Dunántúli napló, 1963. június (20. évfolyam, 126-151. szám)

1963-06-02 / 127. szám

6 MAPiO 1963. JCNIUS & T Válságos a pápa állapota Vatikán város. A Vatikán hivatalos szóvi­vője bejelentette, hogy a pápa állapota válságosra fordult. Az éjszaka folyamán többször elvesztette eszméletét és kö­zölték, hogy az agónia meg­kezdődött. A korareggeli órák­ban légzési zavarok jelentkez­tek, az orvosok oxigén álarc­cal igyekeznek könnyíteni a betegen, aki láthatóan erős fájdalmakkal küzd. A pulzus azonban még normális: a pápa szive rendkívül erős. Teljes Marcién! értékelik a Közös Piac minisztereinek brüsszeli tanácskozását Köves Tibor, az MTI tudósítója jelenti: — Londont nem érte várat­lanul, hogy a Közös Piac mi­niszteri tanácsának brüssze­li ülésén Franciaország meg­vétózta Nagy-Britannia és a „hatok” kapcsolatainak ren­dezésére előterjesztett nyugat­német javaslatokat. Az angol fővárosban alig titkolt elég­tétellel állapítják meg, hogy „Víz alatti gyilkosok“ TASZSZ-szemleíró a Thresherről Moszkva: Poljanszki őrnagy, a TASZSZ katonai kérdések­kel foglalkozó szemleírója ír­ja: A Pentagon vezetői máig sem adtak semmiféle magya­rázatot a Thresher pusztulá­sának okairól, bár ezeket ta­lálgatás nélkül is mindenki is­meri. Szakemberek nyilatkoza­tai és a kiküldött vizsgálóbi- zattság előzetes adatai azt mutatják, hogy a víz alatti ka­tasztrófát a hajó konstrukciós és technikai hibái okozták. Az atomlázban égő parancsnok­ság azonban a szükséges elő­készületek nélkül küldte a ha­jót tengerre. R. McCool hadnagy, a Thresher elektro-mechanikai részlegének parancsnoka, aki véletlenül lemaradt a tenger­alattjáróról, a vizsgálóbizott­ság ülésén kijelentette, hogy a Theresheren igen sok volt a műszaki rendellenesség. Nem működött teljesen megfele­lően például a hermetikusan elzáró rendszer. A zárószele­pek sem illeszkedtek'szorosan, beengedték a levegőt a hajóre­keszekbe. McCool kijelentette azt is, hogy a hajón végzett sokféle javítómunkálat lehe­tetlenné tette annak részletes kidolgozását, mit tegyen a személyi állomány egy szeren­csétlenség esetén. A Thresher első volt az ame- ífikai tengeralattjárók e soro­zatában. A Pentagon vezetőd a leggyorsabbnak, a legmélyebb merülésűnek, a legnagyobb I/Uá#fno&aik Engedelmes rádióhallgató „Most próbára tesszük férő- hallgatóinkat — mondotta az egyik amerikai rádió bemondója. — Kérem uraim, csukják be a szemüket és mondják ki hango­san, milyen színű a nyakkendő­jük.” Tom Smith, aki éppen teljes se­bességgel vezette kocsiját az or­szágúton, engedelmesen követte a rádióbemondó tanácsát. Amikor ú'ból kinyitotta a szemét, meg­döbbenve észlelte, hogy egyálta­lán nem visel nyakkendőt, ha­nem csíkos, kórházi pizsamát ; i ötmilliárd éves a Föld? Erich Gerling szovjet geológus, a Szovjetunió északnyugati ré­szén, a Balti vidéken, olyan kő­zeteket talált, amelyeknek korái körülbelül ötmilliárd évre becsüli. Eddig úgy vélték, hogy a leg­régibb kőzetek három és fél mil­liárd évesek. Georgij Afanaszjev neves szovjet geológus kijelen­tette, hogy amennyiben Gerling állítása bebizonyosodik, akkor a tudósoknak felül kell vizsgálniuk a Föld életkorával kapcsolatos eddigi véleményeket. Feltételez­hető — jelentette ki Afanaszjev —, hogy a Föld több mint ötmil­liárd éve létezik. Kétcentes bélyeg 41 ezer dollárért New Yorkban a napokban 41 000 dollárért cserélt gazdát egy kétcentes Hawai-1 bélyeg. Soha eddig még ekkora árat egyetlen bélyegért nem adtak. A kérdéses hawaii bélyeget 1051-ben bocsátották ki, főleg a csendes-óceáni szigeteken műkö­dő misszionáriusok részére. A bé­lyeg az elhunyt Maurice Burrus, Iausanni bélyegvyűjtő tulajdona volt, most egy hivatásos ameri­kai filatelista vásárolta meg. Festett szőnyeg a királynő fogadására Abergavenny nyugat-angliai vá­roska a királynő látogatására ké­szül. A városatyák kétségbe­esetten állapították meg, hogy nincs a városnak elegendő pénze, hegy megvásárolja a hagyomá­nyos vörös futószőnyeget, amit magasrendü személyek látogatá­sakor a városháza elé szoktak leteríteni. Az ötletes városka se­gített magán: gyönyörű vörös festékkel szépen az aszfaltra má­zolták a futószőnyegef, s az aV gol királynő erre a festett sző* nyegre helyezte felséges lábát,• manőverezési képességgel ren­delkezőitek tanították a „víz­alatti gyilkosok” valamennyi típusa közül. A Thresheren kísérleteztek azokkal a fegy­vereikkel és különíteges beren­dezésekkel, amelyeket be akar­nak vezetni a vele egytípusú tengeralattjárókon. Mint a sajtóból kivehető, éppen ilyen kísérletezés közben pusztult el a Thresher. Ezt a típusú tengeralattjárót a legtökéletesebbnek és leg­modernebbnek tartották az amerikaiak, és ezért lázas siet­séggel, a konstrukció megfele­lő kidolgozása nélkül hozzálát­tak szériagyártásához. Az. ember azt hinné, hogy a Thresher katasztrófája után a Pentagon vezetői nem tart­ják többé célszerűnek az C típusú atomtengeralattjárók gyártását. De mint az ameri­kai sajtó jelentéseiből kitűnik, a program szerint legyártják a szériát. Végső soron perszé nem nehéz megmagyarázni ezt a döntést: a fegyvergyárosok állnak mögötte, azok, akik me­sébe illő profitra tesznek szert a fegyverkezési hajsza révén. De Gaulle újabb vétója elmé­lyítette a szakadást Francia- ország és öt közöspiaci partne­re között. Különösen reményteljesnek tartják, hogy Erhard nyugat­német alkancellár, a kancellá­ri szék várományosa nyíltan összecsapott Couve de Murvil- le francia külügyminiszterrel. Angol megfigyelők elismerően nyilatkoznak Erhard „politikai bátorságáról” és úgy vélik: Nyugat-Németország végre el­szánta magát, hogy nyílt kihí­vást intézzen Franciaország vezető szerepe ellen. A kommentátorok egyönte­tűen megállapítják, hogy a Közös Piac „teljes válságba’ került és ha Nagy-Britanniá nak nem is sikerült lábujj he­gyen besurrannia de Gaulle Kis-Európájának hátsó kapu­ján, a brit képviselő láthatat­lanul is ott ül a „hatok” tár­gyalóasztalánál. Londonban a Közös Piac „bizalmi válságát” egyedül azért tartják nyugtalanítónak, ment az nem csupán a „hatok gazdaságára gyakorol kedve­zőtlen hatást, hanem zsákut­cába juttathatja á . Kennedy- forduló néven ismert amerikai vámtarifacsökkentési terve­ket is. Ileo sajtóértekezlete Elisabethville-ben, a kongói Katanga tartomány fővárosá­ban pénteken sajtóértekezletet tartott ILea, asz Adoula kor­mánynak a kaitangai ügyek rendezésében megbízott mi­nisztere. Ileo közölte, olyan fcfcmiá­nyok jutottak a hatóságok bir­tokába, amelyek bizonyítják, hogy több európai személy felforgatásra szervezkedett — Céljuk az volt, hogy terror­cselekményekkel veszélyeztes­sék a közbiztonságot és ront­sák a kormány hitelét. Közölte még, hogy a bizo­nyítékók alapján letrtóztatták Albert Cassart, volt belga ej­tőernyős parancsnokot és két társát. HELYZET LAOSZBAN: Mi (Ki?) van a kőedények mögött?? Gerő Sándor rajza Ezreket pusztított el a kelet-pakisztáni ciklon Chittagong: Mint már jelentettük, szerdán a kelet-pakisz­táni partvidéken hatalmas erejű ciklon pusztított. Nemhi­vatalos jelentés szerint a halálos áldozatok száma meg­haladja a tízezret. A hivatalos jelentés ugyancsak há­romezer halottról tesz említést, a legújabb jelentések sze­rint azonban egyedül a Bengáli-öböl 130 kilométer hosz- szúságú sávjában ötezernél több ember vesztette életét. Egyes területeken a lakosság négyötöde hajléktalanná vált. A ciklon a szó szoros értelmében elsöpörte a rizsvetéseket. Tovább szélesedik az amerikai négerek harca Az Egyesült Államokban a négerek egyenjogúságáért fo­lyó harc újabb eredménye: a floridai Tailalhassee-ben az ál­lami bíróság kimondotta, a négereknek joguk van béké­Szereti Ön Bonnt?#l U a nevetni ' * akarok, egyszerűen csak elő veszem azokat a cikkeket, amelyeket a tisztelt bonni kri­tikus urak rólam és filmjeimről írtak... — A kitűnő nyugat német filmrendező, Rolf Thiele jelen­tette ki ezt, mégpe­dig legújabb film­je, a „Morál. 1963.” alcímet viselő „Vé- nuszhegy” bemuta­tója után. A negy­venöt esztendős, kopaszodó, ám még mindig kamaszo- san csufondáros arckifejezésű ren­dező nem először mondja a nyugat­német sajtó szemé­be, mennyire sem­mibeveszd vélemé­nyüket. S mindennek meg van a maga jó oka A nyugatnémet új­ságok — különösen Adenauer lapjai — annakidején „er- kölcstelen”-nek bé­lyegezték a „Rose­marie” című filmet, amely megérdemelt világhírnevet szer­zett Thielének és felfedezettjének. Nadja Tillemek. A „Lulu”-t viszont — amely csak erotikus vonalát tekintve, folytatása a „Rcxse- marie”-nak, művé­szileg azonban messze elmarad tő­le — megdicsérték. A rutinból készült „Lulu”-ban nem fe dezték fel a „bon­ni kritikus urak” az erkölcstelenség veszedelmét, mert az a film — nem jelentett veszedel- net a sajátos han­ti erkölcsökre. Annál valószd- íübbnek tartotta izomban Thiele — nég a „Vónusz- íegy” bemutatása :lőtt —, hogy új dinjével kapcsolat­ion „minden sa- okból egy erkölcs- sősz bújik elő”. Több jel mutatja nár, hogy a rende­lő aggodalma nem rolt alaptalan. És óvóiról sem azért, nert Nadja Tiileri és a film még több más női szereplőjét félig meztelenül mutatja meg az új Thiele-produkció, hanem azért, mert a „Vénuszhegy” pőrére vetkőzted a bonni politikai er­kölcsöket. „Szereti ön Bonnt?” — így kezdődik a film egyik . slágere és nincs olyan jelenei a „Véniuszhegy”- ben, amelyben ne lenne célzás a kö­zelmúlt különböző bonni botrányaira, többek között a saját dugójába dőlt erkölcs-csősz, Kap- finger atya ügyére Rolf Thiele új filmjéből világosan tiderül, hogy az irdekes tehetségű nyugatnémet ren­dező nem szereti a hivatalos Bonnt, az álszentséget és a neofasizmust. Ö sem csodálkozik hát rajta, hogy Adenauer sajtója megkezdte „erkölcs védő” támadását... A. sen tiltakozni a feji megkü­lönböztetésük ellen. Egyúttal megszüntette az el­járást tüntetés miatt a bíró­ság elé állított 222 néger el­len. A harc kezdeti sikereitől függetlenül pénteken folytatód tak a tiltakozó tüntetések. — Több helyről érkeztek jelenté­sek a rendőrség brutális köz­belépéséről. Leghevesebb volt a tüntetők és a rendőrök ösz- szetűzése Philadelphiában, — ahol a sebesültek száma elérte a húszat. A Mississippi állambeli Jacksonban, ahol a 148 ezer főnyi lakosság 35.4 százaléka néger — erős rendőri ké­szültség fogadta a bejelen­tett tiltakozó tüntetést. A gyülekezőhelyekről kilépő négerek közül fél óra alatt több mint ötszázat letartóz­tattak és egy szögesdrótke- ritéssel övezett ideiglenes gyűjtőtáborba szállították. Thompson, a város polgármes­tere kijelentette, ha kell tíz­ezer négert is be tud zsúfolni a szükségbörtönökbe. Roy Wilkins, a színesbőrű népek haladásáért küzdő or­szágos szövetség elnöke, aki éppen a tömeges letartóztatá­sok idején érkezett a váróéba, hangoztatta, ami Jacksonban történik, nyílt fasizmus, a hitleri módszerek alkalmazása és csupán a gázkamrák hiá­nyoznak. A pénteki tüntetések során húsz négert tartóztattak le a calííamiaá Sacramentóban és tüntetést jelentettek még Ok­lahoma Cityből isj SZÍNHÁZ leMm VASÁRNAP: A PÉCSI RADIO 1963. jún. 2-i, vasárnapi műsora a 223,8 m középhullámon: 17.00: Szerb—horvát nyelvű műsor: Zenés utazás Jugoszláviában. — összeállítás. 17.30: Német nyelvű műsor: Régi sváb népszokások — ma. összeállítás. (Uj felvételeinkből). 18.00: Hírek. 18.05: Bízó József magyamótákat énekel, Takács János tárogatózik 18.35: Pécsi utcák, híres emberek — Balassi Bálint. Szerkesztette: Zsikó Gyula. A verseket el­mondja: Koppány Miklós. 18.55: Ljepin: Halló Moszkvai — Filmzene. 19.15: A Pécsi Rádió hangmúzeu­mából. Tanár úr kérem . . . — Debitzky István rádiójátéka. 19.30: Vasárnapi muzsika. 19.45: Sporthírek. 19.55: Műsorismertetés. 20.00: Műsorzárás. SZÍNHÁZ: Nemzeti Színház: Füredi komé­diások (este 7 órakor). Tájszlnház: A nadrág (este t órakor). Hidason. ZENE: Széchenyi tér: Fúvószenekari találkozó (délután 6 órakor). MOZI: Park: A Noszty fiú esete Tóth Marival (délelőtt 9 órakor). Az el­cserélt randevú (11 órakor). Vá­ratlan találkozás (fél 5, fél 7 és fél 9 órakor, szélesvásznú). Park kertmozi: A három testór. A Mllady bosszúja (fél 9 órakor, szélesvásznú, dupla helyárral, jó Idő esetén.). Petőfi: Csapajev (délelőtt 9 óra­kor). Légiposta (délelőtt 11 óra­kor). Túl fiatal a szerelemre (fél S, fél 7 és fél 9 órakor). Kossuth: Igor és társai (déle. -t 10 órakor). A három testőr. A Milady bosszúja (12, 4 és 8 óra­kor, szélesvásznú, dupla helyár- ral). , Vörös Csillag (Bóly): Az áruló bankjegy (délelőtt 10 órakor). Kés a vízben (5 és 7 órakor) Csak 18 éven felülieknek! Kossuth (Mohács): Meglepetés a cirkuszban (délelőtt 10 órakor)- Válás olasz módra (4, 6 és 8 óra­kor, szélesvásznú). Csak 18 éven felülieknek! Zrínyi (Szigetvár): Az ügyetlen kapus (délelőtt 10 órakor). Huszár kisasszony (4, 6 és fél 9 órakor). Táncsics (Siklós): Leon Gaross keresi a barátját (délelőtt 10 óra­kor). Űzött vad I., II. (6 órakor, szélesvásznú, dupla helyárral). HÉTFŐ: A PÉCSI RADIO 1963. június 3-1, hétfői műsora a 223,8 m középhullámon: 17.00: Szerb—horvát nyelvű műsor) Hírek. A nagyobb termés érdekében. — Interjú. Mura-közi alok. Hétfői beszélgetés. Kultúrcsoportok műsorából. 17.30: Német nyelvű műsor: Hans Urbitsch, berlini munka­társunk kommentárja. Unneprontók. — Szatíra. Jódlidalok. I8.v„: Hírek. 18.05: Tánczene. 18.25: Közérdekű téma a mikrofon előtt. — A baranyai falvak jö­vőjéről. 19.40: Pécsi zeneszerzők művel. IV. rész. 18.50: Dél-dunántúli híradó. 19.05: Színes, tanulságos élet. —; Zenés összeállítás. 19.55: Műsorismertetés. 20.00: Műsorzárás. színház: Nemzeti Színház: Szünnap. MOZI: Park: Klsértetkastély Spesart- ban (fél 5, fél 7 és fél 9 órakor, szélesvásznú. Jó idő esetén az utolsó előadás a kertmoziban). Petőfi: Űzött. vad I., H. (4 és 9 órakor, szélesvásznú, dupla hely­árral). Kossuth: Matróz a rakétában (fél 5, fél 7 és fél 9 órakor, szé­lesvásznú). Kossuth Híradó Mozi: Magyal híradó, Játék a vízben, Tanító le­szek, 10. sz. vllághíradó, Strucc, A nap másik fele. (Előadások 14 órától 3 óráig folytatólagosan). Fekete Gyémánt (Gyárváros): Pinocchio (7 órakor). Jószerencsét (Pécsszaboles): Meztelen diplomata (5 és 7 óra­kor, szélesvásznú). Ságvárl Endre Kultúrotthon (Uj* Mecsekalja): Ez Is szerelem (fél • és iá 0 órakor). Anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Huzián Ferenc, Lakner Andrea, Juhász Ottó, Sarlós Endre, Tóth Ferenc, Tóth Eszter, Molnár Ist­ván, Kupka Zsófia, Dömyei Ti­bor, Pap Zsuzsanna, Hornyák Anna, Rohrer Csaba, Arnold Ká­roly, Neu Ernő, Orsós Mária, Szentgyörgyvári Nóra, Takács Magdolna, Gáspár József, Foral Zoltán, Nyári Gergely, Hajnal Attila, Polics Szaniszló, Zólyomi Tibor, Szuhanyik Csilla, Keszler Klára, Orsós Júlia, László Erzsé­bet, Takács Éva, Sallal Béla, Steig József, Kanizsai Aranka, Varga Erika, Lendvai Zsuzsanna, Szabó Agnes, Konecsny Gabriella, Juhász-Dóra Rozália, Herlett Ist­ván, Sárközi Teréz, Szűcs Gábor, Remm- t Ibolya, Peresztegt Edit, Ivusza Eszter, Csibi Tibor, Völ­gyi Anna, Kozma Gabriella, Vlaj Attila, Vörös-Bene Agnes, Kő­szegi Éva, Meződ! Erzsébet, HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK) Steíán Ervin hltelűgyl előadó és Berta Mária laboránsnő, Czopf József orvostanhallgató és Hor­váth Éva orvostanhallgató, Pozs- gal György műszaki előadó és Albert Ilona statisztikus, Gellért József segédmunkás és Kőhegyi Mária segédmunkás. Lakatos Im­re csillés és Székely Piroska presszós, Strorigel Gyula H. M. dolgozó és Kovács Margit ápoló­nő, Dominó Sándor nyomdász és Pozsonyi Erzsébet nyomdai be­rakónő, Bátor Béla technikus és Szabó Julianna adminisztrátor, Pandúr György gépkocsivezető és Pilisi Mária, Mahó Lajos szoba­festősegéd és Szurmó Erzsébet adminisztrátor, Balázs István géplakatossegéd és Gőbel Éva üzleti vállaló, Fischer Ferenc sü- tősegéd és Fekete Julianna üzemi dolgozó, Soltész János vfflany- szerelő és Berta Anna ápolónőj Vörös József géplakatos és Wé- ber Helga MÄV segédmunkás. Diós! Emi bányaoperátor és Ta­kács Mária, Ditzendy Arisztid műszaki ügyintéző és úr. Dombi Éva jogügyi főelőadó, ömböll Lajos pincemester és Fekete Ho­na könyvelő, Bakó Lajos villany­szerelő és Pásztl Rozália könyv- kötősegéd, Bujdosó Attila közle­kedési üzemmérnök és Havasi Éva gyógyszerész-technikus, úr, Németh János jogtanácsos és Berczelí Ilona bolti eladó, Balázs András csillés és Rozlnka Erzsé­bet, Kovács István gépkocsive­zető és Kovács Jolán segédmun­kás, Farkas László gépkocsiveze­tő és Ehmann Irén számlázó, MEGHALTAK) Trautmann Adám 71 éves, Ké­vé Ferencné sz. János Katalin 63 éves, Lenkei Jánosná sz. Jantal Katalin 63 éves, Odor Ferenc 50 éves, Lőrinc Jánosné sz. Nagy Erzsébet 60 éves, Simonfal Fe­rencné sz. Wählers Mária 78 éves. Kovács István 72 éves, Szabó Kálmánná sz. Dvorok Ernesztin 67 éves, Csapó Jánosné sz. Náray Ludmilla 66 éves. Nagy Pálné sz. Kaszap Rozália 77 éves, Szabó Gáborné sz. Szabó Vilma 56 éves. Szabó Antalné sz. Tóth Rozália 87 éves, Mocsári Klára 1 napos. Havas Béla 77 éves, Becze István 1 hetes, Gulyássy Tivadar 85 éves, Tooth Miksa 83 éves, Dá­vid Lajosné sz. Szabó Mária 50 éves, Kutnyák Gyula 52 éves, özv. Török Józsefné sz. Gulyás Mária 63 éves, Elek László 30 éves, Horváth Mátyás 1 hetes, Váczl Istvánná sz. Papo Erzsé­bet 59 éves, Hufgart József 71 éves, Dobos József 58 éves, Tar- nócai József 34 éves, Forkészlet'e^ sz.'í m olás A Pénzügyőrség értesíti a bor­termelőket, hogy a következe tieiyen és időben borkészlet-el­számolást tart. A bortermelők — vagy megbízottjuk — tartózkod­janak a borkészlet tárolási he­lyén. Vigyek magukkal a szemle- ívet, a borforgalmi adó belize- tését igazoló csekkszelvényeket, valamint a bor eladásánál kapott vételjegyeket. A fennálló borfor­galmi adót. Illetve hátralékot a helyszínen nyugtára lehet kifi­zetni az elszámolást végző pénz­ügyőröknek. Meg nem jelenés esetén bírságolástól eltekinteni nem lehet. Június í-ún, hétfőn: Diós dűlő. Hétvezér, Csöpp és Derűs utcák­ban, Dózsa György, Mecseksza- bolcsl út. Lámpás- és Istenáldás- völgy. Június 4, kedden: Kis- és Nagy­postavölgy, Tolbuhln út, Turinl, Kölcsey, Szondi György, Apaffy, Frankel Leó utcákban és a Fe­kete Gyémánt téren. Június S-én, szerditn: Nyugati kőhídi, Basamalom, Gesztenyés dűlőkben, Péesbánvatelep és a hozzá tartozó utcákban, Cerék völgj'ben, valamint Alsó- és Fel­ső-Bánomban. Június 6-dn, csütörtökén: Vö­röskereszt. Kiss Ernő, Dugonics. Béla, Endre, Csillag, Újvilág, Torda, Vadász, Pósa Lajos, En- gelsz, Hajnal, Székely, Jász, Tö­rök, Kun, Szent Vince, Ady End­re, Tettye, Losonc, Majtényi F., Böck J., Gáspár, Barátur, Hegy­alja, Mindszent, Gergely, Hatház. Zöldfa, Mandula, József, Anna, Sörház, Vak Bottyán, Kulich Gy.. Lánc, Temető, Zsolnay, Major Dietzmalom, Könyök, Orsolya, Katalin, Erzsébet és Sándor ut­cákban. Június 7-én, pénteken: Derko- vlts, Szőlő, Antal, Mihály, Péter. Virág, István, Déryné, Hunyadi, Kaposvári, Aradi vértanúk, Vil­mos, Mecsek, Antónia, Nyíl, Káp­talan, Bartók Béla, Székely Ber­talan, Zsolt, Szt. István tér, Bá- thori, Kóczián, Attila, Alajos, Damjanich, Tavasz, Radnlcs, Nagy Jenő, Zója, Budai Antal, Honvéd, Pacsirta, Steinmetz tér. Szigeti út. Doktor Sándor, Ró­kus, Kiskereszt, Édesanyák, Kas­sa, Szemmelwels, Nagyszeben, Tompa Mihály, Vas Gereben, Szi­lágyi Dezső, József Attila, Petőfi, Madách, Móré Fülöp, Szabó Jó­zsef, Kolozsvár, Rét, Vitéz, Me­gyeri, Mezőszél, Apponyi, Lotz Károly, Lugos, Atléta és Tuliná» utcákban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom