Dunántúli Napló, 1962. szeptember (19. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-09 / 211. szám

NAPLÓ 1962. SZEPTEMBER fc 1 Tanácstagok fogadóórái X. kerülte Szeptember 10-én délután s ára­kor őzt. Gombár Mihályié En­gels u. 42., Lukács Eúnőné Dugo­nics u. 33. Szeptember 11-én délután tói 5 óruicor Buzási Mátyás és Tátrai József István-akr al k. ház, dél­után 5 órakor Michelint*! Ferenc és Bencze József Puskin Kultúr­otthon, dr. Korányi Lászlóné Fürst S. u. 34., délután 6 órakor Böröcz Ferenoné ezabolcsfalui kul- túrház, Hucker Ferenc gyárvárosi iskola. Szeptember 12-én délután fél 5 órakor Zöld Gézáné és Arató László alsómeszesi Iskola, dél­után 5 órakor Gálosi József bor­bálatelepi kultúrház, Pesti János- né és Gáspár József pécsbányai kirendeltség, délután 6 órakor Ba- latonyi Györgyné Kisibalokány d. 22.. Mátrai József Fürst Sándor u. 17.. Nagy Sándorné és Kiegei La­jos Felsővámház u. iskola. Szeptember 13-án délután 5 óra­kor Bencze István vasasl kiren­deltség, délután 6 órakor Kozma Jánosné Vasas n. falui iskola. Szeptember 14-én délután 5 óra­kor Köhler Lászlóné Kormoskösor 12.. délután 6 órakor Pertnecker Imre szabolcsfaltii pártház. n. kerület Szeptember ló-én délután 5 óra­kor Czakó János Ágoston téri. Is­kola, délután 6 órakor Hoffecker Ferenc nagyárpádi kirendeltség. Szeptember 11-én délután 5 óra­kor Lőcsei Ferenc Böck János u. 22., Kovács János Cementipari V., délután 6 órakor Nesz László Ágoston téri iskola, Fartély Ist­ván Kulich Gyula n. 22-, Bemecz Béla Vak Bottyán a. 7S.. Fertői Miklósné Mátyás király ti. iskola. Szeptember 12-én délután 5 óra­kor Sebök Béláné Székely Ber- tálán u. 21., Deák János Kilián Gy. u. 3., délután 6 órakor Fe- rencz János Köztisztasági V.; — Schnóbel Mária Ágoston téri is­kola, Juhász Lajos Baúcsy-Zsi- linszky u. 8. Szeptember 13-án d&után 5 óra­kor Schulteisz István Ady Endre u. 24., délután S órakor Mlsángyi László Szabadság utcai iskola. Link János Egyetem ou iskola. Szeptember 14-én délután 3 ára­kor Földvári Jánosné Surányi Miklós u. «3.,- láppal Pál Sana! u. 33.. délután fél 6 órakor Kéder Ferenc nagyárpádi kirendeltség. KlSZ-helyiseg. Mártírok u. 42., Ivanoczák János te dr. Kocsis Mi­hály Petőfi u. ált. iskola, Almás! János m. kér. tanács, Tóth Jó­zsef Uj-Mecsékalja 41. ép. I. em,, TÜi József BáUcs út 3/2. Szeptember u-én délután 5 tea­kor Veress Endréné és Antal György iparitanuló-intézet Rét u. 41., Hanzák Károly és dr. Gróf Pál Petőfi ált. isk., Pusztai La­jos Petőa u. ált. isk. Sezpfcember 12-én délután 5 óra­kor Gaál Lajosné József A. u. 9., dr. pilaszanovich Imre Gyermek­klinika, József A. u., Varga János és Kaszás Júlia P. Közúti Űzetni Vállalat, Kaszti Imre és Tóth Fe- rencné Petőfi u. ált. iskola, Végh László Petőfi u. ált. isk., Szendrői György és Marsaiké Péter ÉPFU, Megyeri út 50.. Szabó József Já­szai Mari u. 28.. dr. Mezei Aladár- né Petőfi u. 4., Nagy Károly Pe­tőfi u. ált. Iskola, Gáspár Károly Hargita u. 13. Szeptember 13-án délután i> óra­kor Halász Rezsóné te Molnár Géza Petőfi u. ált. isk.. Baka Já­nos Doktor S. u. 33. Szeptember 14-én délután 5 óra­kor Bereczky Antal Körösi Cs. S. u. 3/b., X, em. Áramszünet Áramszünet lesz U-én 7-től 16 óráig nagyfeszültségű hálózat kar- < bantartása miatt az alábbi terüle­ten: Rózsahegy, Vöróshegy, Urögi j fasor, Nagydaindol, Pusztai dúló, Alsőldsmélyvölgy, Csoronika, Aranyhegy, Csurgó dűlő. Kisdain- I dől, Középdaindol, Szkókó, Bálics tető. Klsszkókó. Bálics dűlő. Bá- ' lies üt, Boszorkány út. Buzási ! Abel u. 17, 28—40, Csoronika dűlő, Nagyszkókó, Rodostó u. 1, 2—20, Damjanich u. 34—50. Édesanyák útja, Nyár u.. Alkotmány u. 62— I 92, 29—87, Ifjúság u. 1—17, Tavasz [ u. 1—29, 2—14. Rókus u. 1—15, 2—14. Kisrókus u. 1—23, 2—22, Kis- kereszt u. 1—21. 2—22, Rókusalja u. 1—19, 2—18, Budai Nagy A. u. 2, Steinmetz kapitány tér 2—8, Xavér u. 19—25, Nagy Jenő u. 2— 38, 7—37. Petőfi U. 12—54, 17—29, Vitéz u. 2—30, Rákóczi üt 2, Uzsok u. 1, 6, Alajos u. 1—25, 2—16, Dok­tor S. u. 1—57, 2—72. Erreth Tó. u. 1, 2—18, Gray u. 1—21, 2—32. Halas­köz 1—11, 2—12, Hőgyes E. 1—17, 3— 14. Hargita u. 1—5, 2—6. Jászai Mari u. 2—26, 7—21, Kóczián S. u. 2—12, 1—17. Megyeri u. 1, Madách Imre u. 13—27, 16—30 Közlemények Anyakönyvi hírek SZÜLETTEK; Deák Rozália, Szilágyi János, Jung László, Polai Ildikó, Vida 1 j József, Márics Éva, Schnell László, I I Orsós Jenő, Pálffy Tünde, Peresz- 1 lényi Gyula, Kurdi István, Polhám- ; mer Éva, Nagy István, Sipos Mar- j : git, Ball Tímea, Kecskés Ibolya, | Biró József, Kirchner Zoltán, j , Heidt Zoltán, Keppel Attila, Sás- Tka László, Frick János, Scheig Ede, Kiszler Emőke, Gradwohl í Agnes, Heffner Erzsébet, Nagy- Varga Dezső, Petrovics Elemér, Molitor János, Kövesdi Mária, Ma- táncsi József, Lovas Anikó, Peti Adél, Magyar Tibor, Körmöczi I Mihály, HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Hl kerület Szeptember 16-én délután 5 ára­kor Kovács Imre vasúti bérház Rövid bécsi páncél tők és zongora eladó. Megtekinthető a déli órák­ban. Pacsirta a. 2L szám, házfelügyelői AIMS Pécs Város Művelődési Házában (Déryné n. 18.) kétszobás lakás­cserével. jó fizetés, magas mellék­jövedelem! Jelentkezés egéss nap. Lantos Sándor művezető és Ró­kái Ilona tanárnő, Michelutti Emil aknász és Nádasdl Hona kávéfőző, Darabos József vízvezetékszerelő és Magyari Erzsébet fodrászsegéd, Cserháti Pál agrármérnök és Szé­kely Zsófia főiskolai hallgató, Er­délyi István tanár és dr. Tihanyi í ! Sára körzeti orvos, Marád György | vájár és Bodó Magdolna.* Gulyás Péter gépkocsivezető és Kulutácz | ! Agnes, Vörös László színházi ze- í nész és Pachmayer Ilona színházi1 j zenész, Varga Zságer Jenő raktá­ros és Hoffmann Éva gyógysze- i résztechnikus, ötvös Péter posta- j műszaki rajzoló és Bándli Márta díj könyvelő. Dómján István épí- 1 tésztechnikus és Weininger Mária női és férfi fodrászsegéd, Harsányi Ferenc pénztáros és Varga Mária eladósegéd, Hosszú György posta­műszerész és Pató Emilia, Horváth Géza alkalmi munkás és Dinok Mária takarítónő, Farkás . Mátyás szállító és Horváth Mária szövőnő, Zoltány Gábor és Kovács Agnes adminisztrátor, Puskás Ferenc esztergályos és Bicsár Mária, Ro­zina Boldizsár vájár és Hegedűs Julianna, Stefánovics István vas­esztergályos és Szántó Éva bőr­díszműves, Czigler Tibor szoba- ! festő és Pallaga Ilona takarító. MEGHALTAK: ötvös Ferenc 86 éves, Schreuer Emilia 67 éves, Molnár Aladár 80 I éves, Valdinger István 51 éves, Weizel Nándor 41 éves, Balatonyi! István 65 éves, Maylinger Zsuzsan­na 8 hónapos, Heidl Gyuláné sz. Marx Rozália 42 éves, Hock Jó­zsef 74 éves, Lovrek Istvánná sz. Menczigár Mária 40 éves, Orsós Mihály 1 hónapos, Kis Rozália 16 éves, őzv. Árvái Istvánná szül Pethes Katalin 82 éves, özv. Far­kas Pétemé sz. Gáspár Erzsébet 66 éves, Rózsás Imre 1 hónapos, j Molnár Tibor 0 hónapos, Bojtor Lajosné sz. Sárközi Hona 49 éves, i Untenberger Tibor 3 hónapos, Bö- 1 röcz István 6 napos, Balog Flóra 1 éves, Vastyán József 1 hónapos, Gesztenyés Ferenc 69 éves, Dóra István 65 éves* ÉVNYITÓ BÁBELŐADÁS szept 1 lG-án. vasárnap de. fél 10 és 11 i órai kezdettel Pécs város Művelő­dési Házában (Déryné u. 18.)* Műsor: Furfangos nyulacskák és ! Elátkozott malom c. mesék. 1 Jegyelővétel a Művelődési Ház irodájában.” * Üj tánciskola kezdődik szeptem­ber 11-én, kedden este 7 órakor j a Vasutas Kultúrotthon ban. Vá- ! ! rady Antal u. 7/2. sz. Tanít: Ba-í I log. össztánc vasárnap este. iV A. Köztemető 3H. táblájában az | I újra meg nem váltott sírok sír-1 ! emlékeit szeptember hó 18-án és j 19-én 9 órai kezdettel elárverez- | f zük. A IL tábla meg nem váltott j I sírhelyei és síremlékei szeptember , j hónapban még megválthatók. I Temetkezési V. igazgatója. k A pécsi Állami Zeneiskola igaz- | gatósága közli a szülőiekéi és a ! 1 növendékekkel, hogy a tanévnyitó ; szeptember 9-én, vasárnap . dél- ; előtt 10 órakor lesz á Liszt hang- versenyteremben. Minden nővén-j dék jelenjen meg. Az óra beosztás i hétfőn délelőtt 9 és délután 4 óra- I kor lesz a zeneiskolában. VÁLTOZÁSOK AZ AUTÓBUSZ-MENETRENDBEN A Pécsi Közlekédesi Vállalat ér- ■ tesíti az utazóközönséget, hogy 1 Pécsett szeptember 9-én a kerék­páros versennyel kapcsolatban a következő forgalmi módosítást eszközli: 9.30—10.30 óra között a 20-as jel- j zésű járatok Uj-Mecsekalja felől I Kórház térig, Fehérhegy felől a j Széchenyi térig közlekednek. A 21. ! 26-ig és a 36, 37 jelzésű járatok útvonala a verseny időpontjában Széchenyi tér Jókai utca Majláth utca, Rákóczi út, Doktor Sándor utcán át vissza ugyanezen az út­vonalon. A 30-as jelzésű járatok a fenti időpontban csak főpályaud­var, Széchenyi tér viszonylatban közlekednek. A 33, 34, 35 jelzésű járatok az előbbi időpontban nem közlekednek. A Kórház téren lé­vő Szigeti vám felé haladó jára­tok megállóhelyét a verseny idő­szakában a asbolt elé helyezi át. KPVDSZ Művelődési Otthonban t minden vasárnap délután 4 órá- i tói diákössztáncot tartunk. * A TIT szabadegyetem nyelvisko- i Iáján a beiratások határidejét a | tömeges érdeklődés miatt szép- i tember 14-ig meghosszabbították i A beiratás a szabadegyetem tit- ' kárságán (Janus Pannonius u. il. ; L em.) naponta du. 3—6-ig tart. A beiratkozni szándékozók eddig az időpontig feltétlenül jelentkezze­nek. mert különben a csoport- beosztásuk nehézségeket fog okozni. k A Pécsi Zipernovszky Karoly Gépipari Technikum igazgatósága az alábbi tanfolyamokat szervezi: lánghegesztő. ívhegesztő, vili. alap­ismeret, vili. gépkezelő, vili. te­lepkezelő, Diesel motorkezelő, műszaki rajz (kezdők), műszaki rajz (haladók) kazánfűtő. A tanfo­lyamokra jelentkezni lehet min­dennap 8-tól 17 óráig a Gépipari I Technikumban, 48-as tér 2. Te- ! lefon: 25-71. Bővebb felvilágosí- j tást az iskola igazgatósága ad. j KŐMŰVESEKET, ácsokat és asztalosokat azonnali hatállyal felve­szünk. Jó kereseti lehe­tőséggel, készpénz fizetés mellett Magyar—Bolgár Testvé­riség MG Termelőszövet­kezet, Siklós. jón az Őszi Az őszi-téli fehérneműt ki­javítja, rendbehozza, a női ru­hákat átalakítja, hozott anyag­ból újat készít a Pécsi Tempó KTSZ Pécs, Doktor Sándor u. 9 ez. Telefon: 18-40. Olcsó árak. ki­váló minőség. BORKÉSZLET-ELSZÁMOLÁS ' A pénzügyőrség értesíti a oov~ V termelőket, hogy a következő he­lyen és ld< oen végez borkészletel­számolást. Az érdekeltek vagy megbízottjaik tartózkodjanak a borkészlet tárolási helyén, vigyék magukkal szemleíveiket, a bocr- forgalmiadó befizetését igazoló csekkszelvényt, valamint a bor­leadást igazoló vételijegyet. — A fennálló borforgalmi adót vagy hátralékot a he yszínen nyugta el­lenében ki lehet fizetni az elszá­molást végző ■* ..nzügyőrnek. Szeptember 10-én: József Attila; Hőgyes Endre, Petőfi, Móré Fü- •löp, Madách Imre, Szabó József, Rét, Vitéz, Köztársaság tér, Me­zőszél. Megyeri, Atléta. Lotz Ká­roly, Lúgos, Endresz György, Tu­lipán, Megyeri, Huszár, Landler; Sánc, Alkotmány, Ifjúság, Zója, Batsányi. Mikes Kelemen, Tán­csics, Bolyai Farkas, Nyárfa, Berzsenyi, Galamb, Észákmegyer dűlő, Orgona, Gárdonyi Géza, Er­dély, Keszűi út. Pannónia, Czin- deri. Majláth, Szabadság, Jókai Mór, Mártírok, Bem, Zólyom, Sallay, Hunyadi, Várad! Antal, Dischka Győző, Gizella, Teréz u. Szeptember 11-én: Zsinkó Ist­ván, Somogyi Béla, Laskó. Nagy­árpádi út. Szövetség, Rózsa Fe­renc, Munkácsy Mihály, Toldi Mik lós. Tímár, Nagyflórián, Líceum, Irányi Dániel tér, Perczel u.. Kos­suth L.. Felsőmalom, Rákóczi, Béri Balogh. 48-as tér, Pozsony, Györgyi Felsővámház Halász, Ma­jor, Alsóbalokány. Felszabadulás, Huba, Táltos, Csaba, Ságvári Endre, Mészkemence, Kiskőszeg, Baranyavár, Dióé út, Pélmonostor, Fürst Sándor, Andrássy úton tá­rolják borkészletüket. Az elszámolások 8-tól 16 óráig tartanak. * — A NÉMETNYELVŰ gyermekfoglalkoztatóban a beiratás megkezdődött. Gyer­mekek 3 éves kortól jelent­kezhetnek a Nevelők Házá­ban. Szt. István tér 6 sz. — Pedagógusoknak 50 százalé­kos kedvezmény. Termelőszövetkezetek, Állami gazdaságok, Gépállomások figyelmébe Kétrészes vattaftltóny, bakancsok, csizmák, esőköpenyek minden mennyiségben kaphatók a I A Bizományi Áruház Vállalat Pécs, Bem i Z, sz. a. fiókjában

Next

/
Oldalképek
Tartalom