Dunántúli Napló, 1964. június (21. évfolyam, 127-151. szám)

1964-06-02 / 127. szám

XXI. ÉVFOLYAM ÁRA 50 FILLÉR 127. SZÁM Pécsre érkezett a Komszomol Központi Bizottságának küldöttsége Tegnap este a Pécsi Nemzeti Színház klubjában találkoztak városunk fiatal művészeivel Vasárnap délelőtt a Pécsi Nemzeti Színházban tartották a pécsi Szabó István Úttörő- ház fennállásának 10 éves ju­bileuméira rendezett ünnepi műsort. Részt vett az ünnep­ségen Rapai Gyula elvtárs, a megyei pártbizottság első tit­kára, az Országos Úttörő El­nökség küldöttei, valamint a város és megye úttörővezetői. Az ünnepi megemlékezésen az elmúlt évtizedben végzett kiváló munkáért a KISZ Köz­ponti Bizottsága és az úttö­rők Szövetsége Országos El­Alekszander Ivanovlcs Kamsalov elvtárs, a Komszomol Köz­ponti Bizottságának titkára, a megyénkbe érkezett szovjet if­júsági küldöttség vezetője Pécs úttörő csapatai képviselőjé­nek üdvözletét fogadja. A magyar Kommunista Ifjú- ponti Bizottsága^ kulturális sági Szövetség Központi Bd- osztályának vezetője. zottságának meghívására egy ______________________________ h éttel ezelőtt hazánkba érke­zett a Komszomol Központi Bizottságának küldöttsége. Tegnap este a szovjet ifjú­sági vezetők Veszprém me­gyei látogatásuk után me­gyénkbe érkeztek. A KISZ megyei bizottsá­gán Kupka Sándor elvtárs, a KISZ megyei bizottságának első titkára fogadta a kedves vendégeket. A fogadáson részt vett dr. Vida József, az MSZ­MP megyei bizottságának munkatársa, megjelentek a megyei és Pécs városi KISZ- bizottság tagjai. A szovjet if­júsági vezetőket először a vá­ros úttörő szervezeteinek kép­viselőd üdvözölték, majd Kup­ka Sándor elvtárs bemutatta a jelenlévő megyei ifjúsági ve­zetőket. A szovjet ifjúsági küldött­séget Alekszander hxinovics Kamsalov elvtárs, a Komszo­mol Központi Bizottságának titkára vezeti, aki a Komszo­mol ideológiai, agitációs és propaganda munkáját irányít­ja. A delegáció tagjai: Vlagyi­mir Kaljuzsnij, a Komszomol leningrádi városi 'bizottságá­nak agitációs és propaganda titkára, Vilma Kuvenyova, a Kárpátokon-túli terület Kom­szomol bizottságának első tit­kára.- German Duhovszkij, a Komszomol Központi Bizottsá­gának munkatársa. A KISZ megyei bizottságán rendezett rövid fogadtatás után a vendégek szálláshe­lyükre távoztak, majd az esti órákban a Pécsi Nemzeti Színház klubjában találkoz­tak a színház fiatal művé­szeivel. A találkozón megje­lent Szentirányi József elv­társ, az MSZMP megyei bi­zottságának munkatársa, je­len voltak a KISZ megyei bi­zottságának és városi bizott­ságának képviselői is, vala­mint a delegációt kísérő Szabó János élvtárs, a KISZ Köz­A SEÍnház fiatal művészei nevében Karikás Péter, a szín­ház KISZ-titkára üdvözölte a szovjet vendégeket, majd be­mutatta a jelenlévő fiatal mű­vészeket, a színház prózai, opera-, balett- és operett- együttesének tagjait. Ezt kö­vetően részletes tájékoztatást adott a Pécsi Nemzeti Szín­ház életéről, művészeti cél­kitűzéseiről. A szovjet vendé­gek a késő esti órákig elbe­szélgettek a jelenlévő fiatal művészékkel. Ma délelőtt a szovjet ifjú­sági küldöttség a KISZ me­gyei bizottságán találkozik megyénk ifjúságii vezetőivel és kicserélik tapasztalataikat az ifjúság körében végzendő ideológiai és kulturális tevé­kenység feladatairól. Ezt kö­vetően Rapai Gyula elvtárs, az MSZMP megyei, bizottsá­gának első titkára fogadja a szovjet ifjúsági delegáció tag­jait. A délutáni órákban a vendégek