Dunántúli Napló, 1962. szeptember (19. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-01 / 204. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! imnimiiiiii UlllMMuAlffiíUltlll. 1962. SZEPTEMBER 1. SZOMBAT | NAPLÓ Ui fö’dtcrn? kutató laboratórium épült Komlón A MAGYAG SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA STX. ÉTFOLYAM, Ara: se fillér ML SZÁM Ma nyílik a 64. Országos Mezőgazdasági Kiállítás Sajtóiájéhoxtató a külföldi ém haxai újságírók részére Pénteken délelőtt as Országos Mezőgazdasági Kiállítás területén 200 újságíró részvételével sajtótájékoztatót tartot­tak. A külföldi és hazai sajtó képviselőit Fehér Gyula, a Földművelésügyi Minisztérium tájékoztatási és propaganda osztályának vezetője üdvözölte, majd Naményi Géza, a Mi­nisztertanács Tájékoztatási Hivatalának vesetője ismertette a kiállítás jelentőségét és anyagát. A St Jtt-g-j; «MCA II _ —r ^ J ggfDnoalOS^ JLSSSMOeSQ H rendezett kiállítás időszakában a magyar mezőgaadasá^ian még a kisáru termelő gazdasá­gok voltak túlsúlyban. Azóta megválásait mezőgazdaságunk szocialista átszervezése, a szo­cializmus erői győzedelimesked tek hazánk mezőgazdaságában is. A kiállítás ezt a változást meggyőzően szemlélteti, s meg mutatja, hogy as átszervezés időszakából jól ismert kettős feladat, hogyan volt együtte­sen végrehajtható. Az idd kiállítás legfőbb gyakorlati célja, hogy elő­mozdítsa a közös gazdaságok további szilárdulását, terme­lésük, R ezzel jövedelmük növelését, hogy szemléltető módon nyújtson a termelés­ben jól hasznosítható isme­reteket a látogatóknak, fő­képpen a szövetkezett gaz­dáknak, a szakmunkásoknak és a mezőgazdasági terme­lésben dolgozó szakemberek­nek. A kiállítás területe a régeb­bi 300 000 négyzetméterről 320 ezer négyzetméterre bővült. —' Felújították, a kiállítás vala­mennyi korábban épült pavi­lonját, azonkívül mintegy 5000 négyzetméter alapterülettel új pavilonokat építettek. A kiál­lítás szokott nyitvatartási ide­je azelőtt két hét volt, az idén 23 napon át tekinthető meg. Háromszáz csoportos beszélgetés, ankét, vitaest az MSZMP .vözponti Bizottságának irányelveiről A Hazafias Népfront Bara­nya megyei Bizottsága szep­tember és november között 300 helyen — falvakban és váro­sokban — hív össze kisgyűlése- ket, csoportos beszélgetéseket, amelyeken a különböző társa­dalmi rétegek érdeklődésének megfelelően, alkotó módon ta­nácskoznak az MSZMP kong­resszusi irányelveiről. Meg­hallgatják és megvitatják azo­kat a javaslatokat, kezdemé­nyezéseket is, amelyeket a résztvevők az irányelvek szel­lemében a helyileg jelentkező feladatok megoldására tesznek. A kisgyűlések, csoportos be­szélgetések tapasztalatai alap­ján a szélesebbkörű érdeklő­dést kiváltó kérdésekről nagy­szabású ankétokat is refidez- nek. Már az eddigi tapasztala­tok azt mutatják, hogy a KGST növekvő funkciója, az osztály­harc és a békés egymás mellett élés problémája, a szövetségi politika és az osztály harc he­lyes értelmezésének kérdése is a nagyobb érdeklődést kiváltó kérdéscsooortok közé tartoz­nak. / nécsi városi népfront- bizo+t' október első felében értelmiségi nagygyűlést hív össze és ezen azokat a gondola­tokat vitatják meg, amelyeket az értelmiség szerepére, mun­kájára vonatkoztatnak a párt kongresszusi irányelvei. A párt-tézisek szellemében aflakít egy munkabizottságot is a megvei népfrontelnökség an- jjr’ malmán V07* sara, hogy tf“"ada)munk különböző réte­geiben miként érvényesülnek a szocializmus erkölcsi normái és a bizottság által felfedett negatív jelenségek megvitatá­sára ankét összehívásával te­remt fórumot. Egymillió és százezer forintos beruházással elkészült Komlón a Mecseki Földtani Ku­tató-Fúró Vállalat új laboratórium épülete. Néhány nap múlva már beköllöznek a kutató vállalat dolgozói. Korszerti gépek a baranyai állami gazdaságokban Automatizált sertéshizlalda — Modern szállító-berendezések A megye állami gazdaságait az elmúlt években erősen gé­pesítették. Az alapvető mező- gazdasági munkákat már gé­pekkel végzik el. Az aratás, i szántás, vetés, kapálás, sőt újabban a kukorica- és bur­gonyabetakarítás is géppel tör ténik. Jelenleg is állami gaz­daságainkban a silógépek vég­zik a silózást, és csupán csak csőtörőkből van kevés. A jövőben az állami gazda­ságok gépesítése két irányú lesz. Egyrészt a régi erőgépe­ket cserélik ki univerzális gé­A kiállítás jelentőségét nö­veli, hogy ezen több külföl­di látogatőt üdvözölhetünk, mint az előző mezőgazdasá­gi kiállítások bármelyikén. A szocialista országok közül a Bolgár, a Lengyel, és a Mongol Népköztársaság és a Szovjetunió mutatja be mező- gazdasága főbb erdmóAyeit, termékeit és módszereit. A Csehszlovák Szocialista Köz­társaság — a nemzetközi ke- mázálási bemutatón vesz részt Az említett testvéri országo­kon kívül sok más külföldi résztvevő is szerepel a kiállí­tók között, így például a Guthrodwerke, a Bayer, a Mannesmaim, az R. W. Gun- son, a Seitz Werke, a Theo Seitz, az Umlaát és több más cég. Naményi Géza tájékoztatása után Szőke Mátyás, az Orszá­gos Mezőgazdasági Kiállítás igazgatója vezette végig az új­ságírókat a kiállítás területén és ismertette a kiállítás nö­vénytermesztési és állattenyész tési látnivalóit. Az újságírók meglátogatták a külföldi pavi­lonokat is« Vándorkiállítás a közséieüeszlési ebé eredményéről Baranyában — Pécsett ki­véve — évente 30—40 millió farüitat költenek községfej­lesztési célokra, utak, művelő­dési házak, klubok, orvosi ren­delők, strandok és más szük­ségesnek talált létesítmények építésére. A lakosság évenként 3—4 millió forint társadalmi munkával segíti ezeket az építkezéseket. A Hazafias Népfront és a megyei tanács most több év községfejlesztésd munkáját ősz szegező vándorkiállítás előké­szítését kezdte meg. Fényké­pes, szöveges tablókon mutat­ják be a községfejlesztési alap felhasználásával készült leg­hasznosabb és legjelentősebb objektumokat. Az anyaggyűj­tés és összeállítás munkájában a Hazafias Népfront aktíváin kívül részt vesznek a műve­lődési házak fotoszakkőrei is, részükre a megyei tanács a legérdekesebb létesítményeket művészi színvonalon bemutató fotópályázatot hirdetett. Az érdekesnek és tanulsá­gosnak Ígérkező kiállítást de­cemberben indítják útjára. — Anyagából fényképekkel il­lusztrált kiadványt is tervez a Hazafias Népfront Baranya me gyed bizottsága. pekkel, másrészt a munkagé­peket korszerűsítik. Különöse.', sok figyelmet szentelnek a belső szállítás gépesítésének. Szállítószalagok, automatikus szállítóberendezések kellenek, hogy a termelékenységet to­vább lehessen fokozni. Tervbe vették, hogy a munkások munkahelyre való szállítását nem teherautókkal, vontatók­kal, hanem autóbuszokkal old ják meg. A gazdaságok jelenleg már sok fejőgéppel rendelkeznek, de szükség lenne egy „ügyes típusra”, mely biztosítaná az egyöntetűséget. A bólyi gazdaságban auto­matizált sertéshizlalda épül. Itt előreláthatólag 20 ezer ser­tést fognak hizlalni. A hiz­lalda országos yiszonylatban is egyike lesz a legkorszerűbbek nek. Itt már emberkéz nem igen nyúl a takarmányhoz, a sertésekhez. A Villány—siklósi gazdaságban egy korszerű, 300 férőhelyes szarvasmarha-istál­lót építenek és befejezik a 10 millió forintos feldolgozó épí­tését Uj öntözőművek építését is tervezik Bolyban, Bogádmind- szenten és Szentegáton. Ugyan itt belvízrendezésre is sor ke­rül. Bolyban a baromfinevelés elősegítése érdekében takar­mányfeldolgozó üzem épül. A nagyarányú gépesítési ás építési program persze még csak terv. A megye állami gaz daságai — melyek országosan is élen járnak a termelésben — 20 százalékkal kívánják nö vélni a termelékenységet az ötéves terv folyamán. Hat kormánydelegáció érkezett hazádkba A 64. Országos Mezőgazdává gi Kiállítás megnyitására hat kormánydelegáció érkezett a baráti országokból. A szovjet delegációt V. N. Jersov mező- gazdasági miniszterhelyettes, a kínait Csen-Cao-süen mi­niszterhelyettes, a csehszlová­kot Vratislav Krutina földmű­velésügyi miniszter, a lengyelt Kazimierz Pawlowski földmű­velésügyi . miniszterhelyettes, a románt Petru Moldován, ,a me zőgazdaságí főtanács elnökhe­lyettese, a bolgárt Cérna Ko- lev, a mezőgazdasági tudomá­nyok akadémiájának elnöke vezeti. - ­Négy megye tapasztalatcseréje Ötszáz s?emélyes lakodalmat tudoak ellátói étkészlettel — Képkeretezés, szemfelszedés az fuisz-ekben — 160 faluban szervezték meg az ipari szolgáltatást Tolna, Somogy, Zala és Ba­ranya megye részvételével ta­Beiratás a nyelviskolán Még csak néhány napja kez­dődtek a beiratások a TIT nyelviskolájába, s máris több oldalt töltenek be a jelentke­zők adatai. Délután háromtól hat óráig egymásnak adják a kilincset a felnőttek, sőt az idén első ízben gyermek hall­gatókat is vesznek fel a nyelv­iskolába, Van, aki először jár itt, de a többség kedves isme­rősként, kezében a leckekönyv vei jelenti be, hogy ebben a tanévben tovább szeretne ta­nulni angolt, oroszt vagy fran­ciát. A kilenc éves Németh Laci édesanyjával jött beiratkozni. Tavaly kitűnő rendű volt. és valószínűleg nem veszélyezte­ti a jó bizonyítványt a nyelv- tanulás. Ügy véli, minél ko­rábban kezdi eD a tanulást, annál hamarabb beszéli töké­letesen. annál többet tanulhat még meg az életben. Czank Gabi testvérével Gé­zával együtt jelentekezett né­met nvelvtanfcílvnmra és (fin O *1 ,rí Ü’.'-i r.„ fi -fi fig}/ vélik, könnyebb lesz, ha ott­hon gyakorolhatják egymással a nyelviskolán tanultakat. Lutz Tibi édesapja mozdony- vezető, nem igen ért rá nyelv- tanulással foglalkozni, annak örül, hogy a fia kedvet érez hozzá. — Hadd tanuljon a gyerek, nem sajnáljuk érte a költsé­get — mondták a szülők. Dr. Martos László kertvá­rosi körzeti orvos a harmadik fél évre jelentkezett angol nyelvből. Azt mondja, sok a külföldi szakkönyv, szükséges a nyelvtudás. — Elkezdeni nagyon nehéz, de később már olyanjélményt jelent, hogy nem lehet abba­hagyni — mondta. — Nagy örömet jelentett nekem az, hogy a nyáron már eredetiben olrmshattam kis történeteket, karcolatokat. Iparkodnom kell tökéletesíteni angol nyelvtu­dásomat, mert a kisfiam két _év múlva oroszt tanul az is­kolában, és vele párhuzamo­san az orosz nyelvet is sze­retnem elsajátítani. Zom Ervinné eladó egy ru­házati boltban. Különösen az utóbbi időben nagyon sok kül­földi vásárlóval találkozott. Sokat segítene, ha valamilyen nyelvet beszélne. Idén már második éve tanul a TIT-ben, s reméli, nemsokára teljesen megérti már a németül beszé­lő vásárlók minden kívánsá­gát. Sorölhatnánk a jelentkező­ket, hiszen a tavalyi 800-zal szemben idén legalább ezer nyelvtanulóra számítanak. Több százan jelentkeztek az üzemi idegennyelvű csopor­tokba is. Soha ennyi ember nem járt még külföldön Ba­ranyából, mint az elmúlt év­ben, és egyre több a lehető­ség. így érthető, hogy a világ­nyelveknek tartott orosz, an­gol. német mellett spanyol, olasz, francia és délszláv nyelvekre is van már jelent­kező. Az emberek szükségét érzik a nyelvtudásnak, mert igaz az a régi mondás, anwi em bert ér valaki, ahány vpv beszél. W. M. pasztalatcsere kezdődött csü­törtökön délelőtt a MÉSZÖV székházában. A négy megye földművesszövetkezeti, nőta- nácsá és kisipari szövetkezeti vezetői és szakelőadói jöttek el Pécsre, hogy a földműves­szövetkezetek ipari szolgálta­tó tevékenységének eddigi ta­pasztalatairól beszámoljanak. Első napirendi pontként a t>a- ranyai földművesszövetkezetek eddigi munkáját ismertették A megye földsművesszövet- kezetá szervei három féle szol­gáltató tevékenységet folytat­nak. Már évek óta működik Baranyában a falusi üzletek kereskedelmi kölcsönző szer­vezete. Ebben az évben ezt a területet tovább fejlesztették Jelenleg tíz lakodalmas kész­let áll a házasulandó falusi párok rendelkezésére. Kétszáz, sőt ötszáz személyes lakodal­mat tudnak ellátni evőeszköz­zel és minden szükséges fel­szereléssel. ötvenhárom mosó­gép, tizenhat porszívó-gép, és hat padlőkefélő-gép várja a kölcsönzőket a föld­művesszövetkezeti boltokban Még ebben az esztendőben két önálló földművesszövetkezeti kölcsönző-boltot nyitnak, egyet Szigetváron, egyet pedig Mágocson. Ezekben az üzle­tekben a belkereskedelmi bol­tokhoz hasonlóan, számos hasz rá’ -ti. cikk bélelhető. A földművesszövetkezetek szaküzleti szolgáltatása ebben az évben indult meg. Ez any- nyit jelent, hogy egyes szak­boltok nemcsak kereskedelmi, hanem bizonyos ipari tevé­kenységet is folytatnak a fa­lusi lakosság érdekében. így húsz helyen üveget vágnak méretre, Vajszlón, Sellyén és Szigetváron pedig képet kere­teznek. Dunaszekcsőn és Szi­getváron pedig egy-egy Vibro- mat—Junior márkájú, 4000 forintos szemfelszedőgép hoz­za helyre a „leszaladt szemű’’ nylonharisnyákat. Tervbevet­ték, hogy Baranya megye tíz községében elvállalják a go­lyóstollak töltését is. Az elmúlt év végén hozzálát tak a baranyai földművesszö­vetkezetek az ipari közvetítő szolgáltatás megszervezéséhez. />. pécsváradi járás nyolc köz­ségében segítették hozzá a lakosságot, hogy a KTSZ-hez juttassa a javítandó holmiját: televíziót, rádiót, mosógépet. Sok baranyai községben ugyan is sem KTSZ, sem magánkis­iparos nen. működik. Jelenleg a megye mind a hét járásában összesen 160 faluban szervez­ték meg az ipari szolgáltatást. Az év végére kétszázharminc baranyai község, a megye fal­vainak kétharmada, kap majd ilyen segítséget. Vajszlón, Szász váron és Sellyén a Patyo­lat. v óv-5'at szolgáltatása la megindult. ft i 4 i i A* idei ItíáfflfeSsr« TS4 álla­mi gazdaság és 559 termelő- szövetkezei; — azaz a szövetke­zetek 13 százaléka —• jelent­kezett termelési és tenyésztési eredménnyel. A gazdaságok összesen 1182 növénytermelésá eredményüket mutatják be, ez a szám a legutóbbi kiállításon csak fele ekkora, 581 volt SeRfthn érdekes és tanul­ságon a nemzetközi kemiza- lási bemutató, amelyet a Szovjetunióval, a Bolgár Népköztársasággal, Csehszlovákiával, Lengyelor­szággal, Romániával és a Né­met Demokratikus Köztársa­sággal közösen rendezünk. Hasonló fontosságú a mező­gazdasági gépek nemzetközi bemutatója. A kiállítás egyik új témája az üzemszervezési bemutató. Az állattenyésztési bemuta­tón igen jelentős az 5000 férő­helyes nagyüzemi, tojóház, a 12 000 férőhelyes csibenevelő és a gépesített sertéshizlalda, amelyben az 500 állat gondo­zása naponta csupán 4—5 munkaórát igényel. A korábbi kiállításokhoz ha­sonlóan most is önálló bemu­tatóval jelentkezik a Kohó- és Gépipari, az Élelmezésügyi és a Könnyűipari Minisztérium, az Országos Vízügyi Főigaz­gatóság, az Erdészeti Főigaz­gatóság, valamint a SZŐ VOSZ és az OKISZ«

Next

/
Oldalképek
Tartalom