Dunántúli Napló, 1962. október (19. évfolyam, 230-255. szám)

1962-10-02 / 230. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK] S tsm KEDD NAPLÓ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS IAPJA TO. ÉVFOLYAM, ÁRA: 96 FIT,LÉK 330. SZÁM Vasárnap Is vetettek szerte a megyében Kedvez az időjárás az őszi munkák elvégzéséhez Jó iHóvd fcOBaSmtOtt be a veriassaonyok nyara”. A Tár­va várt esőt kellemes, na­pos délutánok váltják, ami lehetővé teszi az őszi munkáik terv szerinti elvégzését Az utóbbi hetekben leesett csa­padék nem volt ugyan ele­gendő és a kukoricának se so­kat használt, de arra elég volt hogy könnyebbé váljon a ta­lajelőkészítés munkája; Me­gyeinkben ki is használják mezőgazdasági dolgozóink a kedvező időjárást és két mit szakban üzemeltetik a trakto­rokat ; Az őszi betakarítás is jő ütemben halad. Bogádmindszent A termelőszövetkezet tag­jainak ebben a hónapban — ugyancsak sokat kell dolgoz­niuk, ha rendre végezni akar­nak a nagy munkákkal. Hét­száz hold őszi vetésük lesz, őszi árpa 310, búza 434, őszi takarmánykeverék pedig 56 kátasztráüs hold, Ebből már elég sokat el is vetettek. Az őszi árpából például 184 hol­dón földben van a mag. Har­mincegy hold őszi takar­mánykeveréket is elvetet­tek. A búzát holnap kez­dik el vetni, összesen 356 holdon készültek ei a talaj- előkészítéssel. erre a terület­re, már mehetnek a vetőgépek. A szövetkezet dolgozói úgy tervezik, hogy az előírt időben végeznek is a vetéssel, minden magot földbe juttatnak. Ennek érdekében a saját traktoraik éppen úgy, mint a gépállomáséi, két műszakban mennek, szántanak és porha- nyósítják a talajt. A cukorrépaszedés sem je­lent kis feladatot, 79 holdról felszedni a termést és elszállí­tani bizony nem könnyű dolog. Eddig 27 holddal birkóztak meg. a holdankénti átlagter­més meghaladja a 170 má­zsát. Sajnos kevés szállítóesz­közük van, másképpen na­ponta 8 vagonnal is átadhatná nak a kaposvári cukorgyár­nak. S vajszlóía* sern panaszkodhatnak mun- kahíányra. Az Arany Ka­lász, Tsz-ben teljes gőzzel fo­lyik a vetés. Most ősszel 160 hold őszi árpát és 325 hold búzát vetnek a 15 holdnyi ta­karmánykeverék és a szerző­déses növényként vetett 15 holdnyi bíbor mellett. A szö­vetkezet tagjai ezen a héten befejezik az árpa vetését és utána a búza vetéséhez kez­denek. Két erőgép .állandóan két' műszakban járja a földe­ket. vasárnap is dolgoztak. Péc* takarékos város“ Pécs 32 624 családjának 41.350 takarékbetétkönyve van. A betett összegek száma mint­egy 148 millió 578 ezer forint. Ezzel az eredménnyel váro­sunk elnyerte a ,.Takarékos V-'• megtisztelő címet. Tegnap este. a Liszt Ferenc Hangversenyteremben a Haza­fias Népfront és a Szakszerve­zetek Mewei Tanácsa által rendezett ürinepséeen nyújtot­ták át a városi tanács képvise­lőiének az oklevelet, majd az <$7MT nevében Právitz Lajos etjdárs mondott ünnepi beszé­det Az ünnepség hivatalos része után a Pécsi Nemzeti Színház művészei adtak színvonalas műsort. Húsa hold burgonyájuk­ból 16 holdra valót szedtek ki. Holdantemt 70—80 mázsás termést takarítanak be. Meg­kezdték a mintegy 40 hold­nyi napraforgó szedését is és ez a növény sem ígér rossz termést, Felsäszentmirtonban 130 hold őszi árpát és 80 hold búzát vetettek el az utób ' fcn napokban. Ez nem rossz ! eredmény, bár még jócskán | van hátra vetni való. mert j búzából 650 holdat, őszi ár- | pából 250 holdat keil össze- j sen elvetniük. Mindenesetre az biztató, hogy már eddig 280 j hold területen kívül minden ! vetésre váró föld fel van szánt J va. Hat traktor dolgozik két j műszakban, éjjel-nappal. Eb- j bői három a sajátjuk, három j a gépállomás tulajdona. A traktorosok egymással verse­nyeznek a talajélőkészítés mun (iájában. Vasárnap is dolgoz- ' tak. A felsőszentmártomiak ősz- | szes vetőmagjukat csávázzák, j jelenleg is folyamatosan ké- | sziták elő vetésre a magot. A i vetés mellett nagy gonddal I végzik a cukorrépaszedést. — Ebből 80 hold vetésük van. ; Holdankint mintegy 160 má­zsás termést takarítanak be ! az értékes ipari növényből. — : Eddig 28 vagonnal szállítottak j el a kaposvári cukorgyárba. Jó termést várnak kukori- i cából is, mely törésre érett. A tárolás megkönnyítésére egy 15 vagonos górét építe­nek saját erőből. a tárcsázás van vissza. A hét közepén a búzászsákokat is kihordják a vetőgépekhez. A terv szerint végzett munka eredményei nem az „égből” pottyan tak, annak köszönhe­tők, hogy a traktorok éjjel­nappal dolgoztak és dolgoz­nak. Magyartele* három község dolgozó pa­rasztságának „központja”. Az ősziek elvetése itt sem halad rosszul, 500 hold árpából már 190 holdat földbe raktak és az őszi keverék is már a porha- nyós talajba várja az esőt. A búza vetéséhez is hozzáfoghat­nak hamarosan, mert a talaj­előkészítés éjjel-nappal folyik. A szövetkezetre mégis pa­naszt hallottunk, a gépállomás vasárnapra nagy erővel felvo­nult cukorrépa szállítására, de a rossz szervezés miatt (a gép­állomás azt mondja vagon­hiányában, — a szövetkezet, hogy átvevő hiányában) vissza kellett térniük állomáshelyük­re. Ezt a munkát bizony job­ban kellett volna „beütemez­ni”. Jövő évben már megkezdődik a tanítás a Köztársaság téren épülő korszerű tornaterme«. 16 tantermes iskolában. A magyar külpolitikát a békés egymás mellett élés elve vezérli Péter János beszéde az ENSZ-közgyűlés általános vitájába n New York Az ENSZ-közgyűlés általános vitájában hétfőn beszédet mondott Péter János külügyminiszter, a magyar ENSZ-dele- gáció vezetője. . Óriási veszélyek árnyékol­ják be a közgyűlés napirend­jén lévő kérdéseket, főleg a mostani általános vitában tár­gyalt pontokat. Ezeknek a ve­szélyeknek az árnyékában — mondotta Péter János — felsző lalásom fő témájául a békés egymás mellett élés néhány aktuális politikai kérdését vá­lasztom. Delegációmnak — | amely Magyarországot képvi- j seli, olyan országot, amely so- 1 kát szenvedett évszázadokon Csányoszró szövetkezetének tagjai, nem kevesebb, mint 1150 holdat vetnek el ősszel. Ebből 350 hold árpa, 720 hold kenyérgabo­na és 80 hold őszi takarmány keverék várja a földbe jutását. A vetéssel jól haladnak, — máris 250 hold árpát 80 hold takarmánykeveréket vetettek. A 80 holdnyi biborvetésük a kb. 20 milliméteres eső se­gítségévéi szépen kikelt, jól fejlődik. Az őszi vetések alá a föld elő van készítve, már csak A spanyolországi árvízkatasztrófa áldozatainak megsegítésére az egész világból érkeztek adományok. Tegnap Spanyolor­szágban a tragédia áldozatain ak temetése napján országos gyászt tartottak. A hajléktala nők. a romok alól igyekeznek megmenteni vagyonuk marad ványait. át, s amely most váltja való­ra a ma élő és a letűnt nem­zedékek legszentebb törekvé­seit — különös oka van, hogy foglalkozzék azokkal a nemzet­közi eseményekkel, amelyek a békés egymás mellett élés esé­lyeit veszélyeztetik és kétsé­gessé teszik. — Sajnálatos — folytatta a magyar külügyminiszter —, hogy a békés egymás mellett élés épp most forog kockán, amikor egyébként reális lehe­tőségek mutatkoznak a világ­háború veszélyének gyökeres kiküszöbölésére. — Ahhoz, hogy az óriási nukleáris fegyverkészletek éá szembenálló csapatok szervező sén alapuló egymás mellett élés jelenlegi viszonyai meg­változnak, minden oldalról tö­rekedni kell bizonyos fokú kölcsönös bizalom és felelős­ségérzet kialakítására. Ebben a tekintetben a szavak nem so­kat érnek, a tettek viszont ön­magukért beszélnek. Itt úgy­nevezett kényes kérdéshez ér­kezem. A magyar—amerikai kapcso­latokra vonatkozó igen kőnk rét és közvetlen tapasztala­tok alapján jól tudom, ho­gyan tudnak az Egyesült Ál­lamok hivatalos szervei, leg­alább is látszólag, legyőzhe­tetlen nehézségeket támasz­tani a minimális kölcsönös bizalmon alapuló normális kapcsolatok útjába. Az Egyesült Államok fődele­gátusa — folytatta Péter János — a szovjet küldöttségnek az általános vitában elhangzott felszólalása után ezekkel a szavakkal állt elő: „A 17. ülés­szak józan szakasza a negye­dik napon végétért”. Neki min denkinél jobban keli tudnia, hogy bizonyos értelemben a 17. ülésszak józan szakasza már jóval megkezdése előtt végét­ért. Az Egyesült Államok kül­döttsége augusztus 17-én ter­jesztette be javaslatát az úgy­nevezett magyar kérdésről. És milyen előzmények után? Az Egyesült Államok hivatalos szervei mind Washingtonban, mind Budapesten állandó érintkezésben voltak magyar hivatalos személyekkel, hogy keressék a módját a kölcsönös kapcsolatok fejlesztésének Azt a benyomást keltették, min­dent megtesznek annak érde­kében, hogy meggyőzzenek | bennünket: nem kivannak ben­(Folytatás a 4. oldalon) i Nagyszerű vadászzsákmány Negyedmillió forint szar vasaga ácsokért BESZÉLGETNI a vadászat­ról nem is lehetne jobb szobai környezetet képzelni, mint a Mecseki Állami Erdőgazdaság vadászati előadójának szobá­ját, Somogyi Zoltán elvtárs „rezidenciáját”. Körben a fala­kon trófeák, 16 darabot számo­lok össze. — Kis kiállítás arról, hogyan kell helyesen selejtezni — mondja. — Valamennyi agancs éremel kitüntetett. Az egyik agancsnak lándzsa formája van, ilyen „fegyverrel” bizony könnyen kárt okozhatott volna tulajdonosa a többi szarvas­ban. Ezért is lőtték ki... Szeptember volt, a szarvas- bőgés ideje, a nagyvadas va­dászat legkedveltebb szakasza. Vajon milyen eredménnyel zá­rult ez a Mecseki Állami Er­dőgazdaság rezervátumaiban? — Nagy volt az érdeklődés, több külföldi jelentkezett, mint lehetőségeink megengedik — mondja, — Elsősorban Nyugat- Németországból jöttek vendé­geink. Nagyszerű vadászzsák­mánnyal térhettek haza, hi­szen nem kevesebb, mint 15 darab bikát lőttek, ezek közül kettőnek agancssúlya 10 kilón felüli, háromé 9 kilón és öté pedig 8 kilón felüli volt. A 8 kilón felüli agancsok pedig ka­pitálisak. Az agancsok közül három 200 ponton felüli, ami azt jelenti, hogy aranyéremre számíthat. A nyugatnémet vadászok az elejtett bikáért közel negyed- I millió forintot hagylak itt. Egyedül a 10,67 kilós agancsért I 44 ezer forintot kellett fizet­ni ... A KÜLFÖLDI vadászok kö­zül, aki most a 10 kilón felüli agancsot lőtte, ezelőtt 3 éve 12,5 kilósat ejtett el. Fizetett érte 96 ezer forintot... — Azt mondták, jövőre is jönnek. Jöhetnek, a bakócai, a sellyei, a véméndi. rezervá­tumokban bőven lesz jövőre is puskavégre való, hiszen a me­gyében összesen 1200 szarva* van, ebből fele bika. Gazdag programmal működik a Művészeti Klub Vége a szeptemberi „nagy vadászidénynek”, október el­sejével újabb szezon kezdődik. Az 1962—63-as évadra a re­zervátumok területén 227 da­rab, a bérbeadott területeken pedig 418 darab szarvas kilö­vését irányozták elő. Akad te­hát dolga a megye 19 vadász- társasága 177 tagjának. Hazánk egyik legjobb szarvasállománya megyénk­ben van. Ennek megfelelő ke­zelése, javítása állandó ieladat — jelentős értéke népgazdasá­gunknak. Az idei jó áttelelte- téshez ■— mivel sem tölgy­makk, sem bükkmakk koránt­sem lesz elegendő — sok vad- gesztenyére van szükség. Az erdészetek mindenütt felvásá­rolják a vadgesztenyét kilón­ként 34 fillérért. Jelentős zseb­pénzt gyűjtehetnek ezzel az is­kolások is. Mikor lesz a következő nagy vadászidény? — A TÉLEN, amikor külföl­diek is jönnek vaddisznólesre. (—ray) < A TIT kebelén belül, a Bar­tók Béla Klub helyiségében hétfőn esténként érdekes, gaz­dag programmal kezdi meg működését a Művészeti Klub. A klub célja, hogy egybekap­csolja közelebb hozza vala­mennyi művészeti ág művelő­jét és fórumot biztosítson az egymás közti vitáknak Ezen túl még sok más feladatot is megold majd a klub, mint ahogy azt a téli programból már meg lehet állapítani. A zeneestek, kamarazenemű­sorok keretében például mo­dern műveket tolmácsolnak és pódiumhoz jutnak a város fia­tal művészei. A klubban ki­állítják majd festők alkotásait, de fotóművészek műveit is. A népi demokráciákból és né­hány nyugati álamból siKerül majd olyan filmeket szerezni, amelyek művészi szempontból érdekesek, s az országban a filmszínházak s a televízió nem mutatja be azokat. Az irodalmi estek programja szer­teágazó lesz, de leginkább ta­lán a TIT-ben működő szín­játszó csoport fellépése lesz újszerű. Már most folyik né­hány modern dráma fordítása, szintén olyan drámáké, ame­lyeket az országban másutt nem mutatnak be. Ezeket és esetleg pécsi írók drámáit is bemütatják majd a színjátszók. A színészek sem maradnak ki !a klub műsorából: öt nagy be­mutató előtt egy-két héttel meghívják a klubba a rende­zőt és a vezető színészeket, akik elmondják elképzelései­ket, véleményüket a dara'- ól, illetve előadnak belőle néhány ! jelenetet. Terveznek egy -ia- gvobb szabású ismerkedési ba­ráti estet is, amelyen a k ub ’agiam kívül e’-iairban zí- I nészek, az üzemi kultúrosók , és a város vezető értelmiségei j vennének részt. Ezek a programok teszik ki ! a klubélet egyik részét A *o- j vábbiakban beszélgetés, vita. ; oi ...;ás, a nézetek kies- lesz a program. A Városi I Könyvtár minden alkalommal j átadja a legfrissebb folyóira­tokat a Művészeti Klub -zá- mára. | ’ _________ Ok tóber 19-*ü sorsolj, a io ű A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság sorsolási naptára szerint októberben négy 'ottó- ; húzást rendeznek, egye - fő- í városban, hármat vidéken. I A hónap első sorsolásé ok- | tóber 5-én a csepeli m »s- ! otthonban tartják. Októ’: )"■ j én Gyulán, 19-én Pécsett, 28-an j pedig Nyíregyházán húzzák a I lottó nyerőszámait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom