Dunántúli Napló, 1962. december (19. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-22 / 299. szám

ftlAPitf 1962. DECEMBER 22. Dr. Szalai István: „Hasznos ismeret ehet szereztem Szófiában99 Kármán Katalint, a Pécsi Dózsa mell-úszóját mutatja be újabb felvételünk.. Jellemző tulajdonsága, hogy minden évben töretlenül fejlődik, szinte gyermeki módon tud örülni, ha -pár tizedet sikerül lefaragni legjobb eredményéből, a megbízhatóság és lelkiismeretes­ség példaképe, szerénysége pedig utánozhatatlan. A magyar baj­nokságon dobogóra került, és a fentiek birtokában idén is oda vár­juk! Kik a világ legjobb labdarúgói? A Ceskoslovensky Sport válasza a Népsport ankétjára A budapesti Népsport szerkesz­tősége ezzel az öt kérdéssel fordult a világ vezető sportlapjaihoz: kik voltak 1962-ben a világ és Európa legjobb labdarúgói, kiket javasol­nak a világ első és második, va­lamint Európa válogatott csapatá­ba? A Népsport e kérdéseket el­juttatta a prágai Ceskoslovensky Sport szerkesztőségéhez is, amely az alábbi válaszokat küldte Buda­pestre: A világ jelenleg legjobb labda­rúgói: 1. Pelé (brazil), 2. Garrincha (brazil) 3. Masopust (Csehszlová­kia), 4. Zito (Brazilia), 5. Eusebio (Portugália). Európa legjobbjainak rangsorát a prágai lap a következőképpen javasolja: I. Masopust. 2. Eusebio, 3. Sekularac (Jugoszlávia), 4. Mai­difii (Olaszország), S. Novak (Cseh­szlovákia). A világ-válogatottat a Ceskoslo- frensky Sport így állította össze: Gilmar (Brazília) — Gyurkovics (Jugoszlávia), Mauro (Brazilia), Novák (Csehszlovákia) — Zito (Brazilia), Masopust (Csehszlová­kia) — Garrincha (Brazilia), Seku­larac (Jugoszlávia), Eusebio (Por­tugália), Pelé (Brazilia, Amarlldo (Brazilia). A B-válogatott összeállítását a lap így javasolja: Schrojf (Csehszlovákia) — hála (Csehszlovákia), Maidini (Olaszor­szág), Schnellinyer (NSZK) - Pluskal (Csehszlovákia) Rojas (Chi­le) — Pospichal (Csehszlovákia), Greaves (Anglia), Tichy (Magyar- ország), Jurion (Belgium). Gento (Spanyolország). Végül az Európa-válogatottra tett Javaslat a következő: Schrojf — Gyurkovics, Maidini, Novák — Pluskal, Masopust — Pospichal, Sekularac, Eusebio, Jur on, Gento, DECEMBER elején hirt adtunk arról, hogy az Egészségügyi Mi­nisztérium dr. Szalai Istvánt, a megyei Sportorvosi Intézet vezető főorvosát jelölte ki a Szófiában megtartandó sportorvosi kongresz- szuson való részvételre. Dr. Sza­lai István a nápokban tért visz- sza közel kéthetes külföldi útjá­ról és tapasztalatairól a követke­zőket mondotta: — A szocialista államok egész­ségügyi miniszterei múlt évben határozatot hoztak, hogy országuk vezető sportorvosai és tudomá­nyos kutatói két évenként más­más fővárosban tartsanak kong­resszust, melyen a testnevelés és sport orvosi problémáival, vala­mint a tudományos kutató mun­ka eredményeivel foglalkozzanak. — Az első ilyen kongresszust ez év decemberében a bolgár fővá­rosban, Szófiában tartották meg. Magyar részről engem ért az a megtiszteltetés, hogy részt vehet­tem. A kongresszus hat napig tartott, ebből három nap elő­adás, három nap pedig intézet- és létesítmény-látogatás volt. — A kongresszus anyaga három témakör köré csoportosult, a szer­vezési kérdések komplexuma, a sport hatása a szívműködésre és vérkeringésre, valamint a testne­velés betegség-megelőző és -gyó­gyító hatásai. A közel 70 előadás mindhárom témakört sok oldalról és szemszögből világította meg. Magam — angol nyelven — az ,.Óvodások testnevelése” címen tartottam előadást. Előadásom az iskoláskor előtti testnevelés hely­zetével foglalkozott. Példákkal és tudományos megállapításokkal tá­masztottam alá fejtegetéseim, tör­ténetesen azt, hogy az iskolás kor előtt rendszeres testedzésben részt vevő g^rmekek fejlettebbek tár­saiknál, és a iskolában is keve­sebb a gond velük. Az óvodás testnevelés semmiféle oly káros elemet nem tartalmaz, mely a gyermek fejlődését bármily szem­pontból hátráltatná, sőt ellenke­zőleg: serkentőleg van fejlődé­sükre. — A SZERVEZÉS terén oly meg­állapítást tettem, hogy a magyar sportegészségügy bizonyos terüle­teken előrébb áll, mint a többi népi demokratikus államban. Ha­zánkban már Központi Sportorvo­si Intézet és Sportkórház műkö­dik, más baráti államokban ilyen intézmények még nincsenek. A bolgár Testnevelési Főiskolán vi­szont több fő foglalkozású sport­orvos tevékenykedik, mint ná­lunk. — A Szovjetuniót Ivanov és Le- tunov, a két világviszonylatban is , megismétlés. A legközelebbi kong* i resszust 1964-ben Moszkvában ren­dezik meg. Ugyancsak határozat született, hogy javasolni kell az orvosképzés terén a sportegész- iégtan oktatásba való beilleszté- I sét is, valamint, hogy a sportor­vos-képzés párosuljon edzőképzés­sel is, mert jelenleg az a helyzet, hogy az edzők részesülnek sport­egészségügyi képzésben, de fordít­va ez nem áll fenn. — ÖSSZEFOGLALVA: a kong­resszus számomra nagy élményt jelentett, és sok hasznos ismeret­tel bővítette szakmai képzettsé­gemet. Országos versenyeit a Dózsa-úszók Az FTC szombat—vasárnap fcé* napos meghívásos országos úszó° versenyt rendez Budapesten. A nagyszabásúnak ígérkező verse* nyen a Pécsi Dózsa úszói is részi vesznek. A lila-fehér versenyzők 20 tagú csoportja szombaton reggel autó­busszal utazik el a versenyre, és vasárnap a késő esti órákban tér vissza Pécsre. Szigethi Lajos edző elsősorban Bonyár Lajos, Póka , László, Szilárd István, Abosi Já~ | nos, Kármán Katalin, Haraszti Éva, Abai Nemes Judit, Poszek Mária és Bérezi Gabriella szerep­lése elé tekint várakozással, de Jó eredményt vár a többi pécsi úszó­tól is. A PEAC Sportkör Gyermek­klinikái jégpályája ma délután 3 órától ismét megnyílik. Tervszerű munka a Pécsi Dózsa KlSZ-szervezetében ismert sportorvos és tudományos kutató képviselte. Külön örömöm­re szolgált, hogy Ivanov felszóla­lásában megemlékezett előadásom­ról, és azt kiegészítette azzal, hogy nemcsak a zsenge gyermek­korban, hanem az öregkorban is fontos szerepe van a sportnak az egészségvédelemben. — A kongresszus több határo­zatot hozott. Ezek közül első he­lyen szerepel a két évenkénti Városunk legnagyobb sportköré­ben, a Pécsi Dózsa SK-ban jól dolgozó KISZ-szervezet működik. A sportköri KISZ-szervezet elkészí­tette 1963. első félévi munkatervét, melynek alapján végzi majd mun­káját. Január hónapra beütemezett fel­adatok a következők: Január 7. vezetőségi ülés: napi­rendje: szülői értekezlet előkészí­tése és megtartásával kapcsolatos feladatok, a birkózó szakosztály munkájának értékelése, a három­tusa szakosztály KISZ-csopórt jó­nak megalakításának feladatai. Január 21. vezetőségi ülés, napi­rendje: a Kilián Testnevelési Möz- galom eredményeinek értékelése, a cselgáncs szakosztály KISZ-cso- portja által végzett munka értéke­lése. Január 14. politikai oktatás: a* MSZMP VIII. kongresszusa anya­gának feldolgozása, II. rész. „Sohasem gondolok világcsúcsra“ AZ ELMÚLT hetekben ismét az ausztrál úszók sikerétől vissz­hangzott az egész világ. Nem is csoda, hiszen a brit nemzetközös­ségi játékok úszóversenyein az angol Lousbroughon kívül — aki ismét bebizonyította, hogy a vi­lág legjobb női mellúszója —, Ausztrália versenyzői domináltak. A remek világcsúcsok pedig ar­ról tanúskodnak, hogy az auszt­rálok már az idén megkezdték olimpiai felkészülésüket. Ausztrá­lia a számos kiváló úszó közt két kivételes képességű versenyzővel rendelkezik. Az egyik Dawn Fra­ser, aki nemrég azzal tette fel a koronát hosszú éves versenyzői pályafutására, hogy a 110 yardos és természetesen a 100 m-es gyors úszásban is a világ női úszói kö­zül elsőként úszott egy percen belüli (59,9, majd egy héttel ké­sőbb 59,5) időt. A másik Murray APBÓWIPDETESEK Munkácsy televízió, kétnormás eladó. Sal­lai 48. L em. _________ Fo rd olcsón eladó, Komló, Eötvös u. 15. Bálint._________________ Fo ntos! Kézírásból megbízható jellemraj­zot ad levélileg is, Sza bő Sándor írásszakér­tő. Budapest, VHI., Népszínház utca 17. Elcserélném 2 különál­ló lakásomat egy ket­tőszobásra. Érdeklődni Sörház u. 2., szabómű- hely. (Vulty József.) Eladó azonnal beköl­tözhető ház Sándor ut­cában. Érdeklődni Sor­ház u. 2. sz. Vuity Jó­zsef szabónál. ________ Eg y lakatost — azon- nalra is — felvesz az ÁFOR kirendeltség. — Pécs, Megyeri u. 70. Esküvőre modem, rö­vid menyasszonyi ru­hát kölcsönözzön. — Ágoston tér 1._______ Bő rkesztyűt, nylon jer­seyt, színekben legelő­nyösebben készítőnél vásárolhat. . Javítás, tisztítás, Karsai, kesz- tyűsnéL Kossuth tér 7. Kétaknás csempés kály hák, nikkelezett sütő­rácsok. krómozott cso­magtartók készítését, nikkelezést, krómozást vállalunk. Somogyvári testvérek. Dombóvár. Telefon: 10-96, 11-16. Badacsonyi termelői óbor, 25 literes téte­lekben kapható. Vá­rosház u. 2. II. em. Kardos. _______________ Pi anínó, lemezjátszó, eladó. Semmelweis u. 12. Tel.; 46-72._______ El adó hál ószobabúto­rok. konyhabútor, szekrények, afrik mat­racok. rékamié, toalett tükrök, sodronyok, ágy betétek, kályhák, aszr- talok. éjjeliszekré­nyek. Kői tálnál, Rá­kóczi út 48.__________ AW ak**°dőnv készíté­sét. illetve javítását vállalom. Sallai u. 39. Todenbier. Kombináltszekrény, re­kamié, asztalok, szé­kek, hármasszekrény, hálószobabútor, kály­hák, sodronyok, mat­racok. éjjeliszekré­nyek, toalett-tükör, ülőkád, falitükör rész­letre vásárolható. Me- gyerj út 6. Szabónál. Eladó hálószobabútor, rekamié, sezlon, asz­talok. kályhák, íróasz­tal, redőnyös irodai szekrény, kulikocsi, varrógépek, padlókefé­lőgép, olcsón Bárány. nál, Hal tér I. _______ Bú torozott szoba ma­gányos férfi vagy dol­gozó házaspár részére kiadó. Kovácstelep. Vadrózsa u. 12.______ Bé rbeadó Glaub Closs angol mechanikás, páncéltőkés kifogásta­lan egész rövid zongo­ra. Cím: Győry Béla, Semmelweis u. 5. Eladó házrész cserela­kás nélkül beköltözhe­tő lakással. Érdeklőd­ni: Szentirmai József­nél. Munkácsy Mihály U. 41.___________ Fe hér tűzhely diadó. «ár Vk Xfc Beköltözhető családi ház két családnak is megosztható, nagy kerttel, gazdasági épü­lettel, halálesett miatt eladó. Érdeklődni le­het: Kővágótőttös. özv Barics Kálmánnénál. Eladó hármasszekré­nyek, íróasztalok, sod­ronyok, hálószobák. Kottáinál, Rákóczi út 46.____________________ El adó gyümpesös. kert tel, házhelynek meg­felel. Érdeklődni Szent kútiéknál. (Daindoli autóbusz. Bajkó meg­álló.)_________________ Ke ttőszobás, társbér­letem elcserélném ket­tőszobás főbérletiért, esetleg társbérletért. Telefon: 15-50. «6. mell. Hollódyné.____________ Ma mbó magnetofon mikrofonnal eladó. — Tóth. Doktor Sándor u. 60. I. em.__________ Ké t szoba, összkomfor tos. szabadrendelkezé­sű lakást keresek, épí­tési kölcsön ellenében. Kurucz. Ménfőcsanak. Sallai Ä> Olajfestményt, fénykép nagyítást, oklevelet, képeket, legolcsóbban, legszebben keretez Po- szák képkeretező, Bem utca 16._______________ El adó Magyarürögi út 60. szám felett 240 n.- öl gyümölcsös, szoba, konyha új téglaépü­lettel. Ar 40 ezer, meg­tekintés délelőtt, ünne- pen is Kereszt megálló Uj szépkivitelű, mo­dern háromajtós szek­rény, kétszemélyes re­kamié dohányzóasz­tal, kagylószékek el­adók. Hízóért cserél­hető. Doktor Sándor 22.______________________ Egy alig használt autó­rádió eladó. Pécs, Já- szaj Mari u. 16. ______ 1961-e s Felicia eladó, fizetési könnyítéssel, esetileg motort beszá­mítok. Pécs-Uj meszes, Sztahanov 5. II. 1. ____ Gé pírás, gyorsírás ta­nítását vállalja szak­tanár. Pécs, Móricz Zsigmond tér 7.. föld­szint 2. Jókai utcai lakásszövetkezet,_____ A D él-Dunántúli Áram szolgáltató V. pécsi üzemvezetősége keze­lésében lévő 17461— 17500-as sorszámmal el­látott jegyzéktömb el­veszett. Jegyzéktömbre szerelőink, valamint pénzbeszedőink vehet­nek fel pénzt. Felhív­juk fogyasztóink fi­gyelmét arra. hogy a fenti sorszámmal ellá­tott készpénzbizony­latra pénzt ne fizesse­nek ki. amennyiben ilyen sorszámmal vala­ki már fizetett, szíves­kedjék behozni a bi­zonylatot Rákóczi út 34. szám alá üzemve­zetőségünk szerelési részlegéhez.___________ Zsebrádió eladó. Regős u. 12.. TI. em. 6. Hízott sertés 3 db el­adó. Kertváros Gárdo- nyt Géza u. 3. szám. Eladó: egv teljesen úi Philips villanyborotva, egy kitűnő állapotban lévő hosszú bőrkabá+ egy pár motoros kesz- tvű sapkával. Kossuth tér 7, Köszörű« üzlet. Eladó tranzisztoros japán zsebrádió. 43-as sí bakancs. Déryné u. 30. ____________________ Zo ngora olcsón eladó, vagy bérbeadó. Esetleg hízóért is elcserélném. Megtekinthető: Kóczi- án Sándor u. 12. A ka púval szembeni ajtó_ náL Telefon: 40-64. Szépségápolás, szőrszá lak eltávolítása végle­gesen villannyal. Fol­tos, szeplős, zsíros arc kezelése eredménye­sen. Gáog kozmetika, Budapest, Népköztáp* saság útja 53. _______ Dr ohoka biztoshatású tyúkszemirtó tapaszt 3,60-ért Vidákovics dro gériából. Doktor Sán­dor utca._____________ Az onnal beköltözhető­en 3 szobás lakással, 130 négyszögöl gyümöl esőssel ház eladó Pé­csett. Érdeklődni: Per­ezel utca 31. I. 6. ___ Sz őlőoltvány, olaszriz- ling, saszla, Csaba­gyöngye, szőlőskertek királynője muskát, Otonell, muskát ham- burg, első osztályban 5 Ft. másodosztályban 2,50 Ft darabonként, termelőnél. Gyöngyös. Postafiók 139. Sima vadvesszőt veszek, mintát kérek. _________ Sp ortzsákok, légifazo­nú táskák ragyogó színekben kaphatók. — Rákóczi út 40/1-ben. Kisiparosnál._________ Hu nyadi János úti au tóbuszme g állónál építendő társasház két szobás gépkocsiszines öröklakásba még je­lentkezhet este 6—8-ig Cserfa u. 2., vagy 39-47 telefonon._____________ In gatlan csere! Kertes házrész a belvárosban, kettő szoba, összkom­fort. Hasonló Kórház­tér környéki öröklakás ért elcserélnénk. ,,Sza­badság út” jeligére. — Sallai utcai hirdetőbe kérem.________________ Jó l fűthető hálószoba három diáklánynak, vagy rendes dolgozó nőnek, január 1-re ki­adó. Hunyadi u. 38. — Lőrincz. Általános és középis­kolások korrepetálását vállalom. Szabóné. Mó ricz Zs. tér 5., Hl. 29. Újszerű, fehér zomán­cozott Szuper Kalor- kályha eladó. Alkot­mány u. 36.__________ Kü lönbé járatú szoba, bútorozva kiadó. Kan­dallóval fűtve. Pósa Lajos u. 35.__________ AT 602-es Orion két­normás televízió eladó Erkel u. L Szőlő, lakható épület­tel, felszereléssel, sür­gősen eladó 56 000-ért. Érdeklődni: helyszí­nen. Felsőgyükés 30. Magyar István. Gyermekszerető ház­tartási alkalmazottat felveszek. Csak bentla­kással. Dr. Danis főor­vos. Honvédkórház. Je Lentkezés: a könyvtár­ban. ___ Eg yszobás villaszerű épület 400 négyszögöl új szőlővel Bálicstetőn eladó. Bem u. 4. Elcserélném budapesti belvárosi 2 szoba, ossz komfortos lakásomat, pécsi 3—4 szobás, össz­komfortosra. Tavaszi költözködés lehetséges. Érdeklődni: Pécs, Dók tor Sándor u. 43. Kaj- dy. ___________________ Na gyobbméretű külön- beiáratú, azonnal be­költözhető üres szobát keresek. Egy évi bért előre fizetek. „Érde­mes” jeligére Sallai utcaj hirdetőbe.______ Be lvárosi kertes há­romszobás ház hetven­ezerért eladó szoba­konyha, éléskamrás, beköltözhető lakással. Érdeklődni: Jókai utca 12., emelet.___________ Ki tűnő állapotban lé­vő Trabant, áron alul eladó. Pécsbányatelep. Kórház tér 2.________ Ja pán tranzisztoros rá­dió eladó. 17 óra után 48-77 telefon. Különálló pici szoba- konyhás épület azon­nali beköltözéssel ki­adó. vagy részletre is eladó, megegyezéssel. Barátur u. 9. Kesztyű­gyár felett._______ Eladó beköltözhető 2 szobás ház ©00 négy­szögöl gyümölcsössel. Pécs-Uj hegy TI. dűlő 103. Beköltözhetően eladó a város központjában, János utca 9. alatt, csa ládi ház, 3 szoba, konyha, fürdőszoba, nagy éléskamra, pin­ce. mosókonyha, fa és széntárolók. Megte­kinthető: karácsony és újévi ünnepek alatt a helyszínen. ___________ Fa redőny készítését, javítását vállalom, le­velezőlap hívásra ház­hoz megyek. Rozboud, Tompa Mihály u. 26, Eladó komoly, politú­ros háló. Kolozsvár u. 18. I. em. 2. sz. Meg- tek inthető 9-től. ______ Ba ranya megyei bor­versenyen ezüst, bronz éremmel és oklevelek­kel kitüntetett ó fehér és vörösbor 20 Ft-ért, új fehér és vörösbor 16 Ft-ért literenként, adó. val együtt. 25 literen felüli tételben eladó. Szabó Kálmán Helesfa Lehetőleg gépipari technikumot végzett, több éves gyakorlattal rendelkező művezetőt keres az Agrária Ke- ményítőgvár. Pécs, Sik lósi út 47.____________ Ki fogástalan állapot­ban lévő Trabant sze­mélygépkocsi sürgő­sen eladó. Pécs, Rep- tér. Ybl M. u. 3. n. 21. Mecsekpölöske Petőfi Sándor u. 8. számú ház beköltözhetően__éladó. Ve szek táskagramofont normál lemezekhez, gyártmány és ármeg­jelölést kérek. Révész Lajos. Hunyadi János 56.____________________ Uj állapotban lévő Trabant combi eladó. Hunyadi János u. 64/b. Romos épület, telekkel, jutányos árért eladó. Pellérdi útelágazásnál. Gyárváros, Ságvári E. 35. sz. kertes ház 1x2 ßzoba-konyha és egy szoba-konyha éléskam ra eladó. Az utóbbi beköltözhető._________ El adó nagyobb ter­metre. jókarban, feke­te szilbunda, három nagy ablak, cement­lap. kályha, kesztyű­gyárnál . Gáspár u. 3. Azonnal bekötözhető j családiház, nagy ud­var, kút, pince eladó. Pécsvárad. Templom uteft 4. szám. Érdek­lődni a helyszínen. Rose, a 23 éves egyetemista, aki 1958 óta Amerikában tanult és csak nemrég tért vissza hazájába. Rose fantasztikus világcsúcsok­kal írta be örökre nevét a világ úszósportjának történetébe. Idei legjobb eredményei: 200 m: 2-00,4, 400 m: 4:13,4, és 1500 m: 17:15,7. Az úszást kedvtelésnek tekinti és eredményeiről a következőképpen nyilatkozott: „A versenyek előtt soha sem gondolok világcsúcsok­ra, mert nagyon izgatott vagyok. Amikor azonban már a vízben azt érzem, hogy ellenfeleim meg akar nak előzni, nagy becsvággyal ve- tém magam a küzdelembe s ez gyakran egészen kivételes teljesít­ményre késztet és kitűnő időket eredményez”. A vegetáriánus Rose nem visel­kedik úgy, mint egy sztár. A tanuláson és az úszáson kívül csak egy szenvedélye van. A nép­zene! Dicséretére válik, hogy ed­dig ellent tudott állni Hollywood csalogatásainak, vagy jobban mondva annak a nagy összegnek, amelyet Mr. Caroll Granett, is­mert filmember Rosenak egy film szerepéért felajánlott. A kiváló ausztrál úszó azonban nem titkol­ja, hogy nagyon szereti a színhá­zat, és a tokiói olimpián valószí­nűleg már nem vesz részt, mert felhagy a versenyzéssel és színé­szi pályára lén. Ezen csak az cso­dálkozhat, aki nem tudja, ho^ Rose jóban volt Henry Fo la, Alan Ladd és Natálie Wood hol­lywoodi filmcsillagokkal és hogv gyakori vendége volt Gary oo- peréknek is. A VILAGCSÚCSTARTÖ most könyvet ír és kijelentette, ho*?y amennyiben színészi pályafutásá­hoz ez szükséges, hajlandó a perthi játékok után az éneklés tudományát is elsajátítani. Min ez természetesen még csak terv és hogy a 23 éves világcsúcstartó mit vált ebből valóra, az persze még a jövő titka. Ha Rose fel is hagy a verseny zéssel, az ausztrál úszósport ve- i zetőinek azért nem fog a fejük fájni, hiszen Ausztrália uszodái­ban garmadával úszkálnak a ki­vételes tehetségek, akik már To­kióban is megmutathatják orosz­lánkörmeiket. Harry Gallagher, Ausztrália leg­ismertebb úszó szakembere is igyekszik mindent megtenni, hogy védencei Rómánál sokkal jobban szerepeljenek. Ö csak néhány ki­válósággal — köztük Fraserrel és Dicksonnal — foglalkozik, akik 1956-ban négy arany- és egy ezüst- érmet szereztek. x960-ban minden­képpen javítani akarnak. Gallagher kijelentette: 1963 áp­rilisában Japánba utazik, hogy ott a japán úszók felkészülését, ed­zésrendszerét tanulmányozza. — Gallagher Janán több városában tart majd előadást és filmeket is vetít az ausztrál úszósport-mozga- lomról. Igaz, hogy a 37 éves úszó­szakembernek ez a nászútja, még­is kétségtelenül figyelemre hogy ez lesz az első eset az ausztrál úszósport történetéi: 7, hogy edzőt küldenek külföldre tapasztalatszerzés céljából. ÜGY LATSZIK, hogy az auszt­rálok a nemrég elért világcsúcs- eső ellenére sem szándékoznak babérjaikon csücsülni, hanem min­den igyekezetükkel azon lesznek, hogy Tokióban Melboume-höz méltón szerepeljenek. msos llinjnnwinm"­MOZI A PÉCSI RADIO 1962. december 22-i, szombati mű­sora a 223,8 m-es középhullámon 17,00: Szerb—horvát nyelvű műsor Macedón dalok. Zárszámadásra készülnek .........i­po rt. A mezőgazdasági termelés növe­kedéséért. Kommentár. Vidám percek. 17,30: Német nyelvű műsor. Zenés emlékek a nyárról. Kom­mentár. 18,00: 18,10: 18,45: 18,50: zart 19,00: 19,15: lés) 19,55: 20,00: Hírek. Zenélő levelezőlap. Levelekre válaszolunk. Varázsfuvola. Részletek Ülő- operájából. Dél-dunántúli híradó. Bajai kaleidoszkóp. (Ismét­Műsorismertetés. Műsorzárás. SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Balett-est (este 7 órakor, Somlay-bérlet) Tájszínház: Bekopog a szerelem (este 8 órakor Komlón) MOZI Park: Az aranyember (4, «, 8 órakor, szélesvásznú) Petőfi: Az aranyember (fél ó fél 7, fél 9 órakor, szélesvásznú) Kossuth: Pinocchio ífél 3, fél s fél 7 órakor) Kossuth Híradómozi: Magya* híradó, 1944. július 10, Üzemi gya­korlaton, Nyaralás a tavon. (Elő­adások 10 órától 2 óráig folytató íagosan) Fekete Gyémánt (Gyárváros» Aki átmegy a falon (6 órakor) Építők Kultúrotthona: Fehér réri szarvas (5, 7 órakor) Jószerencsét (Pécsszabolcs): A nagyváros örömei (5, 7 órakor, szélesvásznú) Rákóczi (^Jecsekalja): A lelki* ismeret lázadása II. (7 órakor) Május 1. (Vasas IT.)r Lillo ntt (7 órakor) Kossuth (Mohács): Amerika gj francia szemével (6, 8 órakor. Csak 18 éven felülieknek, széles vásznú) Zrínyi (Szigetvár): Aki szelet tfet (8 órakor) Táncsics (Siklós): Angyalok földjén (fél 8 órakor, szélesvász­nú). DÜNANTÜLI NAPI.O A Magyar Szocialista Műnk • -.p:-« Baranya megvei Bizottsága és a megyei tanács lapia, Főszerkesztő: Vasvárt Ferenc Szerkesztőség: Pécs. Rét u. fe Telefon: 15-32. 15-33. 31-8L 17 óra után 17-00. Kiadja a Dunántúli Napid Lapkiadóvállalat Felelős kiadó* Braun Károly; Kiadóhivatal: Pécs Rét u 4. _ Telefon* 15-32 15-33 50-00 __ PÉ CSI SZIKRA NYOMD.* Pécs. Munkács-v Ml hál y u 1(1 s?, Előfizethető a helyi postahivatalok­nál és kézbesítőknél Terjeszti & Magyar Posta» %

Next

/
Oldalképek
Tartalom