Dunántúli Napló, 1963. január (20. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-03 / 1. szám

V VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ ÉV ELSŐ MUNKANAPJÁN A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTÍSÁGAÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1963. JANUÁR 3. DUNJVUmBLH XX. ÉVFOLYAM, ÁRA: 50 FILLÉR 1. SZÁM A béke Tartalomból: | CSÜTÖRTÖK 1 Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke január elsején délben ; fogadta a Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek vezetőit, akik az újév alkal­mából jókívánságaikat fejezték ki. Képünkön: Dobi István és V. L Usztyinov, a Szovjet- j unió nagykövete. (MTI Foto — VIgovszki Ferenc fdv.) esztendeje 1T múlt az esztendő első munkanapja. Ma reggel meg­kezdjük a második munkana­pot. január harmadikat mu­tat a naptár. Úgy kezdjük, hogy folytatjuk, amit tegnap este abbahagytunk, de azon­nal elkezdjük az új feladatok végrehajtását is. Minden nap folytatjuk az előzőt s minden nap elkezdünk valami újat. A pártkongresszus pátosz- mentes, izgalmak és fordula­tok nélküli emberi tónusára még emlékszünk. Megjegyez­tük magunknak, hogy nem az egetrengető szózatokból épül az új élet, hanem a földön el­végzett munkából, a minden­napi élet szépségeiből. Meg­jegyeztük magunknak, hogy ha minden becsületes ember­ben bízik a párt, az emberek is bíznak benne. Tudjuk, hogy a tervbevett 6400 új traktorra szükség van, hogy fellendüljön a mezőgaz­dasági termelés. Elkészítjük. Tudjuk, hogy jobb munka- szervezésre van szükség 196.3- ban, hogy a munka termelé­kenysége és gazdaságossága növekedjék. Jobban fogjuk szervezni a munkát. Értjük, hogy a szomszédnéoekkel való jó viszony csak erősíthe­ti nemzetközi tekintélyünket. Erősíteni fogjuk ezt a jó vi­szonyt. Saját bőrünkön érez­tük. hogy ha belenyugszunk a világhódítók rabló terveinek megvalósításába, kárt szen­ved a szocializmus ügye. Küz­deni fogunk az agresszív erők elten, a béke híveinek tábo­rát fogjuk ezután is erősíteni. A tények arról tanúskod­nak, hogy a szövetségi kor­mány kezdi a németeket hoz­zászoktatni a testvérgyilkos háború lehetőségének gondo­latához, — ezt irta Hruscsov Adenauerhez közvetlenül az új év e’ott. Figyclcmeztctte az agg kancellárt, hogy ez nem vezethet jóra, ez a világ felrobbantásához vezethet, az egész német nép pusztulását okozhatja. Tudjuk, milyen mélysége­sen igaz a szovjet kormány aggodalma, érezzük, hogy nem lehetünk némák az úszí- tók megfékezéséért folyó ak­cióban. Dobi István elvtárs, az El­nöki Tanács elnöke hangoz­tatta újévi köszöntőjében, hogy a béke védelme az élet­nek a politikája. „Ennek tu­datában kövessük harcosait és [együnk mindannyian a bé­ke ügyének bátor, öntudatos katonái” — mondotta. Nem illik a mi korunkban másképpen élni. Ennek a kor­szaknak éppen az a fő jelleg­zetessége, hogy az életért küz­dő békefront előretör, léptcn- nyomon vereséget szenved­nek az esztcűenség és véron­tás politikusai. Aki a béke el enségeihez csatlakozik, az lejáratja magát és „eszméit” is amelyeket csak idézőjel- b a szabad eszméknek mon- fi >> mert a halál és a pusz­tulás dicsőítése nem eszme, hanem torz, embertelen, utá- la os propaganda. Tejüzemet építünk Bara­nyában. új iskolákat, raktá­rakat az új árucikkeknek. Te—apt*! kezdve olcsóbb a py' onbarisnya. a fehérnemű, a motorkerékpár és a centri­fuga. Többet vásárolunk ez­után mindezekből, mert sze­retünk jobban élni. Azért dol­gozunk. hogy jobban éljünk. Ezért dolgozunk minden nap jobban. Ezért tartunk ki egyértel­műen a szocializmus mellett, visszavonhatatlanul. A máso­dik, a harmadik, a Sokadik munkanapon is, végig, amíg fej nem építjük a kommunis­ta társadalmat. Az új KRESZ jobb a réginél Az első munkanap Szilveszteri pillanatfelvételek A Munka Törvénykönyve a szabadságról Árleszállítás tóén a pécsi üzletekben A Dózsa megkezdi a felkészülést Serény munlta folyik már az év első napján a Pécsi Kpítőgépkarbantartó Vállalat szerelőcsarnokaiban is. Folyamatosan készülnek az úgynevezett géplapátok és a guineas exportra szánt üvegipari gépek. A vállalat az idén a boleszlávi autógyárnak darupályát és más vasszerkezeteket gyárt és idén megkezdi egy 10 millió forint értékű üveg­gyári berendezés gyártását Kuba részére. A képen: szerelés alatt a géplapát-széria. Általános faggyal és hóval köszöntött be az új év Európában London (MTI) Az új év még több jeget és havat hozott egész Európának, főleg Angliának. A kitartó ha­vazás és a jeges szél Anglia jórészét sark-vidéki tájhoz tet­te hasonlóvá. Száz év óta csak egy eset­ben, 1881-ben volt hasonló ke­mény tél. A legjobban érinti a hideg az egyébként enyhe dél- és délnyugat-angliai területeket. A kis falvak tucatjával szige- telődtek el a külvilágtól. Heli­Részt veszünk az Oberhäusern filmfesztiválon Az új év nemzetközi filim- seregszemJéineik soréit február 18-án az oberhaiuseni rövidfiúm fesztivál nyitja meg. Hazánk képviseletében 1963-ban a „Variációk egy témára” a „Szentkút”, a „Párbaj”, a „Koncert”, a „Vigyázat mázol­va” utazik a seregszemlére, de előreláthatólag más rövidfilm­jeinket is vetíteni fogják, mert a házigazdák egyik újdonsá­gunkat is bekérték. kopterrel biztosítják a lakos­ság élelmiszerellátását Több mint kétszáz főútvo­nal és több ezer bekötőút for­galmát megbénította a hó és a jég. Több ezier katona és rendőr éjjel-nappal dolgozik az elszigetelt területek felsza­badításán. Az ipar is érzi már a rendkívüli hideg bénító ha­tását. Több mint 12 000 autó­munkás volt kénytelen mun­káját szüneteltetni, mert nem lehetett biztosítani a szüksé­ges alkatrész-utánpótlást. Az országban sok helyen leálltak az építkezések. A skóciai hegyekből több hEilálesetet jelentettek a jeges idő okozta szerencsétlenségek következtében. Svédországban tovább tart a nagy hideg, a hőmérő mí­nusz 35 Celsius alá süllyedt. Tovább tart a kemény hi­deg Hollandiában is. A hőmér­séklet mínusz 15 fok körül mozog. Amszterdamnál kisik­lott egy vonat, amikor egy közel kétméteres hótorlasz­nak futott. A közutakon szá­zával vesztegelnek a megre­kedt járművek. Keddre virradóra mínusz 26 fokot mértek Berlin körze­tében, Moszkvából mínusz 22 fokot, Varsóból mínusz 20 to­kot jelentettek. Kennedy nem akarja az atomfegyvert megosztani Éleződő amerikai—francia ellentét az atomerő miatt Szizhuszonhatezer pár cipő Ötmillió forinttal nő a Pécsi Kossuth Cipész KISZ termelése az idén Párizs (MTI). Bohlen, az Egyesült Álla­mok párizsi nagykövete szer­dán visszaérkezett állomáshe­lyére és megbeszélést folyta­tott Couve de Murville kül­ügyminiszterrel, majd felkere­si de Gaulle köztársasági el­nököt. A francia sajtó ez al­kalommal tág teret ad azok­nak az amerikai és angol lap­jelentéseknek, amelyek sze - rint a nagykövet Kennedy újabb üzenetét és meghívását nyújtja át a francia köz- társasági elnöknek. A Palm Beach-ből, Kennedy jelenlegi tartózkodási helyérői keltezett jelentésekből arra le­het következtetni, hogy az amerikai elnök igyekszik megtörni a nassaui javaslat­tal szemben különösen fran­cia részről tapasztalható el­lenállást. A France-Soir, a legnagyobb példányszámú francia lap tu­dósítója „a legmagasabb was­hingtoni körök” információira hivatkozva részletes magyará­zatot fűz Kennedy javaslatá­hoz, többek között kiemeli: az amerikai elnök „tulajdonkép­peni célja nem a független atomerők felszámolása, hanem egy közös pozitív elrettentő erő létrehozása”. A lap szerint a közös NATO-atomerő 25 Polaris-rakétával felszerelt tengeralattjáróból állana. A NATO-atomerő olcsóbb lenne Franciaország számára, mint a légierőre alapozott és ezért már eleve elavult önálló fran­cia atomfegyver — hangoztat­ja a cikk, amely aláhúzza a francia—amerikai tárgyalások szükségességét. Az amerikai „lélektani kam­pány’’ címzettje elsősorban de Gaulle. A francia kormány i ugyan még nem foglalt nyíl­tan állást Kennedy ajánlatá­ról, de jólértesült körökben úgy tudják, de Gaulle már értésére ad­ta Washingtonnak, nem ért egyet olyan kollektív időm­érővel, amelynek esetleges bevetését az Egyesült Álla­mok vétójoga megakadályoz­hatja. A francia elnök egyébként ismételten leszögezte, Francia- ország csak akkor „töltheti be szerepét” Európában, az At­lanti Szövetségben és a világ- politikában, ha önálló atom­erővel rendelkezik. A francia elnök és Kennedy álláspontja között alapvető el­lentét van. A naSsáud egyez­mény és a Franciaországnak tett javaslat lényege éppen az, hogy az Egyesült Államok atommonopóliuma fenntartá­sával biztosítsa vezető szere­pét a nyugati világban, meg­akadályozza, hogy egy Fran­ciaország vezette nyugat­európai tömb vele egyenran­gú tényezőként léphessen fel.1 „Kennedy — irja a Le Monde — kész ugyan beleegyezni, hogy a NATO keretében többoldalú atomerő jöjjön létre, de meg van győződve, szilárdabban, mint valaha, hogy az atomfegyvert nem szabad megosztani. Párizs, bár tisztában van Kennedy szándékával — egye­lőre nem siet a válasszal. Szerdán országszerte meg­alakultak és esküt tettek a választási elnökségek, továb­bá a választókerületi bizott­ságok. Ezekben a szervekben munkások, parasztok, értelmi­ségiek, háziasszonyok, nyug­díjasok ezrei, a társadalom legkülönbözőbb rétegének kép viselői tevékenykednek majd a következő hetekben. Az el­nökségek feladata lesz pél­dául a szavazatszedő bizottsá­gok megalakítása. A választó- kerületi bizottságok egyebek között döntenek a Hazafias Népfront által bejelentett ta­nácstagjelöltek elfogadásáról, a választások után megálla­pítják a tanácstagokra vonat­kozó szavazás eredményét és a megválasztott tanácstagok­A Pécsi Kossuth Cipész Kis­ipari Termelőszövetkezet 1962- ben 102 ezer pár cipőt készí­tett. Hetvenezer párat export­ra szállítottak, főként a Szov­jetunióba, Csehszlovákiába, Lengyelországba, a nyugati államok közül főleg Angliába, Svédországba, de több afrikai államba is. A múlt évi teljes termelési terve 21 millió 580 j ezer forint volt a ktsz-nek, s az idei évben ezt felemelték 26 j millió 567 ezer forintra. Kész­árutermelésből 21 millió 467 ezer forint értéket akarnak előállítani. A kisipari terme­nak átadják a megbízó leve­let A megyéi, városi, járási és községi tanácsok épületeiben közszemlére teszik a válasz­tási szervek vezetőinek és tag­jainak névsorát, lakcímét, va­lamint a szervek hivatali he­lyiségének címét is. A szava­zásra jogosultak tehát a vá­lasztással kapcsolatos kéré­seikkel, panaszaikkal, problé­máikkal közvetlenül e bizott­ságokhoz fordulhatnak taná­csért, segítségért. lőszövetkezet.nek van 26 javi- tórészlege is amely a lakosság javító-szolgáltató igényeit hi­vatott kielégíteni. A javító­részleg és a méretes cipők ké­szítésének terve mintegy öt­millió 100 ezer forint. Úgy ter­vezik, hogy 2400 pár méretes cipőt készítenek, 63 000 cipő talpalását és 3 ezer cipő feje­lését végzik el. A felemelt terveket úgy kí­vánják biztosítani, hogy első­sorban a termelékenységet nö­velik, s fokozottabb mérték­ben gépesítenek. Az idei év­ben új bőrcsákozó gépet, ha­sítógépet és több kisebb cél­gépet állítanak be. Az egységes profil kialakí­tása érdekében szó van arról is, hogy a javító-szolgáltatást végző részlegeket leválaszt­ják a készárutermeléstől. Ezt azért látják célszerűnek, mert így a lakosság javító-szolgál­tató igényeit tökéletesebben elláthatnák. Jelenleg készáru­termeléssel és javításokkal is foglalkoznak, s természetesen az energiájuk nagy részét a készárutermelésre fordítják. Ha viszont létrehoznak egy új részleget, amely kizárólag a javító-szolgáltató igények ki­elégítésére hivatott — minden bizonnyal a lakossági szolgál­tatások javulnak, s lényegesen lerövidülnek a határidők is. Hémezi Blyogal-Aagliában Országszerte megalakultak a választási bizottságok k i

Next

/
Oldalképek
Tartalom