Dunántúli Napló, 1963. augusztus (20. évfolyam, 178-203. szám)

1963-08-01 / 178. szám

U illant is Moszkvaié utazik az atoiiicseiíd-ej^eziiiény aláírására A1 MSZMP BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA XX. ÉVFOLYAM ÄRA: 50 FILLÉR 118. SZÁM New York: U Thant, az ENSZ főtitkára azt tervezi, hogy augusztus 5-én Moszk­vában részt vesz a részleges atomcsend-agyezmény alá­írásán — jelentették be New Yorkban. A közlemény szerint az ENSZ főtitkár elfogadta a három érdekelt kormány meghívását, s szombaton indul a szovjet fővárosba. Helsinki: A finn kor­mány megvitatta a légkörben, a világűrben és a víz •alatt végrehajtott atomrobbantási kísérletek eltiltásáról szóló részleges egyezményt, és kö­zölni fogja az érdekelt kor­mányokkal: csatlakozni kí­ván a megállapodáshoz. Moszkva: Nehru indiai miniszterelnök táviratot in­tézett Nyikita Hruscsov szov­jet miniszterelnökhöz abból az alkalomból, hogy Moszkvá­ban parafáiták a részlege? atomcsendről szóló megálló Alkotó együttműködés, segítségnyújtás A szocialista országok si­kerei a gazdaság és a kultúra fejlesztésében, a dol­gozók anyagi helyzetének ja­vításában — az egész világ eiőtt hirdetik a szocializmus fölényét a kapitalizmussal szemben és a legkedvezőbb feltételeket teremtik meg a forradalmi és nemzeti fel­szabadító mozgalmak számá­ra, a világbéke megőrzésére és megszilárdítására. A szocialista országok si­kerei gazdasági hatalmuk növelésében, a tudományos és műszaki fejlesztésben a testvérnépek óriási erőfeszí­téseinek, szoros együttműkö­désének és kölcsönös segít­ségnyújtásnak köszönhetők. A szocializmus létrehozta az államok és a népek közötti gazdasági és politikai viszo­nyok Cj típusát. A szocialis­ta közösségben a kapcsolatok fő formáit a szocialista inter­nacionalizmus, az elvtársi együttműködés, a testvéri kölcsönös segélynyújtás és a teljes egyenjogúság határoz­za meg. A szocialista népek testvéri egysége és együtt­működése hozzájárul gazda­sági. társadalmi, politikai és kulturális életük fejlődésé­hez, a szocializmus világ­méretű gazdasági bázisának megerősítéséhez. „A szocialista világrend- szer további megszilárdítása — hangsúlyozza N. Sz. Hrus­csov — a szocialista orszá­gok közötti politikai és gaz­dasági kapcsolatok tökéletesí­tése, amely óriási mértékben meggyorsítja ezeknek az or­szágoknak a gazdasági fej­lődését, méginkább megsok­szorozza a szocializmusnak az egész világ eseményeire gyakorolt hatását és ezzel nagy mértékben hozzájárul az egész emberiség társadal­mi haladásához”. A nemzetközi szocialista munkamegosztás további el­mélyítése, a termelés specia- lizálásának és kooperálásá- nak kiszélesítése, a tudomá­nyos-műszaki együttműködés fejlesztése, az árucsere nö­velése életbevágó jelentősé­gű valamennyi szocialista ország és az egész szocia­lista közösség számára. Ez a gondolat hatja át a napok­ban közzétett fontos doku­mentumot — a KGST-orszá- gbk kommunista és mun­káspártjai vezetőinek és kormányfőinek értekezleté­rő 'adott közleményt. wvről évre szilárdul és “ fejlődik a szocialista országok együttműködése. Határidő előtt üzembe he­lyezték a transzeurópai Ba­rátság-olajvezeték egyes ré­szeit. Folytatták a béke ener­gia-rendszer magasfeszültsé­gű hálózatának kiépítését, mceszilárdult a kétoldalú és sokoldalú együttműködés a vegyipari, gépipari, üzem­anyag- és energiaipari ágak­ban és az ipar más terüle­tein. Létrehozták a szabvá­nyosítás nemzetközi intéze­tét. Javaslatokat dolgoztak ki a tagországok kereskedel­mének koordinálására és a nemzetközi gazdasági együtt­működés bankjának megszer- tesésere. A szocialista országok kül­kereskedelme szakadatlanul fejlődik. A tagországok úgy tekintik a nemzetközi keres­kedelmet, mint a különböző társadalmi és gazdasági rend­szerű államok együttműkö­désének kiszélesítésére szol­gáló legfontosabb eszközök egyikét és folytatják gazda­sági kapcsolataik kiépítését más államokkal. A közle­mény hangsúlyozza, hogy a KGST tagországai állást fog­lalnak a kereskedelem fej­lesztésével foglalkozó nem­zetközi ENSZ-konferencia összehívása mellett. A KGST legfontosabb mun­kamódszere a távlati gazda­sági tervek összehangolása. Az értekezlet megállapította, hogy a tagországok gazda­sági együttműködése, fejlesz­tésének legfontosabb feladata az előttünk álló szakaszban az 1966—1970. évi tervek összehangolásának előkészí­tése és gyakorlati végrehaj­tása. A szocialista világrendszer tapasztalatai igazolják annak szükségességét, hogy a ka­pitalizmusból kivált orszá­goknak a legszorosabb szö­vetségbe kell tömörülni, egyesíteniük kell erőfeszíté­seiket a szocializmus és a kommunizmus építésében. A Kínai Kommunista Párt ve­zetői által képviselt irányvo­nal, amely az elszigetelődést, a szocializmusnak a többi országtól elkülönült építését hirdeti, ellentmond a szocia­lista társadalom objektív fejlődési törvényeinek. Ez az irányvonal a társadalmi munka tékozlásához, a ter­melés fejlődési ütemének csökkenéséhez vezet. |J em tömöríti, hanem megosztja a népeket az imperialista erők egyesült frontjával szemben. A kínai elvtársak rá akarják kény­szeríteni más szocialista or­szágokra az önellátó nemzeti gazdaságok létrehozásának eszméjét. A gazdasági kap­csolatok csökkentésére való törekvést csak úgy lehet ér­tékelni, mint kísérletet a szocialista közösség egységé­nek megbontására. Az SZKP és a többi test­vérpártok úgy vélik, hogy a jelenlegi feltételek mellett a szocialista országok közötti sokoldalú együttműködés a nemzetközi szocialista mun­kamegosztás a kommuniz­must építő országok és né­pek gazdasági-politikai és kulturális fejlődésének sür­gető követelménye. Ennek az együttműködésnek az alapelvei biztosítják a népek tervszerűbb és gyorsabb fej­lődését. A KGST-országok hangot adtak ennek a törekvésük­nek, hogy az eddigihez ha- sc-’óan minden erővel szé­lesíteni óhajtják az alkotó együttműködést és a testvéri kölcsönös segélynyújtást. Kétségtelen, hogy a júliusi értekezlet eredményei hoz­zájárulnak majd a szocia­lista államok sokoldalú kap­csolatainak további elmélyí­tés ?hez és új nagy sikereket eredményeznek a kapitaliz­mussal folytatott békés gaz­dasági versenyben. N. Sas. Hruscsov a moszkvai városi tanácsban tett látogatása során megtekintette az új városépítészeti terveket. MTI Foto Csúcsértekezlet Manilában Sukarno és Macapagal fü- löpszigeti elnök, valamint Ab­dul Rahman malájföldi mi­niszterelnök, a manilal csúcs- értekezlet résztvevői UPI-tu- dósítás szerint szerdán tartott első, háromórás ülésük után felhívással fordultak az Egye­sült Nemzetek Szervezetéhez, hogy nyújtson segítséget a ter­vezett Malaysia Államszövet­ség körül támadt vitájuk meg­oldásában. Az ülésről kiadott közlemény megállapítja, hogy a tárgyalások szívélyes, test­véri légkörben folytak. A három vezető államférfi — hangsúlyozta a közlemény — jóváhagyta a külügymi­niszterek júniusi manilai ér­tekezletén kidolgozott egyez­mény-tervezetet, amely töb­bek között felhívja az ENSZ-főtitkárt, hogy álla­pítsa meg, vajon a borneoi területek népe csatlakozni óhajt-e Malaysia Államszö­vetséghez. A közlemény hozzáfűzi, hogy a három vezető állam­férfi leszögezte eltökélt szán­dékát a három ország lehető legszorosabb együttműködésé­nek megteremtésére. Egy indonéz szóvivő — Reu­ter jelentés szerint — ezt megelőzően kedden kijelentet­te, hogy Sukarno otthagyja az értekezletet, ha annak szerdai ülésén az derül ki, hogy Ab­dul Rahman magatartása to­vábbra is „sérti tokiói megál­lapodásuk szellemét és a há­rom külügyminiszter júniusi megállapodását. .,Sukarno szerint Abdul Rahman titokban megígérte a Neokolonialista Unió lét­rehozásának elhalasztását az ENSZ felügyelete alatt Bor- neóban tartandó népszava­zásig, Abdul Rahman vi­szont kijelentette, hogy az elnökkel közölte: Ma­laysia Államszövetséget au­gusztus 3I-én mindenképp kikiáltják. Moszkva: A moszkvai Trud hírmagyarázatot fűz a Malaysia Államszövetség kö­zelgő hivatalos kikiáltásához. Az államszövetség megterem­tése a City mágnásainak el­gondolásai szerint — írja a lap — elő kívánja mozdítani e rendkívül gazdag és straté­giai szempontból fontos , tér­ség kulcsának’ megtartását; amely kulcs az utóbbi időben már majdnem kicsúszott az angol nagytőkések kezéből. A szóbanforgó területek olaj-, nyersgumi-, arany- és vasérckincseit kíméletlenül kiaknázó angol gyarmatosí­tók újabb mesterkedései — folytatódik a kommentár — jogos felháborodással töltik el több ország, de különösen az angol gyarmatbirtokok­kal határos Indonézia köz­véleményét. A cikkíró utal Sukarno el­nök nyilatkozatára, amelyben hangsúlyozta, hogy a neokolo- nialisták pozícióinak megszi­lárdulása Malájföldön nem­csak Indonéziát veszélyezteti, hanem az egész Délkelet- Ázsia, sőt az egész világ béké­jét és biztonságát fenyegeti. Zavargások Bolíviában La Paz: Milicista egysé­gek és bányászok véres ösz- szeütközésének Volt színhe­lye kedden a bolíviai fővá­rostól mintegy 200 kilomé­terre fekvő catavi bányavi­dék. Jelentések szerint hatan meghaltak, húszán megsebe­süllek. A zavargások előzménye: a bányász szakszervezetek el­utasították az Állami Bánya- társaságnak azt a követelését, hogy többek között egyezze­nek bele munkások elbocsá­tásába és „kommunista ele­meknek a szakszervezetből való kizárásába”. Megfigyelők szerint még jobban fokozódni fog a bá­nyász szakszervezeteknek a kormánnyal való szembenál­lása; erre mutatnak az Oruro városban jelenleg folyó bá­nyászkongresszus eddigi ese­ményei, egyebek között a Fi­del Castro kubai miniszterel­nök melletti rokonszenv-tün- tetések is. ! podást A Moszkvában szüle* ! tett megállapodás — hangoz­hatja a távirat — fontos mérföldkő a nemzet­közi együttműködés és köl­csönös megértés történeté­ben. Az indiai kormány hajlandó aláírni a szerző­dést „mihelyt erre lehető­ség nyílik” — írja Nehru. A külföldi állami és társa­dról személyiségek újabb és ijabb táviratokat intéznek Nyikita Hruscsovhoz és Leonyid Brezsnyevhez és elis­merésüket fejezik ki a részle­ges atomcsenddel kapcsolatos megállapodás parafálása nr att. Mohammed Juszuf afgán miniszterelnök azt a véle­ményét fejezi ki. hogy a szerződés előkészítésével Hruscsov nagy mértékben járult hozzá az emberiség óhajának valóraváltásához. Julius Nyerere tanganyikai elnök és Ben Bella, az Al­gériai Minisztertanács elnöke közös táviratot intézett Hrus>* csovhoz. A távirat hangsú­lyozza, hogy a szerződés meg­felel a népek érdekeinek, — majd Ben Bella és Nyerere elismerését fejezi ki mind­azoknak, akik „szilárdságuk­kal, bátorságukkal és embe­riességükkel lehetővé tették ezt a megállapodást”. Delhi: A Century Weekly Review című indiai hetilap a Moszkvában parafáit atom- csend-megállapodást kom­mentálva a következőket ír­ja: Hruscsov világosan értésre adta. hogy mindenképpen meg akarja indítani az elő­rehaladást mind a nukleá­ris kísérletek eltiltásában, mind pedig a Kelet és Nyu­gat közötti viszonyban lé­vő feszültség, vagyis a hi­degháború enyhítésében. Ja­vasolta, hogy a NATO és a Varsói Szerződés orszá­gai kössenek megnemtáma­dási egyezményt, de nem tette függővé e javaslata teljesítésétől a részleges atomcsend megállapodást. Hangoztatta, hogy ő az együttélés kérdésének meg­közelítésére, az együttélésre való készségére neon pedig a megnemtámadási paktum formájára és cikkelyeire he­lyezi a fősúlyt. A hetilap a továbbiakban így ír: ugyanakkor a Nyugat vagy más részéről hiba len­ne Hruscsov rugalmasságát a meghátrálás jeléül értékel ni. Ellenkezőleg, ez az erő je­le, a béke ,-megkockáztatásá- ra” való hajlandóság jele. mi­vel tökéletesen tudatában van egy esetleges háború nyilván­való veszélyének és annak kő vetkezményeinek, úgy látszik, hogy a moszkvai találkozó eredményeként a józan és® kerekedik felül és valóban megindyl a feszültség enyhü­lése — fejezi be cikkét az in­diai hetilap. r Újabb traklorszállílmányt kap megyénk mezőgazdasága Közepesnek ígérkezik az aprómagtermés Baranyában Megkezdődtek az őszi mütrágyaszállítások A mezőgazdaság gépesíté­se jó ütemben folyik me­gyénkben is, s az áilami gaz­daságokon kívül a tsz-ek is sok új gépet vásárolnak. Az AGROKER júliusban csupán Szuper 1 Zetorból 62 darabot, míg a 30 lóerős traktorokból 66 darabot adott ki a szövet­kezeteknek. A gépállomások júliusban 8, míg az állami gazdaságok 17 darabot vásá­roltak. A második félévben tovább folytatódik a tsz-ek és más mezőgazdasági üzemek gép­ellátása. A tsz-ek Szuper Ze­torból még idén 8, a másik fajtából 24 darabot kaphat­nak. A gépállomásokra 15 új gép érkezését várják. Az UE 28-as típusú erőgépekből, — mind a termelőszövetkezetek, mind a gépállomások 30—30 darabot állíthatnak majd mun kába. * A második félévben me­gyénk termelőszövetkezetei és állami gazdaságai csak­nem 100 vagonnal több mű­trágyát kapnak, mint az el­múlt év hasonló időszakában. Különösen a tsz-eknél nőtt meg a műtrágya alkalmazása. Az év másik hat hónapjában nitrogénműtrágyából az áila­mi gazdaságok 634, a tsz-ek 445 vagont kapnak. Foszfor- műtrágyából viszont az álla­mi gazdaságokat messze meg­előzik felhasználósban a tsz- ek, mert míg az állami gaz­daságok 635, addig megyénk termelőszövetkezetei 1154 va­gont kértek. Káliműtrágyá­ból is több a tsz-ek felfaaszná Iá», az állami gazdaságok 216 vagonjával szemben 301 vagonnal szórnak majd ki a földekre. A műtrágyák szállítása meg kezdődött. Eddig már 1303 va­gon „utazott” rendeltetési he­lyére, de a többi is a szállí­tást várja. * A MEZÖMAG által termel­tetett növények „első fecs­kéi”, a borsó, a bíborhere és a repce elindult a cséplés he­lyétől a raktárakba. Nagyobb mennyiséget e növényfélesé­gekből a Sátorhely-Bolyi Ál­lami gazdaság, a dunafalvai Kossuth Tsz, a felsőszentmár- toni Zrínyi Tsz, valamint á sellyei Ormánság Tsz adott el a felvásárlóknak. Mint az eddigi jelentésekből kitűnik repcéből és borsóból holdan- kint 8 mázsás átlagtermést értek el a termelők, ami kö­zepes eredménynek felel meg. Természetesen ezek csak tájé­koztató jellegű adatok, válto­zás még lehetséges* __

Next

/
Oldalképek
Tartalom