Dunántúli Napló, 1964. július (21. évfolyam, 152-178. szám)

1964-07-01 / 152. szám

* 1&S4. JÜUUS i. Ai: MSIMP-BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TAWACS LAPJA XXI. ÉVTOLYAM, Akai m pillék 152. SZÁM LEMONDOTT a kongói kormány Az utolsó ENSZ-katonák is elhagyták Kongót - Lázas politikai tanácskozások Leopoldville-ben Leopoldville: A keddi nappal véget ért [ a kongód ENSZ-katonák meg- j bdzatása és a kéksisakosak j utolsó alakulatai is elhagyták i az országot Míg Mobutu csapatai az or-: szag legkülönbözőbb részei­ben rendszertelen és veresé­gekkel tarkított háborút vív­nak a partizánokkal, Leo­poldville-ben lázas politikai tanácskozásokat tartanak. Folytatódik az országos nép­szavazás is az új alkotmány- tervezetről, amely jóváha­gyás esetén átmeneti kor­mány létrehozásáról intéz­kedik. ] rekasztal-kormányánaik létre- I hozása áll. Részt vesz a meg- ; beszólásén Adoula miniszter­elnök és Kaszavubu elnök, továbbá a két szakadár veze. j tő, a katangai Moise Csőmbe : és dél-kaszai tartomány egy­kori diktátora és „istencsászá­ra” Albert Kalondzsi. A leopoldville-i tárgyalások homlokterében az „országos megbékélés” úgynevezett ke­Az UPI értesülése szerint már Leopoldville-i diplomád ciai megfigyelők is arra haj­Rejtett tartalékok C g észen furcsa eflent­^ mondások jelentkez­nek a megye munkaerő helyzetének tanulmányozása közepette. Amíg egyfelől munkaerőhiány van, másutt meglehetősen magas a mun­kaerőtartalék. Megyénkben például közel 8000 nő kíván elhelyezkedni. Zömének azonban nincs sem­miféle szakmai képesítése, s elhelyezésük ezért meglehe­tősen nehéz. Súlyosbítja a problémát, hogy a nők foko­zottabb munkábaállítása fel­tétlenül költséges beruházá­sokat igényel. Bölcsődéket* napközikéi kellene létesí­teni. A bölcsődék fejlesztése magas fenntartási költsége­ket és nagy munkaerőráfor­dítást Is követel. Bármilyen szép eredményeket Is tudunk felmutatni ezen a területen* az ilyen Irányú problémák teljes megoldása még időbe telik. Mindezen felül még a lakáshiány is gátló körül­ményként Jelentkezik és így nem csoda, hogy a Pécsi Kesztyűgyár siklósi üzeme* amely korábban a siklósi női munkaerőtartalékokat fel szippantotta, ma már a tá­voli falvakban toboroz mun­kásokat, munkásnőket kevés sikerrel. Ugyanezzel a prob­lémával találkozhatunk a drávaszabolcsi lengyárban Is. Nyilvánvaló, hogyha ezeken a helyeken lakások, bölcső­dék, napközik épülnének, a munkaerőhiány gondjai fel­tétlenül enyhülnének. A* Ilyen nagyarányú beruházá­sok azonban ma még sokáig váratnak magukra, a meg­oldást tehát másutt kell to­resni. A nők elhelyezését ugyan­azokkal a módszerekkel kell megoldani, amely módszerek ahhoz szükségesek, hogy a másutt Jelentkező munka­erőhiányt felszámolhassuk. Ezek a módszerek pedig nem mások, mint a munka­erővel való célszerű gazdál­kodás, körültekintő belső át­csoportosítás, űzemsziervezés és mindenek fölött hatékony műszaki fejlesztés. A Bm. Építőipart Vál- " Ialat februári munka­erőhiánya 800 tő volt, 1400- zal több idénymunkásra tartanak igényt a megye ál­lami gazdaságai, de több száz fő a munkaerőhiány olyan fontos üzemnél is, mint a Mecseki Ércbánya Vállalat és ha a megye va­lamennyi építőiparának azo­nos problémáját vesszük fi- gye’ambe, akkor akár holnap az építőipar több ezer em­bert tudna foglalkoztatni. Ezen belül pedig a legna­gyobb baj az, hogy kevés a szakmunkás, s következés­képpen a szakmunkások iránti kereslet igen nagy. A fémioari vállalatot az utób­bi években közel 200 szak­munkás hagyta ott, a megye építőiparát pedig az elmúlt esztendőben mintegy 800 szak munkás és segédmunkás. Eg” részük megmaradt ugyan az inarban, pontosabban a városban olyan munkahe­lyen. ahol magasabb órabért adtak számukra, a zöme azonban falun a termelő- szövetkezetekben és állami gazdaságokban helyezkedett el szakmunkásként. Eljárá­suk érthető. Korábban falui­ról jártak be a városba, de most megszabadultak a napi vagy hétvégi utazgatással járó fáradalmaktól, költsé­gektől, otthon viszont ház­tájit la kapnak* ami minden bizonnyal fedezi az esetle­ges kevesebb keresettel járó különbséget A mezőgazda­ság ma már nemcsak nö­vényápolásban és állatte­nyésztésben jártas embere­ket igényel, hanem ipari szakmunkásokat is, lakato­sokat szerelőket villany- szerelőket asztalosokat, kő­műveseket A mezőgazdasági üzemek érthető módon tárt karokkal várják a vissza­vándorolt szakmunkásokat, s ezt megakadályozni nem Is szabad, elvégre senkit sem lehet meggátolni abban, hogy saját maga válassza meg munkahelyét Azonban a munkaerőhely­zetben egyre égetőbben je­lentkező problémákat mégis meg kell oldani. Megyénk­ben körülbelül 2000 férfit tartanak nyilván a munka­erőgazdálkodási hivatalok tartalék Jelleggel. Ezeknek az embereknek többnyire nics szakmájuk* másrészt válogatnak a munkalkalmak között vagy vándorolnak az üzemek, vállalatok között és csupán kis hányada kíván komoly szándékkal elhe­lyezkedni, ami — természe­tesen — sikerül is. Számuk azonban túlzottan kevés ah­hoz, hogy érdemben befo­lyásolják a munkaerőhiányt Ezért tehát feltétlenül az füzemen belül” kell enyhí­tenünk a munkaerőgondo­kon. A termelési érték me­gyénkre vonatkozóan tavaly 6 százalékkal emel­kedett* de 4 százalékkal nőtt a munkáslétszám Is. Mit jelent ez? Azt hogy elsősro- ban létszám növelésével ér­tük el a termelési érték emelkedését. Ez viszont nem üzlet, főleg akkor, amikor az Iparban mellékesen munka­erőhiány van. Vagyis: a termelési .érték növelését ne a létszám, hanem a terme­lékenység emelésével szor­galmazzuk. Közismert, hogy a terme­lékenység növelésének leg­fontosabb emeltyűje a mű­szaki fejlesztés. Szinte mini­déin gyárunkban megoldás­ra vár az anyagmozgatás. Meg kell vizsgálni, mikép­pen lehet lerövidíteni és meggyorsítaná az anyag- és áruszállítási útvonalakat il­letve magát a szállítást ho­gyan lehetne egyszerűsíteni. Lényegesen enyhíthet a gon­dokon a megfelelő üzemszer­vezés. Számtalan munkahe­lyen tapasztalható, hogy egy bizonyos munkafolyamatot a szükségesnél -nagyobb lett- számú csoport végez el s ez főleg vonatkozik a segéd­munkát igénylő munkahe­lyekre. Minden bizonnyal akad talán valamennyi üzem­ben olyan munka, amelyet férfiak végeznek, holott a munka — éppen könnyű jel­lege miatt — nőnek való. Alapélvként fogadhatjuk el: ahol csak lehet, nőket kell foglalkoztatni. Furcsa mun­kaerő-gazdálkodásra vall az Is, hogy egyes helyeken szak­munkás dolgozik irodai be­osztásban, s méghozzá olyan pozícióban, aminek szakmai képzettségéhez semmi kösse nincs. A kereskedelem — ez már napjainkban tapasztal­ható — felduzzasztott lét­számmal dolgozik. Magas létszám nélkül elavult rend­szerű boltokban a tülekedő vásárlók ^ Villáminterjú munka közben Kellős küzdelem Nyolceaer forintot szeretnék keresni lanak, hogy Moise Cs-j nbéi „tippeljék” új miniszterel­nöknek. Csőmbe — mint ismeretes — egy ideje azt állítja magáról, hogy ő az ellenzéki erők ösz- szefogásának szószólója. Bele­illik a képbe hétfőn este el-, hangzott nyilatkozata, amelv szerint Adoula miniszterelnö : biztosította öt, hogy Gizenga volt miniszterelnök helyettest, akit a központi kormány börtönben tart, „néhány órán belül” sza­badon fogja bocsátani, még­pedig az ő közbenjárására. Ugyancsak az UPI jelen:;, hogy Adoula miniszterelnök legközelebb lemondásra ké­szül. * valóban nem lehet De az üzlethálózatot korszerűsíteni lehet kell is, hiszen az önki- szolgáló boltok, bisztrók üze­meltetésének eddigi tapasz­talatai azt bizonyítják, hogy ez a helyes üzemszervezési intézkedés bevált Számos lehetőség kínálko­zik tehát mindenütt a mun­kaerőhiány enyhítésére. Eze­ket ki kell használni. A leg­fontosabb volna olyan lehe­tőségeket teremteni a mun­kahelyeken, hogy a dolgozó ■megszeresse munkáját. ra­gaszkodjon munkaköréhez. Meg kell könnyíteni a dol­gozó ember munkáját. Nem­csak külföldön, hanem ha­zánkban, de még itt, Pécsett is már egyes üzemek veze­tői szinte tudományos igé­nyekkel vizsgálják: az adott lehetőségeken belül milyen műszaki eljárásokkal, techni­kai fogásokkal lehetne rész­ben megkönnyíteni' a mun­kát, résziben fejleszteni a termelést. A jövő évi tervek most készülnek. Soha jobb­kor, mint most kell felmérni minden munkahelyen — és feltétlenül a munkásodé ötle­teinek. véleményeinek figye­lembevétele alapján — e belső lehetőségeket. A mű­szaki fejlesztés ne marad­jon jegyzőkönyvekben meg­ülepedett frázis, hanem reá­lis, élő eszközévé váljon a termelés növelésének, az. emberi munka megkönnyí­tésének. n. f. OSLO: N. Sz. Hruscsov szovjet miniszterein Ók hiteget az őt üdvözlő tömegnek. O s 1 ő: Kedden délelőtt meg­kezdődtek a norvég—szovjet tárgyalások. A megbeszélése­ken Hruscsov és Gerhardsenen kívül résztvesz a két ország külügyminisztere, Gromiko és Lange, valamint számos szak­értő. Lapjeleníésck szerint el­sősorban a két ország kereske­delmi és kulturális kapcsolatai állnak majd az előtérben, de természetesen szó lesz a nem­zetközi politika időszerű kér­déseiről is. Hruscsov, mint is­meretes, már Dániában hang­súlyozta, az adott körülmények között a Szovjetunió nem kí­vánja a NATO-ban részt vevő skandináv államoktól azt, hogy kilépjenek a szerve­zetből. Ezt a kérdést az ál­talános és teljes leszerelés, il­letve a NATO és a Varsói Szerződés szervezetei között megnemtámadási egyezmény keretein belül találja megold­hatónak. A délelőtti politikai tárgya­lások befejeztével Hruscsov az osloi Grand Hotelben ebédet adott Gerhardsen tiszteletére. Délután részt vett az Osloi Vá­rosi Tanács fogadásán, este pe­dig beszédet mondott a norvég külügyi intézetben. Nyög a kombájn. Ä tarlón móly nyomot hagy. Megáll, melléje áll a pótkocsi. ~ U] a kombájnt' *— kér­dem az SZK 4 felirat láttán. — Nem. Tavaly már dolgoz­tam vele. Nagyon jó gép — mondja Nagy Lajos, az ócsár- di gépállomás kombájnosa, aki a szalántai tsz őszi árpá­ját vágja. •— Mennyit áradott tavaly? •— 650 holdat. •— És idén mennyi Desz? — 520 holdat vállaltam, de ezt tzeretném túlteljesíteni. •— Nehéz lesz. *— Nehéz. Most sóikkal jobb a termés. A szalma is erő­sebb. Látja ez a tábla nyolc­vannégy hold. Azt mondják, hogy ennyi. Egy kerülővel megtelik a tartály. Üríteni kell. Gondolom: 16—18 má­zsás termés lesz itt. — És meddig dolgoznak? — Ameddig lehet. Ha le­het, még este tizenegykor is. Attól függ, hogy mikor kez­dődik a harmat. — Váltótársa van? — Van persze, a Tóth Jó­zsef. ö a tsz-től van. De most a gépállomástól is kap fize­tést. — Mennyit keresett tavaly az aratásban? es 5800 forintot. És mennyit akar az idén? *■= Legalább nyolcezret. Szé­pek a gabonák, sok a szem, de nagy a szalma is. Nem le­het úgy menni, mint tavaly. Tavaly háromban is futhatott a kombájn, most csak egyben nyöszörgőnk. De a lassúsá­got kárpótolja a több szem. Felmászik a gépre. Kint az út szélén megáll egy motor. Treiifcz János, az ócsárdi gépállomás brigádve- aetője érkezett — Hol aratnak még kom­bájnok? — Ebben a tsz-ben három kombájn dolgozik. A másik kettő még lent van, nem lát­hatja. Boksán kettő és Gör- csönyben is kettő. Az eső nem nagyon enged dolgozni. Úgy látom, hogy az idén az időjá­rással is, a nagy terméssel is meg kell birkóznunk. Nem lesz könnyű. — A többi kombájnos is tett felajánlást? — Igen. Van, aki 510, van, aki 520, és van, aki 530 hol­dat vállalt. Reméljük mind­annyian teljesítik is. Siklós felől nehéz fekete felhők úsznak a Mecsek felé. Megint esni fog. A kombájn motorja felbúg. Megremeg es elindul a gép. Küzdeni az időjárással és a nagy ter­méssel. Szalai János. Mandátumának lejártával le­mondott a kongói kormány. Kaszavubu köztársasági elnök kedden rádióbeszédben jelen­tette be, hogy a lemondást el­fogadta, de az ügyek vitelével átmeneti időre továbbra is Cy­rille Adoulát és kabinetjét bíz­ta meg. Kaszavubu néhány na­pon belül kormányalakítási megbízást ad egy szerinte al­kalmas és „senki által sem gyűlölt, cröskezű politikusnak. Az általa vezetett kormány fogja előkészíteni „a lehető leg­rövidebb időn belül” a második kongói parlament tagjainak megválasztására az új általá­nos választásokat. Kaszavubu közölte azt is, hogy személyesen vette át a kongói hadsereg főparancsnok­ságát — „szoros együttműkö­désben” Mobntu főparancsnok­kal. Megkezdődtek a norvég—szovjet tárgyalások

Next

/
Oldalképek
Tartalom