Dunántúli Napló, 1962. augusztus (19. évfolyam, 178-203. szám)

1962-08-01 / 178. szám

OTAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1982. AUGUSZTUS 1. SZERDA NAP A MAGYAB SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM. ÁRA: 50 FILLÉR 1T8. SZÁM Helsinkiből jelentik: II magyar VIT-küídöttség mozgalmas keddi programja Finn politikusok á VIT rendezvényein Tartalomból: Helsinki A magyar VIT-küldöttség utta-szigetí szálláshelyén edden délelőtt angol, francia, zfcrák, olasz, dán, nyugatné­met és svéd vendégek jártak. A mintegy hatvan főnyi ven­dégcsoportot Nagy Richárd, a magyar VIT-delegáció helyet­tes vezetője üdvözölte. Művé­szeink, köztük Ráthonyi Róbert és ifj. hatabár Kálmán, vala­mint a Balassa-tánczenekar hangulatos műsort rögtönöztek. Küldöttségünk tagjainak moz­galmas keddi programja meg­oszlott. Többen mentek él a dél-amerikai fiatalok hangver­senyére, mások nemzetközi könnyűzenei hangversenyt hall gattak, egy csoport az ameri­kai fiatalok kiállítását, egy má­sik a skandináv kiállítást te­kintette meg, néhányan pedig az Egyesült Államokból érke­zett VIT-küldöttek nemzeti est­jén vettek részt. A VIT keddi napján a finn- szovjet barátság jegyében több özös programot, találkozót és űsort szervezett a két küldött xg programirodája. A finn— vjet barátság napja alkal- ' bői a betegségéből nemrég elépült Kekkonen államelnök találkozott a szovjet delegáció ezetőivel. A nemzetközi fesztiválbizott­ság képviselőit hétfőn fogadta Karjalainen, finn miniszterel­nök és sok sikert kívánt a vi­lágifjúsági találkozóhoz. A bi­zottság más képviselői hétfőn Hosia, asszony művelődésügyi miniszternél és Erkkilä bel­ügyminiszternél tettek látoga­tást Helsinkiben kedden délelőtt a VIT-en résztvevő külföldi városi tanácstagok — köztük tíz magyar — találkoztak Hel­sinki városának vezetőivel, délután pedig városnézésen voltak. Munkához látott a nemzetkö­zi önkéntes munkatáborok kér­déseivel foglalkozó szeminári­um is. Ezen magyar részről Mikié János, a KISZ Központi Bizottság külügyi osztályának vezetője volt jelen. „A külön­böző társadalmi rendszerű or­szágok tervezési problémái’’ címmel gazdasági vonatkozású nemzetközi értekezlet kezdő­dött a VIT programjaként. Záróülést tartott „Az okta­tás demokratizálása és annak alkalmazása korunk szükségle­teihez” című szeminárium. A Nemzetközi Klubban népzenei Ki mit tud” vetélkedőt ren­deztek. Óriási kiterjedésű pincerendszert találtak a Felső-Malom utcában fe&zucUan úttonbombát Mi ú a szigetvári üzemekben? Egy ember éleibenmarad Farkasok garázdálkodnak a Nyírségben Megkezdődött a világ ifjúságának VIII. fesztiválja Helsinkiben. A megnyitót színpompás felvonulás előzte meg. — A magyar küldöttség a felvonuláson. Már az utolsó táblákon aratnak a tsz-ek többségében 13 ezer hold tarlóvetés vár még a tagokra — Nagyobb gondot kell fordítani a talajmunkára és a cséplésre Egy hónap múlva megnyitja kapuit a 64. országos mezőgazdasági kiállítás Egy hónap múlva, szeptem­ber elsején újra megnyitja kapuját az Országot Mezőgaz­dasági Kiállítás és Vásár. Ez lesz sorrendben a 64„ a mező- azdaság szocialista átszerve­zésének befejezése óta pedig az első országos, sőt számos •vonatkozásban nemzetközi mé retű mezőgazdasági seregszem­le. A kiállítás-városiban a pavi­lonok többségét korszerűsítet­ték. Kijelölték az egyes bemuta- 5k helyét. A Szovjetunió me- 5gazdaságának eredményeit éldául 1400 négyzetméter alap iriileti pavilonban és 2000 égyzetméter szabad területen .mertetik. Uj pavilonban kap elyet a lengyel bemutató, a olgár kiállításhoz most épül gy 480 négyzetméteres cső- ázas csarnok. Hasonló terü- ítű pavilonjuk lesz a romá- oknak. önálló kiállítóként serepei a Mongol Népköztár- iság is. Most határozzák meg az őr­ség különböző részeiből in- uló állatokat hozó irányvona- >k útitervét. A jószágokat gyanis legkésőbb augusztus 5-ig a kiállítás területére haz­ák, hogy a megnyitás idejére íár az állatbírálatokat is meg irthassák. Az első állatszál- tmány egyébként már meg i érkezett. Kétezer fehér Leg- om-jércét költöztettek be a már elkészült, teljesen gépe- ített tojató-házba. A pavilonok között a kerté­nek friss gyepszőnyeget tel­ítenek és olyan virágfajtákat itetnek ki, amelyek szeptem- erben nyitnak. Augusztus el­ején kezdik meg a belépőjé­nek és sorsjegyek elosztását. Az idén kétszeri belépésre jo­gosító elővételi jegyet is áru­sítanak tíz forintért, mert az a tapasztalat, hogy a vidéki látogatók többsége áltálában két napot tölt a kiállításon. Két baranyai kombéinos országos rekordja Folk József és Juhos Szilveszter száz vagonos ko ubájü-teljesítmeoyt ért el Kedden országos rekord született Baranya megyében, a borjádi Uj Élet Termelőszövetkezet gabonatábláján. A Bó- Iyi Gépállomás két kiváló kombájnosa — Folk József és segédvezetője, Juhos Szilveszter — a délutáni órákban le­aratta a hatszázadik hold gabonát és elcsépelte a századik vagon terményt. A baranyai határban most először született ilyen nagyszerű kombájn-teljesítmény. Jelentőségét csak - növeli, hogy a két kombájnos nem egy összefüggő terüle­ten érte el ezt a szép eredményt, hanem a mohácsi járás hét termelőszövetkezetében dolgozott eddig. A 43 éves Folk József és a 24 éves Juhos Szilveszter június utóján ült fel az SZK-3 típusú gépre és egymást váltva dolgoznak azóta: hétköznap és vasárnap, nappal és éjszaka. Ha ugyanis kedvező az időjárás, reggel nyolc óra tájban, vagyis a harmat felszállta után, indulnak és meg­szakítás nélkül aratnak a ratnak-cs épeinek gyakran hajnali három-négy óráig is. Két-három vontató jár a kombájn és a kombájnszérű között, mert csak így győzik elszállítani a cséplőszekrényből állandóan ömlő terményt. A kétbólyi kom­bájnos naponta átlag 70 kézi-arató és 40 cséplőmiunkás, va­lamint két 1070-es cséplőgép teljesítményének megfelelő munkát végez. A gabonabetakarítás kezdete óta, vagyis egy hónap alatt, egyébként, több mint tízezer forintot kerestek ketten. Vz ősziárpa-aratás gyakorla­tilag már befejeződött, és né­hány hold vár mindössze levá­gásra a rozsból. Már hírt ad­tunk róla, hogy a pécsváradi járás közös gazdaságai a me­gyében elsőként, teljesen befe­jezték az aratást, és nyomá­ban a szigetvári járás tsz-ei haladnak. Jól szervezték az aratást a siklósi és mohácsi járásban fa, a sásdi járás domboldalas te­rületein azonban nehezebben birkóztak a gabona levágásá­val. Gyorsítani kell az aratást Komló városban, ahol a búza csaknem fele, Mohács varos­ban pedig a 30 százaléka még aratásra vár. A zab aratása a szigetvári járásban halad a legjobban, de a mohácsi, a sásdi járásokban, valamint Mohács és Komló városában még el sem kezd­ték. Meg kell gyorsítani a kévék összehordását, a szalmalehú­zást és a határ rendbetételét, hogy a meglehetősen gyengén haladó tarlószántást semmi ne akadályozhassa. Legtöbb tartlőszántást, 5300 holdat a mohácsi járásban végeztek, a járások többsége azonban mindössze 2—3000 holdat szán­Pécs új nyugati városrészének látképe (Erb János felvételei tott fel, az elmunkálásra váró 15—20 ezer holdból. Küiönör sen rossz a helyzet Komlón, ahol a tarló 2 százalékát mű­velték csak el. A hosszú tél tapasztalatai arra intik a termelőszövetke­zeteket, sose lehet elégendő takarmány, minél több tarlo- vetést készítsenek. Sajnos, á tervezett 20100 hold tarlóve­tésből mindössze 7 145 holdon került a földbe a mag. Mint­egy 13 ezer hold még vetésre vár. Nagy szükség van a zöld­takarmányra, hiszen a szalas- ta ka rmány-takarék osságot is segíti, és kell a silókészítéshez. Még az ilyen téren élenjáró rrio hácsi járás sem teljesítette ter­vét, és csak 1700 holdat vetett el az előirányzott 4500 hold­ból. Sok tennivaló akad Mo­hács város tsz-eibén, ahol csak 18,7 százalékát vetették el a tervezett tarlóterületnek. Számos közös gazdaságban megkezdték már a cséplést, de vele együtt párhuzamo­san mielőbb be kell rejezni a tarlóvetést, és a nyári mélyszántást elvégezni az ősziek alá. A megye állami gazdaságai mintegy 85 százalékát aratták le az őszi búzának. A Sátor­hely—Bólyi Állami Gazdaság, valamint a Görösgali Aliami Gazdaság dolgozói minden ke­nyérgabonát learattak mar. Jól végzi a munkát a Szentlő­rinci Tangazdaság és a Villány —Siklósi Állami Gazdaság is. Éjjel-nappal dolgoznak a gé­pek, s így sikerűit a tarlóhán­tás több mint a felét elvégezni. Vár osfejleszt esi tervek Mohácson Mohácson az ötéves terv sze­rint 11 millió 792 ezer forintos költenek a város fejlesztésére, Ebből 5 millió 357 ezer forintot felhasználtak az első két év­ben. A további három év alatt építenek egy járási-városi or­vosi rendelőt, két és félmillió forintos beruházással. A vá­rosban évente 5 kutat fúrnak, hogy az 51 használatban lévő közül a meghibásodottakat pó­tolni tudják, bár tervezik a városi vízvezeték megépítését is. Jövőre elkészül a sárháti kultúrotthon, amelyet 250 000 forint költséggel építenek. Az épület már az ősszel tető alá kerül; Járdaépítésre, valamint felújításra évente százezer fo­rintot fordítanak, amelyből körülbelül 1 km hosszúságút építenek; Áthelyezik a piac­teret az egyik központi ház­tömbbe, távol az utcai forga­lomtól. Az új piactéren kél csővázas barakkból vásárcsar­nokot állítanak feli Az eső okozta kétnapos ki-' esés ellenére, a július 30-i je­lentés szerint, a búza 85 százalékát learat­ták már a termelőszövetke­zetek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom