Dunántúli Napló, 1964. június (21. évfolyam, 127-151. szám)

1964-06-21 / 144. szám

I^MIPl^ÄBöITOßi (Qíqi fileli átutal izek kolódzó szándékomat. Hiszen már az első válaszadás he­lyett egy képes családi albu­mot tett az orrom elé. — Ebben minden benne van. Nézem, forgatom az albu­mot. Kivágott hazai és kül­földi cikkek, kritikák, fényké­pek, Vágó Märy nem min­dennapi színészi karrierjéről. Kitüntetéssel végezte el a hú rés Rákösd Szidi színművésze­ti iskolát és jóformán be sem töltötte még a tizennyolcadik évét, amikor már fővárosi és vidéki színpadok versengtek a szerződtetéséért Elsőnek mégis Pécset választotta. Igaz, csak egy szezont játszott vé­gig nálunk, de olyan sikerrel, hogy ma, harminc év után is meleg szívvel emlegetik érte a pécsiek. Es amikor a fővá­rosba került hogyan írtak ró­la az országos lapok? Szuper- lati vuszokban. „Az új Rökk Marika.” „Ki a legdédélgetet- tebb revü-primadonna az or­szágban? Vágó Märy!’’ „Megjelenése maga a meg­testesült báj.” „És a játéka? Tünemény. Csupa szikrázó temperamentum.” „A Mámi” című filmben méltó partnere Törzs Jenőnek, Fedák Sári­nak „Lehár Ferenc eredeti ro. mekbe készült portréját küld­te el a művésznőnek a kö­vetkező ajánlással: — Vágó Mary-nek a „Szép a világ” legpompásabb, legragyogóbb, Mercedesének, aki igazi pri- maibalerdnát alakított Lehár Ferenc, 1934.” És mi minden még? Párizs­ban, Bécsben filmezik, sikert sikerre halmoz, amökor egy­szer csak... Az album utolsó lapjait né­zegetem. Egy rövidke újság­cikket olvasok, amelyben 1938-as dátummal ez áll: „— Vágó Märy, a kitűnő szubrett primadonna csütörtökön dél­ben a budapesti VI. kerületi anyakönywezetőségen házas, ságba lépett Lőrincbányai Littke József pezsgőgyárossal. A fiatal pár az esküvő után Littke Pécs melletti vadász- birtokára utazott” AMIKOR BECSUKTAM az albumot úgy látszik kiolvas­hatta szememből a kérdést: — „És hogyan él ma a legragyo­góbb Mercedes?” — Zavará­ban rágyújt egy cigarettára. — Az utolsó újságcikk, amit olnlrmjtntf tvr nlevnnsnm. lozta a dolgokat. En ugyanis nem a milliomos Littkékhez házasodtam be, hanem a fa­mília legszegényebbikéhez, o havifizetéses Littke József tisztviselőhöz. Az ő hozomá­nya 600 000 pengős apai adós­ság volt. Azt próbálta re­ménytelenül törlesztgetni, amikor jött az államosítás. Így hát abból az újságcikkből csak annyi az igaz, hogy ösz- szeházaeodtunk, na és a meg- iratlan folytatása: hogy sze- retetben, megértésben éltünk együtt huszonöt éven át. Littke József fél éve halt meg és az özvegye azóta igen súlyos anyagi gondokkal küsz­ködik. És ahogy mondja, tár vol áll tőle, hogy valakit is okoljon érte. Vagy talán még­is okolhatna valakit? — Ezelőtt nyolc éve a fér­jem biztatására felkerestem a színház igazgatóját. Ügy éreztem, volna talán valami csekélyke jussom arra, hogy újra dobogóra lépjek. Nagyon megszégyenítettek. Valami négy soros szerepet nyújtot­tak át azzal, hogy aludjak, rá egyet, mielőtt elhatároznám: elfogadom-e vagy sem. Hát én ^aludtam rá egyef és másnap visszaadtam. Pedig vagyon kellene, nagyon hiány zik mind a kettő. A színpad is, meg a..., meg a.. ^ — szemlátomást küszködik, hogy is mondja tovább: — Nézzen inkább körül, — mutat szét a sivár lakásban, — a hatszáz forintos havi fizetésemből sajnos nem fut­ja többre... P. Gy. TULAJDONKÉPPEN azért kerestem fel Heriszt bácsit a Pécsi Nemzeti Színiház és a XX. századbeli magyar szín­házak „örökös” főruhatámo- kát fő-szabómesterét, hogy megkérdezzem: Van-e valami érdekes emléke, írásos fel­jegyzése a régi pécsi színészi- generációk egyik-másik híres­ségéről. Pontosabban e híres, ségek közül is azokról, aki ke 5 leginkább szívébe zárt a vá­ros közönsége. — Régi pécsi színészek? Na nézzük csak! Röikk Marika, Harcos Irén, Szedő Miklós, Vass Irma és a többiek. Mit jegyzett fel ró­luk Heriszt bácsi a kockás fü­zet elsárgult lapjaira? Keve­set. Legfeljebb csak annyit hogy a szerepekhez, az „Évá­hoz”, a „Tanítónőhöz”* ■ fcSzentivánéj-i álomhoz”, a ■„Randevúhoz” mikor és mi­lyen kosztümöt flitteres bole- rót, körgallért és egyebeket kölcsönzött ki a kelléktárból. Aztán egyszerre csak rábuk­kanunk egy nem t ül sokat mondó évszámra, bejegyzésre: *,1934. március 20. A nóta vé­ge” című operetthez egy fe­hér bri cseszt és egy sárga se- Jyemsálat utalványoztam ki. Lassan kibetűzzük, kinek is utalványozta. Vágó Märy-nek. Heriszt bácsi hirtelen ab­bahagyta a további böngé­szést és úgy nézett rám, mint akiről el kell előbb dönteni, hogy elég illetékes-e a követ­kező kérdésre? — Emlékszik rá? Tudja ki volt Vágó Märy? Hogyne tudtam volna! Szőllősy Kálmán fotóművész kiállítása Ma 12 órakor nyílik meg hivatalosan a pécsi származá­sú fotóművész gyűjteményes kiállítása a Városi Művelődé­si Ház nagytermében. A közel száz művészi alkotást először a Budapesti Fotoklub mutat­ta be és a fővárosban sok ezer látogató gyönyörködhetett na­ponta a rendkívül érdekes — közel 40 esztendős fotóművé­szeti fejlődést átölelő alkotások ban. A Mecseki Fotoklub há­lás feladatra vállalkozott, megismerteti a művészeteként rajongó pécsi és baranyai kö­zönséggel is SzőUősy Kálmán életművét. A megnyitót a Ma­gyar Fotóművészek Szövetsé­ge képviseletében Kálmán Ka­ta főiem ű vésznő tartja, aki a megnyitó után tárlatvezetés keretében ismerteti a kiállí­tás anyagát Szőlőssy Kálmán 1887-ben született és az idősebb floéo- művész-generáció tagja Ta­nulmányai szólították el fia­talon városunkból, de rajongó szeretete szülővárosáért a tá­voliét évtizedei alatt sem csők kent. Az elsők közt volt aki még a távolból is a Mecseki Fotoküub tagja akart lenni. Több mint 50 évvel ezelőtt kezdett fényképezni és a fo­tóművészet félévszázadának irányzatai, szemléletei, kétsé­gei és nékilendülésed tükrö­ződnek a kiállítás képanyagán. 1927 óta számtalan hazai és nemzetközi kiállítás szereplő­je. Sikereit alkotásainak mű­vészi elismerését arany, ezüst és bronz érmek, oklevelek so­ra bizonyítja. Fotoirodalmi munkásságából szakmai és esz­tétikai cikkei hazai és külföl­di szaklapok hasábjain jelen­tek meg. Ez év októberében kerül kiadásra szakkönyve a fotográfiai képmódosító eljá­rásokról, ami régi igényt elé­gít ki. SzőUősy Kálmán alkotásai­ban az élet őszinte élményed­nek megörökítésére törekedett és ezt mindenkor önmaga sze­mélyiségének szűrőjén keresz­tül tudta adná. Nem kereste soha a divatos, dekoratív ha­tásokat, mentes minden erőL- tetettségtől — képeinek gaz­dag tartalmiságában a tónu­sok és a technika mesterkezű művelőjeként mutatkozik be. Nem tagadja, hogy volt idő­szak, midőn mai látásmódjá­hoz és esztétikai felfogásához viszonyítva túlhaladott stílus- utakon kereste még a művé­szi beteljesülést. Az ifjúság örömteli mozgal­mas élete és az élet sokrétű felnőttkori problémái egyaránt foglalkoztatják — megelőzve a szociofoto korszakát. A nyu­galmas természeti szépségek egyéni megörökítésén túl, de­rűs alkotásokban emelkedik a fotóművészet magaslataira, az alkotó, dolgozó ember ábrázo­lásáig. A fotóművészet fejlő­désében nagy utakat járt meg Szőllősy Kálmán és Idős korá­ra sem tudott elfáradni. A leg utóbbi évek alkotásaiban is a valóság kanok rajongója, a fény és árnyék, az élettragd- kum és az életöröm egyaránt élesszemű meglátója. A képek nagy része a szokásos kiállí­tási méretű, de a szinte élet­nagyságú „Fekvő akt” és a „Vihar a pusztán” méreteivel is kihangsúlyozza a korabeli fotostílust. A kiállítással büsz­kén valljuk magunkénak a fotóművészet e kiváló műve­lőjét. Dr. Oppe Sándor UJ KÖNYVEK Herczeg László: BERN ÉJSZAKÁJA Fiatal fró mutatkozik be ismét a közönségnek. Külön­féle lapokban már több írása jelent meg, újságíró-tevékeny­sége során jutott el Svájcba, s itteni élményeit sűrítette a most megjelent kötetbe. Pataki Dezső: IDEGEN CSILLAGOK Az 1944-ben mártfrh alánt halt prózaírónk Assahy pál­ma című elbeszélésgyűjtemé­nyének kibővített kiadása je­lent meg ezzel a címmel. Bra­zíliai élményei elevenednek meg a novellákban, amelyek­ben szomorúság és derű ke­veredik sajátos módon. IEN BATTUTA ZARÄNDOK- ÜTJA ÉS VÁNDORLÁSAI A Klasszikus útleírások so­rozat legújabb kötete a közép kor legnagyobb arab utazójá­nak könyve. Észak-Afrikán, Egyiptomon, Palesztinán, Szí­rián, Irakon át jutott el Mek­kába és Medinába. Később távolabbi utakra is vállalko­zott, s Ázsián át eljutott egé­szen Kínáig. Péterül Pál: KNOCK OUT A sokarcú sportról szólnak ezek a történetek. A nyugati futbaliüzűetről, a hivatásos ökölvívókról, a szigeti sport­uszodáról és még sok másról. Társulati ülés a bábszínházban A Karlovy Varyból hazatért pécsi bábegyüttes társulati ülést tartott, melyre szaikrna- belieket és érdeklődő baráto­kat is meghívtak. A megjelen­teket kiállítás fogadta, melyet abból a kép- és prospektus­anyagból rendeztek, amit a nemzetközi fesztiválon fellépő csoportoktól kapott a pécsi együttes. A kiállítás megtekintése után megtartották a fesztivál értékelését, s a fesztivállal egyidőben lezajlott tudomá­nyos kongresszus anyagát is összegezték. A kongresszusi előadások, egy több éves vita­sorozat lezárását és tisztázását jelentették a báb, a bábszín­ház és a gyermek, valamint a gyermekközönség viszonyáról. A Karlovy Vary ban elhang­zott pszichológiai előadások egy részét a nyár folyamán Leningrádban sorrakerülő UNIMA elnökségi ülés elé tér jesztik végső jóváhagyás vé­gett. — Az, hogy fesztivál! be­mutatónkat a közönség és a szakma a négy legjobb pro­dukció között értékelte, még nagyobb elméleti tudás elsa­játításéra kell, hogy ösztönöz­zön bennünket. Fő feladatunk­nak a következő népművelési és színházi évadban is a pé­csi, baranyai gyermekközön­ség kielégítését tekintjük, s szeretnénk az idei évhez ha­sonlóan a heti két városi elő­adás mellett egy-egy táj elő­adást is szervezni. A Karlovy Varyban kapott rang pedig arra kötelez bennünket, hogy a pécsi országos seregszemlén olyan produkcióval szerepel­jünk, amelyből együtteseink tanulhatnak, mély a hazai amatőrbábosok fejlődését se­gíti — mondta Kós Lajos, az együttes vezetője. Ezután ismertették az együt­tes tagjaival a vendégkönyv friss bejegyzéseinek hivatalos fordításait. A nemzetközi báb- mozgalom szaktekintélyeinek sorai nem odavetett dicsérő jelzők voltak, hanem többnyi­re alapos értékelések. Malik professzor például, az UNIMA főtitkára, miután kifejti, hogy nemzetközi seregszemlére leg- , alkalmasabb bemutató volt ás- „Két bors ökröcske”, a követ­kezőket írja: „A pécsi együttes finoman meg tudja különböztetni a „modernség” és a „divatos” fogalmát. Ez a színház kife­jezésében. teljesítményében és zenei kultúráltság tekinteté­ben egyaránt ifjú és egyben mélyen magyar, a meseszerű pamtomimikus allegóriában csakúgy, mint a magyar folk­lórnak ama jelzéseiben melyek előadásukat oly bájos, de leg­kevésbé édeskés színpadi me­sévé teszi.” Bükkösül László PÉCS, BATTHYÁNY U. 9. Amikor becsengettem a rok­kant aprócska ház kapuján, egy gyászruhás, halvány arcú asszony nyitott ajtót — Kit tetszik keresni? — Littke Józsefnét. És amikor beinvitált a sö­tét kis albérleti szobájába, nem vártam meg, hogy újra ő kérdezzen. — Én tulajdonképpen csak arra szeretném kérni Littke Józsefnét, hogy mondana el valamit nekem Vágó Märyröl. A válasz egyelőre kitérő. — De egyáltalán honnan, kitől tudta meg, hogy itt la­kom, hogy létezem? Elmondtam azt is. Azt a kis „kálváriát”, amit bejár­tam, amíg idáig eljutottam. Megemlítem Littke Lőrdncnét is, aki jóformán azt sem tud­ta, él-e, hal-e a „rokon”. Csak akkor derült fel az arca, amikor elmondtam, hogy is­meretlen pécsi járókelők iga­zítottak útba. — Istenem, hát emlékeznek még rám az emberek? Felengedett hát a maradék bizalmatlansága is. De úgy látszik, annyira mégsem, hogy megkönnyítse vele tuda. Princ János pontosan har­minc éves volt. Életének utolsó öt esztendejét egy taronydarú üvegfülkéjében töltötte, így aztán alaposan lebarnult és egy kicsit tönk­rementek az ideged. Néha úgy érezte, hogy kellemes élete van, s az emberek többségével egyáltalán nem cserélne. Máskor viszont elkedvetlenedett és belátta, hogy az élete olyan mint a legtöbb emberé... Amit nagyon szeretett volna, az nem sikerült, más dolgok viszont, amelyekre nem is gondolt, elég jól sikerültek. A tavaszi túlórázások ide­jén, néha eltűnődött, s úgy érezte, hogy nem a saját életét éli... Aztán ez az érzés is elmosódott, és min­den egy kicsit általános lett... Lényegében szeren­csés ember volt, mert ki­tartóan tudott dolgozni, és ezért az egész építkezésen tisztelték. Július első vasárnapján ivott egy bögre kakaót az egyik bisztróban, aztán be­ült a kocsijába és a Bala­ton felé hajtott. A kocsit használtan vette, így állan­dóan javítgatni kellett. Eb­ben az időpontban éppen az egyik dugattyút gyűrűztette, s hatvannál gyorsabban nem lehetett menni a kocsival Július első vasárnapján Princ Jánost ez nem zavar­ta. Egykedvűen bámulta az utat, és eszébe jutott egy lány, aki a szomszédjában lakott, s a jelekből ítélve nagyon szeretett volna férj­hez menni. Aztán eszébe jutott másik húsz lány, akikkel a bisztróban talál­kozott. A lányok längest rágcsáltak és a szájuk körül fénylett a zsír. A lányok szomszédságában három strandpapucsos. trapéznad- rágos legény őgyelgett, azok is ettek. Koszosak voltak. Princ János jól emlékezett, hogy mind a három koszos volt. A lányok azért vidá­man rágcsáltak körülöttük, és időnként odanevettek ... Eszébe jutott a sovány épí­tésvezető, egy falu, egy strand, aztán az egész el­merült, mert a műszerfal­ra pillantott, és látta, hogy kilencven fokos a víz... Kicsit visszavette a gázt, s hagyta, hogy más autók kürtőivé elrohanjanak mel­lette. Cigarettára gyújtott, és a füstöt kifújva ásított egyet. Amikor becsukta a száját, az út két oldalán trapéznadrágos legények bukkantak fel. A padkán ácsorogtak és intettek, hogy álljon meg. Princ János nem állt meg. Egykedvűen nyomta a gázt, és elsuhant a trapéznadrágosok mellett. Áthajtott néhány falun, az­tán újra találkozott velük. Álltak a padkán és magas­ra tartották a kezüket. Princ János kicsit meghökkent, de aztán rájött, hogy ezek nem ugyanazok, akiket ko­rábban már elkerült. Egy­kedvűen hajtott, nem in­tett nekik, nem dudált, nem húzta el a száját. Éppen csak nem állt meg. Több csoportot elkerült. Egy kisebb város széléin magányos trapéznadrágost pillantott meg. Ez is a pad­kán állt, és magasra tar­totta a kezét. Princ hirte­len fékezett, és kinyitotta a kocsi ajtaját — Kösz! — mondta a trapéznadrágos és beugrott az autóba. Princ János elindította a kocsit, aztán futólag, oldal­ról megnézte a trapéznadrá- gost. Szürke volt, veréb- szerű. — Hová megy? — szó­lalt meg a trapéznadrágos. — A Balatonhoz. — Jó. Az megfelel. Princ Jánosnak kicsit megrándult az arca. — Mi a neve magának? — fordult a trapéznadrá- goshoz. — Na, kezdődik a fag­gatózás ... Mi maga rendőr, vagy úrvezető? — Ha egyszer fülvettem, azért talán bemutatkozhat­na ... — Nem mutatkozom be. — Az apja él? — Él. — Mi a foglalkozása? — Állampolgár... De nem hajtana egy kicsit gyor sabban? — Nem lehet, most gyű- rűztettam. — Akkor álljon meg. Ki­szállok. Princ János megállította a kocsit. — Kösz — mondta a tra­péznadrágos, é® kilépett - a kocsiból. Princ Jánost tíz perc múlva elkerülte egy tordó Mercédesz. A porfelhőn át látta a trapéznadrágos fe­jét. Meggyújtott egy újabb cigarettát A huzat vékony, madzagszerűre nyújtotta a füstöt. Amikor beért a kö­vetkező faluba, újra talál­kozott a bordó Mercédesz- szel. A kocsi mellett egy fe­hérkabátos rendőr és egy antant szíj as munkásőr állt. „Gyors hajtás lakott te­rületen ... Az annyi mint... Száz-százötven forint” — rögzítette Princ János a té­nyeket, és elégedetten mo­solygott. Elhúzott a Mercédesz mellett, dudált egy libafal- kának és maga mögött hagy ta a falut. Bogláron, a kikötő köze­lében parkolta a kocsit az­tán elment fürödni. Tisz­tessége® vasárnap volt. A Nap sütött, a víz langyo­san körülfolyta az első nya­ralókat. Princ késő délutá­nig fürdőzött, aztán beült egy vendéglőbe és alaposan megvacsorázott. Amikor be­fejezte már sötét volt. Fö- työrészve elindult a kikö+ő felé és megkereste a kocsi­ját. Princ János nem értette az embereket. .. Amíg va­csorázott, autójáról kör­ték a tükröt, és kis-úr'ák mind a négy gumiját. Bertha Bulcsu V

Next

/
Oldalképek
Tartalom