a Pécsi Tanárkép­ző Főiskolát keresik fel, ahol találkoznak az intézmény ve­zetőivel, tanáraival, ifjúsági vezetőivel. Baranya megyei látogatásuk harkányi kirándu­lással fejeződik be és szerdán reggel tovább utaznak Duna­újvárosba. Kitüntették a 10 éves Péesi Űttörőháxat nökségének piros selyem zász­lajával tüntették ki a pécsi úttörőházat. Lelkiismeretes és eredményes munkájáért Benkő Gyula elvtárs, az úttörőház igazgatója Kiváló úttörőveze­tő 'kitüntetést kapott. A zász­lót és a kitüntetést Szabó László, az Országos Úttörő Elnökség tagja nyújtotta át. Az új zászlóra több pécsi út­törőcsapat kötött szalagot, — majd kezdetét vette a megem­lékezéssel egybekötött gyer- mektánc-fesztiváL * U) létesítményekkel gazdagodik a megye utós camping épül Harkányban, Orfíín, Mohácson és Sikondnn » A tízéves úttörőházről és annak munkájáról emlékezik meg Benkő elvtárs, az úttörőház vezetője. . Mitől iüqíi a karúitéríék ? Ennyi ember csak 40 mázsát tudott leszedni. Pedig hatvan hold cukorborsónk van. És munkaerő meg nincs hozzá. Külső munkaerőt pedig alig kapunk. A cigányok nagy ré­sze stabilizálódott. Nem hagy­ja ott az állami gazdaságot, hogy hozzánk jöjjön cukor­borsót szedni. Iskolásokat sze­reztünk, de sajnos nem tud­tunk eleget szerezni. Ráadá­sul még az időjárás is rossz. Jövőre nem vetünk ennyi cu­korborsót, mert nem bírjuk munkaerővel. — Szépek a búzáik ... — És a kapások milyenek? — Azokra sem panaszkod­hatunk. Nagyon szépek. És gazosak. Sajnos, gazosak. A sok eső miatt nem tudunk rá­menni a földekre. A gépek lesüllyednek. Ezért azt mond­tuk a tagoknak: kapálják meg kézzel a kukorica-sorközöket. És elővesszük a Iákapákat is. A szó szoros értelmében a lomtárból vesszük elő őjcet. Eddig tizenkettő volt. de leg­alább negyvenet szeretnénk üzembe állítani. Van száz­húsz lovunk és ezeknek egy része iglizni fog. És, ha le­het, rámegyünk a kukorica­földekre az RS—09-es trakto­rokkal is. Dikonirtozni fo­gunk. Mindent elkövetünk, hogy megmentsük a jónak ígérkező termést. ff int esik az eső. Talán több esett belőle a kel­leténél és ezért a gyom is jobban nőtt. De a gyomok között ott az arany, amelynek karátértéke attól függ:' hol, mennyi idő alatt szabadítják meg a felesleges gyomoktól. &zalai János f?sik az eső. A zsebembe nyúlok, előveszem a jegyzetfüzetemet. Még május­ban írtam bele a következő­ket: „A szigetvári járás veze­tői panaszkodnak. Sok az eső. Május 21-ig csak Szigetváron 77,8 milliméter esett. A déli részeken még ennél is több. Teklafalun, Zádorban és Két- újfalun víz áll a földeken. 300 hold kukoricát emiatt el sem tudtak vetni. A leltaszált pil­langósak nagy része megázott. Rossz a minőség...” Az eső aranyat ér. Ezt nem tagadják a siklási tsz vezetői sem, akik most az irodában várják: mikor áll már el. — Pihenünk! — mondja Roskó Zsigmond, a tsz elnöke. — Pedig rengeteg lenne a munka. Májusban összesen tíz na­pot dolgozhattak rendesen. — Húsz vagon pillangós széná­jukat úgy lopkodták el az időjárástól. A kazal niég min­dig félben van, két vagon hiányzik belőle. A hiányzó részt ponyva takarja, tizen­két hold lucernájuk pedig kint van renden. Huszonöt holdat állva hagytak. Úgy gondolták: az esős időjárást így állva könnyebben átvé­szeli a növény. — Ha lett volna Mahláde- rünk, akkor be tudtuk volna az összes szénát takarítani. De a két hideglevegős szénaszárí­tóhoz nem kaptunk, egyet sem. Egyet szereztünk, de ez hasz­nált, elég sok vele a baj. — Sok a cukorborsójuk. En­nek nem ártott a sok eső? — Dehogynem. Nem. tudjuk szedni. Pénteken például 620 ember állt be cukorborsót szed­ni. Esett, meg elállt °-z esA A Baranya megyei Tervező Irodánál hosszú oldalakat tesz ki a megyénkben és városunk­ban tervezendő kisebb-nagyobb létesítmények listája. Ezek között szerepel a pécs—szentlőrinci országút mellett, a pellérdi útelágazás közelében megépítendő gépja­vító állomás terve is. SPECIÁLIS építmény Gépjavító állomásunk több van a megyében, olyan gépja­vítónk azonban, amelyet kife- ezetten ezzel a céllal építet­tek, még nincs Baranyában. A jelenlegieket mind gépállo­másból alakították át. Az új étesítmény tehát speciális jel­legű lesz, kifejezett előnyök- tel: az épületeket úgy. csopor­tosítják, hogy a javítás mind íz erő- mind a munkagépeknél szalagszerű lehessen. Ez ter­mészetesen. azzal jár, hogy az sgy gépre fordított javítási idő §s költség legalább 20—25 szá­zalékkal csökken. A 14 millió forintos beruhá­zással épülő objektumot leg­később 1966-ra át kell adni, s még idén megkezdik az épít­kezést előkészítő munkákat. Az új gépjavító állomás köz­lekedési szempontból is igen előnyös helyen fekszik, jóval előnyösebb helyen, mint a je­lenlegi, a félreeső Kozáflmis- lenyben. KÉTEZER SZEMÉLYRE összesen kétezer személyre terveznek autós campinget a vállalatnál. Ebből Harkány ezer, Orfű, Mohács és Sikonda Nagyarányú építkezés folyik Pécsett a Hunyadi út Pálosok fölötti szakaszán. Sorra épülnek a többemeletes, impozáns lakóépületek. A társasházakat nemcsak pécsi vállalatok, ha­nem más vidéki építőipari szövetkezetek is építik. fejenként ötszáz férőhellyel részesül. Az autós campingeket az abaligetihez hasonló eiv.ek alapján építik fel, csak kor­szerűbb kivitelben, figyelem­be véve a külföldi tapasztala­tokat is. Eszerint nemcsak sátrak, hanem szilárd építmé­nyek is lesznek a sátortábor­ban: zuhanyozók, főzésre szol­gáló objektumok egyéb egész­ségügyi létesítmények eláru­sító pavilonok. Ut ’v parkosí­tott részek, sátori;-sönző'' és egyebek teszik a képet tel­jessé Valamennyi camping lezárt helyen kerül- felépítésre. Az új létesítmény tervezése a közelmúltban kezdődött meg s a jövő évben indul meg az építkezés. ÚJ ISKOLÁK Amint a Tervező Irodán ki­derül, folytatódik megyénk iskolaépítési és bővítési prog­ramja. Különösen Szentlőrinc kap sokat, ahol 8 tantermes általános iskola, plusz négy tantermes gimnázium épül a faluban lakó, tovább tanulni óhajtó fiatalok számára. Mindemellett négy tanter­mes iskola épül Egyházasko- zárban, Kővágószőlősön, Sza- lántán, Kémesen, Nagypeter- den. A szentlőrinci létesítmény több mint hétmillió, a többi pedig egyenként csaknem egy millió forintba kerül. A tervek zöme már elkészült, s többsé­gükben még ebben az évben megkezdik az építkezéseket. MODERN GYÓGYSZERTÁRÁK Fejlődik és gyarapodik me­gyénk egészségügye is. Híroes- házán gyógyszertár épül 800 ezer forintos beruházással, gyógyszerész lakással egye­temben. Új patika épül Gör- csönyben is, Villányban pedig felújítják a régit, mintegy fél­millió forintos költséggel. Va­lamennyi gyógyszertár kor­szerű lesz, zárt laboratóriu­mokkal illetve kiszolgáló tér­rel. A vasas! gyógyszertár terve ugyancsak ebben az évben ké­szült el, s megkezdődött az építése is. A pécsi, Petőfi ut­cai gyógyszertárat ugyancsak korszerűsítik, 600 ezer forin­tos költséggel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom