Dunántúli Napló, 1962. december (19. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-22 / 299. szám

DECnEÄTBER 22o Hi^pió 5 Csökkenf a fűzesetek száma és kárértéke A megye tűzvédelmi helyzete, feladatok Huszonöt év művészete Lapunk munkatársa felke­reste Kosteleczky Sándor őr­nagy elvtársat, a Baranya me­gyei Tűzrendészed Osztálypa­rancsnokság vezetőjét, és a me­gye tűzvédelmi helyzetéről, ez évi eredményekről feladatokról kért tájékoztatást. — Milyennek értékeli őr­nagy elvtárs a megye tűzvédel­mi helyzetét az év tűzkárainak alapján? — örömmel mondhatom el, hogy ebben az évben az elmúlt évhez képest jelentős a javu­lás. Ezt bizonyítja a tűzkarsta- tisztika: az elmúlt esztendőben a megyében 381 tűzesetünk volt — 1 millió 334 ezer forint • kárösszeggel. Ebben az eszten­dőben a statisztika jobb ered­ményt mutat: 259 volt a tüzese tek száma, a kárérték pedig mintegy 700 ezer forint. Meg kell jegyeznem, hogy a javulás ellenére a mezőgazdaságban még sok a tűz. Ennek oka, hogy ezen a területen még ko­rántsem olayn szervezett a tűz elleni védekezés, mint az ipar­ban. — A tűzesetek és kártételek csökkenése örvendetes. Vannak azonban bizonyára elképzelé­sek, tervek a még jobb eredmé nyék eléréséért. — Először talán néhány szót az eredményekről. A tűzren­dészed hatpság dolgozóinak el­lenőrző munkája, az önkéntes tűzoltóságok tevékenysége nyo­mán egyre több helyen értik meg a vezetők és dolgozók egy­aránt a tűzvédelem szükséges­ségét. A tűzrendészed helyzet javításához, a feladatok jobb végrehajtásához jelentős segít­séget nyújtottak ebben az esz­tendőben a különböző szinte­ken működő tűzvédelmi bizott­ságok. A mezőgazdaság terüle­tén is értünk el konkrét fejlő­dést. Ezt igazolja, hogy a nyá­ri hónapokban — ez évben elő­ször — a kalászos termékeket tűzkár nem érte. Ez nem vélet­len, mert ha csak a szárazsá­got említjük, hasonló volt a helyzet mint az elmúlt észtén i dobén, akkor a szemestermé­nyekben mintegy 120 ezer fo- ! rint kár keletkezett. Most pe- I dig ilyen kár nem volt! í Az eredmény elérésében je­lentős része van a megye terü­letén működő mintegy 8 ezer önkéntes tűzoltónak is. Falun is mindjobban kialakul a szer­vezettség egyik fontos része, az úgynevezett tűzrendészed fele­lősi hálózat. Ami a terveket il­leti: még mindig nem vagyunk elégedettek, mert számos prob­léma akadályozza a jobb tűz­rendészed helyzet megteremté­sét. Feladatunk: a tűzvédelmet még szélesebb társadalmi ala­pokra kívánjuk helyezni. An­nál is inkább szükséges ez, mert 1963. évben a tűzrendé­szetről új szabályzat kerül ki­adásra, ami már alapjaiban feltételezi a dolgozók fokozot­tabb felelősségtudatát. — A jövő évben javítani kí­vánjuk az önkéntes tűzoltósá­gok tevékenységét, testületi életét: tanfolyamokat szerve- ' zünk a parancsnokok részére. A jövő esztendőben a jelentő­sebb községeket korszerű tűz­védelmi eszközökkel — moto­rikus fecskendőkkel — látjuk el. — Fejlődött-e, gyarapodott-e ebben az esztendőben a me­gyében lévő álami tűzoltóságok felszerelése? — Igen. Ma már állami egy­ségeink korszerű, nagy teljesít­ményű és minden helyzetre al­kalmas felszerelésekkel ren­delkeznek. Állandó készenlét­tel és kiképzéssel biztosítjuk azt, hogy adott esetben segítsé­get nyújtsunk ott, ahol tűz vagy egyéb elemi csapás miatt szükség van ránk. Azt szeret­nénk, ha 1963-ban a tűzesetek száma és kárértéke is csökken­ne. Ez elérhető, ha a dolgozók megértik a tűzvédelem jelentő­ségét, és munkahelyeiken, la­kásukban ügyelnek a tűzvéde­lem előírásaira. Az Ormánság múltja, jeflene és jövője Klubvezetők tanfolyama Négy nappal ezelőtt nyitot­ták meg az SZMT székházéban a klub-játékvezetők tanfolya­mát. A tanfolyamon a megye szakszervezeti klubjainak já­tékvezetői vettek részt. — A megyében egyre több klub alakul. Ezek vezetése ez- ideig jóformán ötletszerűen folyt — mondotta Glöckner János, a tanfolyam főbizalmi­ja. — A tanfolyam célja az volt, hogy a klubvezetők szak­szerű ismeretekre tegyenek szert a munka egységes irányí­tására. A klubvezetők tanfolyamán szakképzett előadók ismertet­ték a klubélet legfontosabb problémáit. Színvonalas elő­adások hangzottak el a klub- I munka szervezeti, tartalmi és i formai kérdéseiről, a közössé- 1 gi szellem kialakításáról, az Megvalósítják a korai zöldséfélék szabadföldi termesztését 1963-ban megyénk 8 termelő- szövetkezetében létesítenek 100—100 holdas palántaneve­lőket. Ezek a tsz-ek fogják majd ellátni korai palántákkal azokat a gazdaságokat, ahol korai zöldségféléket termelnek ‘a városok számára. A nyolc tsz-ben a palántanevelőkre kb. 2,5 millió forintot fordítanak. Különösen a Dráva- és a Duna, menti szövetkezetek készülnek j fel a zöldségfélék termesztésé- j re. Legjelentősebb beruházást Felsőszen tmárton, Mohács és Belvárdgyula szövetkezetei kapják. Ezeken a helyeken már a felmérést elkészítették, mind ősze a jóváhagyásra várnak, hogy elkezdődjék a palántane­velők építése. Jövőre a városok lakossága gyorsabban és főleg korábban ! juthat majd zöldségfélékhez. | irodalmi és filmankétok meg­szervezéséről és a zenei isme­retterjesztés játékos formáiról, A Szakszervezetek Megyei Tanácsa a tanfolyam keretében kollektív színházlátogatást és színész—klubvezető találkozót is szervezett. A tanfolyam hall­gatói tapasztalatcserék kereté­ben látogatást tettek a Városi Művelődési Ház ifjúsági klub­jában is. A klubvezetők tanfo­lyamának ünnepélyes záróelő­adását pénteken délután tar­tották. L. F. A paletta ott pihen most a festőálivány melLett. A késő őszi nap ragyogásában felizza­nak a kék, piros és fehér olaj­foltok. Hányféle színt kevert ki a festő huszonöt év alatt a palettán? Ki tudna arról szá­mot adni! Haraszti Pál pécsi festőmű­vész, pedagógus negyedszáza­dos jubileumára készül. Külö­nös jelentősége van ennek a jubileumnak. Haraszti Pál a közeli hónapokban tölti be öt­venedik életévét, képzőművé­szeti és pedagógiai munkássá­gának pedig a huszonötödik esztendejét. Vajszlóról, az Ormánság „fő városából” wpdult Haraszti Pál. Korai művészetében naturalis­ta és realista jegyeket talá­lunk, s egyfajta sötét tónust, amely képeit többnyire jelle­mezte. Ormánsági örökség ez nála. Vázlatok, pannó-részletek tanúskodnak arról, hogy több ízben is megpróbálta már azt az Ormánságot vászonra vinni. Haraszti helyesen látja a ma Ormánságának lényegét és a holnapba vezető utat. Legutóbbi önálló képkiállítá­sa óta sokat gazdagodott Ha­raszti Pál színvilága, tematiká- j ja. Az ötvein éves festő ma is I izgalommal kutat, keres a szí- ’ nak, a forrnák világában, a Jd­A mohácsi járásban szedik a kukoricát Hiába fordult téliesre a? időjárás, a termelőszövetkeze­tek többségében mégis megy a munka. Igaz, nagy nehézsé­get okoz a ^;\gy és az olva dás egyaránt, előbbi miatt nem Lehet szántani, utóbbi miatt nem lehet szállítani. Ennek ellenére a karácsony előtti na­pokban is töfik a kint lévő kukoricát és vetnek is, ahol a föld megengedi. Dunafalván tovább folytat­ják őszi mélyszántásukat a traktorok és a vetőgépeket Is járatják. A mohácsi járásban egyébként 12 500 holdat vetet* * tek el búzával, még kb. 1000 hold vetetlen. A kukorica töré­se még folyik. 9100 holdnyi területükből 10—15 százalék még a szedetlen. A sásdi járásban lévő Csi- kóstöttösön is tegnap még 50 holdat el tudtak vetni. A já­rás földterületének nagy része került őszi búza alá. Ebből 20 százalék még vetetlen. A ku koricatörés munkájára vá; még kb. 1000 hold. Az időjárástól függően az őszi mélyszántást azért foly­tatják a traktorok, a sásdi já­rásban a tervezett terület 30 százalékát, a mohácsiban mint­egy 50 százalékát végeztékéi. fejezés eszközei között. Törek veséiből kitűnik, hogy valami olyat keres, ami méltóképpen kifejezi mai életünket. A rea­lizmusból is megtartja azt, ami fontos, légióként a témát, s az új áramlatukból, a modem irányzatokból is átveszi azokat I a jegyeket, amelyek előremu- j tatnak, amelyek megterméke- j nyítőleg hatottak egész képző-, művészetünkre, irodalmunkra, j Képeinek egy csoportja — töb­bek között „Az atomnő”, az „Ad astra”, a „Kétely”, „A letet. Művészi tökéletességgel adja vissza képe a tél hangula­tát. Egy másik képén a bánya jelenik meg, nem a megszo­kott sötét tónusban, hanem élénk sokszínűséggel. Az út hosszú volt a szolnoki művészteleptől, a szolnoki mű­vészvilágtól a mai széles ská­lájú festészetig. Természetesen a skála nem minden sípja szól ma még egyformán tisztán de ha az elmúlt huszonöt év ered­ményeit kívánjuk összegezni, azt állapíthatjuk meg, hogy Haraszti Pál gondolkodó” agltatív erővel bírnak. Az utóbbi hónapokban alkotott képeinek jellegzetes­sége, hogy valamennyin egyet­len gondolatot, egyetlen moz­zanatot akar kifejezni. Az ölel­kezés című képén minden mást elnagyol, csupán a kéz szere­pét akarja érzékeltetni, ugyan­úgy a Gondolkodónál az agy funkcióját, a Demagógnak az arcjátékát. Egyik legszebb, leg­érettebb képe A tél. Viszonylag egyszerű eszközökkel, egy ab­lakból mutat be egy utéarész­eredményes volt ez a negyed évszázad. Erről egyébként majd a pi'ktúra kedvelői- ma­guk is meggyőződhetnek. Ha­raszti Pál nagy ' gondossággal készül jubileumi kiállítására. (Hamar) HA PER ÚGYMOND, HADD LEGYEN PER... Mennyezetig érő, lilaszinü pertlivel kötött akták. Poro­sak és a papír üveges, köny- nyen törhető. A barna polco­kon emberi sorsok. Vastag fa­lak és öreg asztal. Megyebíró­sági irattár. 3221. számú ügy. Felperes K. J. ligeti lakos. Alperes S A. kocsmáros. ... „1936. május 10-én vadá­szaton hajtó volt R. J. Az al­peres meglőtte. Harminc szá­zalékos rokkant lett. Kéri a bíróságot részére havi díjat megszabni, mert dolgozni nem tud...” A magyar Szent Korona ne­vében: havonta S. A..-tól 8 P 50 fillér. * P. 3240. Szegény jogosul F Gy. előadja a következő­ket: „Anyám, F. Emma ház­tartási alkalmazott volt Sz. L. földbirtokosnál 1931-től 1933- ig Anyámat Sz. L. elcsábítot­ta, teherbe esett. A szüléskor gyermekágyi lázt kapott és meghalt. Halálos ágyán merte csak rokonaimnak elmondani, hogy én Sz. L. gyermeke va­gyak, tőle származom.’’,., 1934. 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41. 42. 44! Nincs ítélet a „szent korona nevében”. Sz. L. ügy­védje, dr. R. Arisztid bizonyít Ném apa a földbirtokos. Ta­núk, tanúk, tanúk. Ujjlenyo­mat, vér- és antropológiai Vizsgálat, 1947-ben a törvényszék atya vá nyilvánítja a makacsliodót. Tizenhárom év! .* * B. II. 3141/1942. Bűnügy. F. József és Sz. József karácsony szent estéjén ellopta H. J. kozármislenyi lakos magasszá ru boxbőrű bakancsát. Az ügyben tanúként kihall­gatott T. Jánosné garéi lakos vallomásából: ... „1941 őszén a két vádlott a mi istállónk­ban lakott, mert máshol nem volt helyük. Tőlünk jártak el dolgozni az uradalomba, meg más alkalmi munkára. F. ba­kancsára jól emlékszem, az teljesen rongyos állapotban volt, úgyhogy talpát a felső részhez zsineggel kötötte. Ol­dalát és orrát foltok tarkítot­ták, Mivel férjem harctéren volt és nem tudott segíteni, én F bakancsát és egyéb holmi­ját 20 fillérért tartottam rend­ben, illetve tisztítottam,..9 * P. 3227. P. Katalin napszá­mosnő. Sz.-i Iákos: „... 1939 őszén egy este 8—9 óra táj­ban, amikor tejet szűrtem, ré­szegen bejött a gazdám. Kulcs­csal bezárta az ajtót, majd az agyra lökött. Sikoltoztam, sen ki sem segített. Később kérte, hogy tetessem el a gyermeket Fenyegetett. Miből éljek meg ,.nagytekintetű bíróság" a gye­rekemmel? Kidobtak!",... * 114/1944. Bűnügy. A. M. Ki­rályi pécsi IV. csendőrkerület, margittaszigeti őrse. Gyanúsí­tott Molnár Ferenc napszámos és Bugyi Ferenc sommás. Sér­tett: Kutyej Márton uradalmi gazda. — ... „Jelentjük, hogy 1944 május 20-án a Kölked község­hez tartozó Albert-pusztán Molnár Ferencet béresnek osz­tották be. Soha nem volt bé­res, nem akart az lenni. Pa­rancs: el kell élelmiszerét ven­ni, Kutyej meg is kísérelte, mire Molnár egy kapa nyéllel 20 napon túl gyógyuló sebet ejtett rajta. Bugyi pedig ar­cul ütötte Kutyejt, Vádlottak védekezése. Molnár: Kutyej n ládából akarta kivenni a jó kis szalonnámat, Bugyi F.: az édesanyámat szidta. Vádlot­tak megszöktek, kézrekeríté- sük folyamatban van. — Hor­váth Imre csendőrfőtörzsőr- mester 1947/7287. A pécsi állam­ügyészségtől: Tettesek közke­gyelemben részesülnek. Az el­járást meg kell szüntetni: az Elnöki Tanács .,, stb. ... * Perek, emberi sorsok. Hogy voltak később is perek?.. Persze hogy voltak, B. 1040/1947. Sásdi járásbí­róság. __ K. A. bakócai lakos földmű­ves telepes. Négy és egyne gyed hold juttatott földje van Sértett: özv. T. Ferencné Mindketten telepes szomszé­dok. A kert egy része vitás közöttük. T. Ferencné fok­hagymát ültetett a vitás kert­be. összeszólalkoztak, vereke­dést kezdtek. ű Dr. V. L. pécsi ügyvéddé» beszélgetek. — A perek tartalma teljesen megváltozott. Van meg, hogy házon, örökségen vitatkoznak, pereskednek. Az ilyen ügyek száma?... össze sem lehel hasonlítani. Volt régen olyan perem, hogy tíz centi föld el- szántásáért folyt a vita. Ki­szállt három mérnök, a bíró, tanyk. Hol van az már?.. Nagyon nehéz volt régen a szegényeket védeni a nagyte­kintélyű intézmények ellen Bank, Országos Földhitelinté­zet, nagybirtokosok... Sok volt az árverés. De egymást is marták, nevetséges összege­kért. Apa a fiát, fiú az apát, testvérek egymás ellen... * Megnézem az épületet, ahol F József és Sz. József lakott Garéban. A rongyos bakancsa sommások otthonát már nem találom. Az istállót lebontat­ták. T. Ernő mutatja meg a házat. Újonnan vakolták, szép piros. — A bátyám nincs itthon kukoricát szed a tsz-ben. Ho­va lett az istálló? ... Lebon­tottuk. Részben abból építet­tem én ezt a másik házat. Az udvaron gyermekek ját­szanak. A kisebbik három ke­rekű biciklin köröz a régi paj­ta helyén. Albert-pusztán már szépek a vetések. Hogy valaha itt ki- vehették a ládácskából a sza­lonnát, mert sommás, béres volt valaki? Érthetetlen. Egy darabka fokhagyma­földért bírókra kelni?... Mezs­gye miatt pereskedni? ,.. Haj tót oldalba lőni?... És a pe­rek közben eldugni Justiciu szemkötőjét?... * Békésebb lett az élet falun, mert „több lett" az ember. Több az igazsága és több az SZÜTS ISTVÁN Nagyarányú szőln- és gyiimölcsteiepités lesz ■ •I rr lovore 1963-ban Baranya megyében 500 hold gyümölcsöst és 200. hold szőlőt telepítenek a közös gazdaságok. Őszibarackból 200, kajsziból 100, bogyósokból ugyancsak 100, almából 50 és körtéből ugyancsak 50 holdat ültetnek be gyümölcsfákkal. Az őszibarack termőterülete különösen a pécsváradi járás­ban nő majd, de tovább növeli gyümölcsöseit a somogyapáti és a mozsgói szövetkezet is. Baranyában eddig á házaknál lévő kisebb gyümölcsösökkel együtt 8000 holdnyi területen folyik gyümölcstermelés ebből 2800 holdon nagyüzemi módon. Nem kevésbé jelentős a sző­lőtelepítés sem. Jövőre általá­ban Villányban, Villányköves- den, Diósviszlón terveznek na* gyobb arányú telepítéseket. Megyénkben a nagyüzemi módszerekkel megmunkált sző­lőterület kb. 3500 hold. Az új telepítések már ezeknek a szá­mát fogják növelni. ■■ ■ ■j|rj. . .... .................... ■ A Pécsi Fémipari Vállalat esztergályos, hegesztő-lakatos, gépkocsiszerelő, villamos tekercselő és villanyszerelő szakmunkásokat keres fel­vételié. .Jelentkezés: Pécs, Felsőmalom u. 13. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom