Dunántúli napló, 1963. június (20. évfolyam, 126-151. szám)

1963-06-15 / 138. szám

f »63. JUNIUS 15. ItlAPlO 5 tf lést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága Tegnap délelőtt ülést tar­tott a megyei tanács végre­hajtó bizottsága. Az ülés résztvevői négy napirendi pontot tárgyaltak meg. Palkó Sándor vb-elnök a lejárt határidejű határozatok \ égrebajtásáról számolt be, majd a rétek és legelők hely­zetéről, valamint a nyári me­zőgazdasági munkákra való felkészülésről tájékoztatta a vb-t Szániel Imre, a mező- gazdasági osztály vezetője. Ezt a napirendi pontot meg­hallgatta a Földművelésügyi Minisztérium mezőgazdasági állandó bizottságának el­nöke, az MSZMP megyei bizottságának mezőgazdasági osztályvezetője, valamint a Gépállomások Igazgatóságá­nak vezetője. A végrehajtó bizottság 1963. második félévi munka­tervét Vértes Tibor vb-titkár ismertette, majd a negyedévi tanácsülés anyagát tárgyalták meg a résztvevők. 1949-ben az üzemek általá­nos köztulajdonba vétele után pontosan 125 munkás került állami státusba a Pécsi Kesz­tyűgyárban. Szabászok, varró­nők, karbantartók vegyesen. A szolid létszámmal, szerény eredményekkel dolgozó gyár, az államosítás után még jó­idéig küszködött a 100 000 páros évi terv eléréséért, de a „bű­vös” szám mögött már ott bujkált az igazi szSndék: be­tömi a külföldi piacokra, s minél több országhatáron túlra elvinni a magyar kesztyűipar jó hírnevét. Az első külföldi megrende­lők az angolok voltak, majd a svédek, hollandok is beléptek a megrendelők sarába. Persze a mai exportmegrendelésekhez képest bagatellnek számítottak még az akkori szállítmányok, de a hírverés minden követel- ménynek megfelelt. Olyannyi­ra, hogy néhány évvel később Zenei koktél Olvasom a meghívót. Az eleje szabvány szöveg: „Érte­sítjük- a Pécsi Kamarakórus Baráti Köre tagjait, hogy utolsó befejező klubestünket 1963. június 15-én (szombat) este 7 órakor tartjuk a Neve­lők Házában. Az előadást Tillai Aurél főisk. adjunktus tartja „A modern zene hár­mas útja” címmel. Eddig a sablon, amit már ezernyi meg­hívón olvashattunk ilyen vagy olyan változatban. De ezután következik valami egészen szokatlan, mondhatnám: bi­zarr, sokat sejtető, nagyon iz- gatónak ígérkező. Elolvasom kétszer, háromszor, tízszer, annyira tetszik, annyira frap­pánsnak tartom. Hadd álljon itt is azok kedvére, akiknek nem jutott külön meghívó: „Lassú hevezető. Zene vagy, hangolás? Mit mond Lüttichi Jakab mester? Mivel biztatja Honegger tanítványait? Mit akar a közönség? Egy zenész­sztrájk. Tudja ön, hogy már a század második felében tar­tunk? I. tétet: Avagy megszaba­dulhat-e a művész minden bilincstől? II. tétel: Avagy kifejezhet-e a zene egyáltalán bármit is? Intermezzo; Avagy Kádár Kata segítségül hívása. III. tétel: Hangzavart? — Azt! Ha nekik az, ami nekünk vigasz! Azt! Földre hullt po­hár fölcsattanó szitok szavát, fűrész foga közé szorult re­szelő sikongató jaját tanulja hegedű s éneklő gége — ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott, a fennen fi­nom, elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj-sötét szívek­ben! Postludium (Ad libitum) Avagy kortársak hangja. Egy német a közép- és ókorba me­nekül. Ráismer ön Goethe hangjára? Concerto — dzsessz zenekarra. Talán utolsó sza­vait mondja egy öreg próféta, akitől fiatalosabb hangot kér­nek, de nem hallják meg, mi­ről énekel.” Bennem ezek után egyetlen nagy elhatározás született: szombaton este ott leszek ezen a nem mindennapinak ígérkező klubesten ... * Ujfent olvasok. Az áll az újságban, hogy „ .. a Mecseki Nyár megnyitó hangversenyé­nek érdekessége lesz, hogy a hangversenyt Klaus Prings- heim japán karmester ve­zényli." Ejnye, mondom és hitetlenkedve vakargatom tarkómat. Klaus Pringsheim — kóstolgatom hangosan is a nevet. De furcsa japán név! Éppúgy hangzik, mintha né­met volna. Vagy az is? Csak hatásosabb az ilyen cím: „Ja­pán karmester Pécsett”. De hát azért egy jó cím ked­véért mégsem kellene félre­Pécsi Építő és Tatarozó V. Pécs, Déryné u. 35. kőműves, ács-állványozó, tetőfedő, festő szakmunká­sokat, férfi segédmunkáso­kat, és a nyári szünidőre diákokat felveszünk, csak pécsi munkahelyre, ' I 1 ---------.--------­v ezetni a közönséget! Hiszen a közönség is nehezen hiszi el Klaus Pringsheimről, hogy japán származású. Mennyivel hatásosabb lett volna például a cím ilyen megfogalmazás­ban: „Thomas Mann sógora Pécsettr Mert ez legalább igaz. A neves német karmes­ter ugyanis a világhírű író özvegyének fivére. Japánhoz annyi köze van, hogy jelen­leg ott él és a Japán Rádió főzeneigazgatója. De ettől még nem lett sárgás bőrének színe és ferdébb metszésű a szeme. Erről július elsején^ a pécsi közönség is meggyőződ­het... * De hogy valami komoly hírrel is szolgáljunk: július elején ismét Pécsre látogat városunk világhírű szülötte: Ernster Dezső operaénekes. A Mecsek alji város, no meg a kellemes, gyógyító erejű har­kányi víz csak visszacsalogat­ja amerikai új hazájából. Ügy hírlik, hogy ezúttal nem­csak hatalmas, modern vona­lú kocsiját bámulhatják majd szájtátva a pécsiek, hanem művészetében is gyönyörköd­hetünk: július 7-én a pécsi Zsinagógában jótékonycélú hangversenyt ad. — nt — már nyugatnémet és belga cé­gek is benyújtották igényeiket a TANIMPEX-nél és két szo­cialista állam, Szovjetunió és Lengyelország is nagy érdek­lődést tanúsított a Pécsi Kesz­tyűgyár ízléses, változatos ter­mékei iránt. így alakult ki a kesztyűgyá­rak történetében az a ritka eset, hogy tíz év alatt több mint tízszeresére emelkedett a létszám, nem is beszélve az exporttermelés növekedéséről, amely az 1949. évi egymillió 351 ezer forint értékről erre az évre nem kevesebb, mint 73 millió forintra emelkedett. A nagymérvű fejlődést termé­szetesen a’ gyár rekonstrukció­ja tette lehetővé, ami még ma sem fejeződött be. A .szabász­műhelyek, a gépi, kézivatrro- dák és egy sor szociális léte­sítmény mai értelemben vett gyári képet adott a nem is olyan „hajdani” szegényes kis­üzemnek; Az exportigények közben ál­landóan növekednek. A TA- NIMPEX bejelentése szerint a következő két év alatt újabb 200 ezer párral kell megnö­velniük tervüket, ami azt je­lenti, hogy 1965-től kezdve egymillió pár exportképes kesztyűt kell le­gyártaniuk évente. A felfejlesz tés természetesen újabb szak­munkásgárda beállítását köve­teli meg, és ez kiomolv prob­lémák elé állítja a vállalatot. Ismeretes, hagy a kesztyű- gyári szabászok nagyrésze fia­tal, vagy ahogy honvédségi nyelven mondani szokták, „standbeli”, méghozzá a szó legszorosabb értelmében. Eb­ben arz évben nem is kevesebb mint 36 fiatál szakmunkásuk dobja le magáról a kék mun­kaköpenyt, hogy egyenruhára váltsa fel valamelyik lakta­nyában. Nos, ezeket a fiatalokat kell sürgősen pótolnia a vállalat­nak, hagy a szinte hónapon­ként növekvő export-tervét teljesíteni tudja. Persze, nem arról van szó, hogy a szak­munkásképzésre jelentkező fia talokat amolyan kisegítő vagy „behelyettesítő” alkalomra venné fel a vállalat, mert a bevonulásoktól függetlenül is legalább 60 új szakmunkást kívánnak nevelni a jelentke­zőkből. A feltételek is igen csábí­tóak. Bizonyításképpen nem abból akarunk kiindulni, hogy egyes jólfcépzett, ügyeskezű szabászok elérik a havi 3—4 ezer forintos keresetet is, mert ehhez valóban kivételes képes­ségekre van szükség. De min­denképpen figyelemre méltó, hogy egyáltalán nem ritka a 2000 forinton felüli kereset, ami támpontja lehet a pálya- választás előtt álló fiatalok­nak. Különösen aktuális ez most. a'z általános- és a közép­iskolák olyan végzősei előtt, akik az idei „utolsó” diákva- fcáoiót már a gyakorlati élet megalapozására szentelték. Nem akarunk belebocsát­kozni a vállalat által nyújtott kedvezmények (az egyhónapos fizetett sza­badság, az ötven filléres ebéd, a szakmai továbbképzés, stb.) taglalásába, mert nem a mi dolgunk. Egyet azonban mi is megjegyezhetünk: a sok alka­lom közül ne hagyják ki sem a szülők, sem a fiatalok ezt a kecsegtető alkalmat1 sem. Béketalálkozóra utazik 150 pécsi vasutasfiatal Az elmúlt évek gyakorlatá­hoz hasonlóan az idén is meg­tartják az Országos Ifjúsági Béketalálkozót Balatonalmádi­ban. A vasutas találkozóra 600 fiatal utazik a pécsi vasút- igazgatóság felügyelete alá tartozó területről s ezek közül 150-en pécsiek. Részt vesz ezen­kívül a találkozón 50 pécsi ifjúmunkás is, akiket a’ vas­utas fiatalok hívtak meg az ünnepségre. A MÁV ezeknek a vendégeknek kedvezményt is biztosít az utazáshoz; A „békevonat” június 23-án reggel indul el városunkból. A vasutas ifik biztosain jól érzik majd magukat a találkozón, hiszen egésznajpos kulturális és sport programot bonyolí­tanak le Almádiban, <y£ sárga aggag me sieze Alacsony, agyag­porlepte műhelyben dolgozik Horváth János mohácsi kor­sókészítő, a népmű­vészet mestere. A korongon éppen ap­rócska díszkorsót ké­szít. Fakése alól zsí­ros agyagkígyó csa­varodik elő, hogy a tömör massza ott a szemem előtt karcsú nyakká formálódjék. — Mennyi idő alatt készül el eggyel? — Jó félóra keU neki, utána kiteszem a napra, jól kiszárad va lecsiszoljuk, majd bekenjük szürke por­ral, ezután redukált tűznél 700—750 fokon kiégetjük. Ezek már itt készek az égetés­re ... — mutat egy kosárra, amiben ta­lán száznál is több korsó vár az égetés­re. A kis korongot már motor hajtja, de megvan még az örö­költ, lábbal hajtható korong is, amely a nagyapjáé volt. Já­nos bácsi régi faze­kasdinasztia leszár­mazottja. A legrégibb darabon, amit vala­melyik őse készített 1726-os évszám áll. A kkoriban még 200— 250-en is dolgoztak ebben a szakmában Mohácson. Készítmé­nyeik olyan híresek voltak, hogy eljutot­tak Mária Teréziához is, aki ezután egy hét holdas agyagbánya­területet adományo­zott a mohácsi faze­kas és korsókészítő céhnek. Még mai napig is ebből az agyagból készülnek a szép szürkésfekete korsók, mert ez a bá­nya szinte kifogyha­tatlan ... — Ma már kevesen vagyunk hozzá, ket­ten dolgozgatunk a bátyámmal. A huszas években azonban hat mincan is voltunk. ’ Végigvezet birodal­mán, Saját kis mú­zeumába is benyi­tunk. Mennyezetig érő állványok, raj­tuk bőszájú korsók, keskenynyakú fütyü­lőedények, modem nyakú hasas vázák, hamutartók, tányé­rok, busómaszkok, néger arcok, cifra bo- kályok. Jellemző rá­juk, a sötét grafit­szín egyik-másik mélytőnusú árnyala­tokban játszik, szin­te eozinos hatású. A mester rámutat az egyik díszedényre. — Ennek a párja Dobi Istvánnál * van. Tavaly amikor Mo­hácson járt, hozzám is eljött. Megaján­dékoztam. Horváth mestert sok turista keresi fel de készítményeiből keveset látni a bol­tokban. — Mohácson egyáltalán nincs, Pé­csett is ritkán, Buda­pesten már könnyeb­ben hozzájuthat az ember. — Régen két mo­hácsi boltnak is dol­goztam, és mindén árum elfogyott. Ki­jártam a vásárokra is. Abban az időben még vízhordó korsó­kat, is készítettem. Az tán a sokác menyecs­kék rúdra akasztat­tak belőlük néhányat és abban hordták a Duna vizét. Jó hűs- sen tartotta, <— Most már nem jár vásárokra? — Nem én... így is alig győzzük a mun kát feleségemmel. — Tagja vagyok a Nép- művészeti Szövetke­zetnek, onnan kapom a megrendelést ne­gyedévenként 15 ezer forint értékben. Töb­bet is rendelnének, csak az a baj, meg az évekből is egyre több nehezedik a vál- lamra. Az utánpót­lás? Jobb nem is be­szélni róla ... Elő­ször is műhely kelle­ne, felszerelt műhely, ahol a gyerekek ki­tanulnák a mestersé­get, és azután men­nének tóvá jb a /ccj­zőművészeti iskolá­ba. A belvárosi általá­nos iskola politech- nikásai járnak hozzá négyen. Hetedikesek. A kis Nemeskéri Etelka, a Lakatos La­ci, meg a két Simu- novics gyerek Lász­ló és Béla, Béla ötö­dikes. Eljött egyszer- kétszer' a bátyjával, aztán itt is ragadt. Úgy látszik vonzza a gyerekeket a mester­ség. —• Ezeket is ők csi­nálták — mutat egy újvonalú fekete vázá­ra. Akár az ő keze munkája is lehetne. Aztán tojásformát emel le a polcról és belefúj az oldalán. Mintha kakukk szól­na a közelben. Az is. Kakukkoló. És még mutat egy sor gyerek készítményt. A ta­nulók hetente három —három órát töltenek a műhelyben, de sok­szor beugranák, hogy „János bácsi csinál­hatnánk valamit” és már formálják is az agyagot. Forog a korong, újabb agyagcsomó kerül a kispadra. A mester pedig ki tud­ja hányadszor for­mát önt az alaktalan masszába, _ Cozscí Erziehet Tanácstagok fogadóórái L KERÜLET: Június 17-én, 5 órakor: Bischof János Borbála-telepi pártház. Június 18-án, 6 órakor: Kollár L ászióné és Nagy Sándomé lel- sővámház utcai iskola, Abrahám Károly Szabolcs falusi kultúrház. Június 19-én, 5 órakor: Vertike István meszesi pártszervezet he­lyisége, Gáspár József és Sasi János pécsbányai tanácskirendelt­ség. Június 20-án, 5 órakor: Bakó János Vasas n. telepi kultúrott­hon. 7 órakor: Bátai Sándor Va­sas II. Petőfi kultúrház. Június 21-én, 5 órakor: Zöld Gézáné öregmeszesi szakszerve­zeti helyiség. 6 órakor: Kabar Ferenc Vasas II. telepi általános iskola, Mislenyác Ferenc íehérhe- gyi iskola, Pintér István Rigó u. 21. sz. H. KERÜLET: Június 16-án, 6 órakor: Ihász Istvánná Nagynostavölgy 62, új, Tóth József Málom, tanácskiren­deltség. Június 17-én, 6 órakor: Zeida Károlyné Ötemető utca 30, Bery Ferenc Nagyárpád, tanácskiren­deltség. Június 19-én, 7 órakor: Dék. iy Ilona kertvárosi iskola. Június 20-án, 6 órakor: Szirken János Rákóczi út 56. Június 21-én, fél 6 órakor: Deák László Sallai u. 35. 6 órakor: Ré- der Ferenc Jókai M. u. 30, Tá- borszky Istvánné Ágoston téri iskola. • Hl. KERÜLET: Június 17-én, 5—6 óráig: Hódi Szilvesztemé Uj-Mecsekalja, 52. ép. fszt. 7, dr. Tóth István Szi­geti úti ált. iskola, Illés Gyuláné Tiborcz u. 69, Studer Györgyné Lotz K. u. 50, Beke József Uj- Mecsekalja, 102 ép. lh. fszt. 1., Jávori István Ybl M. u. 2., Hor­váth Ferencné Uj-Mecsekalja, 89. ép. I. lh. I. 3., Várhegyi Pál 39- es dandár út 3. ni. lh. I. e. 1., Almásl János Uj-Mecsekalja ált. isk., Tomecskó Gyula Körösi Cs. S. u. 5. fszt. S„ Barkóczi Sándor­né Monostor u. 6., dr. Szabó La- josné Uj-Mecsekalja ált. Isk. Június 18-án, 5—6 óráig: dr. Varga János Damjanich u. 30., Szélig Rezsőné Ifjúság u. 5., Me­cseki Józsefné Szigeti út 138-, Ku- rucsai József Pedagógiai Főisk., Balogh György Közép-Daindol 2., Pássá Pál Ságvári kultúrotthon. Június 19-én, 5—6 ’óráig: Had­nagy Árpád, Kónya János Uj- Mecsekalja ált. isk., Czett László 3%es dandár út 5/a, II. e. 4. június 20-án, délelőtt 9—10 óráig: Soponyai József Uj-Mecsekalja, 39-es dandár út 13. (párthelyiség). Június 21-én, 5—6 óráig: Csiz­meg Józsefné Damjanich u. 30„ Kéméndi György Bálics út 54., Szabó István Bánki Donát u. 11. III. e. 25., Sós György. Bojtor János Uj-Mecsekalja, ált. isk. 6—7 óráig: Herendi Ferenc, Balogh József patacsi kultúrház. Orvosi ügyelet Pécs város biztosított dolgozói részére ügyeletes orvosi szolgála­tot tartanak 1963. június 15-én (szombaton) du. 14 órától (hét­főn) reggel 7 óráig a következő hlyeken: I. kerület részére: az újmeszesi körzeti orvosi rendelőben. Tel.: 51-81. Járó betegek részére ren­delés de. 9—10 és du. 15—16 óráig. (Szombat du. is.) II. kerület részére: a városi Rendelőintézetben (ügyeletes or­vosi szoba). Tel.: 30-00. Járó be­tegek részére rendelés de. 10—11 és du. 16—17 óráig. (Szombat dú. is.) III. kerület részére: a Petőfi u. körzeti orvosi rendelőben. Tel.: 25-88. Járó betegek részére ren­delés de. 8—0 és du. 14—15 óráig. (Szombat du. is.) Ha a megadott telefonszámok nem Jelentkeznek, a hívást • 108-nak kell bejelenteni. Anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Mess András, Orsós Rózsa, Ko­vács Erzsébet, Michl Ferenc, Fo-- ki Lajos, Retkes Katalin, Mam- mel István, Rayman János, Vá­rad! Imre, Falkenheim Anikó, Czinege Dalma, Misángyi Beáta, Vitéz Tünde, Barka Ildikó, Lisz-. tes Erika, Hopp Zoltán, Mühl Valter, Ferka Zsolt, Mlkus Emese, Jenoval Ildikó, Kaszás Csaba, Lövi János, Braun Gyula, Far­kas Zoltán, Igazi Erika, Borsos Erzsébet, Visontai Antal, Schó- bert Tamás, Ragoncsa Jenő, Mi­hályi Gábor, Pintér László, Do- lencsics Judit, Fueur János, Or­sós János, Török Zita, Kókai Ta­más, Jaug Ibolya, Bancsu Attila, Ratting Zoltán, Szőke Zoltán, Páncél Mihály, Jelena Pálma, Véghelyl József, Orsós István, Waltz Ilona, Merkle Péter, Leit- ner Andrea, Spengler Tamás, Szélig Anna, Kaltenecker György, Helmrich Mária, Horváth Ferenc, Helyes Gyula, RÜH Elemér, Rádl Róbert, Rudán József, György Csilla, Jancsi Agnes. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Dolánszky József lakatos és Fejtig Anna adminisztrátor, Lis- ka László bányacsillés és Takács Terézia fonőnő, Navratil Géza építészmérnök és Rónai Mária építésztechnikus, Sinka István vájár és Kovács Mária segédmun­kás, Szekler János villanyszerelő és Földi Etelka kesztyűvarrónő, Borbély Mihály mozdonyvezető és Ruskó Katalin adminisztrátor, Kapeller János kőműves és La­katos Eszter kesztyűvarrónő, Kiss Ferenc segédmunkás és He- tényl Anna takarítónő, Pavllcsek Géza csillés és Pap Irén, Györegy Vince segédmunkás és Szommer Katalin segédmunkás, Domsa Gyula gépkocsivezető és Gpják Katalin gyors- és gépírónő, Raj­nai József nyugdíjas és Kovács Margit nyugdíjas, Szabó Árpád könyvelő és Riba Ilona anyag- könyvelő, Gonda László kőbá­nyász és Daradics Mária, Szent- irmai László segédmunkás és Be­nedek Erzsébet expediáló, Szőnyi Lajos postatisztviselő és Gyuris Mária postasegédtiszt. Bérezési István villanyszerelő és Kovács Erzsébet dohányipari technikus, dr. Remiinger László leszámolta­tó és Kovács Hona programozó. MEGHALTAK: Hőgye Imre 68 éves, ‘Záhonyi Aladámé sz. Gyuricza Erzsébet 59 éves, Foki József Lajos 69 éves, Grósz József 58 éves, Csir­ke Ferencné sz. Kovács Katalin 82 éves. Kis József 83 éves, Jó- zsa Gergely 78 éves, Göcz Henrik 23 éves, Bene József 26 éves, Guth József 73 éves, Pintér György 79 éves, Mániái Lénárd 62 éves, Sajátovics János 67 éves, Tűri István 70 éves, Antal Sán­domé sz. Labudovics Katalin 61 éves, Czibulya Pál 69 éves, Do- hoczki Jánosné sz. Müller Rozá­lia 83 éves, Schachtitz Károly 65 éves, Polácsek Albert 82 éves, Erdélyi Gyuláné sz. Váry Erzsé­bet 84 éves, Sipos Jenő 60 éves, Pott József 47 éves, Kiss Mihály- né sz. Kerécz Rozália 74 éves, Kalányos György 74 éves, Hor­váth Emil Istvánné sz. Babies Anna 28 éves, Kett Ferenc 61 éves, őzv. Kovács Istvánná- sz. Nyers Rozália 70 éves, őzv. Zsib- rik Józsefné sz. Keszü Erzsébet 74 éves, Hemm Zoltán I hónapos, őzv. Kovács Ferencné sz. Nagv Katalin 84 éves, Nagy Ferenc 64 éves, Németh György 48 éves; Schwarcz Ilona 11 éves. SZÍNHÁZ \<Mm A PÉCSI radio 1963. június 15-1, szombati műsora a 223,6 m középhullámon: 17.00: Szerb—horvát nyelvű műsor: A héten történt. Életmentők Nyári kaland. — Humoreszk. Dalmát dalok. 17.30: Német nyelvű műsor: KIvánsághangverseny. 18.00: Hírek. 18.05: Hétvéel gondolatok. — Vasvári Ferenc Jegyzete. 18.15: Zenélő levelezőlap. 18.45: Levelekre válaszolunk. 18.55: Dél-dunántúli híradó. 19.10: Most érkezett. — UJ leme­zeinkből. 19.55: Műsorismertetéa. 20.00: Műsorzárás. SZINHAKi Nemzeti Színház: A nadrág (este 7 órakor). Tájszínház: Füredi komédiások (este 8 órakor). Budapest, Bart ók­szín pad. Nevelők Háza: A modern »ene hármasútja. A Pécsi Kamarakórus Baráti Körének klubestje (7 óra­kor). Rom Park: Mr. Hobbs szabadságra megy (4, negyed 7 és fél 9 óra­kor, szélesvásznú). Jó Idő esetén az utolsó előadás a kertben. Petőfi: Mr. Hobbs szabadságra megy (fél 5, háromnegyed 7 és 9 órakor, szélesvásznú). Kossuth: Po«ányok ideje (fél S, 7 és fél 9 órakor, széles- vásznú). Kossuth Híradó Mozi: Magyar 1 híradó, 63/11, yi’.Sghiradő, Törté­nelem és legenda. (Előadások 11 órától 3 óráig folytatólagosan). Fekete Gyémánt (Gyárváros): Ne fogadj el édességet idegentől (7 órakor, szélesvásznú). Csak 18 éven felülieknek! Építők Kultúrotthona: Egyipto­mi történet (5 és 7 órakor). Jószerencsét (Pécsszabolcs): Ezer veszélyen át (5 és 7 órakor, szélesvásznú). Rákóczi (Mecseikalja): Minden­nap élünk (7 órakor, szélesvász­nú). Május L (Vasas n.): ítélethir­detés csütörtökön (7 órakor). Vörös Csillag (Bóly): Folytassa admirális (7 órakor, szélesvásznú). Kossuth (Mohács): Séta a nár­ciszok körül (6 és I órakor, szé­lesvásznú). Zrínyi (Szigetvár): Jó emberek között (6 és fél 9 órakor). Táncsics (Siklós): Dán din György (fél 9 órakor). DUNÁNTÚLI NAPLÓ A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő; Vasvári. Ferenc. Szerkesztőség: Pécs, Hunyadi János u. 11. Telefon: 15-32, 15-33; 17 óra után: 60-11.- Belpolitikai rovat: 31-68 Kiadja a Dunántúli Napló Lapkiadóvállalat. Felelős kiadó: Braun Károly; Kiadóhivatal: Pécs Hunyadi u. 11. Telefon: » 55-91, 50-00, PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs. Munkácsy Mihály u. 10. sx- Terieszti a Magyar Posta. ” Előfizethető a helyi postahivatalok« nál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra 12.— S% Indexszám; 25 OM 4 »

Next

/
Oldalképek
Tartalom