Dunántúli Napló, 1962. december (19. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-01 / 281. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESEI.JETEK! OUAläAlYÜLl 1982. DECEMBER 1. j SZOMBAT l%l4V|B|-0 * A MAGVAD SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGVEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM, ÄRA: 50 FILLÉR 281. SZÁM Építő jelleg tárgyalásost! — A Szovjetunió és Kuba barátsága szilárd és meg­bonthatatlan! — ezekkel a szavakkal búcsúzott három­hetes látogatása végén a ku­bai néptől Mikojan, a Szov­jetunió Minisztertanácsának első elnökhelyettese. Miko­jan tanácskozott a kubai á<i amiérfiakkaJ, <taiá' kozott az egyszerű emberekkel, körutazást tett az országban. ’’Azért jöttem Kubába — mondotta a többi között, — hogy a kölcsönös bizalom, a testvéri együttműködés szel­lemében megbeszélést foly­tassak elvtársainkkal, ba­rátainkkal, hogy még jobban megerősítsük azt a tudatot, hogy Kuba ügye az egész szovjet nép ügye is.” Kuba ezekben a hetekben a világpolitika homlokteré­be került. Az Egyesült Ál­lamok fegyveres interven­ciójának közvetlen veszélye, a katonai blokád nemcsak Kubát sodorta súlyos hely­zetbe, hanem az egész vilá­got is a nukleáris háború küszöbére juttatta. Kuba helyzete kétségkívül nehéz. Mikojan azonban joggal em­lékeztetett arra. hogy négy évtizeddel ezelőtt az imperia­lista államok gyűrűjébe zárt Szovjetunió helyzete súlyo­sabb volt. Ma a hős sziget- ország mellett áll a hatal­mas Szovjetunió, a szocia­lista országok és az egész haladó emberiség. S a Szov­jetunió, a Hruscsov-vezette szovjet kormány Kubával vállvetve eltávolította az or­szág fölül a háború rémét, megmentette az emberiséget a termonukleáris háborútól. Mikojan útjának legfőbb értelme, hogy a kubai nép meggyőződött: a Szovjetunió mellette áll, nem hagyja magára, Hruscsov szavait idézve nem hárítja el magá­ról a kubai nép sorsáért és előrehaladásáért érzett fe­lelősséget. Mikojan Havannából New- Yorkba, majd Washington­ba utazott, s miután talál­kozott többek között U Thant ENSZ ügyvezető főtitkárral, csütörtökön több mint há­romórás megbeszélést foly­tatott Kennedy elnökkel. — Elsősorban a kubai kérdés­ről volt szó, de más Kelet- Nyugat közti függőben lévő prob émák is felmerültek. A tanácskozás — mint a je­lentésekből kitűnik — „őszin te és gyakorlatias volt". Mikojan és Kennedy meg­állapodott, hogy tovább kell fo ytatni a megbeszéléseket a két ország között mindad- d._ amíg a Kubával össze­függő kérdéseket meg nem oldották. Az amerikai köz­véleményben egyébként most mindinkább megszi­lárdul az a nézet, hogy épí­tő jaliegű tárgyalásokat kell fo’yíatni és kölcsönösen el- iatí kompromisszumo­kat !; kötni az égető nem­zetközi problémák megoldá­sára. Tartalomból: Megtalálták Szigetváron a középkori várfalakat Mikor hátrál meg a szilikózis? A tsz-ek segítője a gépjavító állomás A vállalati egyeziető bizottságok felelőssége A sátorlapoktól a függönyig Idényzárás az NB lll-ban Bár az év közepéig lemaradás mutatkozott a Pécsi Kossuth Cipész KTSZ tervének teljesítésében, a tagok jó munkájának eredményeképpen az év vegére körülbelül 101 _102 száz alékra teljesítik az éves tervet. így 72 000 párat, tehát 2000 párral több cipőt tudnak exportra szállítani idén. A képen: Konrád József naponta 550 pár cipőre préseli rá a talpat. Fotó: Erb. Öl évre V 1 hantot nevezték ki az EDÍSZ főtitkárává Az ENSZ'közgyfilés péntek esti ülése New York, (MTI). A Biztonsági Tanács péntek délelőtt — magyar idő szerint a délutáni órákban — megtar­tott ülésén egyhangúlag java­solta, hogy 1961. november 3-i visszamenő hatállyal 5 évre nevezzék ki az ENSZ-főtitká- rává ü Thant eddigi ügyve­zető főtitkárt. A zárt ajtók mögött tartott háromnegyedórás ülésen a Biztonsági Tanács hat nem ál­landó tagja — Chile, Ghana, Írország, Románia, az EAK és Venezuela — közösen nyújtot­ta be U Thant kinevezését in­dítványozó javaslatot. Az egyhangú határozatot Kiszeljov, a politikai és bizton­sági tanácsi ügyekkel foglal­kozó főtitkár helyettes közöl­te Sir Zafrullah Khannal, a közgyűlés elnökével. Hírügynökségi jelentések közük gyorshírben, hogy az ENSZ-közgyűlés pénteken dé'~ után — magyar idő szerint az esti órákban — a Biztonság’ Tanács egyhangú javaslatát jóváhagyva U Thant eddigi ügyvezető főtitkárt öt évre szóló megbízatással az ENSZ főtitkárává választotta. Ugyancsak a Biztonsági Ta­nács javaslatára, a közgyűlés 1961. november 3-ra vissza­menő hatállyal állapította meg U Thant mandátumának kez­deti időpontját, s így — mint. a Reuter tudósítója rámutat — utólag megadta neki a tel­jes főtitkári jogkört attól a naptól kezdve, amikor a néhai Hammarskjöld örökébe lépett V Thant mandátuma 1966. no­vember 3-án jár le. A közgyűlés titkos szavazás­sal választotta meg a főtit­kárt. A Biztonsági Tanács ja­vaslata mellett 199 küldöttség szavazott, ellene egy sem, Honduras tartózkodott a sza­vazástól. A norvég Trygve Lie és a svéd Hammarskjöld után U Thant a világszervezet harma­dik főtitkára, s egyben az első ázsiai, aki ezt a tisztséget betölti. * Az ENSZ-közgyűlés csütörtö­kön 12 ország — köztük Ma­gyarország javaslatára egy­hangúlag úgy határozott, hogy indítványozza, hívják össze 1964 őszére az atomerő békés felhasználásával foglalkozó harmadik nemzetközi értekez­letet. Ausztrália és több nyugati áüam módosító indít­ványa azonban az összehívan­dó értekezlet részvevőinek körét csak az ENSZ tagálla­maira korlátozta, s így meg­akadályozta, hogy a nukleáris tudományos kutatásban jelen­tős eredményeket elért egyes államok — mint például a Kínai Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztár­saság— hozzájárulhassanak az értekezlet sikeréhez. A határozati javaslat elfoga­dását megelőző vitában felszó­lalt Csatorday Károly, a Ma­gyar Népköztársaság á'lan-dó ENSZ képviselője is. Többek között hangsúlyozta: minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy az egész emberiség érde­kében előmozdítsuk az atom­erő széleskörű, békés célokat szolgáló felhasználását. HAZAI ESEMÉNYEK Dobi István üdvözlő távirata a Közép-Afrikai Köztársaság elnökéhez Dobi István, az Elnökj Ta­nács elnöke a Közép-Afrikai Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából táviratban üd­vözölte David Dackót, a Kö­zép-Afrikai Köztársaság el­nökét. A Magyar Nők Országos Tanácsának Végrehajtó Bizottsága pén­teken délután ülést tartott. Az ülésen megvitatták a Vili. pártkongresszus hatá­rozatai alapján a nőmozga­lom előtt álló feladatokat. Elhatározták, hogy decem­berben országos nőtanács­ülést tartanak, a soronlévő tennivalók széleskörű meg­vitatására. Kodály Zoltán köszöntése a Zeneakadémián A Liszt Ferenc Zenemű­vészeti Főiskola tanárai és hallgatói pénteken este ün­nepi hangversenyen köszön­tötték Kodály Zoltán Kos- suth-díjas zenetudóst, a Ma­gyar Népköztársaság kiváló művészét, közelgő 80. szüle­tésnapja alkalmából. A svéd ügyvivő ebédje Kossá István tiszteletére C. Kjellberg, a budapesti svéd követség ideiglenes ügy vivője pénteken ebédet adott Kossá István közlekedés- és postaügyi miniszter és a ve­zetésével nemrég Svédor­szágban járt magyar kül­döttség tagjai tiszteletére. Elkészüli a 2100 személyes modern bányász« fürdő és -öltöző épülete István-aknán 20 millió for'ntos be uhízás valósult meg — önkiszo’gáló rendszerű lámpa- kamrákat épi estek — A műszaki átadásra december 6-án kerül sor Több éve folyó építkezés munkálatait fejezték be no­vember 30-án a szabolcsi Ist­ván-aknán. Elkészült a 2100 (J)ődák telIü írek ÖZVEGY ASSZONY és asz- 1 szony. Kresz Ernőné a posta- hivatal vezetője, Hutera Ist­vánná a kézbesítő. Szajkón keresztül egy patak folyik, két oldalán két utca, pontosan ezerkettőszázötven méter hosz- szú mindegyik. A kézbesítő na­ponta hét kilóméiért gyalogol, mert a téglagyár, meg a sző­lők is hozzá tartoznak. Nyolc órán át „érintkezik” az embe­rekkel. Húga a postavezető jobbára csekkeken, csomago­kon és bélyegeken keresztül ismeri a falu népét. Ketten együtt mindenről tudnak, min­dent tudnak, ami a faluban történik Életük lexikon, mely­nek lapjaira sorsok vannak vésve. A pénzt kezelik, a tele­font, a takarékkönyvet, s így — ha kötelességből is — de bepillanthatnak az emberi tit­kokba. A kézbesítő azt mondja: Könnyű vagyok, kis termetű és azért nem fáradok el”, a hi­vatalvezető: „Mert engem na­gyon szeretnek az emberek”. a posta Épülete kicsiny is, rozzant is és a hivatali he­lyiség lakószoba. Az asztal alatt macska, a fal mellett vas­kályha, a szobában meleg konyhaszag. Az íróasztal is övé. sajátja, amit még ,.stafi- rungba” kapott. Nyolc lyukú telefonközpont, s emberfej nagyságú ablakon át kérik a boradó csekkét. — „Kétszáz házam van” — mondja özvegy Kresz Ernőné — és kilenc éve, amikor ide­jöttem, az elődöm a távirati ,.blankettát” nem is mutatta meg. „Nem lesz erre szüksége, itt nem adnak fel soha tváira- tot”. Most?.... Tudja, itt na­gyon jól megy a tsz. Negyven forintot osztanak munkaegysé­genként. Jól élnek az embe­rek. Bútort, rádiót vásárolnak. j Hatvanhét takarékkönyvet őr­zök. Négyszázhúsz újság jár a faluba. Minden második la­kosra jut egy, a csecsemőket, öregeket is beleértve.'A Nap­lóból, Népszabadságból, Neue Zeitungból jár a legtöbb. Élet és Tudománytól kezdve a Fü­lesig, huszonnégy féle sajtóter­mék, folyóirat talál gazdára. Mennyi a forgalom?... Az utolsó három hónapban egy­millió forint volt. Ilyenkor, ka­rácsony előtt rengeteg levél, csomag jön, megy. Katonafiúk­nak, iparban dolgozóknak, is­merősöknek. Csupán ü, , oelő­lapokból háromszázra ragasz­tottam bélyeget. Nyolcszáz- kilencszáz forint értékű bélye­get adok el havonta Rádió? ... Amikor a Felvidékről idejöt­tem, még nagy csoda volt. Most százhatvanöt van a fa­luban és négy televízió. Kitört valahogyan ez a nép, a régi módiból... Néha egy-egy cso- magfcladásnál beszélgetek ve­lük. Még a nagygazdák is úgy vélekednek: jó a tsz. Persze, dolgos nép lakik ittk és az el­nökük is ügyes ember. Nyílik a fülke ablaka, csek­ket kérnek. — A boradót fizetik be. Az­előtt csak a csigert itták meg. a többit eladták, most nem tudna úgy bemenni házakba, hogy ne állna bor az asztalon. Hogy van-e honvágyam a Fel­vidék után?... Nincs, jól élek én itt. Persze, ez nagyon lekö­tött foglalkozás. Egy éve nem voltam Mohácson. A postás olyan, mint az orvos. Bármikor szüksége lehet rá az emberek­nek. MúVkor is ... éjjel fél tizenkettőkor zörget fel egy fiatalember. ,.Ilonka néni Mo­hácson a Koronában felejtet­tem az aktatáskámat! Telefo­náljon’’ ... Hát ki tegye meg nekik, ha nem én?... ÖZVEGY Kresz Ernőné pos­tás. Szajk. 1962. Leírom még- egyszer. mert a címzésnek pontosnak kell lennie a „blan­kettán". :szűtsj személyes fürdő és öltöző épü­lete. A modern vonalú és a kö­vetelményeknek mindenben megfelelő hatalmas épület ter­veit az IPARTERV készítette, a kivitelezői munkálatokat pe­dig a Komlói Állami Építő­ipari Vállalat végezte. A határ­idő ugyan korábban lett volna, de több féle-fajta nehézség, akadály szólt közbe. Végül per­sze mégiscsak elkészült a vár- vavárt létesítmény. Léghondiciénáló berende­zés, fehér-fekete öltözők Az új szociális létesítmény a legkényesebb igényeket is kielégíti. 2100 személy részére korszerűen oerendezett öltöző helyiségeket létesítettek. Min­den bányásznak két szekrénye lesz, egyikben a bejáró ruhái­kat, a másikban a munkaru­hákat helyezhetik el. Az úgy­nevezett „fekete szekrények­ben”, ahol a munkaruhák lesz­nek, meleg levegő áramlást biztosítanak, hogy a bányában átnedvesedett ruhák megszá­radjanak. A fürdőhelyiség szintén kor­szerű és kényelmes. Az épület belső helyiségeinek hőmérsék­letét légkondicionáló berende­zés teszi egyenletessé. Az épü­let gőz- és hőenergia igényét az ötmillió forintos beruházás­sal létesített űj kazánház biz­tosítja. A kazárház készen van, a berendezések próba- üzemelését a napokban kezd­ték meg. Függő folyosó és 3 d trab személyes gyorsfelvonó Az űj szociális épületben a iirdőa és öltözőn kívül helyet kap a nagy felolvasó terem és az önkiszolgáló rendszerű lám­pakamra, valamint a mene­külő készülékek helyisége. Ugyancsak a háromemeletes épület egyik szintjén helyezik el a bányaüzem irodaszobáit, az aknászok és bányamesterek helyiségeit. A felolvasó teremből — mi­vel az új épület magasabb szinten van, mint ak aknaház — függő, szalagfolyosó vezet a felvonó épületébe, ahol 2 da­rab 14 személyes gyorsfelvonó szállítja a bányászokat az ak­naházba leszálláshoz, műszak után pedig vissza az öltözőbe. Az új öltöző és fürdő épülete 14 millió forintos költséggel valósult meg. ioo éves problémát sikerült megoldani Nem téves a szám, mert a régi Béke-akna épületei pon­tosan egyidősek a bányával. A Béke-aknai bányászok mos­toha körülmények között vol­tak ezideig elhelyezve, az öreg épületekben nem volt megfe­lelő fürdő és öltöző. Az Isfván- aknai 2100 személyes öltöző és fürdő épületének megvalósulá­sával a Béke-aknai bányászok is jobb körülmények közé ke­rülnek, mivel az összes Béke­aknai dőlsózó az új épületben kap elhelyezést. Az új beruházás készen van. A belső berendezések szerelé­sénél az utolsó simításokat végzik. A végleges műszaki átadásra december 6-án kerül sor. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom