Dunántúli Napló, 1963. január (20. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-15 / 11. szám

2 ÜJAPí-ö 1863. JANIJÁÉ IS. 1 3 tsz-ekben O ABBAS Taheri iráni la­kos a napokban ünnepelte 131. születésnapját. A matuzsálem- korú parasztember még min­dig dolgoztjat a mezőn. □ JÖVŐRE tengeralattjárót kap Svájc. Ez lesz az ország első és egyetlen tengeralatt­járója, amelyet turista célok­ra fognak felhasználni a Genfi tóban. □ SZÁZ NAPJA fekszik eszméletlenül Aleandre Levo- rante argentin nehézsúlyú ökölvívó, akit szeptember 21- én Johnny Riggins egy ököl­vívó-mérkőzésen kiütött. A súlyosan sérült bokszolón már három agyműtétet hajtottak végre, és most oxigénsátorban fekszik Los Angelesben. □ V. KATAJEV és V. Rozon szovjet írók a szovjet—ameri­kai kulturális csereegyezmény keretében egy hónapot tölte­nek az Egyesült Államokban. „Mint a barlangiaH&i“... Az Egyesült Allamok-beli Wyomingben egy szállodatu­lajdonos pihenésre vágyó ven­dégek számára „Vadember” nyaralást nyújt barlangokban. Atfe ősi állapotokra vágyó, el­kényeztetett ameriltaiak állat- tíffiökbe burkolózva, sötét bar­langban pihenhetik ki a kénye­lem megpróbáltatásait. A koszt is ennek megfelelő: nyárson- tült vad, nyersfözelék, gyü­mölcs, kovásztalan lepény. Forrásvízzel mosdanak és csil­lapítják a szomjukat. A szállodatulajdonos bar­langjai zsúfoltak. ' Az idén új tsz-ek kapcsolód- $ tak be Baranyában a növény- í termesztési kísérleti munkába, i A szentdénesi, villányi, egy- l házaskozári és berkesdi terme- } lőszövetkezetek nyolc búzafaj- | ta összehasonlítását végzik ki- j jelölt kísérleti telepeiken. Őszi ' árpa fajta összehasonlító kí- <sérletet végez a berkesdi és j csertői tsz. Mindkét szövetke- > zetben 5—5 különböző árpa- ä fajtát termesztenek. A felső- j mindszenti, sombereki, eger­I ági és baranyahídvégi tsz-ek kukoricával végeznek fajta­összehasonlító kísérleteket Ezek a2 egymástól meglehető­sen távol eső közös gazdaságok azt vizsgálják, hogy melyik növényfajták termesztése a í leggazdaságosabb Baranya me- í gyében. Mit láthatónk Mit hallhatunk a Filharmónia rendezésében? Az. Országos Filharmónia pécsi kirendeltsége első nagy- I szabású műsorát január 18-án j rendezi a Liszt-teremben, este ; fél 8 órai kezdettel. A műsor- I ban fellépnek: Gertler Endre, \ a magyar származású, Bel- | giumban élő kiváló hegedűmű- j vész, valamint Dianna Ander­sen belga zongoraművész. Ja­nuár 23—24—25-én ugyancsak a Liszt-teremben kerülnek sor­ra az ifjúsági koncertek. An­tal György vezényletével ek­kor Beethoven IX-ik szimfó- j niáját hallhatják azok az álta- ! lános iskolások, akik bérlettel i rendelkeznek. Február elsején Monice de Id o j árás jel en tés Várható időjárás kedd estig: megerősödő éjjeli, és holnap helyenkirat viharos északnyu­gati, északi saéL Felhőátvonu­lások havazásokkal, hófúvá­sokkal. Várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet minusz 10—mínusz 14 fok kö­zött, a szélvédett helyeken 15 fok alatt. legmagasabb nappali hőmérséklet holnap minusz 3 —mínusz 10 fok között. la Briroilere francia zongora- ■ művésznő mutatkozik be a pé- ' esi közönségnek. Február ne-; gyedikén kerül sor az ifjúsági; bérlet második hangverse- < nyére. Vezényel: Kardos < György. Ugyancsak február \ negyedikén hangzik el Verdi:; Requiem-je Antal György ve- j zényletével, majd február 11- < én a Liszt-teremben zenés iro- : dalmi balett lesz. Több más < ifjúsági előadással zárul le aí hónap közepe, majd a hónap { végén ismét neves kül- és bel-; földi zenész tolmácsolja a hí- \ rés muzsikákat. A Filharmó- í nia „jó évet” készít elő a zene- s barát pécsieknek. A Belkereskedelmi Miniszté­rium TÜZÉP főigazgatóságán kapott tájékoztatás szerint ta­valy csaknem 40 000 családi ház, illetve lakás épült magán­erőből. Az idén mintegy két százalékkal több, 2,4 milliái-d forint értékű építőanyagot biz­tosítanak erre a célra. Ez a A Pécsi Dohánygyárban befejezés előtt áll egy, a műszaki fejlesztési terv keretében készülő félautomata előkészítő gép­sor. A gyár műszaki vezet"1 tervezték, üzeftibehelyezésével gaz­daságosabbá válik a termelés (kevesebb lesz a por) és javul a minőség. ! mennyiség legalább 40 000 csa- < I ládi ház és lakás építéséhez! | elegendő. Az OTP egymilliárd! 200 millió forint hitelt nyújt j az építkezőknek, 100 millió < forinttal többet, mint tavaly. < Az anyagellátás lehetővé te- í szí a zavartalan építkezést. A \ TÜZÉP kiterjeszti az építte- < tőknek nyújtott segítséget. —< Igen népszerűvé vált az épít­kezők körében a múlt évben bevezetett anyagbiztosítási megállapodás módszere, amely nek alapján a TÜZÉP-telcpek vállalják, hogy az építkezés sorrendjének és ütemének meg 'felelően biztosítják a szüksé­ges építőanyagokat. Ezt a mód szert az idén bővíteni kíván­ják. A terv szerint annak, aki megállapodást köt, biztosíta nak fürdőszoba-felszerelést és táblaüveget is. Igen nagyjelentőségű támo­gatásnak Ígérkezik az ingyenes műszaki tanácsadás és műsza­ki .irányítás bevezetése. Esze­rint az idén néhány megyében megszervezik, hogy a TÜZÉP az építkezés műszaki irányí­tásáról is gondoskodjék. To­vábbi segítségnyújtást jelent, hogy az ilyen építkezésekhez a TÜZÉP méltányos díj ellené­ben kölcsönöz az építtetőnek kis gépeket, pé’dául betonke­verőt, szállítószalagot és emelő darut. Népes jelölőgyűlések a mohácsi járásban Négyszáz választópolgár jött össze Bolyban, hogy meghallgassa Palkó Sándor elvtársnak, a megyei tanács elnökének választási beszé­dét, kifejezze egyetértését a Hazafias Népfront képviselő, illetőleg megyei, járási je­löltjeire vonatkozóan. A lelkes hangulatú gyűlés résztvevői egyhangúan meg­szavazták Szabó János, — a Sátorhely—Bólyi Állami Gazdaság főagronómusának országgyűlési képviselővé, Szabó Mátyás elvtársnak, a bólyi termelőszövetkezet el­nökének megyei tanácstag­gá, Botló Etelka községi ta­karékszövetkezeti ügyintéző és dr. Bengerno Miklós kör­orvosnak járási tanácstaggá történő jelölését. A népes rvűlésről a megyei tanács filmhíradó csoportja felvé­teleket készített. Borjádon, a termelőszö­vetkezethez tartozó négy község választópolgárai Buschbach Henrikné tsz- tagot megyei tanácstaggá, Szabó Istvánnét, a járási ta­nács elnökhelyettesét, járási tanácstaggá jelölték. A képviselő, megyei járá­si tanácstagi jelölőgyőlések- kel egyidőben eredményesen folynak a helyi tanácsba va­ló jelölések is. A mohácsi járás dolgozói lelkes egyet­értésben tesznek hit#t a Népfront jelöltjei mellett. A televízió műsora Január 15., kedd: 18.00: Hírek. — 18.05: Ásványok és kőzetek világa — Közvetítés a Nemzeti Múzeumból. — 18.35: A nagy kör. — Magyar kisfllm. — 18.50: Aranyérmes úttörők mű sorából. — 19.05: Ez az év jól kezdődik. — költözködés egy új lakóházba. — 19.25: Mezőgazdá­szok fóruma. — 19.30: TV-híradó. — 19.45: A TV mesekönyve. — J9.50: Szerencsés flótás. — Angol film. — 21.20: A magyar fúvós­ötös látszik. — 21.40: Közlekedj baleset nélkül! — 21.50: Hírek. A TV-híradó ismétlése. ÉRTESÍTJÜK KEDVES VEVŐINKET, hogy a Déldunántúli Rö­vid- és Kötöttáru Nagy­kereskedelmi Váll. K öz- pontjának és Pécsi Le­rakóiénak új címe: Pécs, Megyeri út 78. szám. Telefon: 36-81. □ Szüntelen veszély fényé-' getí a menyasszonyt és á vő- < legényt — ez a hiedelem ural- ; kodik Macedónia és Szerbia ! több falujában. Emiatt sem a ] menyasszonynak, sem a vőle­génynek nem szabad a földet érinteni, lóháton mentnek a la- ■ fec-dalmas házba, s a vőlegény j a küszöbön állva emeli le a j lóról menyasszonyát. Macedó-; niában az a szokás is elter- j jedt, hogy a vőlegény egyet-; len ruhadarabját sem vetheti! le a lakodalom befejezte előtt.; A sapkáját, sőt meg a zseb- ] kendőjét sem teheti le külön- ( ben „elveszti a szülői áldás J egy részét”. □ Bgy tojásban két tojás — Boszanszki Sámacon találta ezt a furcsa tojást Sztanimir Vucsiceevics tanító. A tojás több mint 20 dekát nyomott. Amikor feltörték, még egy to­jás volt benne. Ennek a héjá­ban két tojás volt, két fehérje, két sárgája. a. ttOLisemcfv .a ü * 9 m * * ^6* U4.) Tokió lakossága 1982. december 1-jje a japán főváros lakossága elérte a 10 millió 209 ezer 537 főt. A to­kiói városi statisztikai hivatal jelentése szerint a főváros la­kossága 1962-ben majdnem 250 ezer fővel növekedett. Az igazgató vicceket mesél. Körülötte min­denki nevet. Csak egy valaki marad komoly. Miért nem nevet? — kérdi tőle a szomszédja. — Én más vállalatnál dolgozom. Cifrázni is kezdte, de aztán abbahagyta. Nem lehet hosz- szú lére ereszteni a beszédet ilyen kutya hidegben. Tovább hallgattak. Addúg-sdddg, míg a behavazott házelemeikhez nem értek. Suhov szeret együtt dolgozni Kilgas-szal, akinek csak agy hibája van: nem dohányos. Ha csomagot kap, szívni valót nem küldenek neki. De szent igaz, hogy szemfü­les fickó... Közrefogták a deszkarakást. Felemeltek egy < deszkát, kettőt és csakugyan > ott volt a kátránypapír. Előhúzták. De hogy vigyék el? Az őr a toronyból meglát­ja őket. Ez még a legkisebb baj. Oda se neki. A pópák a szószékről csak arra vigyáz­nak. hogy a zekek meg ne lép­jenek. A munkazónában meg akár fel is hasogathatják az összes házelemet. Nem számí­tanak a smasszerek sem. Azok maguk is azt nézik, mit lehet szerezni. A melósok mind köp nek az előregyártott házakra. A bri gádorosok; is. Ezeket az ele meket csak a civil építésvezető és a zek csoportvezető, meg a hórihorgas Sfcuropatyenko fél­ti. Skuiopatyenko senki-sem­mi, közönséges zek. Az a mun­kája, hogy őrizze a többi zek- től a házeiemeket, ne engedje széthui'colni. Ha nyilt térre jutnak, leghamarabb ez a Sku- ropatyenko kapja el őket — Tudod mit, Ványa? Szél­iében nem vihetjük. Állítsuk fel, szorítsuk ketlőnk közé, s úgy menjünk, testünkkel ta­karva. Messziről nem veszik észre, — ajánlotta Suhov. — Ezt jól kitaláltad! Fogni a tekercset félős dolog. így hát majd nem fogjuij, hanem mar gunk közé szorítjuk, mintha "szorosan közrefognánk vala­kit és gyerünk! Oldalról csak anyi látszik majd, hogy két ember halad szorosan egymás mellett. — Az ám, de az építésvezető csak rájön, ha majd meglátja a kátránypapírt az ablakban! — Arra. hogy mi voltunk? Azt mondhatjuk, hogy már í g y találtuk az ablakokat, amikor az építkezésre érkez­tünk, hát csak nem tépjük le?! — Ez Is igaz. A rossz kesztyűben megder­medt a kezük. Ujjaikat már nem érezték. A láb a válen­kiban csak bírja. S ez a fő. A fagyos kéz felenged a munká­ban. A szűz havon átgázolva szán­csapásra értele. A raktártól a centxáléhoz vezetett. No, ak­kor már vittek cementet. Dombon áll a hőerőmű, mö­götte végződik a zóna. Rég nem járt ott már senki. Egyen­letes hótakaró fedi az oda ve­zető utakat. Így még jobban szembeötliik a száncsadás. — Frissek, mélyek a nyo­mok. A mieink voltak. A centrálé körül már taka­rítják a havat, falapátokkal utat törnek. Elkelne a daru az építkezé­sen. Csak hát kiégett a mo­torja, s aligha csinálták meg azóta. Cipekedhetnek az em­berek. Hordhatják a maltert, az ablakblokkot. A centrálé — szürke csont­váz — két hónapig ott állt a hóban, elhagyatva. Most ott van a 104-es brigád. Ugyan mi tartja benne a lelket? Üres hasak, ponyvavászon-öwel összehúzva. Csikorgó fagy. Melegedő nincs. Szifcrányi tűz sincs. De a brigád megérke­zett, s újra kezdődik az élet A gépterem bejárata előtt szétesett a malteros láda. Ócs­ka volt már, Suhov nem is re­mélte, hogy egészben meghoz­zák. A brigadéros a rend ked­véért teremtettézett, de tudta, hogy senki sem hibás. Meg­örült, amikor Kilgas és Suhov odadöcögött a kátránypapírral. Uj ötlete támadt, s máris ren­delkezett. Suhov csövet eszká- bál össze a kályhához, hogy ec;j kettőre bélehessen fűteni. Kilgas két másik észttel mal- terosládát csinál. Szenyka Ü levs in fejszét fog és hossz! léceket hasít. Csak fél ablak- széles a kátránypapír, lécre kell szegezni. De honnan ve­gyék a deszkát? Melegedőhöz deszkát ki nem utal a munka­vezető. A brigadéros körülné­zett. A brigád is. Egyetlen le­hetőség van. Az emeletre ve­zető lépcső korlátjáról le kell verni két szád deszkát. Ne tát- sa a száját, aki le-feljár. Ak­kor nem esik le. Mi mást le­hetne tenni. Nem mindegy a lseknek? Érdemes törnie magát? így is, úgy is lehúzza a tíz évet a tá­borban. Nem erőlteti meg ma­gát és kész. Elnyügölődik es­tig, az éjszaka az övé. De biz ez nem megy. Erre találták fel a brigádot. A lá­gerben más a brigád, mint a szabad emberek világában, ahol Iván Ivanics és Pjotr Petrovics külön-külön kap bért. Ez itt olyan szervezés, hogy a zekek egymást hajt­ják. A vezetőségnek nem is kell nógatnia őket. Vagy pót adagot kap, vagy megdöglik mindenki. Ez a rend... La­zsálsz, te piszok? Én meg éhe­zek miattad? Nyomás, a kutya istenit! Szorongatott helyzetben pedig \ égképp nem ücsöröghet az em­ber. Kényszerűségből lót-fut, ha akar, ha nem. Mint a 104- tí. brigád. Mert most vagy esi r.álnak melegedőt két óra le­forgása alatt, vagy elviszi őket az ördög. Pavlo már hozott szerszá­mot. Akad néhány csodarab Is. Suhov válogat. Bádogos szerszám nincs. Sebaj, jó lesz az a lakatos kalapács, meg a kisbaita. Úgy ahogy megteszi A csodarabokat illesztve kesztyűben is meggémberedíi; a keze. Miközben a bádogot kalapálja, minduntalan össze ütögeti tenyerét. (Enyje, a kő műveskanalát a közelben dug­ta eL Ugyan az övéi vannak itt, de kicserélhetik. Akár Kilgas is.). (Folytatjuk.) iThm — HÉTFŐN beiktatták hi­vatalába dr. Breila Istvánt« a városi tanács egészségügyi osztályának új vezetőjét. Dr. Breila Istvánt Papp Imre, a városi tanács v. b. elnökhe­lyettese mutatta be az eg<Éz- ségügyi osztály dolgozóinak és a városi egészségügyi in­tézmények vezetőinek. — ELSŐ ALKALOMMAL rendez felvételi vizsgára elő­készítő tanfolyamot a Pécsi Felsőfokú Vegyipari Gépé­szeti Technikum igazgatósá­ga. Az előkészítő iránt nagy az érdeklődés, többen jelent­keztek már azok közül, aki­ket a szeptemberben kezdő­dőit első évfolyamra hallga­tóként felvenni nem tudtak. — NYUGDÍJBA MENT Till Antal elvtárs, a Vas- és Műszaki Nagykereskedelmi Vállalat volt igazgató helyet­tese, aki 13 éves kora óta, 47 esztendőn keresztül folyama­tosan egy munkahelyen dol­gozott. _ 35—40 CENTIMÉTERES hótakaró borítja a Mecseket, de néhol 1—1,20 méteres hó­torlaszok keletkeztek. A Mi- sinatetői meteorológiai meg- figyelőállomás vezetője sze­rint vasárnap vált az új -év leghidegebb napja, amikor — 16 Celsiust mértek, és., a déli órákban is csak — 11 fokig emelkedett a hőmérő. — ANNAK ELLENERE, hogy már hosszabb ideje szü­netel a Misina felé az autó- buszíorgalom és terepjáró ko­csival is csak nehezen köze­líthető meg a tv-adóállomás, eddig nem volt zavar a tv- adás közvetítésében. Az adó­állomás dolgozói felkészültek arra is, hogy az időjárás rosz- szabbodásával esetleg napo­kig nem tudják elhagyni munkahelyüket. Tudod-e, hogy megyénkben az elmúlt 4 eszten­dő alatt csupán községfejlesztési alapból felépült többek között: 30 kultúrotthon, 53 autóbuszvá- róteremB 64 Iskolai tanterem, 25 orvosi rendelő, 22 orvosi lakás, 26 egészségház, 26 tisztasági für­dő, 175 ezer négyzetméter szi­lárd burkolatú út, 327 ezer négy­zetméter szilárd burkolatú jár­da. A községfejlesztést segítette • társadalmi munka is. Mig Ö5S- ben a teljesített társadalmi mun­ka értéke megyénkben 2 millió 41* ezer forint volt, addig ez as összeg az ctmUlt esztendő vé­géig 7 millió 300 ezer forintra nőtt. •» A ZORD HIDEGBEN is jól érzik magukat a mecseki állatkert lakói, még a gólyák és a kis ragadozók is jól bír­ják a kemény telet, csak es­tére húzódnak be védett szál­lásaikba. A közel 170 állat körül négy gondozó tart vált­va állandó ügyeletet. Az ál­latkert ezekben a napokban is látogatható. — KÉT TEFU kocsinak nyújtottak segítséget vasár­nap délután a 12-es AKÖV autómentői. Az elakadt teher­kocsik tejet gyűjtöttek be Szörényben, illetve Szulimán- ban. — IRODALMI EST lesz Pécsett csütörtökön a városi nőtanács nagytermében, hat órai kezdettel. Arató Károly és Makay Ida verseiből, Ken­de Sándor és Lázár Ervin leg­újabb prózai munkáiból olvas fel. Közlemény A Pécsi Közlekedési Vállalat ér­tesíti az utazóközönséget hogy Január 14-től a 13-as jelzésű, Kos­suth tér—Hifii autóbuszvonalon a Kossuth térről 13.10 órakor induló járatot 10 perccel korábban köz­lekedteti. Január 13-tól, vasárnaptól kez­dődően a 14-es jelzésű, Kossuth tér—Petőfi-akna autóbusz forgal­mát az alábbi menetrend szerint bonyolítja le: Kossuth tér: X4.35, 5.20, X6.05, 7,00, 8.40, xll.00, 11.20, 13.00, X13.15, 14.50, 16.00 17.20, 19.10, 20.50, 23.20. Petőfi-akna: H2.00, X6.19, 6.30, X5.5Ó, 8.00, 9.15, 12.05, X12.40, X14.00, 14.25, 15.25 16.35, 18.00, V19.50, X20.1O, 22.15, V24.00. x — munkanapokon közlekedik« v — munkaszüneti napokon köz­lekedik, H — a hét első munkar napján nem közlekedik« 4 4 í Legalább negyvenezer családi ház és lakás épül az idén magánerőből

Next

/
Oldalképek
Tartalom