Dunántúli Napló, 1964. augusztus (21. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-01 / 179. szám

1964. AUGUSZTUS 1 SZOMBAT VTLAG PROLETÁR J AI, EGYE SÜLJETEK! AIM SIMP BABÁNYA MEGVEÍ BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS XXL ÉVFOLYAM, ARA: 50 FILLÉR 179. SZÁM Látogatás megyénk kirándulóhelyein U Thant, az ENSZ főtitkára háromnapos moszkvai látoga­tás után visszaindult New Yorkba. A szovjet főváros seretnetye- vói repülőterén a főtitkárt Andrej Gromlko szovjet kül­ügyminiszter és több más hi­vatalos személyiség búcsúztat­ta péntek reggel. Ott volt U Ba Saw, a Burmái Unió moszk­vai nagykövete is. Elutazása előtt U Thant fő­titkár hálás köszönetét mon­dott Hruscsov miniszterelnök­nek azért a rendkívüli ven­dégszeretetért, amelyben része­sítette. „Sohasem fogom elfe­lé,'t'ni ezt az igen hasznos lá­togatást” — fűzte hozzá. A fö^tkár ezután dnondta, hogy a Hruscsovval és Gromikóval folytatott megbeszélésein sok fontos nemzetközi kérdés szó­ba került. Búcsúzóul a békére, a haladásra irányuló legjobb kívánságait tolmácsolta a szovjet kormánynak és a Szov­jetunió népeinek. 1) Thant Stockholmban Stockholm: U Thant ENSZ-főtíikár pén­teken Moszkvából New York­ba hazatérőben Stockholmba érkezett Négy órát töltött a svéd fővárosban. A repülőté­ren Torsten Nilsson svéd kül­ügyminiszter fogadta, majd a két államférfi közölt zártkörű megbeszélések folytak. U Thant kijelentette a re­pülőtéren, hogy az ENSZ cip­rusi békefenntartó' alakulatai­nak jövőjéről, a leszerelésről és az ENSZ-et érdeklő egyéb kérdésekről, mindenekelőtt af­rikai problémákról kíván tár- galná a svéd vezetőkkel. Hír- ügynökségi jelentések szerint az ENSZ főtitkára annak a nézetének adott kifejezést, hogy az őszi közgyűlésen az afrikai problémák, mint ko­runk legsürgősebb kérdései, uralkodó szerepet majd be a vitában, Hi lesz a 210 panellakással? Szeptemberben nyílik a Baranya bisztró Baranya szép kirándulóhelyeit rengetegen látogatják. Mi is felkerestünk néhányat. íme: első képünk Magyaregregyen készült. II siklósi befejezték A megye első kombájnosai Szalántán vágják a búzát járásban az aratást Kenrver Adóm tsz-elnök fel- lélegzett, máikor befutottak a bólyi kombájnosok. Meg va­gyunk mentve — gondolta nagy megkönnyebbüléssel. Mert az idén bizony nagyon elcsúsztak az aratással, ma­holnap itt az augusztus és még több száz hold búza lá­bon átt. De miért? Az ocsérdi gépállomás két kombájnja most is ott áll az árpatáblán. A harmadik elment a kísér­leti gazdasághoz. Ez a három kombájn közei másfél hónap alatt nem egészen annyit ara­tott, mint Máger Ferenc egy­maga. Ezért hát érthető hogy Má- ger Ferencet — két társával, Staub Antallal és Teppen Mihállyal —kitörő lelkesedés­sel fogadták Szalántán. Azért jötték“ 'ét 'a HSHjrT KöfzefBol, hogy segítsenek a bajba ju­tott tsz-nek. Attól a perctől fogva, hogy betették a lábu­kat a szalámtai határba, a makacs búzatáblák egycsapás- ra megszelídültek, s fogyni kezdtek. Hétfőn este, amikor a 700 holdat körözte le Má­ger, így ugratták öt a hely­beliek:- Hívd ki a három ócsár- töltenek | dit, Mágért Egy a három el­len, ez az igazi verseny... Moldvai és leningrádi vendégek Pécsett Jól sikerült a Nyári Egyetem szovjet napja A Magyar—Szovjet Baráti Társaság vendégeként csü­törtökön Pécsett tartózkodott a Moldvai Szocialista Köztár­saság Szovjet—Magyar Társa­ságának kolhoztagokból álló 33 tagú küldöttsége. A ven­dégek délelőtt városnézésen vettek részt, délután pedig — mivel a csoportban sok volt a szőlész-szakember — elláto­gatlak a Pécsi Szőlészeti Ku­tató Intézet telepére, ahol Hartl Ferenc telepvezető elő­adását hallgatták meg a kü­lönböző szölőművelési módok­ról. Ezt követően a Pécsi Tanár­képző Főiskola mezőgazdasá­gi tanszékének meghívására, részt vettek a mezőgazdasági szakos levelező hallgatók ál­tal rendezett baráti találko­zón. ahol Szalai László tan­székvezető tanár köszöntötte a szovjet vendégeket. A baráti t; lálkozó során hosszasan el- bESzélgettek a magyar mező- gazdaság helyzetéről és a ma­gyar szőlőikultúráról. Ezt megelőzően, a Magyar— Szovjet Baráti Társaság ren­dezésében a TIT Nyári Sza­badegyetemének hallgatói ta­lálkoztak az egyetemi taná­rokból. orvosokból és mérnö­kökből álló harminc tagú le- ningrádi küldöttséggel a Nyári Szabadegyetem szovjet napja keretében. A szovjet vendé­gek részt vettek a mohácsi kiránduláson, ellátogattak a mohácsi csatatérre. Részt vet­tek a városi tanács fogadásán, utána hajókiránduláson vet­tek részt a Dunán, majd a délutánt fürdéssel töltötték. A szovjet nap keretében este Pécsett baráti találkozóra ke­rült sor, amelyen a szovjet vendégeken kívül németek, csehek, lengyelek és magya­rok vettek részt. A szocialista országok kül­dötted virágokkal köszöntötték a szovjet vendégeket. Ezen a napon a TIT Pécsi Nyári Sza­badegyeteme valójában a szo­cialista országok népeinek bé­ke és barátság nyári egyete­me volt. Erre az alkalomra a Magyar—Szovjet Baráti Tár­saság megyei elnöksége a nyári egyetemen kiállítást is rendezett, amelynek kereté­ben bemutatta az ukrán nép kuiA|É|iU életét. — S végre egyszer, ebben az aratásban először szívből jót nevettek. Harmadszor ürítette már az SZK-kombájn hatalmas tartá­lyát, mikor szerdán reggel a már ugyancsak megkuríitott Bezosztája tábláin meglátogat­tuk. A tsz-elnök a tarlót fi­gyelte, mennyi az elszórt szem van-e pergés, mert az bizony már nem lenne meglepő. Sze­rencsére a Bezosztája jól tart­ja a szemet, s bár jócskán túlérésben van, a pergés mi­nimális, egy mázsa sincs hol­danként. Máger Ferenc éppen váltott, az ernyő alá most Ladover Mihály segéd vezető ült fel, aki már befejezte a reggelit. 720 holdat s vagy 70 vagont tudnak •‘már a hátuk mögött, mégsem ülnék le kényelme­sen reggelizni. Ha felszáll a harmat, akkor nincs veszte­getni való idő egészen addig, míg újra le nem száll. Reggel eltörött az egyik rosta tartófája. Egy gyors te­lefon Bolyba, de míg a se­gítség ideér, addig hány hol­dat is lehet levágni? Máger Ferenc siet a közeid akácás- hoz. Elő a bicskát, s már vág­ja is a fát, drótot szed elő, s pár perc múlva indul a kombájn. Négy órát kibír ez­zel az elsősegéllyel is. A kom­bájn vágószerkezete úgy sza­lad a sűrű búzába, mint a kés a vajba. Tíz vontató alig győzi kiszolgálni a kombáj­nokat, olyan sűrűn megtelnek a tartályok. A tsz-elnök nem fukarkodik a dicsérettel, de Mágerék sem maradnak adó­sok, azt mondják könnyű itt a tonnát megszerezni, hisz csak úgy folyik, s ezzel a ter­mésre céloznak, ami mitaga­dóan nagyon jónak mutatko­zik. Megkockáztatok egy kis el­lenvetést, miszerint ilyen va­donatúj SZK 4-es kombájnnal könnyű aratni. De Máger Fe­rencnek ideje sincs válaszol­ni, mert a házigazdák máris közbevágnak. „Akkor a vajsz- lóiaknak is könnyű dolguk van, hisz az ő kombájnjukon is alig száradt meg a gyári festék, mikor megkapták, az­tán mire mentek velük?" Tehát mégsem csak a gép számít, nem is csak a búza, amely kusza is, dőlt is, erős is, ugyanolyan mértékben függ attól, ki ül ott az ernyő alatt! Máger kombájnja egyetlen na­pot sem állt az aratás meg­kezdése óta — ha csak az eső miatt nem. Legnagyobb napi teljesítménye 45 hóid arat ás-csépi és volt, a legki­sebb 8 hold. A vezető Till Mártont már 10 holdra meg­közelítette s most ő a máson dik a megrrében. Pedig még nem is olyan régen több mint 100 hold volt közöttük a kü­lönbség, s bizony most már az első helyre is esélyes. Máger Ferenc azonban er­ről mit sem tud. Maga lepő­dik meg a legjobban, mikor hallia. Hogy ez úiság márt irt róla? Újságolvasásra sajnos most nincs idő Majd ha szín alá kerül az SZK. akkor el- gondo’lkodhat azon, mit ho­gyan csinált. Most nem tud tanácsot adni a többieknek. Dolgozni kell télies gőzzel, ez az egyetlen javaslata. Még két kombájnért üzen­tek Bolyba, s ha az is meg­érkezik, Máger Ferencék a hét végéiig a szalámiéi tsz-ben ís befejezik az aratást. — ütné — A megyében elsőként, pénteken délelőtt befejezték az aratást a siklósi járásban. 20 560 hold búzát, 9306 hold őszi árpát és 897 hold rozsot vágtak le. A járásban elsőnek vérzett tsz-ck egyben a megyei elsők között vannak. Legelőször Prá- vasztárán. Felsőszentmártonban, Siklóson cs Magyarbólyban fejezték be az aratást. Egyetlen szépséghibája az elsőségnek, hogy indokolatlanul sok gabonát arattak a járásban kézzel, a kombájnaratás százalékos aránya mindössze csak 48 száza­lék. Ez egyben azt is jelenti, hogy a munka dandárja még nem ért vérét a siklósi járásban, mert itt lesz a legtöbb el­csépelni való gabona. Uj szovjet rakétakísérletek Az űrkutatási programnak megfelelően a Szovjetunió kozmikus objektumok hor­dozórakétáinak új változatait fogja kipróbálni. A rakéták az egyenlítő Csendes-óceáni körzetében az alábbi földrajzi pontoktól számított 65 ten­geri mérföldnyi sugarú kör­ben csapódnak majd be: 1. Az északi szélesség 0 fok 37 pere — nyugati hosszúság 165 fok 40 perc. 2. Északi szélesség 7 fok 15 perc — nyugati hosszúság 172 fok 35 perc. Az előbbi területet augusz­tus 4—november 1 között, a második területet október 1— december 30 között használ­ják fel rakétakísérSctekre. A rakéták becsapódási övezeté­ben a szovjet flottának a szükséges műszerekkel fel­szerelt speciális hajói hajta­nak végre méréseket. Az abaiigeti fürdőtó & mögötte a csónakázó tó. A magyarherteiendi strandon naponta 300—500 vendég űsöl a medencében és élvezi a szép környezetet. A Misinát is sokan felkeresik. A kirándulók a Kiss .Tóz el kilátóról tekinthetik meg a várost, azaz Pécs panovávn íj t. — Szokolai fciv. — U Thant elutazott Moszkvából A Ranger-7 elérte a Holdat \ ’ I

Next

/
Oldalképek
Tartalom