Dunántúli Napló, 1964. április (21. évfolyam, 76-100. szám)

1964-04-01 / 76. szám

07 j v Magyarországra érkezett ci szovjet párt- és kormányküldöttség A küldöttség vezetője: JV. Ss. Hruscsov Tegnap délután megkezdődtek a magyar-szovjet tárgyalások ő Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának és a Forradalmi Munkás-Pa- raszi Kormánynak a meghívására kedden reggel hivatalos baráti látogatásra Magyaror­szágra érkezett a Szovjetunió párt- és kor­mányküldöttsége. A szovjet, magyar és vörös zászlókkal, orosz és magyar nyelvű feliratok kai díszített záhonyi határállomásra a Rákó­czi induló hangjai mellett fél 7 után néhány perccel gördült be a delegáció kfllönvonata A kedves vendégeket, N. Sz. Hruscsovot, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bi zotlságának első titkárát, a szovjet kormány elnökét, a szovjet párt- és kormányküldött ség vezetőjét és a küldöttség tagjait a záho nyi állomáson ünnepélyesen fogadták. A szovjet delegációt, amellyel együtt érke­zett Nyina Petrovna, N. Sz. Hruscsov felesé­ge. valamint Szipka József hazánk moszkvai nagykövete, — a csapi határállomáson Ger­gely Miklós, a Külügyminisztérium protokoll osztályának vezetője várta. Ugyancsak ott volt G. A. Gyenyiszov, a Szovjetunió magyar- országi nagykövete. A szovjet párt- és kormányküldöttség elé a záhonyi határállomásra utazott Kállai Gyu­la. a Minisztertanács elnökhelyettese, Nemes Dezső, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, a Politikai Bizottság tágját Péter János külügyminiszter, Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottsága külügyi osztá­lyának helyettes vezetője, Orosz Ferenc, a Szabolcs megyei Pártbizottság első titkára dr. P. Szabó Gyula, a megyei tanács végre­hajtó bizottságának elnökhelyettese. Ott vol­tak a fogadtatásnál a járási és a záhonyi Dártbizottság, a járási, illetve a községi tar íács vezetői Az ünnepi díszt öltött állomáson több cser lolgozó gyűlt össze; az épület előtt katonai líszszázad és zenekar sorakozott feL A vo­natból kiszálló kedves vendégeket elsőként a járt és a kormány képviselői, majd a helyi vezetők köszöntötték. Ezt követően N. Sz. Hruscsov fogadta a felsorakozott diszszázad jarancsnokának jelentését, majd a zenekar eljátszotta a szovjet és a magyar Himnuszt. \ himnuszok elhangzása után N. Sz. llrus- ■sov Kállai Gyulával együtt ellépett a dísz- század előtt, s üdvözölte a díszegységet. Úttörők és KISZ-fiatalok < virágcsokrokat adtak át N. Sz. Hruscsovnak, feleségének és a küldöttség tagjainak, akiket a pályaudva­ron összegyűlt többezres tömeg lelkes ünnep­lésben részesített. A záhonyi állomáson Kál­lai Gyula mondott üdvözlő beszédet. AI MSZMP BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXL ÉVFOLYAM Ara m fillér 7«. SZÁM Kállai Gyula üdvözlő beszéde Záhonyban KEDVES HRUSCSOV ELV­TÁRSI KEDVES ELVTÁRSAINK "ÉS BARÁTAINK! KEDVES VENDÉGEINK 1 A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a Magyar Forradalmi Munkás- Paraszt Kormány, az egész magyar nép nevében forró szívvel, testvéri szeretettel üdvözlöm Önöket a Magyar Népköztársaság földjén. Mindig örülünk, ha vendé­geket üdvözölhetünk, de két­szeres az örömünk és boldog­ságunk ma, mert népünk igaz barátait, a hazánkat felszaba­dító, nemzetünk szocialista fejlődésért önzetlenül támogató Szovjetunió párt- és kormány­küldöttségét és annak énén Nyikita Szergejevics Hruscsov eivtársat köszönthetjük ha­zánkban. A magyar nép egyöntetű lelkesedéssel fogadta a szov­jet párt- és kormányküldött­ség, Hruscsov elvtárs magyar­országi látogatásának hírét. Gyá raliban, termelőszövetke­zetekben, hivatalokban egy­ezerű emberek sokasága nyil­vánította örömét afelett, hogy a társadalmi haladás, a de­mokrácia, a bélre és a szocia­lizmus fáradhatatlan harcosait, a kommunizmus első építőit, egyben a magyar nép leghí­vebb barátait ismét orszá­gunkban üdvözölhetjük. Né­pünk őszinte érdeklődéssel és mély barátsággal várja önö­ket. s ebben a látogatásiban annak bizonyságát látja, hogy erős. szilárd és megbonthatat­lan a magyar—szovjet barát­ság. amely a Magyar Népköz- társaság szocialista fejlődésé­nél; és előrehaladásának leg­fontosabb záloga. Népünktől kapott legszentebb feladatunk nak tekintjük, hogy óvjuk és ápoljuk ezt a barátságot! Hruscsov elvtársmaik, s a szovjet párt- és kormánykül­döttségnek látogatása alkal­mat nyújt arra is, hogy még inkább elmélyítsük pártjaink é-' kormányaink között a köl­csönös megértés és együttmű­ködés szellemét, örömmel ál­lapíthatjuk meg, hogy ez az együttműködés és kölcsönös megértés a nemzetközi élet kérdéseiben, a nemzetiközi munkásmozgalom problémái­ban. országaink politikai, gaz­dasági és kulturális kapcsola­taiban ma olyan, amilyennek a közös célokért harcoló, test­véri barátságban élő népek pártjai és államai között len­nie kell Vállvetve, teljes össz­hangban küzdünk a szocializ­mus, a kommunizmus felépí­téséért, a béke megvédéséért. KEDVES ELVTÁRSAK! KEDVES VENDÉGEINK! KEDVES HRUSCSOV ELV­TÁRSI Hat éve, hogy ön a Szovjet­unió párt- és kormányküldött­ségével néhány napot Magyar- országon töllthetett. Ez a hat év népünk életében szorgal­mas munkával, az építésben kivívott eredményekkel telt el. Hála a magyar nép alkotó ere jének, hála a Szovjetunió se­gítségének és a szocialista or­szágok együttműködésének, e hat év alatt országunk képe, népünk élete jelentősen meg­változott. Leraktuk a szocia­lizmus alapjait; tovább fejlesz tettük hazánk iparát, mező­gazdaságát és kultúráját, to­vább emeltük népünk élet- színvonalát, s most, a szoda­kálkodunk. Nézzenek körül országunkban, ismerkedjenek meg közvetlenül a magyar munkásosztály, a termelőszö­vetkezeti parasztság és az ér­telmiség alkotó tevékenységé­vel, amelyet egyre inkább egy ségbe forrva, egyre növekvő szocialista öntudattal végez­nek. önökkel együtt a tavasz is megérkezett hazánkba; s re­méljük, hogy ez még kelle­mesebbé teszi ittlétüket. De ha a tavasz melege még telén kevésnek bizonyulna, smfvűmlk minden melegével Igyekszünk pótolni: azon leszünk, hogy Jól érezzék magukat nálunk, érez­zék azt a szeretetet, nagyrabe­csülést, ami az Önök által képviselt Szovjetunió iránt egész népünket eltölti. Ezt a kis határállomást a hazai szóüásmomdás a „barát­ság kapujának” nevezi, mert e határállomáson át bonyoló­dik a kölcsönösen előnyös, de a mi szocialista építésünk szempontjából olyannyira nél­külözhetetlen és értékes ma­gyar—szovjet áruforgalom és személyforgalom javarésze. Engedjék meg, hogy még egy­szer szívből köszöntsem drága vendégeinket a szovjet—ma­gyar barátság kapujában! Re­méljük, hogy jól fogják magu­kat érezni a kapun belül, a szocializmus teljes felépítésén munkálkodó Magyar Népköz- társaságban. Még egyszer szívből, szere­tettel üdvözlöm önöket! Éljen nagy barátunk, a kom­munizmust építő Szovjetunió! Éljen népeink testvéri ba­rátsága! Kállai Gyula szavaira, a szov jet párt- és kormánydelegáció vezetője, N. Sz. Hruscsov vá­laszolt. N. Sz. Hruscsov válasza KEDVES KÁLLAI ELV­TÁRSI KEDVES MAGYAR BARÁ­TAINK! A szovjet párt- és kor­mányküldöttség nevében szí­vélyesen köszönöm a szívből jövő meleg szavakat. Magyar földre lépve, mindenekelőtt a szovjet emberek forró üdvöz­letét és legjobb kívánságait tolmácsolom önöknek és az lizmus teljes felépítésén mun- I egész magyar népnek, Nagy örömmel látjuk a test­véri nép eredményeit. A ma­gyar nép a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt vezetésével si­keresen építi a szocializmust. Halljuk és olvassuk, hogyan élnek, hogyan dolgoznak, de sokkal többet jelent, hogy közvetlenül megismerkedhe­tünk életükkel, személyesen találkozhatunk magyar bará­tainkkal. Fontos hozzájárulás ez elvtársi együttműködésünk, Kádár János üdvözlő beszédét mondja a Keleti pályaudva­ron. Balról N. Sz. Hruscsov. Kádár János ás á. Ss. Hruscsov köszönti a hűé egységünk további szilárdítá­sához; Jóleső érzés, hogy magyar testvéreinkkel itt, Záhonyban, — a barátság határán — ta­lálkozunk először. Záhonyon és Csapon át azonban nem­csak látogatóba járunk egy­máshoz, ezeken az állomáso­kon nyersanyaggal és gépek­kel megrakott szerelvények gördülnek át. — Szállítmá­nyok a magyar iparnak, hoz­zánk pedig olyan magyar árukkal rakott szerelvények érkeznek, amelyekre a mi népgazdaságunknak van szük­sége. Az együttműködés na­gyon helyes, jó, szilárdítja testvéri barátságunkat. Orszá­gaink együttműködésének — ahogy vasutas nyelven mond­ják —: mindig zöld utat kell biztosítani. Még egyszer szívélyesen kö­szönöm a meleg fogadtatást. Éljen a szocializmust építő Magyarország tehetséges, mun kaszerető népe! Éljen országaink testvéri ba­rátsága! N. Sz. Hruscsov nagy taps­sal fogadott beszéde után a vendégek rövid baráti eszme­cserét folytattak a fogadtatá­sukra megjelent megyei, járá­si és községi vezetőkkel. Ezek- után az eléjük utazott ma­gyar párt- és állami vezetők társaságában felszálltak a kü- lönvonatra, amely továbbin­dult Budapest felé. Útközben a szovjet vendé­gek közvetlen hangó beszél­getést folytattak az eléjük utazott magyar vezetőkkel. Amerre a vonal haladt, a zászlódíszbe öltözött állomá­sok előtt mindenütt mosolygó emberek integettek a kedves vendégeknek. A különvonat fél 11-kor érkezett a szolnoki vasútállomásra, ahol a szov­jet párt- és kormányküldött­ség néhány percet időzött. Az állomás épülete előtt mintegy ötezren gyűltek össze — Szol-, nők város és a környező ter­melőszövetkezetek, állami gaz­daságok, gépállomások dolgo­zóinak küldöttei — a vendé­gek köszöntésére. Hosszan zú­gott az éljenzés, a taps, ami­kor a vonatból kiszállt N. Sz. Hruscsov, Nylna Hruscsova, valamint a delegáció több tagja; Elsőként Csáki István, az MSZMP Szolnok megyei Bi­zottságának első titkára, Oláh György, a megyei tanács vb- elnöke, továbbá a szolnoki vá­rosi pártbizottság és a tanác# vezetői üdvözölték a vendége­ket; Úttörők virágcsokrokkal kedveskedtek a szovjet dele­gáció tagjainak, majd Csáki István mondott üdvözlő be1 szádét. Szavaira N. Sz. Hrus-1 ; csov válaszolt, s köszönetéi ’ mondott a baráti fogadtató* sért Ismét felzúgott a taps, a megjelentek hosszan éltet­ték a szovjet—magyar barát­ságot. A vendégek búcsút vet­tek a helyi vezetőktől, az üd­vözlésükre összegyűlt embe­rektől, majd felcsendültek a Rákóczi-induló hangjai, s a különvonat a szolnoki dolgo­zók ünneplése közben gördült ki a pályaudvarról; i (TcMytatéa « í. Malen) I 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom