Dunántúli Napló, 1964. augusztus (21. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-09 / 186. szám

Elet az Almás patak partján Az emberek belelapoz­nak az újságokba, folyóiratok­ba, s időnként megakad a szemük egy-egy új néven. Előfordul, hogy ezek a nevek felbukkannak, aztán nyomta­lanul eltűnnek, mint a titok­zatos' üstökösök. Előfordul, hogy öt-hat ember, a „szak­ma”, valahol már-már meg­jegyez egy nevet, aztán ez a név is elmerül. Az irodalmi élet hivatásos szervezői elő­szeretettel hirdetik, hogy az igazi tehetség nem kallódik el, mert a tehetség a föld alól is előtör, a tehetséget nem lehet titokban tartani... — Jó lenne ebben hinni. — Az olvasók mindenesetre csak azokat a neveket jegyzik meg, melyek aránylag rendszere­sen, újra és újra megjelen­nek a lapokban. Az érdeklődő pillantás időnként aztán meg­nyugszik egy néven: Mi lehet ez? ... Mit is ír... Na igen, persze, persze ... Pécsett a Jelenkor körül az utóbbi években egész sor te­hetséges fiatal bukkant fel, megjelentek első verseik, el­ső elbeszéléseik, a legizmosab­bak már az első kötetüket rendezgetik. Az új, alakuló frógenerárió egyik érdekes tagjáról, Sík Mihályról szeretnék néhány apróságot elmondani. Miért...? Milyen alkalomból? — Abból az alkalomból, hogy tehetsé­ges, venseit a Jelenkor és a Dunántúli Napló is elég gyak­ran közli. Ki ez a Sík Mihály? „Egy fiatalember” a sok fia­talember közül, s hogy töb­bet is mondhassunk róla, el kell utazni Szigetvárra, s Szigetvárról egy kátyus bekötőúton nyolc kilomé­tert gyalogodul, kerékpároz­ni vagy autózni Szent- egátig. Sík Mihály Szentegá- ton dolgozik az Állami Gaz­daságban. Jelenleg a könyve­lésen tevékenykedik, a pontos munkakörét nehéz lenne kö­rülírni. A megjelenése: nincs Beatíes-frizurája, nincs trapéz-nadrágja, de ez még nem jelenti azt, hogy konzer­vatív jelenség. Szerény, ba­rátságos ember, óriási álmo­dozó szemekkel, elrévedező arckifejezéssel. A költők ál­talában nem atléta termetűek; s az idegrendszerük sem ha­sonlítható egy magabiztos sportemberéhez. A Budapesten élő írók he­tek óta vitatkoznak az Élet és Irodalom hasábjain a vi­déken élés perspektíváiról (a hozzászólók között természete­sen akadtak vidékiek is). Sík Mihály a maga 25 esztende­jével. 1400 forintos fizetésé­vel, tehetségével és túl érzé- kenv idegrendszerével a leg- vidékebb vidéken él. Mi lehet az életcélja, milyen perspektí­vákat lát maga előtt? — Ami­kor ezt megkérdeztem tőle Szentegáton, csodálkozva rám­nézett: — Életcél? Szeretnék az emberek közé úgy beillesz­kedni a munlcámmal, hogy ne tartsanak különlegeskedő szép- léleknek, aki a gyakorlati életben semmire sem használ­ható. Olyannak érezzenek, mint amilyennek saját ma­gukat. .. Aki részt vesz a munka és az építés folyama­tában. Tavaly felvettek a Sze­gedi József Attila Egyetem Bölcsészettudományi Karára levelező hallgatónak. Félév­kor egy tantárgy kivételével jelesre vizsgáztam. Idegkime­rültségem miatt, orvosi ta­nácsra egy évre sajnos félbe kellett szakítanom a tanulást. Jövőre folytatom... Verseket írok. — Van olyan verse, amit alapvetőnek érez? — A „Számvetés" ... Pesz- szimista vers. Akkor gyógyul­tam fel egy nagyobb beteg­ségből és egyedül éreztem magamat a világban. Érdemes idézni néhány stró­fát: A pécsi helynevekről „Almaidat az élet eltiporta. Tán dkad, aki sorsodból tanul. Megérkeztél az érett férfikorba, hát élj ezentúl bölcsen, józanul, okos derűvel, mint a többi ember. Ne légy szomorú, köztük van helyed. Viseld a saját sorsod fegyelemmel és ne szenvedj a társaid helyett." — Azóta — folytatja kér- a környezetbe, és semmi pén- dczés nélkül a fiatal költő a zért el nem mennék innen. közösséget, ami megnyugta- után” és az „Ormánság” cí- tott. Beleolvadtam a tájba, mü verseim... „Hóval borított répaföldek, tar ágú árokparti fák fogadtak, s az ablakon át jóismerősök üdvözöltek. Messziről ezer antennáját fölvillantotta a Mecsek: dérrel fényesítette meg tűlevelű fagykoronáját. S te akkor megláttad az Embi arcát a táj arcában, a gazdát, a legnagyobb csoda örökösét; ki értelemmel, létezésének melegével teljesítheti ki e szép táj változatlan keretét immáron számtalan éve,..." — És az esték, a délutá­nok? Mit csinál Szentegáton egy fiatal költő? — Sokat sétálok az Almás patak partján, a környező er­dőkben. Este a korombeli fiatalokkal beszélgetek, szere­tem őket. És hát olvasok... Lapokat, Elet és Irodalom, Kortárs, Jelenkor, Nagyvilág, Oj írás. Most éppen Illyés Gyula „Ebéd a kastélyban” című könyvét olvasom. Ez is egy kastély, amiben a mi gazdasági irodáink vannak ... Sokat vitatkoznak mostaná­ban a vidéki élet lényegéről, én nem érzem provinciális­nak a helyzetemet — mondta. Ennyit Sík Mihály- ról. Mindez meg sem közelíti a portré pontosságát, de a portré rajzolás ideje talán még el sem érkezett. Ebből a vázlatból egy tehetséges fiatalember arcéíe azért ta­lán kirajzolódik. Bertha Bulcsu VJ KÖNYVEK Vasvári István: végső áron Negyedszázad költői termé­sének javát foglalja magába a kötet. A szülőfölddel, Duna pentelével. Erdéllyel, Bukovi­nával foglalkoznak legtöbb- nyire a versek. A kötet a Magvető kiadásában jelent meg. TÓTH ÄRPÄD ÖSSZES MÜVEI Az Akadémiai Kiadó kibo­csátja Tóth Árpád összes műveit. A kritikai kiadás első két kötete a verseket, illetve a műfordításokat tartalmazza. A kötetben számos, nyomta­tásban még meg nem jelent vers is helyet kapott, így ez a kiadás jóval teljesebb min­den eddigi Tóth Árpád-kötet­nél. A bő jegyzetanyag a ver­sek keletkezésére, sorsára vo­natkozó adatokat is közli, va­lamint a nyomtatott és kéz­iratos változatok eltérő so­rait. A két megjelent kötetet Kardos László szerkesztette. Török Sándor: BANKETT A KÉK SZARVASBAN Nem mai regény, először 1933-ban jelent meg. Látszó­lag ismeretlen országban ját­szódik a történet, soha nem hallott földrajzi és személy­neveket tartalmaz, de az ol­vasó mégis ráismer a két vi­lágháború közötti magyar vi­déki értelmiség életére Ber­gen Antalnak, a 30 éves jubi­leumát ünneplő, a polgári erények kiskeresztjét elnyert állomásfőnöknek és társaik­nak történetében. MILY SOKAN csodálják a Mecsek romokkal, pihenőkkel teli romantikus tájait, a Mi- sina-tető tekintélyes tornyát anélkül, hogy tisztában volná­nak e helynevek eredetével! Most, hogy mindinkább nö­vekszik a városunkban az ide­genforgalom, illik ismerni a városunkat körülvevő helysé­gek néveredetét. A Mecsek név magyar erede­tű fogalmat takar. A Magyar Tájszótár adatai szerint a Ba­laton mentén a mécsest neve­zik mecsek-nek. Zala megyé­ben Gelse környékén a pisz­kos, ragadós földet mondják mecsekesnek, a sárközi nyelv­járásban pedig a mecsekös szó kopár vidéket jelent. Ez Mecsek hegy elnevezésen utóbbi felfogást elfogadva Mecsek hegy elnevezésen eleinte a Pécs felett emelke­dő, karsztos, csaknem telje­sen kopár sziklás hegyet ér­tették. E résznek a neve ké­sőbb átment az egész hegy­vonulatra. A török időkben a Mecsek neve Ferava volt. A Misina-tető nevében — Klemm Antal szerint — a szláv eredetű Miso (=Mihály) név -ina képzős származéka rejlik, miként a Zidina utca nevében a szláv zid (=fal) szó. Szerinte a Misina ma­gyar jelentése: Mihályé. Va- lószerűbbnek látszik az a fel­fogás, hogy a Mecsek névnek gyakori ejtése a szláv visina szóból alakult ki a Misina szó. A visina szó, hegycsúcsot, magaslatot jelent. Amikor tehát Misina-tetőt mondunk, tulajdonképpen két nyelven mondjuk ugyanazt. Alapos vitára adott alkal­mat a Bálokány tó neve. Már a régi magyar oklevelekben is szerepel: Balogánya, Ba- lokánya névvel. Azokat az el­méleteket, amelyek szerint e szó a hódoltság korabeli osz­mán-török nyelvből szárma­zik, el kell vetnünk. A tó ne­ve azonos a balkány, balkán magyar köznévvel, amely a Magyar Tájszótár adatai sze­rint: sásos folyót, állóvizet je­lent . Érdekes találgatásra adott okot a Makár hegy neve. Ár­pádkori okleveleinkben már gyakran szerepel e név. Egy 1231-ből származó oklevélben olvassuk, hogy Makár bán fia, Tamás megvette testvéré­nek birtokrészét, Szilvást. Valószínű, hogy itt olyan csa-' Iádról van szó, amelynek Pécs' környékén kiterjedt birtokai voltak. Makár néven egyéb­ként három püspök is székelt Pécsett az évszázadok során. Haas Mihály, baranyai szép- mivész 1845-ben azt írja, hogy Pécsnek a török hódoltság alóli felszabadulásakor Ma­kár János huszárezredes volt az első, aki legényeivel nem messze a székesegyháztól, át­törte a falakat. Makár e hős­tettéért jutalmul egy török há­zat, az ún. pasamalmot (ma: Ba-samalom u.) és a később róla elnevezett hegyet kapta birtokul. Egy 1747-ből származó érde­kes határjáró oklevélben a kö­vetkező, ma is eléggé ismert pécsi helynevekkel találko­zunk: Isten kuttya, Remete- réttye (amelyet a pálos remeték használtak), via Uröghiensis (vagyis Ürögi út, amely men­tén helyezkedtek el a pálos remeték lakásul szolgáló hegy­üregek), sylva Somhát, sylva Vöröshegy, vallis Petnyák, M élyvölgy, Melegh-Mán és Laposs. Ez utóbbi szóból lett a mai Lapis, amely egyenes, lapályos területet jelent. A lapos szóból a pécsi tükék al­kottak lapis-t. miként a Ba- lokányból is Balikányt. A BALICSI szőlőhegy eredeti alakja: Balis. Pécs városának 1856-ból való tér­képén Ried Balics néven ol­vasható. Bizonnyal, egy ezen a területen lakó olasz keres­kedőtől kaphatta a nevét. A dunántúli népnyelvben a bá- lis szó olasz vándorlót, kal­márt jelent. Közismert vi­szont, hogy Pécsett sok olasz kereskedő volt. A Mecsek északnyugati lej­tőin találkozunk a Daindol eL nevezéssel. Ezt a nevet gyak­ran ejtik és írják Deincíolnak, holott e név nem német ere­detű. Klemm Antal szófejtése szerint arra lehetne gondolni, hogy a szó eredetileg jelzős kifejezés volt: daZjin=távoli, dol=völgy. A Daindol szó te­hát távoli völgyet jelentene. Ezt igazolja az 1747-ből szár­mazó határjáró oklevél szö­vege: ad vollem Dalindo dié­tám.” Erbics István szerint a daljin szót a délszláv nyelv nem használja, helyette a dal- ji (=távolabbi) vagy a daljni (=messze, távoli) szót említi a Daindol név előtagjaként. Van olyan felfogás is, hogy e szó a Dahijin dől (=Dahija völgye) török eredetű szóból származik. A dahija szó ma­gyarul menekültet, martaló- cot jelenít. Lehetséges, hogy a skizmatikus szerb lakosság­nak Pécsről Rácvárosra tör­tént kitelepítése során sokan e völgyek között rejtőztek el Radonai pécsi püspök elől, s a lakosság e menekültekül nevezte volna el a hegyvidé­ket. Nem osztjuk azt a véle­ményt, amelyet Klemm Antal is népi hiedelemként említ csak. E szerint egy német em­bernek volt három fia, s éle­te végét érezve, gyermekei között szétosztotta birtokát. Mindegyik! ez e szavakat in­tézte: Dein Thal! (A te völ­gyed!) Ekként keletkezett volna a Kis-, Közép- és a Nagydaindol, E mesének an­nál kevésbé hihetünk, meri az 1837-es évből származó jegy­zőkönyvekben a Daindol alak fordul elő. A Mecsek délnyugati lejtő­jén van a Szkókó dűlő, amely név minden bizonnyal attól a szláv származású pécsi pol­gártól kapta a nevét, akit a Pécsi Levéltár 1695-ből szár­mazó polgárlajstroma Matl- heus Skoko néven említ. A MECSEK DÉLKELETI lejtőjén van Piricsizma. E szónak sem a Piroska névhez, sem a csizmához nincs köze. Régi oklevelekben még így fordul elő: „Vallis Piricsesma aut Munkád dicta.” Nyilván­való, hogy régebben itt ős­magyar település volt, ame­lyet Munkád-nak neveztek. Csak a török időkben válto­zott át a név Piricsezmává, ami tulajdonképpen Piri ba­sa kútját jelenti. A név első tagjában Peri, Piri basa ne­vét, a másodikban pedig a ceezma (=kút) szót rejti ma­gában. A Mecsek északkeleti lej­tőin nagy kiterjedésű szőlő­terület neve: Gyükés. E név a gyök, gyük, gyökér, gyükér szóból eredeztethető, s a pécsi szőlőtermesztésre utal, mi­ként az Aranyhegy elnevezés is. üli Dr. Tóth István 'sj Czinkc Ferenc: Via Appia Antica Sosztakoyics a Balaton inellett Dmitrij Sceztakovics, a vi­lághírű szovjet zeneszerző Magyarországra indulása előtt nyilatkozott terveiről. El­mondotta, hogy nemrég feje­zett be két kvartettet, s most készül hozzáfogni a Csendes Don című operához, a Sölo- hov-regény harmadik és ne­gyedik kötete alapján. „Magyar barátaim jóvoltá­ból alkalmam nyílik a Bala­ton partján pihenni. Ott elké­szítem munkatervemet az operával kapcsolatban. Re­mélem, hogy mire visszajö­vök, lényegében kész lesz a libretto...” Sosztakovics az ősz folya­mán a Donhoz is el akar lá­togatni, hogy eleget tegyen Solohov meghívásának. „Ko­zák dalokat szeretnék hallani ott, ahol azok születtek és a nép ajkán élnek. Minél több ! tanácsot akarok kapni magá­tól a halhatatlan regény szer- I zőjétöl.” Arató Károly: Most (felelősség __ E ddig hittel pusztítottam magam — ó, sűrűimben csörtető falkák! Mi hajdan félelem volt, most felelősség, nyugalom, erő, csapdák ellen örökös intés, hogy percig se szűnjön figyelmem, ha jogomért annyit kell verekednem! Már-már mosolygok magamon, hogy álmaim mennyire akarom, ki értük egy világ ellen pereltem s gyötrelmen, kicsiségen túljutottam! Elnémulok: mint tyúk a kertben, kapirgál bennem a remény s időm beérik, csontom összeroppan. Ténagy Sándor: (^gennekkűi Játszottam: suta rongyfocit kergettük fújva, mezítláb, elbújtunk máskor, kutattuk gránátok érzékeny titkát, a ház mögött — víg csatatér - öltünk indiánt és nácit; — ó gyermekkor, romantikád kesernyésen még visszajátszik! Nézem magam, vizsgálgatom arcomat és életemet, elrejtve bennem — én tudom - megbújnak rettegő jelek, mert féltem, óvom e Földet, mint akkor, rég, a rongyfocit: — ó gyermekkor, a férfi még hányszor hozzád igazodik! Nékem megannyi műemlék: a pajta, fészer csupa rom, itt-ott rozsdás játékdarab, ledőlt a galambdúc-torony; szomorkodni kár, no persze, csodálkozásra áll szemem: — ó hüppögő gyermekkor, de gyorsan lettél történelem!

Next

/
Oldalképek
Tartalom