Dunántúli Napló, 1963. október (20. évfolyam, 229-255. szám)

1963-10-01 / 229. szám, Első kiadás

wmm CSALÖKi MÁR A MAPFÉXT Kvittek Párizsi rossznyelvek beszc- lit, hogy De Gaulle a minap egy titokzatos látogatójánál melegen tudakozódott a hírhedt összeesküvő, az emig rációban élő Jacques Sous- telle sorsa felől. Az érdeklő­dé« érthető: Monsieur Sous- tellc, a volt algíri francia fő­kormányzó egyaránt ott volt a gaulleista párt alapítói és az 1958-as fasiszta tiszti te­lepes puccs szervezői között, márpedig éppen ez a puccs segítette hatalomra — s hoz­zá mindjárt teljhatalomra — annak idejéen De Gaullet. A tábornok tehát melegen ér­deklődött Soustelle sorsa fe­lől. O — mondta a titokzatos látogató De Gaullenak — Soustelle igazán gondtalanul él, ugyanis szép summát kap az... izé... a könyve után. Az udvarias látogatónak szerencsésen sikerült elsik- lania a könyv címe fölött. „Az elárult reménység” tud­niillik De Gaulle ellen író­dott. Szólni pedig arról szól, hogyan árulta el a tábornok elnök az őt hatalomra jut­tató algériai franciák remé­nyeit. De Gaulle és Soustelle ilyenformán kvittek. Mert ha egyszer De Gaulle inég ma is Soustelleék azóta el­árult puccsából „él”, — miért ne élhetne Soustelle is De Gaulieból?... Brit tapintat Sokan még ragaszkodnak ahhoz az ósdi felfogásukhoz, hogy a brit ízlés nem válto­zik. Változik. De mennyire. Ennek egyik, ékes bizonyíté­ka a Coltis Hall-i eset. Ez a Coltis Hall NATO-támasz- pont brit felügyelet alatt. Nos, a britek meghívtak ide 40 Bundeswehr katonát. De még mielőtt a 40 Bundes­wehr katona a tetthelyre ért volna, a brit parancsnok el­rendelte, hogy a támaszpon- fon látható Spitfire és Hurri­cane típusú repülőgépeket — rejtsék el a hangárokba. A parancsnok így indokolta ren dr [kezesét: „Ezekkel a gé- p 'ekei harcoltunk a németek ellen a második világháború- b n. Mostani kedves vendé­geink megsértődnének, ha megpillantanák ezeket. Kí­mélnünk kell a német érzé­kenységet.” Ennek a parancs noknak az ízlése nagyot vál­tozott. Kérdés, mit szól eh­hez a brit közvélemény? Katonai puccs készül öruguayban? Uruguay ban katonai ösz- szeesküvés csírája érlelődik. Magasrangú katonai és rend őri személyiségek végnél­küli titkos tanácskozásokat tartanak. A tanácskozásokon a sajtó jelentései szerint fontos politikai problémá­kat, valamint a kommuniz­mus elleni harc kérdéseit vitatják meg. Hírek szerint a találkozókon részt vasz _nek olyan uruguayi kato­nai személyiségek, akik nemrégen látogattak el az Egyesült Államokba, koráb­ban pedig részt vettek a demokratikus erők elleni tá- CUdások szervezésében. Ezer TV naponta Itt a „zsebhütsgép“ | A kincses Baranyában IBap|i László Mohácson Az építők teljesítették ígéretüket A nécsi építőipari munkássz álló társalgójában Száztizén négy reflektor fényében Fényárban úszik majd a pécsi Székesegyház a Mohácsi Farostlemezgyár felületkezelő üzemében A Mohácsi Farostlemez- gyár hatalmas telepén újabb gyáregység bontakozik ki. Közel százmillió forintos be­ruházással felületkezelő üze­met építenek, ahol különféle eljárással a jelenleg csak nyers színben előállított fa­rostlemez egy része színes, mintás felületet, selymes fényt kap majd. Az építkezés tavasszal, több hónapos késéssel in­dult. Az időveszteség csök­kentése érdekében a terve­zők, kivitelezők és a beru­házó szocialista szerződést kötöttek a nyár derekán, amelyben gyorsított tempó > igényei szerint, konkrétan meghatározták egy-egy épí­tési, szerelési feladat elvég­zésének ütemét. Az első sza­kaszban a lakkos eljárással dolgozó üzemrész épül fel. A szocialista szerződésben tett ígéret szerint a komlói építők szeptember közepére átadták az első munkaterü­letet a szerelőknek, akik hoz záláttak a 350 méter hosszú gőztávvezeték szereléséhez. A villamosipari szakembe­rek ugyancsak birtokbave- het-ték a transzformátorhá­zat, s megkezdték a kábelek fektetését is. Még az ősszel bevonulnak a szerelők a száz TISZTA LESZ AZ ABLAK méter hosszú, emeletnyi ma­gas, lakkos munkacsarnokba, ahol 12 vagonnyi gépet állí­tanak fel. Jelenleg az óriás- csarnok tetőfödémén dolgoz­nak. Az építők minden erő­feszítésére szükség van, hogy ezen a területen is állják szavukat. Itt érdekes feladat vár a munkaterem világítá­sának kivitelezőire. A fény­csöveket ugyanis a mennye­zeti betongerendákba sül­lyesztik s üveglap mögé he­lyezne, hogy a legcsekélyebb por lerakodd sn a le is elejét ve­gyék. A pormentes munka­hely biztosítása ugyanis fel­tétele a farostlemez jóminő­ségű latokfestésének. Techno­lógiai gépek szerelésére a program szerint november végén adják át a csarnokot, a próbaüzemelés kezdetét pedig a jövő év tavaszára tervezik. A lakkos üzemrész mel­lett megkezdték a laminátos eljárással működő csarnok építését is. A felületkezelő üzem mielőbbi teljes felépí­téséhez fontos népgazdasági érdek fűződik: ha elkészül, havi termelésének értéke csaknem 10 millió forint lesz. Külföldi UíltU Varsó. Bruno Leuschner, az NE>K jelenleg Lengyelország­ban tartózkodó párt- és kor­mányküldöttségének tagja megbetegedett. Lauschner, az NSZEP politikai bizottságának tagja, miniszterelnökhelyettes, orvosi tanácsra nem vesz részt a küldöttség további munkájában. * Canberra. Ikeda japán mi­niszterelnök vasárnap négy­napos látogatásra Ausztriába érkezett. A canberrai repülő­téren Menzies Ausztrália mi­niszterelnöke fogadta. A két államférfi tárgyalásának kö­zéppontjában a Malaysia ál- I lamszövetség kérdése áll majd. * Kairó. Az Egyesült Arab Köztársaságban igen éles visszhangja támadt annak a szombaton elhangzott Szíriái bejelentésnek, hogy az iraki és a szíriai baathisták egyesí­teni akarják országaikat. Kairóban az Arab Szocialista Unió nyilatkozatban bélyegez­te meg ezt a bejelentést. * New York. Bruno Kreisky osztrák külügyminiszter meg­beszélést folytatott Dean Rusk amerikai külügyminiszterrel és rövid udvariassági látoga­tást tett U Thant ENSZ-fő- titkárnái. A nagy európai városokban általános szokás, hogy éjszaká­ra megvilágítják a szebb épü­leteket. Éjszaka, amikor sötét­ség borul a városra, rendkívül impozáns látványt nyújt egy nagyobb méretű vagy építésze­tileg érdekes épület, ha meg­világítják. ’ Ezért határozta el a városi tanács, hogy elkészítteti a Szé­kesegyház, valamint a Belvá­rosi templom megvilágításának terveit. Ugyanakkor megren­delte a Kórház téri minaret belső világítási terveit is. A Tanácsi Tervező Iroda Molnár Miklós mérnököt bíz­ta meg a tervek elkészítésével. A Székesegyház megvilágítása 80 kilowattóra villamos ener­giát fogyaszt majd és 78 ref- lektoi ontja fényét az épület falaira, tornyaira. A déli olda­lon a püspöki palotán és a le­véltáron elhelyezett konzolok­tól esik majd a fény a falakra, míg a keleti és északi részen vasoszlopokra erősített beren­dezések segítenek a megfelelő világítási eszközöket tartani. A Székesegyház megvilágításá­nak tervei elkészültek, a sze­relést 1964-ben megkezdik. A költség 360 ezer forint. Míg a Székesegyház megvi­lágítási terveinek elkészítése­kor nagy nehézséget okozott az óriási konzoltartók elhelye­zése, s az, hogy a környéken nincs magasabb épület, mint a régi vártemplom, addig a dzsá­minál könnyebb volt a hely­zet. Itt a mintegy 36 reflektor részben a Megyei Tanács épü­letére, részben a Nádor Szálló tetejére, másrészt a Közleke­dési Vállalat irodaépületére, valamint a Belvárosi, Fiúisko­lára helyezik el. Nagy nehézsé­get okozott ellenben itt, hogy a reflektorok fénye zavarja esetleg a gépkocsiveztőket ezért a reflektorokra vetítő sző get korlátozó csőhüvelyt sze­relnek majd, ezen belül fény- nyalábot korlátozó blendiket helyeznek el. A fénysugarak így közvetlenül az épületre es­nek, azt felülről világítják meg, tökéletesen kidomborítva az épület alakját. 1964-ben a pécsiek és a vá­rosunkba érkező külföldiek megkapó látványban, a Székes- egyház hatalmas tornyaiban és épületében, valamint a Belvá­rosi templom megvilágított ku­polájában gyönyörködhetnek. Honvédelmi nap Kovago&zolíoson Honvédelmi napot rendezett vasárnap délelőtt a Magyar Honvédelmi Sportszövetség kővágószöllősi alapszervezete és a községi KISZ-szervezet. Az ünnepséget a sportpályán bonyolították le. Komáromi Sándor elvtárs, a helyi párt- alapszervezet titkára nyitotta meg a honvédelmi napot, majd Vita János hadnagy, a helyi MHS-szervezet kiképző­tisztje mondott ünnepi beszé­det. Emlékeztette a jelenlevő közönséget szeptember 29- ének, a fegyveres erők napjá­nak jelentőségére, amikor is szerte az országban megemlé­keznek a pákozdi ütközet hő­seiről és utódaikról. Ugyanis ezen a napon aratott győzel­met Jelasics horvátországi bán hada felett a magyar sereg. — A felkelt nép 1848. szep­tember 29-én Pákozdon meg­állította és visszavonulásra kényszerítette a többszörös túlerőben levő császári zsol­dosokat, s ezzel megkezdődött a magyar nép egyik legdicső­ségesebb szabadságharca, amelyre csodálattal és lelke­sedéssel figyelt fel az egész haladó világ. Az ünnepi szónok ezután megemlékezett azokról a szo­morú napokról, amikor a ma­gyar szabadságharcnak végül- is el kellett buknia a nemzet­közi erőviszonyok kedvezőtlen alakulása miatt. Vita János hadnagy ezután így folytatta: — A magyar nép felszaba­dítása nem egészen száz esz­tendő múlva a szovjet hadse­reg segítségével megvalósult. Mi ma békét akarunk éppúgy, mint Kossuth és főleg olyan békét, amelyben népünk szor- dalma és alkotásvágya kibon­takozhat. Ezután bejelentette, hogy ezen az ünnepségen a karha­talom csapatzászlót adomá­nyoz a kővágószöllősi MHS aiapszervezetnek és felhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy a csapatzászló tulajdonképpen a nép és a hadsereg eggyéfor- rottságának jelképe. Az ünnepi beszéd után a pécsi karhatalmi alakulat pa­rancsnoka piros selyem csa­patzászlót adott át a helyi alapszervezetnek. Borsos Béla. a kővágószöllősi MHS elnöke ebből az alkalomból a követ­kezőket mondotta: „Átveszem a zászlót, s fogadom, alapszer­vezetem tagsága nevében, hogy a zászló tisztaságára és becsületére vigyázunk”. Az ünnepi aktus után a Leőwey Gimnázium növendé­kei talajtorna bemutatót tar­tottak. Ezután került sor az új MHS-tagok, a vörös brigád felavatására. Délután három órakor a munkásőrség és a helyi MHS- szervezet fegyveres csoportja harcászatot mutatott be a köz ség közelében levő lőtéren. Az esti órákban a Ságvári Művelődési Ház művészeti csoportja — színjátszók, népi táncosok és énekkar — adott műsort, majd tábortűz és tű­zijáték következett. Végül pe­dig a kővágószöllősi kultúr- otthonban honvédelmi bálit rendeztek. XX. ÉVFOLYAM ÄRA: 60 FILLÉR 229. SZÁM a szerelési munkák

Next

/
Oldalképek
Tartalom