Dunántúli Napló, 1964. augusztus (21. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-22 / 196. szám

WAPló 19M. AUGUSZTUS tX­Szovjet párt« és kormányküldöttség érkezett Bukarestbe Anasztasz Mikojannak, az SZKP Központi Bizottsága el­nöksége tagjának, a Szovjet­unió Legfelső Tanácsa Elnök­sége elnökének vezetésével Bukarestbe érkezett a szovjet párt- és kormányküldöttség. A küldöttség részt vesz a Ro­mánia felszabadulásának 20. évfordulója alkalmából ren­dezendő ünnepségeken. Gheorghiu-Dej, a Román Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkára az Ál­lamtanács elnöke csütörtökön este fogadta a Mikojan-vezette szovjet pórt- és kormánykül­döttséget. A találkozáson részt vett Maurer miniszterelnök, vala­mint számos más román párt­ós állami vezető is. á Román Munkáspárt és az állam vezetői, valamint a szovjet párt- és kormány- küldöttség tagjai meleg baráti beszélgetést folytattak. ünnepség Románia felszabadulásának 20. évfordulóján KONGÓ megszakítja dip'omáciai laicso'atait Brail vi! A Magyar Szocialista Munkáspárt Buda­pesti Bizottsága és a Hazafias Népfront Bu­dapesti Bizottsága péntek délután a Ganz- MÄVAG Művelődési Házában ünnepséget ren­dezett a Román Népköztársaság nemzeti ün­nepe, az ország felszabadulásának 20. évfor­dulója alkalmából. Az ünnepségen jelen volt és a díszelnökségben foglalt -helyet Gáspár Sándor, Komócsin Zoltán és Nemes Dezső, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bi­zottságának tagjai, Péter János külügymi­niszter, Bugár Jánosné, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkárhelyettese, va­lamint Mihail Rosinau, a Román Népköztár­saság budapesti rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. Részt vett az ünnepségen Lévárdl Ferenc nehézipari miniszter, Trautmann Re­zső építésügyi miniszter, valamint politikai és társadalmi életünk számos ismert képviselője. Jelen volt a budapesti diplomáciai képvisele­tek számos vezetője és tagja. A román és a magyar Himnusz hangjai után Bugár János­né nyitotta meg az ünnepséget, majd Komó­csin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja mondott beszédet. Komócsin Zoltán nagy taps­sal fogadott beszéde után Mi­hail Rosianu, budapesti román nagykövet 'szólt az ünnepség részvevőihez. A magam és a nagykövet­ség valamennyi dolgozója ne­vében szívből jövő köszönetét mondok á Románia felszaba­dulásának 20. évfordulóját ün­neplő mai gyűlés megrende­zéséért, a magyar—román ba­rátság e szép megnyilatkozá­sáért — mondotta. A kongói szabadságharco­sok — mint már jelentettük — súlyos harcok árán elfog­lalták Bukavunak, az ország keleti részében fekvő nagy­varosnak legnagyobb részét. A kongói központi kormány katonai egységei már csak az európai negyedet tartják el­lenőrzésük alatt Egy Leopoldville-i AFF-köz- lés szerint a Kongóban szol­galatot teljesítő ENSZ-sze- n'élyzet hozzátartozói utasí­tást kaptak az ENSZ-től, hogy hagyjak el Kongót Leopoldville-ben csütörtö­kön hivatalosan bejelentették, hogy Kongó megszakítja dip­lomáciái kapcsolatait Burun­dival. Válságos szakaszába lé­pett a két Kongó közti fe­szült viszony is. Csőmbe kor­mányának már korábban is­mertetett deportálási rendele­téi a Brazzaville-i Kongó 1 .eopoldville-beD élő 4 közel s"-' 'ezer állampolgárát érin­tik. — valamennyien a Ba­kon go törzs tagjai. Kedves elvtársak! Az évek múlásával a Román Népköz- társaság következetesen to­vábbhalad a szocializmus vi­lágosságot árasztó magaslatai felé, s ezen az úton mind erőteljesebben bontakozik ki 1944. augusztus 23-a jelen­tősége. Húsz éve annak, hogy a Román Kommunista Párt — a marxizmus-leninizmus eszméjétől vezérelve meg­szervezte és az augusztus 23-i fegyveres felkelés útjá­ra vezette a román forra­dalmi és hazafias erőket, amelyek a Hitler-cllcnes há­ború igaz ügyétől lelkesít­ve, a román hadsereg egy­ségeivel együtt hősies el­szántsággal küzdöttek a. di­csőséges szovjet hadsereg oldalán Románia felszaba­dulásáért, a hitlerista Né­metország végső térdrekény- szerítéséért. Az augusztus 23-i fegyveres felkelés Romániában a népi forradalom kezdetét jelentet­te. 20 év a történelemben rö­vid időszak csupán, Románia dolgozói mégis ragyogó győ­zelmet értek el a népi hata­F m FMm Film Özvegy menyasszonyok Helyenként egész mulatsá­gos film, könnyed és termé­szetesen nyárias, egy remek, de nem eléggé kiaknázott alap ötlettel, aminek egyébként nem kevés és találó társadal­mi éle van. Kormos József, negyvenéves taxisofőr jelsza­va: „maga úgy hasonlít az édesanyámra ..Ezzel a jel­szóval szinte órák alatt szé­díti el a nőket, a cirkuszi ak­robatától az idegenvezetőig, az ápolónőtől a tánc és illem­tanárig, házasságot ígér ne­kik. és ki tudja: mennyire szaporodna az özvegy meny­asszonyok száma, ha egy erő­szakos apa érvényt nem akar szerezni Kormos József ígére­tének. Az alapötlet szinte klasszikusan vígjátéki, ebből az alaphelyzetből minden le­hetséges, es vígjátékilag min­den hihető, die a nagyjából 70 perces játékfilm tulajdonkép­pen azt bizonyít j a, hogy a három szerző (Bencsik Imre, Borin Anna és Kovács Nán­dor) idejekorán kifulladt, ami az ötleteket iDDeti. A szituáció a jobbnál jobb további szituá­ciókat kínálja, csak el kell képzelni egy hétmenyasszo- nyos vőlegényt, akit üldöz a rendőrség, akit üldöznek a menyasszonyok, de legelkese- redettebben: az egyik meny­asszony apja. A történet má­sik szálán kialakuló helyzet, kissé groteszk ellenpontként — ugyancsak a jobbnál jobb vígjátéki helyzeteket kínálja. Kovács rendőrőrnagy, akit meghökkent a szépnek és da­liásnak egyáltalán nem ne­vezhető Kormos József sze­re1m diada'a. ugyancsak meg próbá’kozik a csodálatos jel- "i. Az őrnagy szerelmi akviui természetesen kudarcba fulladnak, mint ahogy ez már lenni szokott. Nagyon kád, hogy ezek a cselekményszálak idő előtt megszakadnak, a szerzők kezében szinte csak felvillannak ezek a lehetősé­gek, amikből összességükben: az utóbbi évek egyik legjobb magyar filmburleszkjét lehe­tett volna megcsinálni. Az olyan jelenetek, mint a taxi­sofőr menekülési kísérletei a kórházból, mint a rendőrőr­nagy szerelmi próbálkozásai, mint a menyasszonyok ,.egy- másratalálása” és időnkénti megdöbbent találkozása — azt sejtetik, hogy kellő szerzői bátorsággal és ötletességgei: ez a film sokkal több és lé­nyegesebb lehetett volna. A probléma társadalmi oldala is világos: a házasság fétisizálá- sa, vagyis minden a házas­ságért. Kormos József ócska szerelmi fogásai csak a leg­primitívebb női szemlélet ta­laján kelhetnek életre, egye­temben a „meseautóval”, meg az egykori „havikétszázfix- szel.” Ebből a szemszögből kü­lönösen érdekes és korszerű, közelebbről megnézni azokat a bizonyos „lélektani rejtel­meket”. Ezzel a film egy kis­sé adós maradt. Az utóbbi Időben Gertler Viktor filmrendező, ami a filmjeit illeti, nem kényeztette e! túlságosan a moziközönsé­get. Bár az Özvegy menyasz- szonyok nem alkalmas ennek az adósságnak a törlesztésére, de novellisztikus rendezésével, remek színészi alakításaival, ragyogó alapötletével és időn­kénti szellemes helyzetkomi­kumával — kellemes, nyárias szórakozás. A jelek szerint nem is volt ennél többről szó. (T) lom húsz esztendeje alatt. Két évtizedben a kommunisták pártja által vezetett román nép küzdelmes, de nagy utat tett meg, a teljes megújulás útján. — A fiatal Román Népköz- társaság dolgozói — kibonta­koztatva alkotóerejüket — hozzáláttak a királyságtól, a román földesuraktól és bur­zsoáziától örökbe kapott ro­mok helyén egy új, szocialista Románia felépítéséhez. Lan­kadatlan erőfeszítés és a szo­cializmus ügyébe vetett mély­séges hit kellett ahhoz, hogy felszámolják az ország évszá­zados elmaradottságát. A szi­lárd elhatározás és a követ­kezetesség azonban minden nehézségen diadalmaskodott. Az elmaradott, a feudális ki­zsákmányolás formáit őrző Románia helyén egy erős, új Románia épült fel, amelynek korszerű Ipara és fejlett szo­cialista mezőgazdasága van. A felszabadulás előtt Románia a számára szükséges gépek 95 százalékát külföldről szerezte be: ma már a szükséges gé­pek és berendezések több mint 70 százalékát maga gyártja, s az egész világon úgy ismerik, mint amely ipari felszereléseket exportál. A szocialista rendszer megnyi­totta az utat az oktatás, a tu­domány és a művészetek fej­lődése előtt, s a párt és a kormány a gazdasági, társa­dalmi és kulturális élet min­den területén alapvetően az ember sokoldalú fejlődését és boldogulását segíti elő. Erről a gondoskodásról ta­núskodik az életszínvonal ál­landó emelkedése s ez nyi­latkozik meg a széleskörű társadalmi-kulturális ak­ciókban, amelyek ma ax új Románia városaiban és fal­vaiban bontakoznak ki. Mindinkább magasfokú kommunista öntudat jellem­zi a szocializmust építő mil­liókat, városban és falun egyaránt — Az új embertípus, az új emberek, akik újszerűén érté­kelik a munkát és a tulaj­dont, akiknek soraiból a ter­melőmunka élenjárói kerülnek ki, az újítók, a gazdag termé­sek mesterei jelentik egyik legnagyobb vívmányát a szo­cialista forradalomnak Romá­niában éppúgy, mint az ösz- szes szocialista országban, köztük a testvéri Magyaror-, ságon is. 1 — Az új Romániának vala­mennyi nagyszerű, történelmi jelentőségű vívmánya a Ro­mán Munkáspárt ésszerű po­litikájának, a román dogo­zók hősies, öntudatos erőfeszí­téseinek, a Szovjetunió test­véri segítségének, a szocialista országok közötti testvéri együttműködésnek és segítség­nyújtásnak a gyümölcse A román nép mélységesen érdekelt a világbéke megőrzé­sében és biztosításában s egy­ségesen támogatja a Román Népköztársaság kormányának külpolitikáját. Ez a külpolitika a szocialis­ta országokhoz fűződd test­véri barátságra épül, olyan kapcsolatokra, amelyek tisz­teletben tartják a teljes jog- egyenlőséget és szuveréni- tást, a nemzeti érdekeket és a kölcsönös előnyöket, az elvtársi segítségnyújtás el­vét. — A Román Népköztársa­ság következetesen tevékeny­kedik a KGST-tagállamok gazdasági együttműködésének szüntelen erősítéséért, ugyan­akkor állást foglal a nemzet­közi szocialista munkameg­osztásnak az egész szocialista gazdasági rendszerre történő kiszélesítése mellett, ami e rendszer fejlesztésének ob­jektív igénye és a szocialis­ta országok egységének szi­lárd anyagi alapja. Éljen a szocialista tábor megbonthatatlan egysége! Éljen és virágozzék a romám és a magyar nép barátsága! Győzedelmeskedjen a népek közötti barátság, a világbéke! — fejezte be beszédét Mihail Rosianu. A nagykövet hosszantartó tapssal fogadott szavai után az ünnepség eflső része az In- temacionáüé hangjaival ért vé­get Az ünnepség második ré­szében művészi műsor követ­kezett Az MSZMP Központi Bizottságánál részvéttávirata az Oiasz Komnsnista Párthoz AZ OLASZ KOMMUNISTA PÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK. RÓMA. Kedves Elvtársak! Mély megrendüléssel értesültünk drága elvtársunk barátunk, Palmiro Togliatti, az Olasz Kommunista Párt fi titkárának, az oiasz nép fiának, az olasz és a nernzetkö munkásosztály kimagasló személyiségének tragikus halál; ról. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizoítsá és egész tagsága, munkásosztályunk s népünk legmélvel együttérzését fejezzük ki az Olasz Kommunista Párt Kij ponti Bizottságának, tagságának és az olasz munkásosztál; nak. Togliatti elvtárs élete ifjú korától összeforrt a/, munkásmozgalommal. Egyik alapítója az Olasz Kommunist Pártnak, amelynek vezére lett. Neve összeforrt Olaszorszi munkásosztálya és népe, valamint a nemzetközi munkái osztály harcával, a békéért, az olasz demokratikus megú, dásért, a szocializmus ügyéért folyó küzdelemben. Togliatti elvtárs a proletárinternacionalizmus, a nem -; közi munkásmozgalom marxi—lenini egysége ügyének h: cosa volt, akinek halála nagy veszteség az olasz műnk osztálynak, az olasz népnek, s mindazon erőknek, amely világszerte a békéért, a demokráciáért, az emberiség boldi gulásáért küzdenek. Pártunk Központi Bizottsága, tagsága és a magyar ni mély kegyelettel adózik Palmiro Togliatti elvtárs emlékén* A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsi nevében: KÁDÁR JÁNOS. Souvarma Phouma Párizsba! Párizs: 1 Szufanuvong herceg Souvanna Phouma laoszi nem közölte, hogy mikor ut miniszterelnök, a semleges j zik el Laoszból, de már irányzat vezetője Vientiane- I fogadta augusztus 24-ét a bi bői pénteken repülőgépen Pá­rizsba érkezett, hogy politikai kompromisszum létrehozása céljából tanácskozásokat foly­tasson a másik két laoszi irányzat vezetőivel. Souvanna Phoumával együtt érkezett Párizsba Sananikone. a laoszi koalíciós kormány közmunkaügyi minisztere, aki Phoumi Nosavant, a jobb­szárny vezetőjét képviseli. — Maga Nosavan nem utazik Párizsba. A francia külügyminiszté­rium szóvivője közölte, hogy a francia kormány nem kép­viselteti magát a tanácskozá­sokon és hogy a laoszi állam­férfiakat a kormány tisztelet­beli .vendégeiként kezelik. romhatalmi tárgyalások m< kezdésének időpontjául. Souvanna Phouma a me( érkezésekor tett nyilatkozati ban kijelentette, reméli, og sikerül megoldani a laoszi ke dést. A háromhatalmi megb< szélesek főcélja az, hogy meg teremtse a feltételeket a Laos sorsáról dönteni hivatott gén tizennégyhatalmi értekezlt összehívásához — mondotta. A laoszi miniszterelnök; megérkezésekor francia ' külföldi diplomaták fogadtá köztük India és a Kínai Net köztársaság nagykövetei, vall mint az Egyesült Államo Nagybritannia, Kanada és Dé Vietnam diplomáciai képv selői. Délkelet-ázsiai jelentés Dél-Vietnam nagyvárosai­ban csütörtökön mindenütt megemlékeztek a buddhista szerzetesek és a pagodák el­len a múlt év augusztus 20- án intézett támadásokról. Hűé utcáin mintegy 15 000 buddhista vonult fel, hogy em­lékeztessen az évfordulóra és tiltakozzék az azóta is tartó üldözések elleni Nyári vásárUtOlSÓ napja NŐI NYLON HARISNYA * NŐI FÜRDŐRUHÁK lAnyka és bakfis fürdőruhák női NYARIRUHÁK BÉBY. LÁNYKA ÉS BAKFIS NYARIRUHÁK DIVAT VÁSZNAK * MŰSZÁL SZÖVETEK NYOMOTT MOSÖÁRUK * NŐI BALERlN ACIPÖK NŐI PÖMSZCIPÖK * NŐI, FÉRFI SZANDÁLOK ÉS MÉG EZERFÉLE CIKK 30 °/o-os ENGEDMÉNNYEL KAPHATÓ: A KIJELÖLT BOLTOKBAN Dél-Vietnam buddhista zetőkörei két közleményt tak ki, leleplezve a Ngu.ve Khanh-kli-kknék a bud d hi« ták ellen folytatott megtöri politikáját. A közlemény min den buddhistát felszólít, vi delmezzék országukat és val lásukat, Saigantól 45 mérfölddi északnyugatra a dél-vietnan partizán egységek és a kői mányerők között esütörtökö harc folyt le. A katonai szí vivő bejelentette, hogy harcban négy amerikai ks tonal tanácsadót megöltek. A Vietnami Tájékoztató Irt da jelentette Hanoiból, hog a Vietnami-öbölben auguss tus 5-én lezajlott amerikai 1< gitámadás során foglyul őse' amerikai pilóta, Everett 'ive réz él és engedélyt kaoo' arra, hogy családjának irha.1 son. Washington: Az amerikai külügyminiss térium szóvivője közölte, hog egy amerikai helikopter! Kőedény-síkságtól délkeletr lelőttek. A pilótát egy mási helikopter megtalálta. A helikoptert épp akkor li ték le, amikor a laoszi ha/.i fias erők által korábban 1» lőtt T—28-as repülőgép pil< tájának keresésére indult. Közlemény Közöljük kedve» vendégeink]« hogy az Olimpia L osztályú es presszója mindennap éjjel 2 óra tart nyitva. A H. osztályú élt rém szombaton éjjel 2 órái egyéb napokon 34 óráig üz I mel. A III. osztályú éttere mindennap 34 óráig tart ny va. A Közlekedési Vállalat nyitvatartásnak megfelelően i tatott be Járatot, így tehát mind! nap autcíbusz indul a város fe * óra 15 perckor. ( A

Next

/
Oldalképek
Tartalom