Dunántúli Napló, 1963. február (20. évfolyam, 26-49. szám)

1963-02-01 / 26. szám

's VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Otfl «ÄWTIIU 1963. FEBRUÁR 1. FUTÓSZALAG SIKLÓSON I PÉNTEK IUJWI.O A MASVAO SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT 8ARÄHTA MtGYEI BIZOTTSÁGA ÉS AMtGYEI TANÁCS LAPJA ' * XX. ÉVFOLYAM, ARA: 60 FILLÉR 36. SZÁM A lakosság 95 százaléka részesül díjtalan orvosi ellátásban Az egészségügyi helyset jó Másfél millió 60 éven felüli 140000 gyermek születik évente Dr. Simonovits István, az egészségügyi miniszter első helyettese csütörtökön a rm- nisztériumbain tartott sajtóér­tekezleten ismertette a magyar egészségügy időszerű felada­tait és terveit. Bevezetőjében rámutatott, hogy a mezőgazdaság szocialis­ta átszervezése 6:4 millióról 9.5 millióra növelte a biztosí­tottak számát. Díjtalan egész­ségügyi ellátásban biztosítási alapon a lakosság 95 százaléka részesül. Január 1. óta a VIII. kongresszus határozatai alapján nagy jelentőségű kor­mányintézkedések növelték az állami egészségügyi ellátás szolgáltatásait. Az egészségügy feladatait — folytatta ezután — elsősor­ban a Lakosság egészségügyi állapota határozza meg. A helyzet jó. Állandóan emelke­dik az átlagos életikor. Ma már másfél millió hatvan év­nél idősebb ember él Magyar- országon. Kedvezőtlen viszont tt születések számának alalcu- lása, mindössze 140 000 gyer­mek születik évente a kiala­kult ISO 000-es átlaggal szem­ben. Az egészségügy erőfeszí­téseinek eredményeiként a cse­csemőhalálozás 44 ézrelókre csökkent. Jó a helyzet a fertőző beteg­ségek elleni küzdelemben is, de nem lehetünk elégedettek a gyomor- és bélrendszer fer­tőző betegségeinek megelőzé­sében elért eredményekkel Az élelmiszert előállító üzemek, konyhák nem mindig tesznek eleget az egészségügyi követel­ményeknek. Az általános egészségügyi kulturáltság fej­lődése sokat segítene a helyzeten. — Az egészségügyi ellátás fejlesztésében a legfontosabb tényező a gyógyító-megelőző intézetek számának emelése, az orvosok és az egészségügyi dolgozók képzése és tovább­képzése, a műszerellátás és a gyógyszerellátás további javí­tása. Az idén Pécsett, Tatabá­nyán és Nyíregyházán 300— 300 ágyas kórházat, Győrött 150 ágyas tbc-pavilont, Fehér- gyarmaton rendelőintézettel egybekötött 260 ágyas járási kórházat, Sopronban gyermek szívszanatóriumot adnak át rendeltetésének. A Dózsa György úton a gyógyászati segédeszközök gyá­ra, a veszprémi és a szolnoki új KÖJÁLL, a győri és veszp­rémi gyógyszerraktár, több rendelőintézet, gyermekotthon, egészségügyi szakiskola kezdi meg működését. Ezenkívül Kazincbarcikán és Karcagom 430 ágyas, Siófokon 400 ágyas kórház, Edelényben 300 ágyas tbc-imtézet építését kezdik meg, több budapesti és vidéki rendelőintézeten és más intéz­ményen kívül. Gödöllőn nagyobb egészség­ügyi kombinát épül, amely­ben többek között vénkomzer- vek és vérszármazékok készí­tésével foglalkoznak. Kisállat- tenyésztő telepeket is létesí­tenek a kísérleti kutatóintéze­tek ellátásának megkönnyíté­sére. Két új gyógyszerraiktár, szociális otthonok és egészség­ügyi szakiskola építését is meg kezdik. A második ötéves tervben 7800-zal növekszik a kórházi ágyak száma, amiből 3000 tbc- ágy lesz. E jelentős fejlesztés ellenére nem számíthatunk be­látható időn belül a kórházak és rendelőintézetek zsúfoltsá­gának csöklcenés&re. A távlati tervben a jelenle­gi 78 000-res ágyszámot 130 ezerre kívánják emelni, ami már minden igényt kielégítő megoldás lesz. Az elmúlt 10 esztendő cél­tudatos munkájának eredmé­nyeként — folytatta — javult a vidéken dolgozó orvosok számaránya, de még mindig túlzottan nagy az eltolódás a főváros javára. Az üres körzeti orvosi állások betöltésén kívül arra törekszenek, hogy az időnként szükségessé váló he­lyettesítéseket kórházi orvosok végezzék. Befejezésül az orvos- és ápolónőképzés problémáival foglalkozott. Tegnap délután ülést tartott megyénk választási elnöksége. Az elnökség tagjain kívül az Ülést tartott a Hazafias Népfront Országos Tanácsának Elnöksége A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának Elnöksége csütörtökön a mozgalom szék­házában ülést tartott. Kállai Gyula elnöki megnyi­tója után az Elnökség meghall­gatta Harmati Sándornak, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa titkárának tájékozta­tóját a választási előkészüle­tek eddigi szakaszáról és a je­lölőgyűlések tapasztalatairól, majd megtárgyalta a fővárosi és a 19 megyei választókerü­let képviselő- és pótképviselő­jelöltjeinek az illetékes nép­front bizottságok által elfoga­dott és felterjesztett lajstro­mát A vitában felszólalt: Da­Inovits Lajos, Darvas József, Dobi István, Göncz Ilona, Ká­dár János, Ortutay Gyula és | Szakasits Árpád. A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának Elnöksége a választókerületi lajstromokat elfogadta és a választási tör­vénynek megfelelően megküld, te az országos választási el­nökségnek,. Változások a vasúti forgalomban A vonatok nem zsúfoltak — Fagyszolgálat a taxiknál Néhány távolsági, sze- Jnély- és gyorsvonat átmeneti szüneteltetésén kívül nem oko­zott különösebb problémát a szokatlanul kemény tél Bara­nya vasúti közlekedésében. Nem zsúfoltak a vonatok, az utasok eligazítása mégis a szokásosnál nagyobb gondot okoz. A 21-19-es vasúti tuda­kozó szinte állandóan foglalt. Néha két telefonon is érdek­lődnek egyszerre, ugyanakkor sorban állnak a tudakozó előtt a? emberek. Az utóbbi napokban gyara­podott a vasú ti gazgatósá g szén készlete, a motorvonatok köz­lekedtetéséhez szükséges olaj is megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre, mégis szüksé­gesnek látszik, hogy mától, február elsejétől újabb vona­tok közlekedtetését szünetel­tessék. Tanácsos utazás előtt megkeresni a vasúti tudakozót, ahol pontos felvilágosításokat adnak a közlekedő vonatokról. A már korábban közöltökén kívül február elsején 0 órától az alábbi vonatok nem közle­kednek további intézkedésig: Pécsről a reggel 8.30 órakor induló Budapest Déli-pálya­udvarba befutó személyvonat, (ez a vonat csak szombati na­pokon közlekedik!), valamint a 22.30 órai siklósi motorvo­nat. A Pécs állomásra érkezők közül átmenetileg nem indít­ják a 19.45 órakor Budapest felől érkező személyvonatot. Ei. helyett 19.45 órakor Kesző- hidegkút-Gyönk indulóállo- áUomásiról Dombóvár érintésé­vel motorvonat érkezik. Kivé­tel a szombati nap, amikor a 19.45 órakor Pécsre érkező vonat Budapest Déli pályaud­varról indul. Átmenetileg el­marad a Dombóvár—Szentlő- rincről 18.41 órakor érkező motorvonat, melynek érkezése csak szombati napokon vár­ható. Az éjjel 1.11 órakor Báta­szék felől érkező motorvonat közlekedtetését is szünetelte­tik, ez a vonat csak szombat­ról—vasárnapra virradó éjjel közlekedik. A Görcsönyből reggel 7,23 órakor érkező mo­torvonat, valamint a Siklósról 5.35 órakor érkező motorvonat is elmarad. A Pécsi Vasútigazgatóság területén a vonatok túlnyomó többsége a zord időjárás és a nehéz útviszonyok ellenére is csak csekély késéssel közleke­dik. Csütörtökön a kanizsai személyvonatnak volt legna­gyobb a késésideje, kereken 60 pere. Az Autóközlekedési Vállalat dolgozói is kemény küzdelmet folytatnak a téllel. Korábban fagy brigá d okát alakítottak, melyek a távolsági autóbuszok zavartalan üzemeltetését biz­tosították: a nyolcvan távolsági autóbuszt egész éjszaka ápol­ták, motorjaikat járatták. A fagybrigádok felügyeletét most kiterjesztették azokra a taxik­ra is, amelyek reggelienként elsőnek lépnek be a forgalom­ba. Általában 30—32 taxi vesz részt a forgalomban, s a leg­hidegebb napokon sem csök­kent a vidéki taxiforgalom sem. A taxi forgalmi iroda állandó kapcsolatot tart a há­ti gyélettel, ahonnan azonnal közük az esetleges hóakadá­lyokat. Az elmúlt napokban azonban nem volt semmiféle zavar, a túrataxik éppúgy köz­lekedtek, mint korábban. Országszerte havazik Dél-Dunántúlon már félméteres a hőréteg Tovább tart a hideg, újabb havazások A kissé enyhébb és a hideg légtömegek cseréje országszer­te erős havazást okozott A- frissen hullott hóréteg mór csütörtökön reggelig több helyen — főleg az ország északkeleti vidékein — elérte a 10 centimétert A teljes hó- taicaróvastagság északkeleten 20—30 centiméter között vál­takozik. a Tiszántúlon 10—20, a Duna—Tisza közén átlagosan 15—30, délen 30 centiméternél is vastagabb, a Dunántúl ke­leti és északi részein 15—30, a déli területein 40—50 centimé­tert mértek legutóbb. Barcs környékén már csaknem 60 centiméteres a „hóbunda”. A Meteorológiai Intézet köz­ponti előrejelző osztályára ér­kezett jelentések szerint ha­zánkban a jelek szerint tovább tart a hideg, bár pénteken Fejlődik a kereskedelem és a vendéglátóipar A Belkereskedelmi Minisz­tériumban kapott tájékoztatás szerint az idén 822 egységgel, mintegy 110 000 négyzetméter­rel bővül az ország kiskeres­kedelmi hálózata. Többek kö­zött 300 élelmiszer- 52 ruhá­zati-, 126 vegyes iparcikk­boltot és 200 kereskedelmi ven déglátóhelyet létesítenek. Eze­ken kívül 453 boltot és ven­déglátóhelyet bővítenék. A már folyamatban lévő beruházások közül az idén töb­bek között megnyílik a meg­nagyobbított szigetszentmiklósi áruház, Baján pedig üzlet- helyiségek összevonásával Ipar cikkáruház létesül, üj szállo­dák is épülnek és megnyílik több most átalakítás alatt álló szálloda, megnyitják a helyre­állított szegedi Tisza szállót, az újonnan épülő tihanyi szál­lót, az egri turistaszállót és a salgótarjáni szállodát. Befe­jezik a győri Vörös Csillag, az egri Park. a miskolci Avas, korszerűsítését, illetve bővíté­sét. Megkezdődik néhány na­gyobb beruházás kivitelezése. Elkezdik a balatonfüredi Vörös Csillag korszerűsítését. Tata­bányán pedig egy háromezer­kétszáz négyzetméteres alap- területű áruház építéséh valószínűleg a csütörtökinél egy-két fokkal magasabb maxi niumok alakúinak ki. Újabb havazásokra, kisebb mértékű hófúvásokra is számítanunk kell még. Európában ismét támadásba ment át a tél: szerdán hóviha­rok temették el az enyhülés­hez fűzött reményeket A hideghullám fehér takarót borított Romániára, a Rivié­rára, Szicíliára és Szardíniára. Olaszországban a hó súlya alatt sok gazdasági épület be­omlott. A kárt kétszázötven- ezer dollárra becsülik. Az is­kolákat három napra bezárták. A két Németországban mí­nusz 20 fokos hideg dermeszti meg a tájat, de a Rajnán si­került fenntartani a hajózást. Jugoszláviában az újabb ha­vazás nagy közlekedési zavaro­kat okozott, annál is inkább, mivel számos faluval már az előző hideghullám idején meg­szakadt a kapcsolat. Vannak falvak, ahová több mint két hete nem lehet eljutni. Az is­kolai szénszünetet újabb két héttel meghosszabbították. Ausztriában lavina temetett el két egyetemi hallgatót; a meteorológusok jelentése sem bíztató: mínusz 22 fokot jósol­tak csü törtökre. Angliában a rövid olvadás után ismét fehérré vált a táj és az angolok dideregve hall­gatják az újabb hideget jósoló időjárásielentéseket. A becslések szerint tél tá­bornok offenzívájának eddig 433 á’dozata van Európában: Olaszország mérlege' a legsú­lyosabb: 114, maid Anelia kö­vetkezik 113. Jugoszlávia 44, Nyugat-Németország 32, Spa­nyolország 30. Hollandia 26 halottak II magyar nagykővel fogadása Vientianeban Gogolyák Gusztáv, a Ma­gyar Népköztársaság laoszi nagykövete fogadást adott a laoszi kormány tagjai és a Vientianéban akkreditált dip­lomáciai képviseletek vezetői részére. A fogadáson laoszi részről megjelent Souvanna Phouma miniszterelnök, Szu- fanuvong miniszterelnökhe­lyettes és Quinim Pholsena külügyminiszter, továbbá a kormány számos más tagja. Magyar küldöttség utazott Géni be Dr. Bognár Józsefnek, a Kulturális 4 Kapcsolatok Inté­zete elnökének vezetésével magyar küldöttség utazott Genfbe, ahol részt vesz „A tu­domány és a technika felhasz­nálása a gazdaságilag kevésbé fejlett területek érdekében'* címmel február 4-től ?0-ig retk ‘dezendő ENSZ-kooferenciáa, j i Befejeződtek Baranyában a jelölőgyűlések Ülést tartott Baranya megye választási elnöksége jegyzékből való kihagyás miatt 413-an éltek panasszal. A vá­lasztási bizottságok mindenütt idejében és az előírásnak meg. felelően alakultak meg és az esküt letették. A jelölőgyűlé­seket a megye területén ja­nuár 29-ig befejezték. 5600 körzetben tartottak gyűlést A jelölőgyúléseken mintegy 132 ezer választó jelent meg. ami a választásra jogosultak 170 százaléka. A gyűlések alkalmával a. Ha­zafias Népfront által javasolt személyek közül 160-nak a je­lölőlistára való felvételét eU | utasították. így 153 községi, 2 járási és 5 városi tanácstag : jelölésében történt változtatás. Legtöbb elutasítás — 42 — a sellyei járásban volt. Legke* vesebb — 26 — a pécsi járás­ban. A szavazatszedő és válasz­tási bizottságok tagjai február 8-án tesznek hivatali esküt ugyanakkor kerül sor teen­dőik ismertetésére is. Február 22—23-án rendezik be a szava­zó helyiségeket, amit a ^- s- nya megyei Választási Elnök­ség tagjai személyesen ellen* | őriznek. Kedvezőtlen időjárásra szá­mítva a megszokottnál több vándorurnát alkalmaznak azok részére, akik képtelenek eljut­ni a szavazó helyiségekbe. Baranya megye Választási Elnöksége legközelebb február 15-én ülésezik. értekezleten részt vett Palkó Sándor elvtárs, a megyei ta­nács elnöke és Sztergár János elvtárs, a Hazafias Népfront Baranya megyei titkára. Az első napirendi pont ke­retében az elnökségben bekö­vetkezett változásokat vitat­ták meg. A választási elnök­ség elnöke: Bárdosi Németh János, elnökhelyettese: Ger­gely János és titkára: dr. Tóth Zoltán. A következőkben Vér- | tes Tibor elvtárs, a Baranya I megyei Tanács végrehajtó bi­zottságának titkára számolt be a választási előkészületek­ről. A megyében 187 837 sze­j mélyt vettek fel az ideiglenes I választói névjegyzékbe. A név­A Pécsi Kesztyűgyár siklósi üzemében már november óta kitűnő eredménnyel mű­ködik a 24 varrógépet ki szol’ál ó futószalag. Üzembehelyez se óta havonként átlagosan 20 százalékkal emelkedett a term 'lékenység. A siklósi üzem az l. negyedévben 67 ezer vár kesztyűt gyárt, ebből 37 900 pá at exportra. Az exportban új gyártmány is szerepel, a Nap­pa kesztyű, amiből 8000 párat készítenek. Foto: ERB

Next

/
Oldalképek
Tartalom