Dunántúli Napló, 1962. június (19. évfolyam, 126-151. szám)

1962-06-10 / 134. szám

I ms. rűNitrs io. HIAPLÓ ÁLLAS Csecsemő vagy gyer­mek gondozhat laká­somon vállalom. Rep­tér 30/c ép. III. em. 27. ajtó. ______ A -. .1 A DÉDASZ pécsvidéki üzemvezetősége felvesz pénzbeszedőket a szontlőrlncl és kozár- mislenyi körzetbe, va­lamint villanyszerelő szakmunkást a vasasl körzetbe. Jelentkezés: Pécsszabolcs, Barátság u. 2. A 413 A Komlói Helyiipari Szolgáltató Vállalat telvesz cipőipari tűzö­nöket azonnali hatály- lyal. Jelentkezhetnek mindazok, akik cipő­ipari tűzésben jártas­sággal bírnak. Jelént- kezes: Komló: Kossuth Lajos u. 21. A 354 A Hlmesháza és vidé­ke Körzeti Földműves szövetkezet hlmeshazi 1. sz. vegyesiparcikk boltjába szakképzett­séggel és gyakorlattal rendelkező boltvezetőt azonnali belépéssel fel vesz. Jelentkezés szövetkezet himesházl központi Irodáján, ahol részletes felvilágosítás kapható. Szakmunkás bizonyítvány, vala­mint erkölcsi bizonyít vány szükséges. Je­lentkezési határidő jú­nius hó 13-ig. ______ A *58 V illányi községi Ta­nács VB képesített böl csődéi gondozónőt ke­res felvételre. Óvónői képzettséggel rendelke zök előnyben. Lakás biztosítva. Jelentkezés írásban, vagy szemé­lyesen a villányi köz­ségi Tanács VB-nél. Felvétel esetén utikűlt üvget térítünk. _____ A 359 Pécsi Állami Gazda­ság Pécs Megyeri út 74. kőműveseket és fér ti segédmunkásokat azonnali belépésre fel­vesz. Jelentkezés az építésvezetőnél reggel 7-től io óráig. _________ A 147 E gyedülálló értelmi­ségi fiatalember külön bejáratú bútorozott szobát keres. Telefon: 10-13.__________L 32320 Bútorozott szoba két személy részére kia­dó. Doktor Sándor u. 30. sz., emelet. Mol­nárné.________l 32338 E gyszobát adnék egy szobta-konyhás és éles­kamrás lakásért. — Szőke, Szigeti u. 15. ______________L 32350 F elsőhavi u. 36. alatti szoba-konyhás mel- áfckhelyJseges lakáso­mat elcserélném bár­hol Pécs területén. Majtényi térhez negye­dik ház jövet keleti oldalon. Szerda, szom­bat kivételével minden nap megtekinthető. — Szabó Jánosné. ______________L 32353 E lcserélném szoba- konyhás félkomfortos lakásomat belvárosi hasonlóval, vagy egy- szoba fürdőszobással. Ujmeszes. Korvin Ottó u. 18., fiszt. 1. (piacnál, kisiparosnak előnyös). ______________L 32354 K ülönbejáratú üres albérleti szoba kiadó gyermektelen házas­pár részére. Pécs, Ko­vácstelep, Hóvirág u. 18. sz. Péter János. ____________ L 32357 E lcserélném szoba- konyhás lakásomat hasonlóért a budai részen. Érdeklődni 3 óra után. Felsőhavi űt. 19/1. _________L 32358 K étszobás. összkom­fortos komlói lakáso­mat elcserélném ki­sebbre vagy hasonló Pécsi vagy pécskör- nyékire.. „Kikelet” jeligére, Sallai utcai hirdetőbe. _______________L 32382 I dősebb nyugdíjas vagy dolgozó nővei megosztanám gazdál­kodásra alkalmas la­kásomat. Érdeklődni Major u. 4. sz. _____________ L 33376 A z Agrárla Keményí­tőgyár keres egy vas­esztergályost több évi gyakorlattal, azonnali belépéssel. Fizetés Jgpl lektiv szerint. ________________A 32266 O lasz és vidéke Kör­zeti Földművesszövet­kezet olaszi vegyes­kölcsi-bizonyitvány kö telező. Jelentkezés olaszon, az fmsrc -iro­dájában. Útiköltséget felvétel esetén térí­tünk. ._____________A 352 A Pécsi Cementáru- Ipari Vállalat komlói telepére 1 fő szakmai gyakorlattal rendelke­ző villanyszerelőt al­kalmaz. Jelentkezés a vállalat komlói tele­pén. Komló Ken­derföld. A Egy szoba-konyhás éléskamrás lakást ke­resek 15-e után otthon vagyok megbeszélés végett. Mohácsiné, Atléta u. 19, Mátyás király úti ál- talános iskola bentla­kó férfi hivatalsegédet lakáscserével keres. r. A 32332 Beteg mellé éjszakára idősebb, egyedülálló not felveszek. Stein­metz tér 1. Kőszeg! középiskolá­ban tanító matematika tanár állást, lakást cserélne pécsi közép­vagy általános iskolai tanárral. Érdeklődni munkaidőben 55—55 te lefonszámon lehet. A 32369 LAKÁS Elcserélném szoba, konyhás, éléskamrás pincés lakásomat ha­sonlóra,» bárhol. Ge­lencsér Józsefné, Kál­mán utca 6 sz. ____________LJBÜ42 K ét és félszobás, köz­ponti fűtéses újme- esekaljai lakásomat elcserélném ércbányái dolgozó PIK lakásá­val. Ajánlótokat „Ilon­ka” jeligére. Sallai utcai hirdetőbe. L 32371 Albérlő férfi szoba­társat keresek. Gábor u. 4. sz. L 80 Belvárosi garzon la­kásom elcserélném, kétszoba-konyha mel­lékhelyiségre. Érdek­lődni esté' 5—7 óráig. Pécs, Szabadság, u. 15, Hékváth. T ‘ 135 Wolkswagen gépkocsi Igényesnek eladó. Gu­lyás László; Budapest, II., Lövőház u. 27/a. G 358 Költözködést, bútor és zongora szállítását szakszerűen vállalom. Alkotmány utca 31. Schreer Tibor. Tele­fon: 61—8». Főtengelygörgőzés, hengercsiszolás, du­gattyú szakszerű ké­szítése. Kohlmann mo torjavítónál. Rózsa F. u. 12. A Gépíró és Gyorsíró Iskola a behatásokat az 1962/63 tanévre Pé­csett, Temesvár u. 2. sz. alatt (Közgazdasá­gi Technikum Ipari Tagozat épületében) a következő betűrendi sorrendben tartja: jú­nius 25-én, hétfőn az A—F-ig, 26-án kedden G—L-ig, 27-én szerdán M—S-ig és 28-án csü­törtökön SZ—Zs-ig kéz dőbetűs nevek szerint^ A behatáshoz feltét­lenül szükséges: leg­alább a Vili. alt. isKu- láról szóló bizonyít­vány, anyakönyvi ki­vonat vagy személyi igazolvány és 100 Ft. INGATLAN Beköltözhető három­szobás, ultramodern ház OTP-vel, kertes, eladó. Dankó Pista u. 19 sz. Badokány für­dőnél. I 32298 Beköltözhetően eladó 640 négyszögöl szőlő, egyszoba, mellékhelyi­séges házzal. Kút van. Pécsújhegy VI. dűlő 276. szám. Beköltözhetően eladó belvárosi komoly fél- ház. Katalin u. 5. Siklóson beköltözhető ház eladó. Érdeklődni: Fazekas Károlynál, Pécsi utca 10. Utcai szoba, konyha, kamrás házrész beköl­tözhetően eladó Cím: Majtényi u. 5. Családi ház eladó. Kál- linger, Postavölgy. ________ I 32309 B elvárosi, kétlakásos ház eladó, egyik lakás beköltözhető Molnár- né, Déryné u. 19. ________________I 31 B eköltözhető kertes családi ház eladó. Fürj u. 8. ez. Jankó vies te­lep. ________________I 77 Á ron alul eladó 500 négyszögöl szőlő-gyü­mölcsös présházzal a város közelében. Cím: Vas Gereben u. 38. I 32080 Komlón szépfekvésű 3 szobás családi ház 330 négyszögöl gyü­mölcsössel beköltöz­hetően eladó. Kökö- nyös, Gárdonyi G. u. 7. Barsi. Kisebb bieköltőzlhető házat vagy házrészt vennék 20 000 készr- pénzzel és havi tör­lesztéssel. „Azonnal” jeligére, Sallai utcai hirdetőbe. I 32313 Kétszobás kertes csa­ládi ház szőlővel be­költözhetően eladó. I. kér. Deák Ferenc u. 52. (Tulipán csárda mögött.)_______I 32315 É letjáradékra kertes ház eladó. Szobar konyha beköltözhető. Pécs. Pósa L. u. 31. I 32316 Belvárosban eladó öt­szobás ház, melyből azonnal beköltözhető három szoba konyhá­val, fürdőszobával, előszobával együtt. — Érdeklődni lehet egész nap, Teréz u. 3. — Telefon: 27-74. I 32317 Kertes családi ház eladó. Megtekinthető. Görcsöny, Petőfi u. 21. Pajor István. I 81 Budapesti családi há­zamat (lakáscserével beköltözhető) elcserél­ném pécsi szőlőért. Megyeri út 14. északi lépcső. Prekesztics. I 106 öröklakás belvárosban 2 szoba hal.+ személy zeti lakottan fizetési kedvezménnyel eladó. Telefon: 38-57. I 110 Igényesnek új álla­potban lévő modem kombináltszekrény sö­tétbarna színben eladó. Megyeri u. 1/a. ______________A 32369 S zép ebé ülőbútor ol­csón eladó. Fehérhegy, Frankel Leó u. 18. Kiss. A 32361 Tanácstagi beszámolók Kombináltszekrény el­adó. Torda u. 35. sz. A 32279 Nem beköltözhető öröklakás összkom­fortos eladó. Semmel­weis utca 10. ________________I i!4 K étszoba összkomfor­tos kertes családi ház .októberi beköltözéssel vagy lakáscserével eladó. Megtekinthető, Kertváros, Honvéd tér 7. sz. I 115 Városhoz közel 600 n.- öl szőlő lakható épü­lettel eladó. Víz, vil­lany van. Érdeklődni munkanapokon. Tel.: 16-02, vasárnap Tel. 15-94, Sárosdi. I 121 Eladó kétszer egy­szoba konyhás ház­rész, egyik beköltöz­hető. Hegyalja u. 56. Egy Benczúr televízió eladó. Megtekinthető Szalánta 44. sz. alatt. A 32308 Cserépkályha eladó. Bartók Béla u. 49. sz. A 32318 Olcsón eladó asztali­tűzhely Érdeklődni: Tavasz u. 15. 5 órától A 32321 Szőlődarálói, szólő­prést keresek megvé­leire. Dujdás Lajos, Mihály út 24. A 32334 Motorcsónaktest leg­újabb típus négysze­mélyes „Evinrude” motor 270 köbcenti­méteres és kétszemé­lyes vászonkajak el­adó. Mohács, Kovácsi, Tolbuchin u. 65. A 32339 h KERÜLET Június 12-éri este 6. órakor u- zási Mátyás és Tátrai József Ist- ván-akna, kultúrház, Francsics Gyuláné, Zaracsi János, Hergert János, Fruzsina István Erzsébet- telepi kultúrház. Június 13-án este 6 órakor Czö- dör Ferenené, Mátrai József, M_ ton Zoltánné malomipari kultúrh-^. Felszabadulás u. 2, Suhajda Tibor, Kovács István, Kovács István vb- elnök, Arató László, Dobos János­né, Szakály Gézámé, Horváth Gyu­la alsó-meszesi iskola, Dömse La­jos, Riegel Lajos, Nagy Sándorné Felsővámház u. iskola. Június 15-én délután 6 órakor Kabar Ferenc, Gyenis József, Cser venka Emil Vasás II. bányászott­hon. O. KERÜLET Június 11-én este 6 órakor a vá­rosi tanács nagytermében Bódis István városi, Tóth Károly és dr. Degrell István kerületi tanácsta­gok. Június 12-én este 6 órakor Hu­nyadi u. 11. szám alatt dr. Czéh Karoly-várod, dr.- Kiss Tibor és Zsinkó József kerületi tanácsta­gok a'Fürdő u. iskolában. Dr. Lajos József városi, Jéhn József és Fertői Miklósné kerületi tanácstagok a Cementipari Válla­latnál, Cementipari vállalatnál Sziós Béla városi éti Kovács János ke­rületi tanácstagok, APPQUIRDETÉSEK Hullámfürdőnél udvari kétszoba, komfortos, magasföldszintes, új házrész, kerttel, rög­tön beköltözhetően el adó, , Marosvásárhely utca 4. szám. . I 86 Kétszoba, konyhás kis ház, .300 n-öl gyümöl­csössel, azonnal beköl­tözhető, olcsóin eladó. Ugyanott egy rövid, kereszthűros, Oser zon gora is eladó. Vasas 11 • 69. Templommal szemben. ______________I 102 K ertes családi ház fi­zetési kedvezménnyel eladó. Csillag u. 16/3. ___________ I 32372 S zőlő, gyümölcsös 575 négyszögöl részletre is eladó. Aranyhegy 3. ■.__________ I 32370 S zőlő, lakható prés­házzal, igen közeli, közműves, bekerített, megélhetést biztosító ezerkétszázöles .fize­tési kedvezménnyel, eladó. Jókai u. 1. sz. Kézimunkaüzlet. _______________I 32367 N yugdíjasok! pécsi lakásért közeli köz­ségben beköltözhető kertes házat adok örök tulajdonba. Ér­tesítést „Autóbusszal*-»! jeligére, Sallai utcai Skoda-Spartak kitűnő ! ^jdet-őbe.______L»M á llapotban eladó. Te-1 ES5* kicsi szoba-kony- lefon: 27-53. Megte- "' kinthető: Lánc u. 19. _________G 32346 8 00-as | Generálozott kis sze­mélygépkocsi olcsón eladó. Semmelweis u. 3. szám. ______________G 32210 F izetési könnyítéssel Tátraplán eladó. Pan­nóniát átveszek. Far­kas I. u. 13. G 32242 250-es ldskerekű Jáwa és egy mély Gombor gyermekkocsi eladó. Déryné u. 11. Hétfőtől. G 32267 Zöld Pannónia jó álla­potban eladó. Tolbu- hin u. 49. fsz. 3. héköz nap 17 órától, vasár­nap délelőtt.________ O pel Olympia személy kocsi eladó. Mágocs, Szabadság u. 26. _ hás házrész eladó belvárosban beköltöz­hetően, áfa 38 ezer. — i „Szekfű” jeligére, modern v^Lilú ki» | SaUai utcal hird.etl^; angol személygépko­Morris-Minnor I 32364 esi, rádióval 45 000 Ft | eladó. Pécs. Rákóczi út 73. a. Kult, fényké-1 pész.___________G 113 1 100-as Skoda eladó. Pécs, Hegyalja u. 29. ________ K j VHiány, Bajcsy Zs. u. Eladó 300 négyszögöl szántó és 200 négyszög öl szőlő, házhelynek is alkalmas. Nagy- Postavölgy 80. I 32362 1102 Skoda személy- gépkocsi eladó. Gene- rálozva. kárpitozva, fényezve. Katalin u. 13. sz. G 129 266. sz. ház azonnal beköltözhetően eladó. — Érdeklődni lehet: Vágó gyógyszerész. Sasd. . I 32360 Elcserélném belvárosi egyszoba komfortos, és kétszoba komfortos lakásomat liáromszo- básra a belvárosban. Műfogsorát soronkívül Ajánlatokat „Föld- megjavítja Vajda La- szintes” jeligére. Sál- jós fogtechnikus. Már­iái utcai hirdetőbe. I tírok u. 7. L 32363 ' V 117 Kertvárosban kétszo­bás kőmfórtos, kertes családi ház olcsón eladó. Lakáscserével beköltözhető. Érdek­lődni: Pécs. Kürt u. 15. sz.. . I 412 Kertes családi ház be­költözhetően eladó Jászai Mari u. 20. Ér­Kisméretű szoba-konyr! Költözködést, bútor és j deklődni. 5 óra után. hás lakásottiat ' elése- ! 2X>ncfr'*a szállítását j 1 32273 rélném nagyobbért. I szakszerűen vállal ifj. Petőfi mozi” jeligére | schreer Ferenc, JóVr: M. u. 3. H. em. Tel: 47^-73. ---------­V 126 Berkesd, Alkotmány u. 164. sz. háromszoba összkomfortos. üve­ges, előszobás háza­mat eladom. Bőveb­bet: Pécs, 14-88-as te­lefonon, vagy Kozár- misleny, Rákóczi u. 7. szám alatt Vörösék­nél.___________I 32323 E ladó beköltözéssel kétszoba félkomfortos családi ház. Dömör- kapu végállomásnál. Felső-Gyükés 5 sz. Négyszobás, összkom­fortos öröklakás a bel város legszebb he­lyén eladó. Egyenlőre nem beköltözhető, „Jó bef ektetés’ ’ j eligére, Sallhi utcai hirdető­be. ____________I 32333 E ladó három szoba, konyha mellékhelyi­séggel, gazdasági épü­lettel. 250 mégysögiöl udvarral. Mohácsi szőlőhegyen 700 négy­szögöl szőlő eladó. — Érdeklődni lehet min­den vasárnap. Mohács, Táncsics u. 45, I 32343 Fonyódon, partközeli összkomfőrtos 'nyatla- ló eladó. Dr. Haug Pég. - I 32341 Életjáradékra v. rész­letre családi házat, lakást vennék, negy­venezer készpénz, többi megegyezés szerint. Tóth, Athinay u. 9. Telefon délután 49-47. I 32349 Bartók Béla u. 5. sz. ház beköltözhetően eladó. Ugyanott 270 négyszögöl szőlő ___________ I 32351 H unyadi János út leg­szebb részén 260 négy­szögöl villa télek ház­zal, beköltözhetően eladó. „Hunyadi” jeli­gére, Sallai utcai hirdetőbe. I 2359 Szőlő lakható prés­házzal, autóbuszhoz közel, Kisdeindolban eladó. Érdeklődni: Felső-Vámház. u. 45. Kassainál. 1 32387 Belvárosban beköltöz­hető kétszoba. össz­komfortos házrész eladó. Szoba-konyhás lakáscserével vagy anélkül. Rákóczi út 35. udvarban jobbra. ________ I 32381 K ettőszoba konyhás. összkomfortos szute- rinos családi ház be­költözhetően eladó. — Újvilág u. 29. _____ I 143 E gy fél házrész két­szoba konyha élés­kamra azonnal beköl­tözhetően eladó. Pécs, Vak Bottyán u. 71. I 145 Veszek kisebb házat, házrészt, présházat be­költözhetően húsz­ezerig. Pécsett vagy közeli községben. — Levélcím: Kocsis, Pécs, Postares tant. I 134 Autóbuszmegállónál házhely olcsón eladó./ Kováosné, Magyar- Ürögi üt 68. I 32377 Malom, Felső utca 27. számú ház eladó. Bár­mikor megtekinthető. I 32375 Kettőszobás ház mel­lékhelyiségekkel. pin­ce felszereléssel szőlő gyümölcsössel igényes­nek eladó. Lajkó autó- buszmegállótól 1 perc. Felsőhegy 8 szám. Eladó az Alkotmány u. 64. sz. kertes csa­ládi ház beköltözhető 3 szoba, 2 konyhás la­kással. I 131 ADÁS-VÉTEL Figyelem! Töltés és alapozási munkálatok r hoz beton és vasbeton törmelék járdakészí­téshez, etetőváiyú Céljára, melegágy ké­szítéséhez, raktározás­hoz alátétnek, stb.- nek kiválóan alkalmas csökkent értékű és se lejt vasbetontermé­kek olcsó áron besze­rezhetők az 1. bz.c Épületelemgyárban, _ — Budapest, XI. Buda­foki út 78. Érdeklődni lehet 259-472 telefonon, vagy személyesen — szombat kivételével — minden nap reggel 10 órától 2 óráig. Magán- építkezőket a FAÉRT- en keresztül szolgál­juk ki. ____________ A 343 V eszek kifogástalan, príma, kétcsövű söré­tes vadászfegyvert. — Eladó első-hátsó te­leszkópos, kifogásta­lan szürketankos 125- ös motorkerékpár. — Bogádmindszent, Ra­gén Dezső. A 32231 A Mecseki Erdőgazda­ság hetveheiyi erdésze ténél fűrészhulladék 29,80 Ft, fűrészpor 16.50 Ft-os áron korlátlan mennyiségben kapha­tó. Befizértés a hely­színen, szállításról a vevő gondoskodik. A 32247 *"...*..... ■■ —■ .. " 1 \ U j kettőszemélyes re- kamíé szép kivitelű, diópolitúros, három- ajtós szekrény do­hányzóasztal eladó. — Doktor Sándor u 22. Kapu alatt jobbra. \ A 34 „Hermes Baby” tás­kaírógép kitűnő álla­potban eladó. Kardos, Geister E. u. 19. II. em.__________A 32385 N agyméretű fehér- zománcú fürdőkád kályhával eladó. Rá­kóczi út 35. Udvarban jobbra._______A 32383 B ontásból gerenda, szalúfa, deszka, lése, cserép eladó. Budai N. Antal u. 6. A 32381 Kombináltszekrény eladó. Hargita u. 5. sz. (Petőfi u.-ból nyí- lik). A 32380 Uj állapotban levő kis­ipari sport gyermek- kocsi eladó. Juhász, ■ Kulich Gyula u, 34, sz. Eladó egy nyárfa kb. 8—7 köbméter. Abali- get, Kossuth út 90. 6z. A 24 Június 14-én este 8 órakor Ady E. u. 24. sz.. alatt Szllas István vá­rosi, Berényl Ferenené és Schul- teisz István kerületi tanácstagok az Egyetem u. iskolában. Dr. Ernst Jenő és Odor Sándor­né városi, valamint Link Jánus. Juhász Károly, Szegedi Józseíné és Kézdl József kerületi tanács’ n- goll Június 15-én este 6 órakor Sál­lal u. 35. sz. alatt Tasnádi Jenő városi, Cseke Mihályná es Lippai Pál kerületi tanácstagok. * Pécs város in. kerületi tanácsa értesíti a 14-es és a 17-es választó- kerület: Doktor Sándor u. 29-től es a 36-os házszámtól végig, mindkét oldal, Megyeri út 1—40. házszárais, mindkét oldal és a Mezöszél u. la­kosságát, hogy e hó 12-én, keduen délután 6 órakor a Szigeti úti al­talános iskolában tanácstagi bcsza mólót tart. Tanácstagok: Baka János, A,..iasl János, Till József. A beszámolót elmondja: Almás! János, a Sz’-eti úti Iskola Igazgatója, kerületi ta- nácstag. Június 13-án, szerdán délután > órakor a Petőfi u. általános iskola ban a 7-es és 8-as számú válasju- kerület; Kandó Kálmán u, Kassa u. 1—7-lg és 2-^12. számig. Maros- vásárhely u, Nagyvárad u. mindkét oldal 1—16. számig, Szilágyi De só u. lakossága részére tanácstag: be­számolót tart Tanácstagok: Hanzák Károly, Pusztai Lajos, dr. Gróf Pál. A beszámolót elmondja: Pusz­tai Lajos, kerületi tanáasta« Tanácstagok fogadóéi ái Beköltözhető lakással ház eladó.. Vak Boty- tyán u, 38._______I 136 B eköltözhető 2 szobás ház eladó. Majtényi 23. (Ágoston térnél.) I 141 Kárpitozott bútorok el adók. Kárpitosnál. — Zsolnay V. u. 1 sz. _______________A 181 A blakredőny minden méretben, házhoz szál lftva, szerelve kap­ható. Rózsa Ferenc u. 2 sz. A3 Ablakredőny minden méretben helyszínen felszerelve kapható. Orsolya u. 10. _________________A4 Z ongora eladó. Kulich Gyuiá'u.; IŐ., 8-as ajtó _____ ; __AJ4 H asznált, világos há­lószobabútor eladó. — Pécs, Béla u. 1. sz. alatt. Motorcsónak 10 lóerős motorral Mohácson eladó. — Érdeklődni: Pécs, Telefon: 65-28. A. Uj At, 605 nagy kép­ernyős televízió jót­állással .eLadó. Pécs, Alkotmány u. 71. sz. A 133 Kukorica világos háló, íróasztal, szekrény, használt cserép, etető­váj u, motorgumi ku­koricamorzsoló, sze­lei ő rosta. vasüst, eL­adó. Steinmezt tér 1. A 150 Kis kazán eladó, tel­jesen új, családi ház fűtéséhez alkalmas. Érdeklődni: Luczek János. Patacs. busz­megálló. _________ T ranzistoros táska­rádió. fehér járóka eladó. Jókai tér 2. Dr. Patakfalvi. A 32373 Vöröskereszt u. 16. 20* köbméter kő eladó. A 32388 HÁZASSÁG Böröcz Káló 39 éves férj hewn ennék 39—45- ig Józangondotkodású férfihez. Pécs., Vitéz u 14. sz. H 32169 UI. KERÜLET Június 11-én délután 5 órakor Kovács Imre és Kaszás Júlia Már­tírok u. 42. KISZ-helyiség, Ivano- czák János és dr. Kocsis Mihály Petőfi u. iskola, Mesztegnyei Imre és Marsaiké Péter Hl. kerületi ta­nács, Kurucz Pál Dunántúli Napió szerkesztősége, dr. Rugási Endre és Hódi Szilvesztemé Pannónia Sörgyár, Marton Istvánná Radnics u. 28. Almási János és Till József Hl. kerületi tanács. Június 12-én délután 5 órakor Veress Endréné Rét u. 43, 500-as Ipari Tan. Int., Hanzák Károly és dr. Gróf Pál Petőfi u. iskola, Puyz tai Lajos Petőfi u. iskola. Bedő Pálné és Bojtor János ni. kér. ta­nács, Bandies István gyakorló is­\őta­kola, Kiss Istvánná Váro> nács Széchenyi tér. Június 13-án délután 5 órakor Gaál Lajosné József A. u. 9, dr. Pllaszanovlch Imre és Antal György gyermekklinika, József A. u. íl, Varga János Pécsi Közúti Üzemi Vállalat, Lenin tér 5, Kaszti Imre és Tóth Ferenené Petőfi u. iskola, Végh László Petőfi u. iskola, Szend ró) György EPFU Megyeri út 50, Szabó József Jászai Mari u. 28. dr. Mezei Aladámé Petőfi u. 4, Nagy Károly Petőfi u. iskola. Molnár Géza Dunántúli Napló szerkesztő­ség. Június 14-én délután 5 órakor Halász Rezsőné Petőfi u. iskola, Baka János Baromfi Begyűjtő Váll dr. Doktor Sándor u. 33. Közlemények FELVÉTEL A MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM LEVELEZŐ TAGOZATARA A Szentlőrinci Mezőgazdasági Technikum levelező tagozatára 1963. január 1-ével kezdődő tanévre 1962. augusztus 15-ig lehet v-nt- kezni. Jelentkezhetnek azok, akik 1. termelőszövetkezetekben, állami, kísérleti gazdaságokban, erdőgaz­daságokban, mezőgazdasági gépál­lomásokon .mezőgazdasági, kerté­szeti vállalatoknál, a megyei, Já­rási, városi pártbizottságoknál, a tanácsoknál .minisztériumokban dolgoznak és munkakörül ellátásá­hoz középfokú mezőgazdasági ké­pesítésre van szükségük. 2. Elvé­gezték az általános (vagy elemi) is­kola 8 osztályát. Illetve ezzel egyen értékű középiskola 4 osztályát. 3. Két éves mezőgazdasági szakmai gyakorlattal rendelkeznek. (A két éves szakiskolai végzettség két éves szakmai gyakorlatot igazol). A termelőszövetkezeti dolgozók szakmai gyakorlatát az illetékes tanács vagy termelőszövetkezet iga zolja. 4. A 18. életévüket már be­töltötték, de 40. életévüket még nem érték el. A továbbtanulóknak jelentkezési lapot a Mezőgazdasági Technikum levelező tagozatától kell kérni. A jelentkezési lap be­adásakor, melyet kitöltve, okmánv- bélyeggel ellátva kell beküldeni, mellékelni kell: rövid kérvén-’t, születési anyakönyvi kivonatot, Is­kolai bizonyítványt, rövid életraj­zot. A jelentkezési lap mindkét ol­dala kitöltendő. A felvételi követel ményeknek megfelelőknek felvételi vizsgát kell tenni. Felvételi vizsga tárgyai: mennyiségtan (írásbeli, szóbeli), magyar (Írásbeli). A fel­vételi vizsga anyagáról és időpont­járól a technikum igazgatósága idejében értesitl a Jelentkezőket. Felvétel véglegessé csak sikeres felvételi vizsga esetén válik Bő­vebb felvilágosítást a technikum igazgatósága ad. 3* éves házias kissé moletitv hivatalban dol­gozó leány ismeretség hiányában keresi azon intelligens rk. becsü­letes (nem elvált) fér­fi ismeretségét. aki boldog családi fészek­re vágyik. lehet öz­vegy Is. Leveleket, EzüBtgitár jeligére Jó­kai utcai hirdetőbe. H 88 Anyakönyvi hírek Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó férj. édesapa, após nagyapa, testvér és kedves ro­kon Fehér György nyugdija» (szentlőrinci lakos) 1962. Június 6-án, 62 éves korában váratla­nul elhunyt. Temetése június 12-én. kedden -3 órakor lesz a pécsi köztemetőben. 662 A gyászoló család. BALETTVIZSGA A Városi Balettiskola június 17- én, vasárnap de. fél 11 és este 7 órakor rendezi a Liszt Ferenc hangversenyteremben vlzsgaeiú- adását. Jegyek válthatók a Szín­ház téri Jegyirodában . i Felhívjuk az L kerületi takács területén lakó állattartó gazd^; figyelmét, hogy dr. Klsspál Gyű.a kerületi állatorvos telefonszámá megváltozott. UJ telefonsz, rrá: 41-55. A betegbejelentéseket és egyéb kéréseket e számon kérem közölni, mindennap reggel 6—fél 8- ig és du. 2—8 óráig. L kér. Tanács V. B. * KÖZÉPISKOLAI érettségi­vel rendelkező műszaki ta­nulót keres egyéves időtar­tamra a Baranya megyei Tej­ipari VXUalat. Jelentkezés: Pécs, Rákóczi ót 18—20. Á 138 * \ ZETOROST felveszünk szál­lítási és mezőgazdasági mun­kára. Fizetés megegyezés sze­rint. Mecsekgyöngye MTSZ. Patacs 72. Á 127 Drága Jó férj. édesapa, após, nagyapa, testvér és kedves ro­kon Dorozsmai Ferenc nyugdíjáé június 8->án 64 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése június 12r-én, kedden 4 órakor lesz a pécsi közte­metőben. 663 A gyászoló család Sallai utcai hirdetőbe. ..........L 32311­Ü sszeköltüzők! Belvá­rosi háromszoba össz­komfortos + személy- • zeti lakást cserélnék 1 egyszobás és 1 két­szobás összkomfortos lakásért. Ajánlatokat ..Sürgős" jeligére, Sal­lai utcai hirdetőbe. L 32337 Szoba-kon vhás lakást keresek. „igényes” jeligére, Sallai irtcial hirdetőbe. L 32336 Elsőrendű rét. kaszáló kiadó. KÍspostavölgy 3. sz. V 142 Pajta bérbeadó. Patacs 9. szám. V 144 RuhakölcfiönzŐ, meny­asszonyi és koszorús- lány ruhaktilönleges- ségek. Ágoston tér 1. . ....__ --V 32072 E ladó 450 négyszögöl szőlő kerttel, építke-1 zésre-alkalmas. Posta­völgyben az első meg­állónál, bővebbet Hof- fer Mátyás. Nagyár­pád, Kemény Zsig- mond u. 12. I 32303 Vas Gereben utca 7. magasföldszintes ker­SZÜLETTEK ... Ungi Maria, Loren® Tibor. Wal- fart Lajos, Farkas Ibolya, Gorsics Márta, Kontrecz József, Patyi J6- szef, Multyán Ede, Erdei Gábor, Gyimesi Anikó, Tóth Gábor. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Rét hl Balázsi cipészsegéd és tes családi ház eladó. 1 Svingruha Teréz gépkocsikalauz, Vétel esetén 1 szoba + konyhfe beköltöz­hető. — Érdeklődni ugyanott délei őt 32 óráig, délután 3—6 óráig, -- X Garal Elemér főművezető és Hor­váth Leona testnevelési tanárnő, Horváth Lajos és Grácki Emilia fodrászsegéd. Jakab László gépko­csivezető és Bauer Mária kesztyű- varrónő, Keszthelyi László 8M | dolgozó és Szabó Irén eladó, Tol­nai Jáno6 gépésztechnikus és Nagy- ; Iván Mária minőségi ellenőr, Tö­rök József rakodómunkás és Föl­ben Ilona nyomdai csomagoló, Polgár Tibor villamos mérnök és Soós Mária gyógyszerészrtechnlkus.- MEGHALTAK Ferenci Ignác «7 éves, dr. En­gelmann Jenő 79 éves, Verze! Já­nos 77 éves, Teimel Adámné sz. Heim Mária 61 éves, Kundár Márk 60 éves, Tóth József 6S éves, .Tbit- sis IStvánné sz Amsein Erzsébet S3 Szeretett jó édesanya, anyós, nagyanya, testvér Sütő Jánosné Szálai Márta Június 8-án 67 éves korában el­hunyt. Temetése június 11-én, hétfón fél 2 órakor lesz a pé­csi köztemetőben. 660 A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó férj. édesapa, após, nagyapa, testvér és kedves rokon Kiss Bálim MÁV nyugdijat Június 7-én 77 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése Június 11-én, hétfőn 4 órakor lesz a pécsi közte­metőben. Gyászoló Kiss, Timaffy 657 és Márton család. — HALÁLOZÁS. Szeretett jó fe­leség, édesanya, anyós, nagyanya, dédanya Pfeiffer Jánosné (nagy­postavölgyi lakos) június 8-án, 72 éves korában elhunyt.. Temetése Június 13-én. kedden fél 3 ódakor lesz a pécsi körtemetóhen. Bű A gyászoló család. DUNÁNTÚLI NAPLÓ j A Magyar Szocialista Munkürpart Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Felelős szerkesztő: Vasvári Fereno Kiadja a Dunántúli Napló lapkiadó-vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs. József Attila u. IS Telefon: 15-32, 15—33. PECSl” SZIKRA "NYOMDA ’ Pécs. Munkácsy Mihály u. It. sz. Terjeszti a Magyar PcsäST ~’ Előfizethető a helyi postahtvataloka "nál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónaira it,~j rí* r «

Next

/
Oldalképek
Tartalom