik a KGST néhány más tagállamainak ehhez a szer­vezethez történő eseritafeozási szándékát. I A két ország közötti együtt­működésben nagy jelentőségű az 1965-től megvalósuló tim­föld—alumínium-egyezmény, amelynek keretében a Magyat Népköztársaság timföldét szál­lít a Lengyel Népköztársaság­nak alumíniumszállítások el­lenében. Mindkét fél pozitívan érté­kelte az alapvető iparágak- ! ban a konkrét szakosítási | ajánlások kidolgozása érdeké­ben folytatott munka megin­dítását. Megállapítják, hogv ' 1963 novembere óta közös sza- ! kosodási irányokat dolgoztak ! ki a két ország iparában az elektronika, a híradástechni- ka, az erősáramú berendező- , sek, az ipari armatúra. a gyógyszerek és a növényvédő- j szerek gyártása területén. Mun­kálatok folynak a finomvegy­szergyártás. az elektromos szi­getelő anyagok, a műszerek, : valamint a hajóipar szakosf- i tási hányáinak megállapító- > Sára. I Helyesnek es célszerűnek ■ tartják, hogy a szakosítási j munkát tovább folyhassak, azt j elmélyítsék és kiterjesszék i más fontos iparágakra is. Mindkét fél részére hasznos ! és közvetlen kapcsolatok lé- j tesültek az üzemek, tervező- intézetek, szerkesztő irodák, tudományos kutatóintézetek és minisztériumok között. A felek célszerűnek tartják ezen együttműködés további kiszé­lesítését és elmélyítését. Különös«! fontosnak tart­ják a műszaki-tudományos együttműködés kiszélesítését, közös tudományos-kutató, ter­vezési, szerkesztési munkák formájában, a. mindkét orszá­got érdeklő területeken. Pozitívan értékelték s Ma- I gyár Népköztársaság és a Led- j gyei Népköztársaság tervező ; szerveinek a két ország 1966— ! 1970-es évekre vonatkozó nép- gazdaságíejlesztési 1 tervéről, valamint a két ország gazda­sági kapcsolatainak és árufor­galmának ‘ további fejlesztésé­ről folytatott konzultáció ered­ményeit. A Magyar Népköz- társaság és a Lengyel Nép- köztársaság közötti kölcsönös j áruforgalom 1970-ig az 1964. érihez viszonyítva 60—70 szá- ' zalékkal növekszik I A Magyar Szocialista Mun- j káspárt és a Lengyel Egyesült j Munkáspárt képviselői baráti í véleménycserét folytattak a pártmunkának a legutóbbi ta­lálkozás óta eltelt időszakban ■ bekövetkezett fejlődéséről, ; valamint a nemzetközi kom- ! munista és munkásmozgalom : jelenlegi helyzetéről. A véle­ménycsere megerősítette, hogy j mindezekben a kérdésekben ! teljes a nézetazonosság. ! Mindkét párt legfőbb inter- j nacionalista kötelességének ; tekinti, hogy a közös cél ér­dekében folytatott harcban az i egyenlőség, a kölcsönös tiszte- ! ! let és a szolidaritás elvei \ alapján alkotó módon hozzá- 1 ! járuljon a nemzetközi mun- I kásmozguiom egységének és l összeíoiTottságának erősítésé- j ; hez. Hangsúlyozzák mindegyik 1 párt önállóságát saját országa társadalmi átalakulásáért < : folytatott harcában és aláhúz- I zák az egész nemzetközi műn- ; ! kásmozgalom szoros együtt­működésének szükségességét az imperializmus ellen a szo- j cializmusérí, a békééit és aj * népek szabadságáért íoiyta- | tott harc közös stratégiájának és taktikájának kidolgozású- j ban. A magyar Szocialista Mun- i káspárt és a Lengyel Egyesült ; Munkáspárt hangsúlyozza azt J a hatalmas élesztő hatást, ! amelyet a lenini gondolat és j i gyakorlat alkotó' fejlesztésére, ’ ! a dogmatizmus és reyizioniz- • mus leküzdésére a Szovjetunió i Kommunista Pártja XX. és j XXII. kongresszusainak hatá- j rozata gyakorolt a nemzetközi j munkásmozgalomban. Mind- j két párt egyaránt azon az j állásponton áll, amelyet • kommunista- és munkáspár­tok 1957. és 1980. évi tanács­kozásán született határozatok tartalmaznak. I Aram lakodalom a kórteremben J Szombaton este a Pannónia Szálló termeiben a joghallgatók megtartották a város első idei gólyabálját. A bál vidám han­gulatban a hajnali órákban ért véget. Vasárnap délután szokatlan helyen, a II. sz. Belklinika 3-ae kórtermében tartották arany lakodalmukat Csordái György és felesége. Az idős házaspár ötven évvel ezelőtt, 1914. októ­ber 17-én tartotta esküvőjét. Sajnos Csordás Györgyné. aki most 68 éves, már huzamosabb ideje beteg, s a klinikán fek­szik. Ezért bonyolították le a bensőséges ünnepséget a beteg­ágy mellett. A családtagokon — három leány, három vő, két unoka és férjeik, valamint egy dédunoka — kívül részt vett az arany lakod« lmon Novics Ján-os elvtárs is, a megyei párt- bizottság titkára, valamint az I. kerületi tanács képviseletében dr. Nagy Zoltán a tanácsi igazgatási osztályának vezetője. No- vics etvtárs köszöntötte a jubiláló házaspárt, akik nemcsak házastársak, hanem harcostársak is voltak a munkásmozga­lomban. Csordás György már 1909 óta vesz részt a munkss- moEgalambam és megalakulása óta tagja a pártnak. A képén Novics János ehdáns ajándékot nyújt át a jubiláló Csordás- házaspárnak. A két párt kifejezi azt a meggyőződését, hogy minden szocialista ország, valamennyi kommunista- és munkáspárt köteles hozzájárulni a nem­zetközi munkásmozgalomban fennálló véleménykülönbsé­gek leküzdéséhez, a felmerült nézeteltérések csökkentéséhez és az álláspontok egymáshoz való közelítéséhez a marxi z- mus-leninizmus elvei alapján, pártszerű légkörben folytatott megbeszélésének útján. Mind­két párt úgy véli, hogy az ideológiai téren fennálló el­lentéteknek nem kell kiter­jedniük az államok közötti kapcsolatokra. A Magyar Szocialista Mun­káspárt és a Lengyel Egyesült Munkáspárt megállapítja, hogy kapcsolataik erősödnek és mélyülnek. Együttműködé­j sük szorosabbra fűzése szem- i pontjából alapvető jelentőségű I a két párt között kifejlődött j küldöttség- és tapasztalatcss- ! re. Mindkét párt tovább foly- í tatja és mélyíti ezt a gyü- | möicsöző együttműködést. * A felek egyöntetű meggvő- ! ződése, hogy a Magyúi. Szó- ! cialista Munkáspárt Közpon- í ti Bizottsága és a forradalm* | munkás-paraszt kormány kftl I döttségének a Lengyel Mén- j köztársaságban tett most” ni | látogatása hozzájárul a Ka* j gyár Népköztársaság és a I.engyel Népköztársaság ’ ö- zötti sokoldalú együttműködés továbbfejlesztéséhez, valamint az egész szocialista közösség egységének erősítéséhez — a szocializmus és a béke érdeké­ben. Kelt Varsóban. 1964. október hó 17-én. KÁDÁR JÁNOS. WLADISI.AW GOMULKÁ. a Magyar Szocialista Munkás- a Lengyel Egyesült Munkás­párt Központi Bizottságának párt Köznonti Bizottságának első titkára, a forradalmi első titkára, munkás-paraszt kormány elnöke. JÓZEF CYRANKIKWJCZ. a Minisztertanács elnöke, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja

Next

/
Oldalképek
Tartalom