Dunántúli Napló, 1964. október (21. évfolyam, 230-256. szám)

1964-10-01 / 230. szám

VILÁG PROLETÁRJAI,EGYESÜLJETEK! 1 csehszlovák párt­és kormányküldöttség látogatása AI MSIMP BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA FSA MEGYEI TANACS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM Ara 5« FILLÉR 230. SZÁM Megkezdődött a búza vetése * 662 traktor dolgozik két műszakban — Törik a kukoricát Ülésezett a megyei mezőgazdasági operatív bizottság Október 1-lg lényegében befejeződött a megyében az őszi árpa vetése — állapította meg szerdai ülésén a megyei operatív bizottság. A hétfő reggelig beérkezett jelentések arról számoltak be, hogy va­sárnap estig a termelőszövet­kezetek 25 450 holdon vetet­ték el az őszi árpát s a hó­nap utolsó három napjára mindössze 9899 hold vetni va'ó maradt. Tekintettel azon­ban a kedvező időjárásra az ide összpontosított gépek na­ponta 4000 holddal haladnak előre az árpavetésben, s ahogy azt az ütemterv is elő­írta, még szeptemberben si­került az őszi árpát a földbe juttatni. Kivételt képez ez alól az árpával vetett takar­mánybúza vagy kétszeres, melyet szakmai okokból cél­szerűbb októberben vetni, hogy a búza az árpával j együtt érjen be s ne okoz­zon gondot majd az aratás, betakarítás. A (r»k<oriMák dicsérete Az árpavetés mellett to­vábbra is a legfontosabb munka a vetőszántások el­végzése. Ebben — és általá­ban az őszi munkákban — országosan is élenjár a me­gye. Vasárnap estig bezárólag 86 485 hold vetőszántás ké­szült el, ami 63,6 százaléknak felel meg. Ez a munka az operatív bizottság által készí­tett ütemtervnek megfelelően halad néhány kivételével a járásokban. Még biztatóbb a kép az őszi mélyszántások te­rén, melyből az ütemtervben megállapított mennyiségen fe­lül plusz 2440 holdat végez­tek el a tsz-ek. A szántási munkák előrehaladottsága elsősorban a kedvező időjá­rásnak és a traktorosok jó munkájának köszönhető, va­lamint annak, hogy a gépek javítását lelkiismeretesen és jól végezték el. A termelő- szövetkezetekben lévő 1770 traktorból mindössze 158 áll jelenleg műszaki meghibáso­dás miatt s ez a megengedett 8 százalékon belül van. A gépállomások 332 traktorából csak 15 gép áll hasonló okok­ból. S, hogy a betakarítási munkák elhanyagolása nélkül ezekben a napokban már a vp+éselőkész’'tésekre és veté­sire tevődött át a hangsúly, ezt az is bizonyítja, hogy termelőszövetkezetekben 865 traktor vészi a talajmunkát és csak 561 traktor szállít, a gépállomásoknál 179 traktor sz-nf és vet és 115 végez Ez azonban nem ad ti--'fa képet, mert a nappal sz-uítást. betakarítást végző trak+orok egv jelentős részét a tsz-ek éjszaka talajrmmká- b° álb'* iák be. Jelenleg ösz- jw-ei 662 traktor dolgozik k*‘ műszakban a tsz-ekben. gé--Homásokon és az állami gokban. A 7> őszi takarmánykeveré­kek vetése még nem fejező­dött be. mert a gazdaságok igyekeznek szakaszosan vetni a keverékeket, hogy tavasszal ne egyszerre jelentkezzenek, mert ellenkező esetben elfá- sodnak, tönkre mennek. A keverékek nagy része azon­ban ennek ellenére már a földben van. Az elmúlt hé­ten tehát viszonylag korán még szeptemberben megkezd­ték az őszi búza vetését is a megyében. Az összes vetendő búzaterület 86 777 hold a tsz- ekben, s ebből 3247 holdat már elvetettek. Az állami gazdaságok 15 000 hold őszi búzát vetnek • az ősszel, s en­nek mintegy 10 százaléka már a földben van. A súlypontosabb vetési munkák mellett a betakarítás is megfelelő ütemben törté­nik, ebben is élenjár a me­gye, elsők között vagyunk az országban. A fővetésű siló- kukoricák betakarítása már három héttel ezelőtt befejező­dött, de ezzel a silózás még nem ért véget. Most folyik a tarló és másodvetésű kukori­cák, valamint a kukoricaszár besilózása, melyhez elegendő számú gép áll a tsz-ek ren­delkezésére. Az idén 17 000 köbméterrel magasabb a me­gye silózási terve a tavalyi­nál s jelenleg a silók 65,4 százaléka meg van töltve, ami 5 százalékkal jobb a tavaly ilyenkori állapotnál. Jó ütemben halad a burgo­nya és cukorrépa szedése is. Az előbbiből 72,5 százalékra áll a megye. Cukorrépából kereken 1000 holddal terme­lünk többet a tavalyinál, en­nek ellenére a betakarítással előbbre vagyunk, mint tavaly ilyenkor. Lemaradás csupán a napraforgó betakarításában mutatkozik főleg a pécsi és szigetvári járásokban, ezt a lemaradást elsősorban a gén- állomások hathatósabb segít­ségével tudják bepótolni a tsz-ek. A Tfíöiiiagheljjseí cncgn.vug tartó Megkezdődött a kukorica törése és betakarítása is. Az idén 88194 holdról kell beta- kartani a termést, s ez ed­dig 7571 holdon már megtör­tént. Háromezer holdon már a kukoricaszártól is megtisz­tították a területet, mert a tsz-ek tekintettel a pocok veszélyre és egyéb körülmé­nyekre igyekeznek elkerülni azk hogy gabonát gabona után vessenek. így vált kü­lönösen sürgőssé a kukorica- területek megtisztítása és felszántása, bár a kukorica jobbára még éretlen, s az ál­talános betakarítás csak a következő héten kezdődik meg. Az állami gazdaságok ezen az őszön 17 000 holdról takarítják be a kukoricát, amit 1500 holdon már meg is kezdtek. A megye KISZ- fiataljai ebben az évben is hathatós segítséget kívánnak nyújtani a gazdaságoknak s a következő héten több mint 400-an kezdik meg a kukorica szedését. A vetőmaghelyzetet vizsgál­va az operatív bizottság meg­állapította. hogy a helyzet megnyugtató, a külmegyék- ből várt mennyiség jórészt megérkezett, csupán Fejér és Győr megye adós még egy- egy tétellel. A más megyék­A kötetlen eszmecsere után a házigazdák gyárlátogatásra invitálták a vendégeket. Megtekintették a jelfogó gyáregység tekercselő műhe­lyét, amelynek bejáratánál fiatalok köszöntötték virág­csokrokkal Antonin Novotnyt és a csehszlovák párt- és kor­mányküldöttség tagjait. Arra kérték őket, hogy jegyezzék be nevüket a részlegben dol­gozó brigádok naplójába. A vendégek szívesen eleget tet­tek a kedves kérésnek, s a „Bizalom”, a „Lendület” és a többi munkacsoport naplójá­ban aláírásukkal örökítették meg a látogatás emlékét. A műhely dolgozói meleg szeretettel köszöntötték a ven­dégeket. A faliújságokon a csehszlovák párt- és kormány- küldöttség magyarországi út­járól szóló cikkek, a szomszé­dos baráti ország életét, ne­vezetességeit megörökítő ké­pek is bizonyították, mennyi­re várták ezt a látogatást. A műhelyből a kedves ven­dégek a gyár korszerű ebéd­lőjébe mentek, A csehszlovák, magyar és vörös zászlókkal díszített hatalmas teremben a munkásak ezrei szorongtak. Hosszan zúgó taps köszöntöt­te a csehszlovák és a magyar államférfiakat. Az üzemi röpgyűlést Ko­vács Kálmán, a gyári párt­bizottság titkára nyitotta meg, majd Kádár János, az MSZ­MP Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi mun kás-paraszt kormány elnöke lépett a mikrofonhoz, utána Antonin Novotny szólott a gyár munkásaihoz. Antonin Novotny beszéde után hosszan zúgott a taps. A gyűlés részvevői melegen ünnepelték a vendégeket, a csehszlovák és a magyar n^o testvéri barátságát. A talál­kozó az Internacionálé hang­jaival ért véget. A lelkes hangulatú gyűlés után a gyári technikum osz­tálytermiébe kalauzolták ven­dégeiket a házigazdák, s aján­dékokkal kedveskedtek a cseh szlovák párt- és kormánykül­döttség tagjainak. Nbvotnv elnök — SelJő Dénes vezér- igazgató kéréseié — bejegvoz- te nevét a gyár díszes veM-’-; könyvébe, s aláírásával öWV-:f- tette meg a látogatás emlé'-tt több szocialista brigád előké­szített naplójában is. PRÁGA A csehszlovák sajtó, rádió és televízió továbbra is rész­letesen foglalkozik a csehszlo­vák párt- és kormányküldött­ség magyarországi látogatásá­val. A Hűdé Pravo. a párt köz­ponti lapja első oldalon in­duló tudósításának ezt a cí­met adta: ,,A csehszlovák °s magyar nép barátsága — út a példás együttműködéshez' . A lap részletesen ismerteti 9 keddi nap eseményeit, teües terjedelemben közli Dobi Ist­vánnak és Antonin Novotnv- nak a kedd esti díszvacsorán mondott pohárköszöntőjét. A lap a fejléc alatt képet közöl, amely a két küldöttséget a , tárgyalóasztalnál mutatja be. bői történő vetőmagimportra azért volt szükség, mert a megye egyes részein igen ala­csony csírázóképességű az idei termésű búza, s ha sa­ját magot használtunk volna fel, akkor mintegy 200—250 vagonnal több búzát kellett volna a talajba juttatni, ami­ből semmit nem várhattunk volna. így ez a mennyiség a malmokba megy. Az őszi munkák általános képe tehát megnyugtató a megyében. Egyes járásokban van ugyan lemaradás, de ezek nem bepótolhatatlan le­maradások. Hogy a megye to­vábbra is megtarthassa veze­tő helyét az őszi munkákban, s hogy mindennel időben vé­gezzünk, ahhoz mindenekelőtt az szükséges, hogy ezen a hé­ten a leginkább elmaradt pécsváradi, szigetvári és sik­lósi járásban fokozzák az őszi vetési munkák ütemét, a- pé­csi és szigetvári járásban pe­dig gyorsítsák meg a napra­forgó betakarítási munkáit. Ez utóbbi elsősorban a gép­állomásokon múlik, mivel ők rendelkeznek az ehhez szük­séges gépek felett. Antonin Novotny, Csehszlo­vákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára, a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság elnöke, a hazánkban tartózkodó cseh­szlovák párt- és kormánykül­döttség vezetője, valamint a küldöttség tagjai szerdán a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárba látogattak. Részt vett a látogatáson Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, a forradal­mi muníkás-paraszt kormány elnöke, dr. Ajtai Miklós, az Országos Tervhivatal elnöke, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának póttagja, Szurdi István, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára és Csikesz Józsefné, az MSZMP buda­pesti bizottságának titkára. A nagymúltú üzem ünnepi köntösben várta a testvéri csehszlovák nép küldötteit. Csehszlovák és magyar nem­zeti. valamint vörös zászlók díszítették főbejáratát, amely felett magyar, cseh és szlovák I nyelvű felirat köszöntötte a ! kedves vendégeket és éltette j Csehszlovákia nagymúltú kom­in un ista pártját Féli 11 után néhány perccel I gördült a gépkocsioszlop a gyár elé, ahol dr. Horgos Gyűlő, kohó- és gépipari mi­niszter, Kanczler Gyula, az MSZMP XI. kerületi bizott­ságának első titkára, Galam­bos Dezső, a XI. kerületi ta­nács végrehajtó bizottságának elnöke, Sellő Dénes, a Beloi­annisz Híradástechnikai Gyár vezérigazgatója és Kovács Kálmán, a gyári pártbizott­ság titkára fogadta a cseh­szlovák párt- és állami veze­tőket. A gyári fiatalok egy cso­portja virágokkal kedveske­dett a vendégeknek. A gyári technikum osztály- termében rendezett baráti összejövetelen Sellő Dénes ve­zérigazgató ismertette a múlt század nyolcvanas éveiben alapított üzem fejlődésének útját napjainkig. Egyebek kö­zött elmondotta, hogy 1949 óla megtízszerezték termelésüket, a ma már gyártmányaiknak 76 százalékát exportálják, — majd arról szólott, hogy a KGST kereteiben gyümölcsö­ző műszaki együttműködés bontakozott ki a csehszlovák és a Beloiannisz gyári magyar szakemberek között. Ennek eredményeképpen a Csehszlo­vákiában kidolgozott, úgyne­vezett távválasztó — a vá­rosok közötti közvetlen tele­fonhívást lehetővé tevő — rendszerben korszerű magyar Crossbar-rendszerű kapcsoló­gépeket alkalmaznak. Ezután Kovács Kálmán, a gyári pártbizottság titkára adott rövid tájékoztatót a pártszervezet és a tömeg,szer­vezetek életéről, munkájáról. A tájékoztatók után kissé megváltozott az eredetileg tervezett program. A vendé­gek és a házigazdák között ugyanis közvetlen hangulatú. sokoldalú eszmecsere bonta­kozott ki. a kapcsolatok bőví­tésének kérdéseiről. Novotny elnök behatóan érdeklődött arról: vannak-e tervek, elkép­zelések a gyárban az eddiginél hatékonyabb. termékenyebb' együttműködésre. Seliö vezér­igazgató válasza után a cseh­szlovák államelnök azt fejte­gette. hogy — véleménye sze­rint — az együttműködés mind a híradástechnika, mind az ipar más ágaiban sokkal eredményesebb lehet, ha a ku­tatásoktól a gyártásig meg­szüntetik a párhuzamosságo­kat, s összefog iák az erőket így valósíthatják meg a célt. hogy vilásszínvonalon álló ter­mékekkel jelentkezzenek a vi- I lágpiacon. A szó ezután a műszaki fejlesztés, a gyártmányok kor­szerűsítése és az anyagi ösz­tönzés különböző kérdéseire terelődött. Novotny elnök egyebek között arról érdeklő­dött a gyár vezetőitől, hogyan használják fel az anyagi ösz­tönzést a selejt csökkentésére, ttz áj gyártmányok bevezeté­sér« át • minőség javítására. Pihenő kirándulók % Misina tetőn — Szokolai felv. — a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban k

Next

/
Oldalképek
Tartalom